จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,254.06479.0078.7 %5.0570.36212.9462.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย20,945.799,739.6053.5 %5.084.75226.53-167.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย9,200.609,607.00-4.4 %0.051.7353.67-3.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย5,035.074,392.6012.8 %5.0126.1974.7640.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,381.45872.0063.4 %5.0627.41234.1662.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,674.06930.0065.2 %5.0339.30181.6646.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย12,888.699,644.0025.2 %5.03,061.46918.6570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,474.66210.0094.0 %5.0281.0057.0079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,022.74191.0095.3 %5.0339.0657.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,284.82266.0091.9 %5.0397.5957.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,391.90325.0090.4 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,266.17137.0095.8 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว576.155.0099.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,665.78594.0083.8 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,327.78415.0087.5 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว809.5523.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,737.11171.0095.4 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่9,185.017,570.3017.6 %5.01,460.16886.4539.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน4,405.492,969.4032.6 %5.0835.55389.5853.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,025.482,686.6133.3 %5.01,407.071,320.366.2 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,413.95457.0081.1 %5.01,529.33387.9474.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,515.531,013.0071.2 %5.01,159.86513.9555.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,658.51381.0089.6 %5.0779.53389.8550.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,409.78246.5089.8 %5.01,586.38517.7567.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,036.661,266.0068.6 %5.01,007.94779.5522.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,732.481,374.0020.7 %5.0562.52302.0046.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,573.931,233.7273.0 %5.01,654.27676.8859.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,724.561,315.0064.7 %5.01,235.9233.7297.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย4,777.325,254.85-10.0 %0.01,330.99198.5585.1 %5.0
ท่าอากาศยานเลย49,477.6525,025.0049.4 %5.0570.10993.77-74.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,303.481,345.1859.3 %5.01,026.73354.3465.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,807.80497.0082.3 %5.0836.11101.6387.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,531.22255.0089.9 %5.0703.47353.5849.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,014.031,109.0163.2 %5.0568.33320.3343.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย4,968.361,410.0071.6 %5.01,490.152,936.23-97.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,383.891,004.0070.3 %5.01,102.791,264.12-14.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,350.67580.0082.7 %5.0969.69237.5075.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย3,857.7524,694.33-540.1 %0.01,178.8780.7393.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,838.731,191.0087.9 %5.0969.69439.4054.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,821.411,148.6059.3 %5.0817.56146.4382.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,895.51998.0074.4 %5.014,642.88491.6896.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,810.011,091.4071.4 %5.01,254.96562.1055.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,554.031,176.0054.0 %5.0684.4626.7796.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,507.692,009.0078.9 %5.0931.66415.4455.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย31,603.9713,534.0557.2 %5.0993.17299.4169.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,550.90232.0090.9 %5.0550.87157.9971.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,033.33567.0081.3 %5.0893.63395.4955.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย647.50279.0056.9 %5.0684.45273.6060.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,231.412,641.0018.3 %5.0988.72309.3768.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,083.181,496.5051.5 %5.0950.68272.4271.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย3,895.731,056.6272.9 %5.0539.321,079.12-100.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)130,737.144,011.4596.9 %5.0346.52883.58-155.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 318,679.655,311.1471.6 %5.01,628.781,632.15-0.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 123,880.428,517.7264.3 %5.01,693.20324.3880.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 212,300.0437,943.31-208.5 %0.01,553.85795.0648.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย27,166.742,178.0492.0 %5.0343.97314.978.4 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย73,779.720.000.0 %0.0999.78700.9729.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย16,622.3411,565.0030.4 %5.0990.77597.5139.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย7,416.289,247.60-24.7 %0.02,162.721,769.0118.2 %5.0
โรงพยาบาลเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,093.521,701.0045.0 %5.0950.68464.0151.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,419.45764.0068.4 %5.0646.41248.8661.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 532,879 228,348 57.15 % 66,710 28,063 57.93 %