จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,171.76332.0084.7 %5.0347.7376.0078.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู13,127.939,229.8029.7 %5.0228.22152.9533.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,409.32608.0074.8 %5.0461.82162.9364.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,661.4262.4497.7 %5.0575.9292.6483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,074.085,483.619.7 %4.51,469.67648.6455.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,585.80640.0082.2 %5.0274.6126.3890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,361.06232.0093.1 %5.0277.1671.6274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,287.05228.0093.1 %5.0280.5469.6675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,346.74184.0094.5 %5.0249.4887.1665.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,258.6684.0097.4 %5.0237.2422.2090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,293.18165.0095.0 %5.0344.60133.3261.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,387.881,251.0063.1 %5.0918.21752.5718.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,337.90793.0076.2 %5.0880.170.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,653.83526.0080.2 %5.0575.92244.4357.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,538.83509.2179.9 %5.0518.87266.0048.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,894.111,058.0072.8 %5.01,165.41909.2022.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู1,627.711,214.1925.4 %5.0450.97849.18-88.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,632.561,533.0666.9 %5.0868.21697.3719.7 %5.0
�.�.�. หนองบัวลำภ�4,065.6015.0099.6 %5.01,127.3814.2598.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�4,609.064,874.50-5.8 %0.0994.27372.0662.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,767.35898.0067.6 %5.0632.9767.8689.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,385.14181.0086.9 %5.047.5425.5146.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,827.05523.0081.5 %5.0532.4566.5087.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,445.63191.0092.2 %5.0471.84375.3120.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,836.741,144.0059.7 %5.0651.98222.7365.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,295.5729,710.66-591.7 %0.01,355.571,156.5114.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู2,912.486,531.00-124.2 %0.0690.01619.4410.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู7,583.16769.0089.9 %5.0848.72120.0985.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,245.447,884.60-50.3 %0.01,798.04142.4792.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,365.75885.0090.6 %5.0575.92389.1232.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,048.18868.5071.5 %5.0747.06507.5832.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,255.761,061.0067.4 %5.0861.16428.4550.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,944.59930.0076.4 %5.0572.67235.4058.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,539.881,713.0032.6 %5.0480.8484.4682.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู27,571.751,530.0094.5 %5.0773.35259.8566.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�36,917.0619,445.0947.3 %5.0773.41519.8532.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,790.59458.0074.4 %5.0385.7751.3086.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,844.65790.0072.2 %5.0651.98179.7172.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,448.10431.0082.4 %5.0480.84264.5245.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,603.082,037.0043.5 %5.0747.06556.4725.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,787.801,022.0063.3 %5.0632.9739.9093.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,403.632,980.1212.4 %5.0709.03698.151.5 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 8,182.0918,068.00-120.8 %0.01,049.40676.8835.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 218,215.017,570.8558.4 %5.01,071.68711.1233.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,277.981,896.4816.7 %5.0286.74237.5017.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู31,929.8927,759.0013.1 %5.0896.83418.1053.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง43,147.3012,552.0070.9 %5.0622.15487.5521.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�6,225.509,106.50-46.3 %0.01,479.851,023.9130.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,098.24949.0069.4 %5.0651.98451.5630.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,244.34452.0079.9 %5.0385.76181.1853.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู15,877.272,838.4282.1 %5.04,062.314,322.99-6.4 %0.0
รวม 344,341 192,198 44.18 % 38,174 21,171 44.54 %