จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,264.05402.0082.2 %5.0467.00184.6860.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม21,561.0611,264.4047.8 %5.0140.58118.3715.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,537.28838.0067.0 %5.0562.07380.9532.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,992.201,025.0065.7 %5.0714.2055.7892.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม15,571.9210,513.0032.5 %5.03,338.391,095.2667.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,167.56955.0077.1 %5.0381.1487.4577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,331.49341.0089.8 %5.0267.3385.4968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,525.15409.0088.4 %5.0316.3877.0475.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,263.62230.0094.6 %5.0277.8276.6972.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,414.24173.0094.9 %5.0278.869.5396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,792.39325.0091.4 %5.0228.619.5695.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,551.14129.0096.4 %5.0248.1978.7868.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,554.83137.0096.1 %5.0390.6775.3580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,880.02314.0091.9 %5.0321.1578.1075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,388.45123.0096.4 %5.0158.829.5894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,308.4960.0098.2 %5.0327.4379.9575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,399.03125.0096.3 %5.0184.6210.4494.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,802.642,875.0024.4 %5.0809.28374.3053.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0163.26230.85-41.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,590.25585.6077.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,156.65612.0080.6 %5.0790.27478.8039.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,839.88478.0083.2 %5.0657.13431.6534.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,739.44370.0086.5 %5.0619.120.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,295.462,008.8672.5 %5.02,691.871,479.7145.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,350.492,216.525.7 %2.5587.34628.82-7.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,914.121,528.0668.9 %5.01,607.951,383.0814.0 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,320.931,005.0069.7 %5.0934.49111.4388.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม4,844.517,627.00-57.4 %0.01,151.57249.5178.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,647.912,032.7644.3 %5.0847.31462.6545.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,402.44137.0090.2 %5.058.1744.4123.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,661.29429.0083.9 %5.0463.9663.8186.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,717.36313.0088.5 %5.0562.07429.7823.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,240.561,460.0054.9 %5.0771.25187.9175.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม4,546.4217,210.00-278.5 %0.01,379.762,199.90-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม3,807.325,262.00-38.2 %0.0876.14740.7815.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,303.811,620.0029.7 %5.0409.95217.5046.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,462.686,086.8518.4 %5.02,195.53420.2280.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,223.69570.0053.4 %5.0475.87503.51-5.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,602.591,383.0061.6 %5.0775.77485.6537.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,248.542,108.0050.4 %5.0980.43245.8674.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,478.241,570.0071.3 %5.01,379.74331.7576.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,640.342,115.0768.1 %5.01,056.7233.8296.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,374.341,259.0087.9 %5.0904.36478.1047.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 34,658.7918,396.8646.9 %5.0845.52933.30-10.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,749.661,539.0044.0 %5.0600.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,020.002,894.0028.0 %5.0700.88673.933.8 %1.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,550.711,006.0060.6 %5.0562.08241.5157.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม3,657.394,640.00-26.9 %0.0904.34398.8055.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,170.62788.0075.1 %5.0771.25346.6855.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,078.882,045.40-89.6 %0.0478.04452.155.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 132,783.909,628.9170.6 %5.01,354.89312.5776.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 248,859.6711,054.0077.4 %5.018,696.99812.2095.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 317,043.077,493.3356.0 %5.01,055.081,488.56-41.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)21,275.217,366.0465.4 %5.01,798.4567.4896.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,416.201,848.0080.4 %5.0346.90367.66-6.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม70,609.9447,508.0032.7 %5.01,545.651,138.9626.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม29,762.7538,487.00-29.3 %0.0910.658,431.93-825.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม15,178.84101.1899.3 %5.0692.21687.400.7 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย55,543.0412,880.0076.8 %5.0798.15544.9731.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม76,459.3313,116.0082.8 %5.0732.46486.7833.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม7,315.7811,982.00-63.8 %0.01,756.241,556.5311.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,821.99900.0068.1 %5.0695.19382.1645.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,759.94378.0086.3 %5.0619.12377.3039.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม36,635.779,335.0074.5 %5.05,940.503,332.7543.9 %5.0
รวม 668,066 293,612 56.05 % 72,957 37,761 48.24 %