จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,257.241.00100.0 %5.0535.56127.6676.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี135,466.276,667.6095.1 %5.058.91118.81-101.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี13,444.2312,994.603.3 %1.585.6523.2872.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี96,815.854,048.6295.8 %5.04,610.52197.5295.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 479,274.96922.6998.8 %5.04,641.790.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,146.451,104.0064.9 %5.0877.85166.8981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1011,381.7626,294.00-131.0 %0.03,658.72996.3772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี16,481.2016,620.38-0.8 %0.04,871.211,009.5979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,610.862,897.6248.4 %5.0628.98118.1881.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,492.00112.0096.8 %5.0251.0080.8567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี751.87516.0031.4 %5.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,385.7163.0098.1 %5.0218.6675.0765.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,124.09188.0096.3 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,091.1685.0098.3 %5.0993.45112.4988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,446.7771.0097.9 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,568.11278.0092.2 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,398.13240.0092.9 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,969.15115.0097.7 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,293.11240.0092.7 %5.0442.01114.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,470.23216.0093.8 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,809.15102.0097.3 %5.0298.769.5396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,055.0256.0098.6 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,440.9644.0098.7 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,040.11223.0094.5 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 40.004,898.830.0 %0.00.001,261.550.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี0.004,459.900.0 %0.00.00497.660.0 %0.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,127.261,206.0043.3 %5.0343.690.000.0 %0.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,337.50284.0087.9 %5.0433.25232.6646.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,242.52344.0084.7 %5.0477.57262.9644.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,243.63323.0085.6 %5.0447.08144.8567.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,378.82983.0070.9 %5.0933.39273.6770.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,166.02963.0055.5 %5.0668.67801.60-19.9 %0.0
สำนักชลประทานที่ 52,116.8020,109.00-850.0 %0.0798.676,014.00-653.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,346.151,058.0068.4 %5.01,590.10443.8172.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี548.24471.0014.1 %5.0247.53444.99-79.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,511.875,092.0040.2 %5.03,368.952,209.3434.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี0.002,829.280.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี0.002,894.000.0 %0.00.00154.640.0 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,767.451,801.2052.2 %5.01,722.172,251.76-30.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี13,170.5012,222.707.2 %3.52,804.65674.3476.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,176.22573.0082.0 %5.0953.91185.1680.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)9,506.103,002.8868.4 %5.01,151.60360.3368.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)8,598.837,986.607.1 %3.53,704.5433.6999.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,992.347,414.2832.6 %5.04,449.795,913.03-32.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี1,968.911,977.00-0.4 %0.077.5549.4136.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,289.93569.0055.9 %5.0456.38150.0667.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,811.49500.0082.2 %5.0744.74133.0082.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,068.222,853.7129.9 %5.01,201.12620.9848.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี6,296.711.00100.0 %5.01,581.442.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี2,652.386,475.53-144.1 %0.01,253.100.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,505.261,252.0064.3 %5.01,048.990.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,625.5911,908.06-23.7 %0.02,288.76232.0089.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,054.381,118.0072.4 %5.01,201.12222.3781.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,869.382,096.4845.8 %5.01,220.13541.9355.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,160.052,186.0057.6 %5.01,771.600.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,371.891,761.0059.7 %5.01,429.31560.6660.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี19,512.047,204.0063.1 %5.0540.35322.7340.3 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 76,508.9430,049.2060.7 %5.01,681.59363.4678.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,468.03916.0062.9 %5.0630.64149.4676.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,506.071,813.3659.8 %5.01,125.06697.2338.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี13,316.38972.0092.7 %5.05,144.70271.8194.7 %5.0
สปจ.อุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี0.001,583.000.0 %0.00.00339.500.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 30.008,799.270.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 439,910.884,668.7088.3 %5.01,515.58709.7953.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)0.0087.720.0 %0.00.001,493.780.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี75,868.25705.8199.1 %5.01,821.18229.7287.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี71,338.8325,065.0064.9 %5.01,104.90158.9085.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี59,537.860.000.0 %0.01,023.6252.9494.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี30,709.7014,881.9951.5 %5.01,018.54435.3957.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี0.000.000.0 %0.00.001,059.980.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ64,221.9713,734.0078.6 %5.01,017.80932.008.4 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน82,582.8439,999.6451.6 %5.01,025.301,386.09-35.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี24,977.9420,709.0017.1 %5.04,199.782,998.4128.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี0.000.000.0 %0.00.00453.940.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,364.67400.0083.1 %5.01,190.28478.5559.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,133.701,576.0061.9 %5.01,061.951,471.46-38.6 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,397.544,041.968.1 %4.01,706.50174.8289.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,941.88733.0075.1 %5.01,333.57401.1069.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 49,375.463,186.4166.0 %5.02,693.241,561.3142.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,965.98981.2266.9 %5.0858.83239.2072.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี29,978.607,087.2876.4 %5.03,136.091,239.4260.5 %5.0
รวม 1,109,199 349,356 0.00 % 95,220 40,946 0.00 %