จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,157.521.00100.0 %5.0535.56127.6676.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี9,396.246,667.6029.0 %5.077.58118.81-53.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี12,850.3112,994.60-1.1 %0.085.6523.2872.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี92,538.844,048.6295.6 %5.04,610.52197.5295.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 475,772.85922.6998.8 %5.04,641.790.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,007.451,104.0063.3 %5.0877.85166.8981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1010,878.9526,294.00-141.7 %0.03,658.72996.3772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี15,753.1116,620.38-5.5 %0.04,871.211,009.5979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,362.992,897.6246.0 %5.0628.98118.1881.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,337.74112.0096.6 %5.0251.0080.8567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี718.65516.0028.2 %5.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,236.1463.0098.1 %5.0218.6675.0765.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,897.72188.0096.2 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง235.331.0099.6 %5.0350.870.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม4,866.2585.0098.3 %5.0993.45112.4988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,294.5071.0097.8 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,410.49278.0091.8 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,248.01240.0092.6 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,749.63115.0097.6 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,147.63240.0092.4 %5.0442.01114.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,316.93216.0093.5 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,640.87102.0097.2 %5.0298.769.5396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ3,875.8856.0098.6 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,288.9544.0098.7 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,861.63223.0094.2 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,636.234,898.83-5.7 %0.02,363.371,261.5546.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,170.484,459.90-40.7 %0.01,010.96497.6650.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,033.291,206.0040.7 %5.0343.69183.3546.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,234.24284.0087.3 %5.0433.25232.6646.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,143.45344.0084.0 %5.0477.57262.9644.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,144.51323.0084.9 %5.0447.08144.8567.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,229.55983.0069.6 %5.0934.89273.6770.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,455.183,135.599.2 %4.51,224.05865.8029.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,070.34963.0053.5 %5.0668.67801.60-19.9 %0.0
สำนักชลประทานที่ 536,329.4820,109.0044.6 %5.07,225.356,014.0016.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,198.321,058.0066.9 %5.01,590.10443.8172.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี537.54471.0012.4 %5.0630.64444.9929.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,135.842,578.0068.3 %5.03,368.952,209.3434.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี1,957.582,829.28-44.5 %0.0584.77985.53-68.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี4,667.182,142.0054.1 %5.01,733.561,411.9918.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี2,244.422,894.00-28.9 %0.01,410.30154.6489.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,601.021,801.2050.0 %5.01,722.172,251.76-30.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี12,588.6712,222.702.9 %1.02,804.65674.3476.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี171,813.27408,822.94-137.9 %0.0751.87542.4527.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,035.90573.0081.1 %5.0953.91185.1680.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)9,086.153,002.8867.0 %5.01,151.60360.3368.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)8,218.967,986.602.8 %1.03,704.5433.6999.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,506.737,414.2829.4 %5.04,449.795,913.03-32.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี1,881.931,977.00-5.1 %0.077.5549.4136.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,232.94569.0053.9 %5.0896.87150.0683.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,687.28500.0081.4 %5.0744.74133.0082.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี3,888.502,853.7126.6 %5.01,201.12620.9848.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,732.621.00100.0 %5.01,581.442.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี2,535.206,475.53-155.4 %0.01,253.10245.9880.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,350.411,252.0062.6 %5.01,048.990.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,200.3711,908.06-29.4 %0.02,288.76232.0089.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี3,875.271,118.0071.2 %5.01,201.12222.3781.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,698.442,096.4843.3 %5.01,220.13541.9355.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,311.503,515.0033.8 %5.01,904.71305.2284.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,178.751,761.0057.9 %5.01,429.31560.6660.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี1,619.033,322.00-105.2 %0.0646.5436.3294.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี18,650.067,204.0061.4 %5.0540.35322.7340.3 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 73,129.0230,049.2058.9 %5.01,681.59363.4678.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,359.00916.0061.2 %5.0630.64149.4676.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,307.011,813.3657.9 %5.01,125.06697.2338.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี12,728.11972.0092.4 %5.05,144.70271.8194.7 %5.0
สปจ.อุดรธานี7,241.704,764.0034.2 %5.01,570.59395.5274.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,339.431,583.0063.5 %5.0915.88339.5062.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี4,813.1025,871.54-437.5 %0.01,169.99811.3930.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 110,713.508,581.2619.9 %5.01,402.701,111.5020.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 228,467.176,656.1176.6 %5.01,443.22908.7037.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 38,679.008,799.27-1.4 %0.01,355.92654.3651.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 438,147.754,668.7087.8 %5.01,515.58709.7953.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)5,417.9587.7298.4 %5.02,653.571,493.7843.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี7,240.073,353.8453.7 %5.0357.80102.1871.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี10,923.8310,864.050.5 %0.5452.89276.5938.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี56,166.1213,753.0075.5 %5.01,006.541,059.98-5.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ61,384.8513,734.0077.6 %5.01,017.80932.008.4 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน78,934.6039,999.6449.3 %5.01,025.301,386.09-35.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี72,516.64752.2199.0 %5.01,821.18229.7287.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี68,187.3225,065.0063.2 %5.01,104.90158.9085.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี23,962.798,807.0063.2 %5.0857.67366.7057.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี56,907.688,500.2585.1 %5.01,023.62225.4278.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี29,353.0414,881.9949.3 %5.01,018.54435.3957.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี23,777.1820,709.0012.9 %5.04,199.782,998.4128.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี43,571.6624,399.6044.0 %5.01,350.80453.9466.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,260.21400.0082.3 %5.01,190.28478.5559.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 3,951.091,576.0060.1 %5.01,061.951,471.46-38.6 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,203.284,041.963.8 %1.51,706.50174.8289.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,811.92733.0073.9 %5.01,333.57401.1069.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 48,961.283,186.4164.4 %5.02,693.241,561.3142.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,834.95981.2265.4 %5.0858.83239.2072.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี28,654.259,446.2867.0 %5.03,136.091,239.4260.5 %5.0
รวม 1,438,671 909,102 36.81 % 130,606 55,584 57.44 %