จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,178.61479.0078.0 %5.0570.36212.9462.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย20,244.679,739.6051.9 %5.084.75226.53-167.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย8,892.639,607.00-8.0 %0.051.7353.67-3.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,866.534,392.609.7 %4.5126.1974.7640.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,301.74872.0062.1 %5.0627.41234.1662.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,584.56930.0064.0 %5.0339.30181.6646.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย12,457.279,644.0022.6 %5.03,061.46918.6570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,358.36210.0093.7 %5.0281.0057.0079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน3,888.09191.0095.1 %5.0339.0657.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,174.86266.0091.6 %5.0397.5957.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,278.37325.0090.1 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,156.85137.0095.7 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว556.865.0099.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,543.08594.0083.2 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,216.39415.0087.1 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว782.4523.0097.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,612.02171.0095.3 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่8,919.457,570.3015.1 %5.01,460.16886.4539.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน4,258.022,969.4030.3 %5.0835.55389.5853.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย3,890.732,686.6130.9 %5.01,407.071,320.366.2 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,333.15457.0080.4 %5.01,529.33387.9474.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,397.861,013.0070.2 %5.01,159.86513.9555.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,536.05381.0089.2 %5.0779.53389.8550.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,329.12246.5089.4 %5.01,586.38517.7567.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,644.201,266.0065.3 %5.0969.91779.5519.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,734.091,374.0020.8 %5.0562.52286.9049.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,420.831,233.7272.1 %5.01,654.27676.8859.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,599.891,315.0063.5 %5.01,235.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย4,617.415,254.85-13.8 %0.01,330.99198.5585.1 %5.0
ท่าอากาศยานเลย47,821.4925,025.0047.7 %5.0570.10993.77-74.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,192.911,345.1857.9 %5.01,026.73341.7566.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,713.81497.0081.7 %5.0836.11101.6387.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,446.50255.0089.6 %5.0703.47353.5849.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย2,913.141,109.0161.9 %5.0568.33320.3343.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย4,802.051,410.0070.6 %5.01,490.152,936.23-97.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,270.631,004.0069.3 %5.01,102.791,264.12-14.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,238.52580.0082.1 %5.0969.69237.5075.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย3,728.625,121.88-37.4 %0.01,178.8780.7393.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,509.401,191.0087.5 %5.0969.69439.4054.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,726.971,148.6057.9 %5.0817.56146.4382.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,765.12998.0073.5 %5.014,642.88491.6896.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,682.471,091.4070.4 %5.01,254.96562.1055.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,468.541,176.0052.4 %5.0684.4633.7195.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,459.862,009.0078.8 %5.0931.66415.4455.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย30,546.1013,534.0555.7 %5.0993.17299.4169.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,465.51232.0090.6 %5.01,489.81157.9989.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,931.80567.0080.7 %5.0893.63395.4955.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย625.83279.0055.4 %5.0684.45273.6060.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,123.252,641.0015.4 %5.0988.72309.3768.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย2,979.981,500.5049.6 %5.0950.68272.4271.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย3,765.331,056.6271.9 %5.0539.321,079.12-100.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 123,081.088,517.7263.1 %5.01,693.20324.3880.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 211,888.3337,943.31-219.2 %0.01,553.85795.0648.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)126,361.004,011.4596.8 %5.0346.52883.58-155.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 318,054.395,311.1470.6 %5.01,628.781,632.15-0.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย26,257.392,178.0491.7 %5.0343.97314.978.4 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย71,310.1146,056.2235.4 %5.0999.78700.9729.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย16,065.9511,565.0028.0 %5.0990.77597.5139.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย7,168.039,247.60-29.0 %0.02,162.721,769.0118.2 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 2,989.971,701.0043.1 %5.0950.68464.0151.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,338.46764.0067.3 %5.0646.41248.8661.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
รวม 586,467 254,835 56.55 % 66,375 28,009 57.80 %