จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,099.07332.0084.2 %5.0347.7376.0078.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู12,688.509,229.8027.3 %5.0228.22115.3549.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,328.67608.0073.9 %5.0461.82162.9364.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,572.3462.4497.6 %5.0575.9292.6483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�5,870.775,483.616.6 %3.01,469.67648.6455.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,465.77640.0081.5 %5.0274.6126.3890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,248.55232.0092.9 %5.0277.1671.6274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,177.02228.0092.8 %5.0280.5469.6675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,234.72184.0094.3 %5.0249.4887.1665.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,149.5884.0097.3 %5.0237.2422.2090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,182.95165.0094.8 %5.0344.60133.3261.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,262.571,251.0061.7 %5.0918.21752.5718.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,226.17793.0075.4 %5.0880.17722.8017.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,565.00526.0079.5 %5.0575.92244.4357.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,453.85509.2179.2 %5.0518.87266.0048.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,763.761,058.0071.9 %5.01,165.41909.2022.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู1,573.221,214.1922.8 %5.0450.97849.18-88.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,477.501,533.0665.8 %5.0868.21697.3719.7 %5.0
�.�.�. หนองบัวลำภ�3,724.181,527.1859.0 %5.01,127.3879.5592.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�4,454.784,874.50-9.4 %0.0994.27372.0662.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,674.72898.0066.4 %5.0632.9767.8689.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,338.77181.0086.5 %5.047.5425.5146.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,732.42523.0080.9 %5.0532.4566.5087.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,363.77191.0091.9 %5.0471.84375.3120.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,741.791,144.0058.3 %5.0651.98222.7365.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,151.7929,710.66-615.6 %0.01,355.571,156.5114.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู2,814.996,531.00-132.0 %0.0690.01619.4410.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู7,329.33769.0089.5 %5.0848.72120.0985.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,069.867,884.60-55.5 %0.01,798.04142.4792.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,052.25885.0090.2 %5.0575.92389.1232.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,946.15868.5070.5 %5.0747.06507.5832.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,146.781,061.0066.3 %5.0861.16350.4559.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,812.55930.0075.6 %5.0572.67235.4058.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,454.861,713.0030.2 %5.0480.8484.4682.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู26,648.851,530.0094.3 %5.0626.36259.8558.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�35,681.3519,445.0945.5 %5.0773.41519.8532.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,730.65458.0073.5 %5.0385.7751.3086.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,749.43790.0071.3 %5.0651.98179.7172.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,366.16431.0081.8 %5.0480.84264.5245.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,482.472,037.0041.5 %5.0747.06556.4725.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,694.491,022.0062.1 %5.0632.9739.9093.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,921.282,980.12-2.0 %0.0709.03698.151.5 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 7,908.2118,068.00-128.5 %0.01,049.40676.8835.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 217,605.306,040.8465.7 %5.01,071.68742.1530.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,201.731,896.4813.9 %5.0286.74237.5017.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู30,861.1027,759.0010.1 %5.0896.83418.1053.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง41,703.0412,552.0069.9 %5.0622.15487.5521.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�6,017.119,106.50-51.3 %0.01,479.851,023.9130.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,994.54949.0068.3 %5.0651.98451.5630.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,169.22452.0079.2 %5.0385.76181.1853.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู15,345.822,838.4281.5 %5.04,062.314,322.99-6.4 %0.0
รวม 332,230 192,180 42.15 % 38,027 21,874 42.48 %