จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย2,805.46141.0095.0 %5.0394.9089.3077.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,423.8324,158.39-3.1 %0.0104.98100.424.3 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,595.591,920.0026.0 %5.0451.95324.9028.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,661.05699.0073.7 %5.0553.6033.2994.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย15,406.908,560.0044.4 %5.02,182.41678.3068.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,074.31351.0091.4 %5.0306.44104.5065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่3,848.83634.0083.5 %5.0343.45100.6370.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,689.42421.0088.6 %5.0430.68114.0073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,063.24541.0086.7 %5.0303.6396.9068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,836.45410.0089.3 %5.0356.96102.6071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,814.71240.0093.7 %5.0442.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 23,925.342,908.5425.9 %5.01,079.48329.3569.5 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย48,275.5035,661.9626.1 %5.02,055.74436.3878.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,784.144,155.4113.1 %5.01,219.16812.1933.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,842.961,836.5352.2 %5.0718.17150.1079.1 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,403.812,963.0013.0 %5.0832.27874.00-5.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,772.13508.0081.7 %5.0807.03530.8034.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,275.34445.0089.6 %5.0534.59221.5658.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย6,233.651,544.0075.2 %5.01,668.99678.3059.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย2,480.531,650.0033.5 %5.0631.60864.50-36.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,188.421,409.2755.8 %5.0800.80525.1134.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,010.101,989.0050.4 %5.0815.2049.2494.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย5,109.553,092.0039.5 %5.01,231.61348.3171.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,116.61739.0076.3 %5.0699.16146.5979.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,351.55390.0071.1 %5.060.602.8595.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,022.71676.0077.6 %5.0718.14119.7883.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,991.91490.0083.6 %5.0528.01383.8027.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,510.303,900.00-11.1 %0.0870.30432.2550.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,065.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,231.611,601.76-30.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,364.724,350.000.3 %0.5946.37516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,004.821,824.0063.6 %5.01,478.81706.7152.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,556.801,379.4569.7 %5.01,079.4871.8093.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย2,831.09905.0068.0 %5.0547.03475.0013.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,396.243,000.0011.7 %5.0718.17320.3955.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,336.422,650.0038.9 %5.0832.27169.1079.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย4,888.002,200.0055.0 %5.0699.16313.5055.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,958.161,900.0035.8 %5.0489.9849.4089.9 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,621.461,887.0080.4 %5.0667.69146.3078.1 %5.0
รจจ.หนองคาย 51,071.1019,720.8761.4 %5.0679.83401.9540.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,293.98481.0079.0 %5.0375.8780.7578.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,216.451,891.0941.2 %5.0899.72469.0847.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,638.83492.0081.4 %5.0470.97227.0951.8 %5.0
สปส.จ.หนองคาย3,674.152,986.8518.7 %5.0870.30422.7251.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,239.171,560.0051.8 %5.0699.16190.0072.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,611.872,100.0041.9 %5.0775.22513.0033.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 111,977.8710,852.809.4 %4.51,437.161,082.3324.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 259,287.2210,068.0083.0 %5.01,503.131,500.050.2 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)11,979.164,752.0060.3 %5.01,377.971,082.8221.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย2,665.121,803.3632.3 %5.0266.9848.5081.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย68,148.9941,651.0038.9 %5.01,273.59869.9531.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย23,934.8512,500.0047.8 %5.0699.55475.0032.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย60,124.2619,262.0068.0 %5.0601.22368.9338.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย8,903.898,563.543.8 %1.51,590.861,705.88-7.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,000.51937.3768.8 %5.0585.06347.4540.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,784.83274.0090.2 %5.0489.98128.8373.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย34,193.9415,000.0056.1 %5.02,864.504,096.40-43.0 %0.0
รวม 575,218 277,424 51.77 % 46,851 27,031 42.30 %