จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,090.501,469.6252.4 %5.02,108.57141.4593.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,619.50591.0083.7 %5.0690.56152.4277.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น24,512.9620,716.2915.5 %5.0155.36271.57-74.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,043.324,091.4032.3 %5.052.6293.50-77.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 155,159.7559,402.0061.7 %5.0348.081,207.22-246.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,432.5010,091.00-85.8 %0.01,869.55263.9085.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,879.861,183.0058.9 %5.0823.67145.1182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,634.9620,244.00-14.8 %0.04,417.691,854.5458.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,572.13253.0092.9 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,067.56581.0085.7 %5.0371.84110.0970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,105.47399.0090.3 %5.0460.3257.3787.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,758.50170.0095.5 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,801.34296.0092.2 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง3,759.98236.0093.7 %5.0548.8076.0086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,509.18166.0095.3 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,581.09272.0092.4 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,417.74204.0094.0 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,438.06196.0094.3 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,469.9880.0097.7 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 13,872.34753.0080.6 %5.0429.83176.2259.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,203.25917.0078.2 %5.0314.47119.5862.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,101.89214.0094.8 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,103.01106.0097.4 %5.0167.608.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ3,870.27171.0095.6 %5.0295.9884.8271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,838.80502.0086.9 %5.0490.4562.4787.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,638.38167.0095.4 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,861.97502.0091.4 %5.01,367.2578.3094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,766.06233.0093.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,135.98327.0084.7 %5.0428.08171.3360.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,476.68378.0084.7 %5.0467.61148.9768.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,464.73298.0087.9 %5.0414.38151.8863.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,342.20432.0081.6 %5.0531.58211.0860.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,947.421,386.0053.0 %5.0671.54171.4074.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,197.542,728.0035.0 %5.01,375.13561.4559.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,365.661,450.0056.9 %5.01,740.54669.7061.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,506.52824.0076.5 %5.0978.96745.7123.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 618,602.6134,097.00-83.3 %0.07,909.997,242.708.4 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,812.91463.0083.5 %5.0747.6189.3088.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,812.363,961.0717.7 %5.01,679.393,620.90-115.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,518.161,256.0085.3 %5.03,314.77615.6681.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 57,422.972,820.0062.0 %5.02,670.091,615.0039.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น24,905.419,907.0060.2 %5.0972.54400.9458.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,084.584,120.41-0.9 %0.02,063.30751.5263.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,362.693,602.9443.4 %5.02,268.891,232.7645.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,263.642,508.2841.2 %5.01,318.09557.6557.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานขอนแก่น43,082.62182,241.00-323.0 %0.0615.791,040.31-68.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)14,798.905,996.0959.5 %5.02,367.9582.6596.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,650.951,460.0086.3 %5.01,089.50112.0089.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,646.877,944.00-117.8 %0.01,514.57247.0083.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)49,290.004,511.5790.8 %5.021,854.351,363.4493.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,138.241,613.1377.4 %5.03,058.922,099.4331.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.19,288.229,659.9149.9 %5.0323.08157.8151.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,443.54524.0063.7 %5.071.0052.5426.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,300.84876.0073.5 %5.0975.80139.8085.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,840.35514.0081.9 %5.0804.65380.0052.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,736.602,970.0020.5 %5.01,108.91313.4971.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,422.3824,532.00-230.5 %0.02,192.822,761.85-25.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,414.845,011.007.5 %3.51,850.531,987.96-7.4 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น7,785.1215,267.00-96.1 %0.01,945.6791.7895.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น6,855.582,769.0059.6 %5.02,516.096,369.20-153.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,381.6915,430.00-252.1 %0.01,051.86450.7157.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น3,745.427,281.81-94.4 %0.01,280.05276.6078.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,896.891,623.6466.8 %5.01,358.07417.9269.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,725.373,488.006.4 %3.012,226.6567.6699.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,588.525,479.6064.8 %5.0837.43416.4050.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น15,352.6710,764.0029.9 %5.0530.04239.2554.9 %5.0
รจก.ขอนแก่น 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทสบ.ขอนแก่น 33,910.884,541.0086.6 %5.0946.98382.6759.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 48,779.515,488.1137.5 %5.03,279.071,792.0345.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,554.75726.0071.6 %5.0633.510.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น26,747.6013,279.0050.4 %5.01,914.56464.8575.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,374.851,762.0047.8 %5.0918.75602.8834.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น8,031.354,407.0045.1 %5.01,850.53644.9865.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,747.241,795.0052.1 %5.01,146.94324.0771.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,283.662,650.0038.1 %5.01,741.84193.8188.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,934.673,239.5217.7 %5.01,184.97384.8967.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น37,713.596,084.0983.9 %5.01,669.55701.3058.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 163,855.5013,714.0078.5 %5.01,004.39783.7522.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 28,273.397,678.567.2 %3.5734.99931.82-26.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 337,682.197,550.5580.0 %5.01,367.30526.3061.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 422,468.8510,794.6052.0 %5.01,689.681,572.676.9 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 534,053.949,916.2470.9 %5.0821.23434.0547.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)19,962.185,794.3671.0 %5.02,568.391,261.0850.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,774.4013,910.35-140.9 %0.0366.92514.66-40.3 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น36,713.0813,172.0064.1 %5.0359.95697.95-93.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น79,665.6662,680.0021.3 %5.01,946.241,470.7724.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง26,750.6020,336.0024.0 %5.01,083.47702.0335.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น144,991.8040,387.6172.1 %5.01,151.94588.9548.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น27,234.7616,558.0039.2 %5.01,071.232,210.20-106.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น27,720.6815,956.0642.4 %5.0975.96268.9172.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน60,504.5914,664.0075.8 %5.01,015.39605.0240.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ97,479.7419,368.0080.1 %5.01,173.43657.6944.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น119,570.9630,960.0074.1 %5.01,210.851,520.00-25.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่44,463.2713,344.0070.0 %5.0942.20998.92-6.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพล34,678.2712,704.0063.4 %5.01,008.30790.1021.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,083.4321,324.00-163.8 %0.01,540.411,855.02-20.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น16,806.97125,570.50-647.1 %0.04,828.392,558.9547.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น22,699.2525,066.80-10.4 %0.01,120.40362.3467.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,989.76432.0085.6 %5.01,040.37196.0181.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น106,377.1748,805.9054.1 %5.02,159.78199.1490.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,082.261,601.0048.1 %5.0861.70242.4271.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,000.746,700.00-34.0 %0.02,172.46156.7592.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,501.35584.0076.7 %5.01,378.7315.9998.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,895.941,132.0060.9 %5.0785.64235.7470.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 494,058.7545,748.5551.4 %5.034,372.973,109.0591.0 %5.0
รวม 1,925,136 1,155,146 40.00 % 193,162 74,187 61.59 %