จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,659.79577.0084.2 %5.0253.5692.2063.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,389.091,936.0042.9 %5.0437.3745.8189.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,415.50799.0076.6 %5.0538.8067.2587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 416,038.7140,000.00-149.4 %0.04,431.74438.1190.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 241,908.7224,932.0040.5 %5.02,518.46912.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 142,278.2027,000.0036.1 %5.03,285.12936.7071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,347.06570.0086.9 %5.0259.73104.5059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,121.821,694.0066.9 %5.0333.3692.1572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,652.991,996.0070.0 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,038.761,568.0074.0 %5.0309.22104.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 26,684.413,200.0052.1 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,850.28802.0079.2 %5.0217.1476.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง5,806.393,200.0044.9 %5.0338.7495.0072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,404.342,064.0061.8 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,792.6113,000.00-91.4 %0.01,432.551,423.210.7 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี3,038.592,288.0024.7 %5.01,072.92883.3717.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,342.892,531.0041.7 %5.0919.14488.3046.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,758.221,019.0063.1 %5.0386.67123.1668.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,772.361,022.0063.1 %5.0317.70197.6537.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,620.281,809.0050.0 %5.0580.68789.88-36.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,279.142,398.00-5.2 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,302.761,293.0069.9 %5.0957.15689.0028.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี12,177.0822,945.00-88.4 %0.01,660.77157.1490.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,479.371,269.0063.5 %5.0493.59168.2565.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,047.127,578.00-87.2 %0.0974.34489.8649.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,444.03716.0079.2 %5.0610.4064.3989.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,999.83751.0075.0 %5.0386.67104.0873.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี1,883.853,718.00-97.4 %0.0715.87320.3555.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี9,637.7625,576.00-165.4 %0.01,527.661,980.75-29.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,987.863,211.0035.6 %5.0843.08757.6610.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,664.921,651.0055.0 %5.0652.92184.3971.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,360.8814,090.00-121.5 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,555.261,141.0090.1 %5.0590.05191.3667.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,576.251,776.0050.3 %5.0520.48254.7551.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,011.602,067.0058.8 %5.0728.96261.9564.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,152.723,931.0023.7 %5.01,213.57436.6264.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,905.009,670.00-63.8 %0.01,140.96103.6190.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,752.225,612.0047.8 %5.0359.37578.65-61.0 %0.0
รจก.บางขวาง 163,277.73165,491.00-1.4 %0.01,926.74458.5076.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี53,163.3244,847.0015.6 %5.0842.25573.5331.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,721.88625.0077.0 %5.0272.5752.0480.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2,907.861,798.0038.2 %5.0367.65339.577.6 %3.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,431.091,396.0059.3 %5.0500.77216.0156.9 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,355.8013,583.00-45.2 %0.01,584.68370.5076.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,285.431,361.0058.6 %5.0500.79141.0671.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,556.664,883.00-7.2 %0.0544.91332.5039.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)33,227.0615,409.0053.6 %5.01,407.02406.9171.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 167,889.6411,331.0083.3 %5.0345.06344.330.2 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 233,103.2713,250.0060.0 %5.0618.80456.2626.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,091.833,321.0018.8 %5.0310.69210.6732.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,640.4010,972.00-65.2 %0.0359.60171.1052.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี50,250.5424,256.0051.7 %5.0424.44606.46-42.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,708.1915,535.00-5.6 %0.02,122.151,100.8848.1 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ228,229.45101,000.0055.7 %5.0346.82637.44-83.8 %0.0
สถาบันทันตกรรม107,209.8858,000.0045.9 %5.0234.3289.5161.8 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก712,850.50522,706.0026.7 %5.011,782.991,109.5690.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0544.8217.1996.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,551.032,576.0027.5 %5.0618.74617.820.1 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,735.26569.3679.2 %5.0272.5789.8967.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี19,381.7625,000.00-29.0 %0.05,098.0414,350.00-181.5 %0.0
รวม 1,805,707 1,279,309 29.15 % 64,764 36,670 43.38 %