จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย2,922.85141.0095.2 %5.0394.9089.3077.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,493.2924,158.39-2.8 %0.097.84100.42-2.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,704.201,920.0029.0 %5.0451.95324.9028.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,772.39699.0074.8 %5.0553.6033.2994.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย16,051.548,560.0046.7 %5.02,182.41678.3068.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,244.79351.0091.7 %5.0306.44104.5065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,009.87634.0084.2 %5.0343.45114.9566.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,843.79421.0089.0 %5.0430.68114.0073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,233.25541.0087.2 %5.0303.6396.9068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,996.98410.0089.7 %5.0356.96102.6071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,974.32240.0094.0 %5.0442.20104.5076.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,089.582,908.5428.9 %5.01,079.48329.3569.5 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย50,295.4035,661.9629.1 %5.02,055.74436.3878.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,984.324,155.4116.6 %5.01,219.16812.1933.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,003.751,836.5354.1 %5.0718.17150.1079.1 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,461.402,963.0014.4 %5.0794.24874.00-10.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,888.12508.0082.4 %5.0807.03530.8034.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,454.22445.0090.0 %5.0534.59221.5658.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย6,494.471,544.0076.2 %5.01,668.99678.3059.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย2,584.321,650.0036.2 %5.0631.60864.50-36.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,321.831,409.2757.6 %5.0800.80525.1134.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,177.891,989.0052.4 %5.0815.2049.2494.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย5,323.343,092.0041.9 %5.01,231.61348.3171.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,247.021,620.0050.1 %5.0699.1641.8094.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,408.10390.0072.3 %5.060.602.8595.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,149.19676.0078.5 %5.0718.14119.7883.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,117.09490.0084.3 %5.0528.01383.8027.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,657.173,900.00-6.6 %0.0870.30432.2550.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,547.354,350.004.3 %2.0946.37516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,214.231,824.0065.0 %5.01,478.81706.7152.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,747.461,379.4570.9 %5.01,079.4871.8093.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย2,949.544,100.00-39.0 %0.0547.03475.0013.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,538.353,000.0015.2 %5.0718.17320.3955.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,517.862,650.0041.3 %5.0832.27169.1079.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,092.522,200.0056.8 %5.0699.16313.5055.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,081.931,900.0038.4 %5.0489.9849.4089.9 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย10,024.041,887.0081.2 %5.0667.69146.3078.1 %5.0
รจจ.หนองคาย 254,001.5630,100.0088.1 %5.0679.83407.5040.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,389.96481.0079.9 %5.0375.8780.7578.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,351.031,891.0943.6 %5.0899.72469.0847.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,749.24492.0082.1 %5.0470.97227.0951.8 %5.0
สปส.จ.หนองคาย3,827.884,200.00-9.7 %0.0870.30313.5064.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,374.701,560.0053.8 %5.0699.16190.0072.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,763.002,100.0044.2 %5.0775.22513.0033.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 112,479.0310,852.8013.0 %5.01,437.161,082.3324.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 261,767.8610,068.0083.7 %5.01,503.131,500.050.2 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)12,480.387,200.0042.3 %5.01,377.97380.0072.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย2,822.523,100.00-9.8 %0.0338.0445.0086.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย71,000.4159,000.0016.9 %5.01,273.59475.0062.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย24,936.3112,500.0049.9 %5.0699.55475.0032.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย62,639.9219,262.0069.2 %5.0601.22368.9338.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย9,288.508,563.547.8 %3.51,596.501,705.88-6.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย35,624.6515,000.0057.9 %5.02,864.504,096.40-43.0 %0.0
รวม 793,115 312,975 60.54 % 45,019 23,762 47.22 %