จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,408.2066.0098.1 %5.0380.79196.0048.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ14,074.5113,684.282.8 %1.058.07308.46-431.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,859.17620.0078.3 %5.0532.91139.3473.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,933.611,032.0064.8 %5.0608.9955.5590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ6,748.744,309.0036.2 %5.01,692.90744.3356.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,022.80284.0094.3 %5.0213.6250.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,438.30162.0095.3 %5.0239.8867.0172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,396.36117.0096.6 %5.0337.1350.3585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,398.39150.0095.6 %5.0212.0968.3667.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,465.16135.0097.0 %5.0196.9768.1265.4 %5.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมานไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยพนาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ3,881.591,360.0065.0 %5.0913.24690.4724.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,429.19652.0081.0 %5.0780.13646.4717.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,952.20534.0081.9 %5.0608.99575.345.5 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,690.45589.5078.1 %5.0418.83214.6448.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ3,915.172,195.0043.9 %5.0989.311,091.44-10.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,646.041,446.0012.2 %5.0419.27907.25-116.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,157.38952.0069.8 %5.0666.03581.4012.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,534.871,948.3144.9 %5.0586.10166.6771.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ4,602.684,832.15-5.0 %0.0856.19145.6883.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,354.751,089.0067.5 %5.0704.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,287.35715.0078.2 %5.0666.0350.5392.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,660.55334.0087.4 %5.0494.89297.4439.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,981.461,180.0060.4 %5.0628.00273.7656.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,336.04404.0093.6 %5.0838.58604.2527.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ2,705.852,070.0023.5 %5.0513.91397.5222.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ7,109.068,691.41-22.3 %0.01,597.8262.3396.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ7,017.10660.0090.6 %5.0475.87263.4044.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,480.531,738.0050.1 %5.0799.17616.6622.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,151.871,006.0068.1 %5.0704.07146.6779.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,297.711,222.3062.9 %5.0875.21106.1987.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,590.251,757.9732.1 %5.0399.8160.6484.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ7,865.91885.0088.7 %5.0197.16349.15-77.1 %0.0
รจจ.อำนาจเจริญ 34,784.9720,618.0940.7 %5.0736.48662.9010.0 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,405.09673.0072.0 %5.0380.79123.5067.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,893.13914.4068.4 %5.0513.91323.6837.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,548.14487.0080.9 %5.0399.81137.7165.6 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ3,489.141,627.5053.4 %5.0818.16516.8036.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ4,550.07573.0087.4 %5.0589.97135.7277.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,100.511,887.0039.1 %5.0685.05240.6064.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ52,956.938,280.0084.4 %5.01,435.531,100.0023.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,526.048,688.00-243.9 %0.0302.84182.2539.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน0.006,864.000.0 %0.00.001,407.230.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,081.898,968.3219.1 %5.01,444.142,241.91-55.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,853.83772.0072.9 %5.0570.95609.75-6.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,597.27785.6369.8 %5.0418.85425.00-1.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ15,673.867,860.1549.9 %5.04,521.172,567.3743.2 %5.0
รวม 276,854 118,955 57.03 % 32,424 19,264 40.59 %