จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,980.131,469.6250.7 %5.02,108.57141.4593.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,128.546,499.13-6.0 %0.01,279.700.9599.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,490.24591.0083.1 %5.0690.56152.4277.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น23,637.5020,716.2912.4 %5.0155.36271.57-74.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,271.184,091.4034.8 %5.052.6293.50-77.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 149,618.3359,402.0060.3 %5.0348.081,207.22-246.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,238.4910,091.00-92.6 %0.01,869.55263.9085.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,777.001,183.0057.4 %5.0823.67145.1182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,005.1420,244.00-19.0 %0.04,417.691,854.5458.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 13,734.05753.0079.8 %5.0429.83176.2259.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,053.13917.0077.4 %5.0314.47126.2359.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง3,955.39214.0094.6 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน3,956.47106.0097.3 %5.0167.608.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ3,732.05171.0095.4 %5.0295.9884.8271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,701.70502.0086.4 %5.0490.4562.4787.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,508.43167.0095.2 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง3,952.58502.0087.3 %5.0340.3978.3077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,631.55233.0093.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,444.55253.0092.7 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่3,922.29581.0085.2 %5.0371.84110.0970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล3,958.85399.0089.9 %5.0460.3257.3787.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,624.26170.0095.3 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,665.57296.0091.9 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง3,625.70236.0093.5 %5.0548.8076.0086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,383.86166.0095.1 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,453.19272.0092.1 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,295.67204.0093.8 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,315.28196.0094.1 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,346.0680.0097.6 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,302.532,227.6832.5 %5.01,070.94607.8443.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,059.70327.0084.1 %5.0428.08171.3360.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,409.29378.0084.3 %5.0467.61148.9768.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,376.70298.0087.5 %5.0414.38151.8863.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,258.55432.0080.9 %5.0531.58211.0860.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,842.161,386.0051.2 %5.0671.54171.4074.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,047.622,728.0032.6 %5.01,375.13561.4559.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,245.451,450.0055.3 %5.01,740.54669.7061.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,381.29824.0075.6 %5.0978.96745.7123.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 617,894.8234,097.00-90.5 %0.07,909.997,242.708.4 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,712.45463.0082.9 %5.0747.6189.3088.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,640.493,961.0714.6 %5.01,679.393,620.90-115.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,213.941,256.0084.7 %5.03,314.77615.6681.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 57,157.8613,330.41-86.2 %0.02,670.091,775.1333.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น23,137.329,907.0057.2 %5.0972.54468.4451.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 3,938.714,120.41-4.6 %0.02,063.30751.5263.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,669.841.0099.9 %5.0524.270.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,135.453,602.9441.3 %5.02,268.891,232.7645.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,111.372,508.2839.0 %5.01,318.09557.6557.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,043.52920.0069.8 %5.01,242.611,876.61-51.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น4,984.471.00100.0 %5.01,641.362.8599.8 %5.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น41,543.96182,241.00-338.7 %0.0615.791,040.31-68.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)13,396.1913,172.641.7 %0.55,273.415,603.10-6.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)14,270.365,996.0958.0 %5.02,367.9582.6596.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,270.561,460.0085.8 %5.01,089.50112.0089.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,718.807,944.00-113.6 %0.01,514.57279.2481.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)47,529.646,294.7486.8 %5.021,854.351,466.0493.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 44,906.908,087.16-64.8 %0.02,206.512,117.704.0 %2.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น6,883.301,613.1376.6 %5.03,058.922,099.4331.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.18,599.369,659.9148.1 %5.0323.08156.8651.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,391.99524.0062.4 %5.071.0052.5426.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,182.95876.0072.5 %5.0975.80139.8085.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,738.91514.0081.2 %5.0804.65524.3634.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,603.152,970.0017.6 %5.01,108.91313.4971.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,157.3024,532.00-242.8 %0.02,192.822,761.85-25.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,221.455,011.004.0 %2.01,850.531,987.96-7.4 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น7,507.0815,267.00-103.4 %0.01,945.6791.7895.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น6,610.732,769.0058.1 %5.02,516.096,391.20-154.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ2,806.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ426.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,225.2015,430.00-265.2 %0.01,051.86450.7157.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น3,611.667,281.81-101.6 %0.01,280.05276.6078.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,722.001,623.6465.6 %5.01,358.07417.9269.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,592.323,488.002.9 %1.012,226.6567.6699.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,015.075,479.6060.9 %5.0767.59416.4045.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น14,804.3610,764.0027.3 %5.0530.04239.2554.9 %5.0
รจก.ขอนแก่น 74,617.141.00100.0 %5.01,591.050.9599.9 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 32,699.784,541.0086.1 %5.0946.98382.6759.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 48,465.965,488.1135.2 %5.03,279.071,792.0345.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,464.05726.0070.5 %5.0633.510.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,792.3213,279.0048.5 %5.01,914.56464.8575.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,254.321,762.0045.9 %5.0918.75602.8834.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น7,744.524,407.0043.1 %5.01,850.53644.9865.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,635.561,795.0050.6 %5.01,184.97324.0772.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,130.682,650.0035.8 %5.01,741.84192.7388.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,794.153,239.5214.6 %5.01,184.97384.8967.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น36,366.686,084.0983.3 %5.01,669.55701.3058.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 161,574.9413,714.0077.7 %5.01,004.39783.7522.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 27,977.917,678.563.8 %1.5734.99931.82-26.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 336,336.407,550.5579.2 %5.01,367.30526.3061.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 421,666.3910,794.6050.2 %5.01,689.681,572.676.9 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 532,837.739,916.2469.8 %5.0821.23434.0547.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)19,249.255,794.3669.9 %5.02,568.391,261.0850.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,568.1713,910.35-149.8 %0.0366.92514.66-40.3 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น35,401.9013,172.0062.8 %5.0359.95697.95-93.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น76,820.4662,680.0018.4 %5.01,946.241,470.7724.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง25,795.2220,336.0021.2 %5.01,083.47702.0335.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น139,813.5240,387.6171.1 %5.01,151.94588.9548.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น26,262.0916,558.0037.0 %5.01,071.232,210.20-106.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น26,730.6515,956.0640.3 %5.0975.96268.9172.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน58,343.7114,664.0074.9 %5.01,015.39605.0240.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ93,998.3219,368.0079.4 %5.01,173.43657.6944.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น115,300.5730,960.0073.1 %5.01,210.851,520.00-25.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่42,875.2913,344.0068.9 %5.0942.20998.92-6.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพล33,439.7612,704.0062.0 %5.01,008.30790.1021.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,794.7421,324.00-173.6 %0.01,540.411,855.02-20.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น16,206.73125,570.50-674.8 %0.04,828.392,558.9547.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น21,888.5625,066.80-14.5 %0.01,120.40362.3467.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,882.98432.0085.0 %5.01,040.37196.0181.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น102,577.9848,805.9052.4 %5.02,159.78199.1490.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 2,972.181,601.0046.1 %5.0861.70230.3073.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,822.156,700.00-38.9 %0.02,172.46156.7592.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,412.02584.0075.8 %5.01,378.7315.9998.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,792.521,132.0059.5 %5.0785.64235.7470.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 490,699.5145,748.5549.6 %5.034,372.973,109.0591.0 %5.0
รวม 1,965,481 1,198,349 39.03 % 206,933 84,919 58.96 %