จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,607.50577.0084.0 %5.0253.5692.2063.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,340.671,936.0042.0 %5.0437.3745.8189.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,366.71799.0076.3 %5.0538.8067.2587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 416,820.6740,000.00-137.8 %0.04,431.74438.1190.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 141,674.2227,000.0035.2 %5.03,285.12936.7071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 241,310.0224,932.0039.6 %5.02,518.46912.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,284.96597.0086.1 %5.0259.73102.6060.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,048.651,694.0066.4 %5.0333.3692.1572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,557.941,996.0069.6 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,952.491,568.0073.7 %5.0309.22104.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 26,588.923,200.0051.4 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,795.28802.0078.9 %5.0217.1476.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,509.342,944.0054.8 %5.0338.7495.0072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,327.142,064.0061.3 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,695.5813,000.00-94.2 %0.01,432.551,423.210.7 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,995.182,288.0023.6 %5.01,072.92883.3717.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,280.852,531.0040.9 %5.0919.14488.3046.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,718.811,019.0062.5 %5.0386.67123.1668.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,732.761,022.0062.6 %5.0317.70197.6537.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,568.561,809.0049.3 %5.0580.68789.88-36.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,246.582,398.00-6.7 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,241.291,293.0069.5 %5.0957.15689.0028.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี12,003.1222,945.00-91.2 %0.01,660.77157.1490.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,429.671,269.0063.0 %5.0493.59168.2565.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี3,989.307,578.00-90.0 %0.0974.34489.8649.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,394.83716.0078.9 %5.0610.4064.3989.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,956.97751.0074.6 %5.0386.67104.0873.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี1,856.933,718.00-100.2 %0.0715.87320.3555.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี9,500.0725,576.00-169.2 %0.01,527.661,980.75-29.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,916.603,211.0034.7 %5.0843.08757.6610.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,612.561,651.0054.3 %5.0652.92184.3971.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,270.0114,090.00-124.7 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,390.181,141.0090.0 %5.0590.05191.3667.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,525.161,776.0049.6 %5.0520.48254.7551.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี4,940.002,067.0058.2 %5.0728.96261.9564.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,092.663,931.0022.8 %5.01,234.46439.9464.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,820.649,670.00-66.1 %0.01,140.96103.6190.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,598.625,612.0047.0 %5.0359.37578.65-61.0 %0.0
รจก.บางขวาง 160,945.20165,491.00-2.8 %0.01,926.74458.5076.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี52,403.8442,316.0019.3 %5.0842.25573.5331.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,683.00625.0076.7 %5.0272.5752.0480.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,640.971,412.0069.6 %5.0976.17339.5765.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,382.071,396.0058.7 %5.0500.77216.0156.9 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,222.1413,583.00-47.3 %0.01,584.68370.5076.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,238.491,361.0058.0 %5.0500.79141.0671.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,491.564,406.001.9 %0.5544.91332.5039.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 166,919.7911,331.0083.1 %5.0345.06344.330.2 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 232,630.3613,250.0059.4 %5.0618.80456.2626.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)32,752.3915,409.0053.0 %5.01,407.02406.9171.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,545.5310,972.00-67.6 %0.0359.60171.1052.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,033.373,321.0017.7 %5.0310.69210.6732.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี49,532.6824,256.0051.0 %5.0424.44606.46-42.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,498.0715,535.00-7.2 %0.02,122.151,100.8848.1 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ224,969.05101,000.0055.1 %5.0346.82637.44-83.8 %0.0
สถาบันทันตกรรม105,678.3158,000.0045.1 %5.0234.3289.5161.8 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก702,666.94522,706.0025.6 %5.011,782.991,109.5690.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0544.8275.8886.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,500.302,576.0026.4 %5.0618.74617.820.1 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,696.19569.3678.9 %5.0272.5789.8967.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี10,900.3125,000.00-129.4 %0.05,098.0414,350.00-181.5 %0.0
รวม 1,775,292 1,275,686 28.14 % 65,393 36,730 43.83 %