จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,791.88237.0091.5 %5.0503.610.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด12,681.554,380.5065.5 %5.0145.923,800.00-2,504.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด41,495.244,380.5089.4 %5.0118.0390.5623.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,204.392,423.0024.4 %5.0450.76145.0867.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,833.671,056.0062.7 %5.0471.2652.9288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด20,868.188,804.5157.8 %5.03,375.041,149.2565.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,122.901,473.0064.3 %5.0231.4749.3978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,874.92113.0097.1 %5.0312.2867.5378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,458.17207.0094.0 %5.0235.050.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,295.08131.0096.0 %5.0177.2515.5291.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,589.83140.0096.1 %5.0123.8143.9064.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,392.29226.0093.3 %5.0346.0165.6881.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,170.44138.0096.7 %5.0349.73532.46-52.3 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย2,980.02133.0095.5 %5.0239.2150.2779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,731.7125.0098.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,542.80296.0091.6 %5.0273.3783.2669.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,277.8868.0097.9 %5.0161.0415.7990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,025.54167.0095.9 %5.0185.6667.3863.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,399.83384.0091.3 %5.0231.2868.0370.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,456.07178.0094.8 %5.0290.8783.2671.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,356.3175.0097.8 %5.0265.6260.3877.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ329.89192.0041.8 %5.0211.120.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,659.903,628.820.8 %0.5998.031,850.40-85.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด2,670.133,628.82-35.9 %0.0250.4862.4175.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,324.72732.0068.5 %5.0320.59351.50-9.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,360.81157.0093.3 %5.0524.39223.2557.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ583.04426.0026.9 %5.0276.55256.507.3 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด3,827.27733.0080.8 %5.0841.98536.7436.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,036.17596.0080.4 %5.0769.85972.38-26.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด3,990.72507.0087.3 %5.01,570.32494.4068.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด3,621.511,739.0052.0 %5.01,563.381,488.324.8 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,034.193,467.19-70.4 %0.0585.43952.13-62.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,241.102,549.0051.4 %5.01,100.141,521.41-38.3 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,955.081,683.0057.4 %5.01,058.0180.0492.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)8,644.1618,126.16-109.7 %0.01,667.2370.8695.7 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด25,012.5842,919.00-71.6 %0.0116.331,105.65-850.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,136.501,405.8055.2 %5.0857.38266.0069.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,882.181,064.0043.5 %5.067.990.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,135.88409.0064.0 %5.039.0642.72-9.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,180.50442.0086.1 %5.0807.87122.2484.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,979.02225.0092.4 %5.0674.76223.9166.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด2,615.681,492.0043.0 %5.0636.73403.6036.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,575.6020,112.00-205.9 %0.02,852.401,687.8940.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,770.651,828.0061.7 %5.01,207.21478.8960.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,511.251,451.0083.0 %5.03,127.821,616.8248.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,441.281,683.0069.1 %5.01,128.23144.8887.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,508.07591.0094.4 %5.01,055.080.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,656.452,135.0041.6 %5.0960.01942.311.8 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,580.941,685.0052.9 %5.0704.06615.6612.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,593.482,140.0653.4 %5.01,359.31920.6932.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,282.302,585.0021.2 %5.0541.9833.7793.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,156.857,157.0021.8 %5.0274.89363.85-32.4 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,498.901,754.0029.8 %5.0386.5857.0085.3 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 46,696.8223,881.9348.9 %5.0997.61126.2487.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด558.96250.0055.3 %5.0238.96219.608.1 %4.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,775.22705.0074.6 %5.0750.83304.8059.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,855.121,171.0059.0 %5.0693.78210.5069.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,349.564,426.29-1.8 %0.01,169.18150.1787.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด3,805.45814.0078.6 %5.01,074.10355.8366.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,275.146,408.9230.9 %5.0919.60379.0358.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 177,793.5611,504.0085.2 %5.01,159.38373.1767.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 210,748.6610,536.002.0 %0.51,170.73836.1128.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 322,616.316,483.1371.3 %5.01,445.89410.7771.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,375.270.000.0 %0.02,272.66718.4468.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,110.883,655.50-73.2 %0.0173.301,038.27-499.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด8,395.1111,750.40-40.0 %0.0188.52494.11-162.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด129,419.0549,974.0061.4 %5.01,567.262,914.58-86.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด125,655.6431,463.0075.0 %5.0876.941,132.65-29.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด37,229.2444,032.00-18.3 %0.01,133.802,850.00-151.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย21,048.0211,328.0046.2 %5.0905.30974.06-7.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร26,550.735,288.0080.1 %5.0808.561,149.50-42.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง173,029.8413,260.0092.3 %5.0916.671,061.43-15.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด78,578.5116,265.0179.3 %5.0760.180.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,067.0718,832.00-133.4 %0.02,007.202,239.29-11.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,034.10752.0075.2 %5.0731.80560.5423.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,950.95553.0081.3 %5.0655.75192.4270.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด42,507.400.000.0 %0.08,233.839,555.47-16.1 %0.0
รวม 1,082,890 427,612 60.51 % 65,041 52,574 19.17 %