จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,355.9666.0098.0 %5.0380.79196.0048.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ14,380.2113,684.284.8 %2.062.20308.46-395.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,815.35620.0078.0 %5.0532.91139.3473.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,888.651,032.0064.3 %5.0608.9955.5590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ6,645.314,309.0035.2 %5.01,692.90744.3356.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,945.82284.0094.3 %5.0213.6250.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,385.60162.0095.2 %5.0239.8867.0172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,344.31117.0096.5 %5.0337.1350.3585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,346.31150.0095.5 %5.0212.0968.3667.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,396.73135.0096.9 %5.0196.9768.1265.4 %5.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมานไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยพนาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ3,822.101,360.0064.4 %5.0913.24690.4724.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,376.64652.0080.7 %5.0780.13646.4717.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,906.96534.0081.6 %5.0608.99575.345.5 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,649.21589.5077.7 %5.0418.83214.6448.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ3,855.172,195.0043.1 %5.0989.311,091.44-10.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,635.431,446.0011.6 %5.0419.28907.25-116.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,108.99952.0069.4 %5.0666.03581.4012.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,480.691,948.3144.0 %5.0586.10166.6771.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ4,990.174,832.153.2 %1.5856.19145.6883.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,303.341,089.0067.0 %5.0704.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,236.97552.0082.9 %5.0666.0350.5392.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,620.92334.0087.3 %5.0494.89297.4439.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,978.631,180.0060.4 %5.0647.02273.7657.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,486.6284.6698.1 %5.01,312.581,801.35-37.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,238.93404.0093.5 %5.0838.58604.2527.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ2,664.382,070.0022.3 %5.0513.91397.5222.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ7,000.118,691.41-24.2 %0.01,597.8262.3396.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ6,909.56660.0090.4 %5.0475.87263.4044.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,427.191,738.0049.3 %5.0799.17616.6622.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,103.561,006.0067.6 %5.0704.07146.6779.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,247.171,222.3062.4 %5.0875.21391.1955.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,550.551,757.9731.1 %5.0399.8160.6484.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,536.26885.0091.6 %5.0678.08349.1548.5 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 34,244.5520,618.0939.8 %5.0736.41650.8811.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,368.23673.0071.6 %5.0380.79123.5067.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,848.79914.4067.9 %5.0513.91323.6837.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,509.09487.0080.6 %5.0399.81137.7165.6 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ3,435.661,627.5052.6 %5.0818.16516.8036.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,480.34573.0087.2 %5.0589.97135.7277.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,052.991,887.0038.2 %5.0685.05240.6064.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ52,145.338,280.0084.1 %5.01,435.531,100.0023.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,487.328,688.00-249.3 %0.0302.84182.2539.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญไม่ครบ34,342.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ50.02ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน43,307.776,864.0084.2 %5.0572.431,407.23-145.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ10,912.058,968.3217.8 %5.01,444.142,241.91-55.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,810.10772.0072.5 %5.0570.95609.75-6.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,557.46785.6369.3 %5.0418.85425.00-1.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ15,433.657,860.1549.1 %5.04,521.172,567.3743.2 %5.0
รวม 324,227 125,741 61.22 % 34,813 22,745 34.66 %