จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,337.08402.0082.8 %5.0467.00184.6860.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม22,256.5811,264.4049.4 %5.0140.58118.3715.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,619.13838.0068.0 %5.0562.07380.9532.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,088.731,025.0066.8 %5.0714.2055.7892.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม16,074.2410,513.0034.6 %5.03,338.391,095.2667.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,301.99955.0077.8 %5.0381.1487.4577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,438.96341.0090.1 %5.0267.332,195.44-721.2 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,638.87409.0088.8 %5.0316.3877.0475.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,401.15230.0094.8 %5.0277.8285.6969.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,524.38173.0095.1 %5.0278.869.5396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,914.72325.0091.7 %5.0228.619.5695.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,665.69129.0096.5 %5.0248.1978.7868.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,669.50137.0096.3 %5.0390.6775.3580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,005.18314.0092.2 %5.0321.1578.1075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,497.76123.0096.5 %5.0158.829.5894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,415.2160.0098.2 %5.0327.4379.9575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,508.68125.0096.4 %5.0184.6210.4494.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,925.302,875.0026.8 %5.0809.28374.3053.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม2,342.14286.4987.8 %5.0153.01230.85-50.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,673.81585.6078.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,258.48612.0081.2 %5.0790.27478.8039.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,931.48478.0083.7 %5.0657.13431.6534.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,827.80370.0086.9 %5.0619.120.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,530.792,008.8673.3 %5.02,691.871,479.7145.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,426.312,216.528.6 %4.0587.34628.82-7.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,072.641,528.0669.9 %5.01,607.951,383.0814.0 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,428.061,005.0070.7 %5.0934.49111.4388.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม5,000.797,627.00-52.5 %0.01,151.57249.5178.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,765.592,032.7646.0 %5.0847.31267.0468.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,447.68137.0090.5 %5.058.1744.4123.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,747.14429.0084.4 %5.0463.9663.8186.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,805.02313.0088.8 %5.0562.07429.7823.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,345.101,460.0056.4 %5.0771.25187.9175.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม4,693.0817,210.00-266.7 %0.01,379.762,199.90-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม3,930.145,262.00-33.9 %0.0876.14740.7815.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,378.131,620.0031.9 %5.0409.95217.5046.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,703.416,086.8521.0 %5.02,195.53420.2280.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,263.16570.0054.9 %5.0475.87503.51-5.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,718.801,383.0062.8 %5.0775.77485.6537.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,385.592,108.0051.9 %5.0980.43245.8674.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,654.951,570.0072.2 %5.01,379.74331.7576.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,854.542,115.0769.1 %5.01,056.7233.8296.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,708.991,259.0088.2 %5.0904.36478.1047.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 35,776.8218,396.8648.6 %5.0845.52933.30-10.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,838.361,539.0045.8 %5.0600.110.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,149.672,894.0030.3 %5.0700.88673.933.8 %1.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,632.991,006.0061.8 %5.0570.35241.5157.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม3,775.374,640.00-22.9 %0.0904.34398.8055.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,272.90788.0075.9 %5.0771.25346.6855.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,113.692,045.40-83.7 %0.0478.04452.155.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 133,841.459,628.9171.5 %5.01,354.89312.5776.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)21,961.517,366.0466.5 %5.01,798.4567.4896.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,719.95293.8397.0 %5.0346.90104.4169.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม72,887.6747,508.0034.8 %5.01,545.651,138.9626.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม30,722.8438,487.00-25.3 %0.0910.658,431.93-825.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม15,668.48101.1899.4 %5.0692.21687.400.7 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย57,334.7512,880.0077.5 %5.0798.15544.9731.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม0.0013,116.000.0 %0.00.00486.780.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม7,551.7713,016.00-72.4 %0.01,756.241,556.5311.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,913.02900.0069.1 %5.0695.19382.1645.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,848.97378.0086.7 %5.0619.12377.3039.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม37,817.579,335.0075.3 %5.05,940.503,332.7543.9 %5.0
รวม 545,005 261,715 51.98 % 52,471 36,634 30.18 %