จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,715.24237.0091.3 %5.0503.61200.4960.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด12,333.434,380.5064.5 %5.0145.92137.485.8 %2.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด40,356.164,380.5089.1 %5.0118.0390.5623.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด3,116.422,423.0022.3 %5.0450.76145.0867.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,755.891,056.0061.7 %5.0471.2652.9288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด20,295.338,804.5156.6 %5.03,375.041,149.2565.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,009.721,473.0063.3 %5.0231.4749.3978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,768.55113.0097.0 %5.0312.2867.5378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,363.24207.0093.8 %5.0235.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,204.63131.0095.9 %5.0177.2515.5291.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,491.29140.0096.0 %5.0123.8143.9064.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,299.17226.0093.1 %5.0346.0165.6881.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,055.96138.0096.6 %5.0349.7326.8892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย2,898.21133.0095.4 %5.0239.2150.2779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,684.1725.0098.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,467.92296.0091.5 %5.0273.3783.2669.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,187.9068.0097.9 %5.0161.0415.7990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ3,915.04167.0095.7 %5.0185.6667.3863.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,279.05384.0091.0 %5.0231.2868.0370.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,361.20178.0094.7 %5.0290.8783.2671.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,264.1875.0097.7 %5.0265.6260.3877.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ320.83182.0043.3 %5.0211.1266.3468.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,559.433,628.82-1.9 %0.0998.031,850.40-85.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด2,596.843,628.82-39.7 %0.0250.4862.4175.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,260.91732.0067.6 %5.0320.59351.50-9.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,296.01157.0093.2 %5.0524.39223.2557.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,357.38426.0081.9 %5.0517.16256.5050.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด3,722.20733.0080.3 %5.0841.98565.1632.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,952.83596.0079.8 %5.0769.85972.38-26.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด3,881.17507.0086.9 %5.01,570.32494.4068.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด3,522.101,739.0050.6 %5.01,563.3838.9597.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด1,978.353,467.19-75.3 %0.0585.43952.13-62.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,097.232,549.0050.0 %5.01,100.141,521.41-38.3 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,841.111,683.0056.2 %5.01,058.0180.0492.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)8,406.8718,126.16-115.6 %0.01,667.2370.8695.7 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด24,325.9642,919.00-76.4 %0.0116.331,105.65-850.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,050.401,405.8053.9 %5.0857.38266.0069.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,830.521,064.0041.9 %5.067.990.9598.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,104.70409.0063.0 %5.039.0642.72-9.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,093.19442.0085.7 %5.0807.87122.2484.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,897.25225.0092.2 %5.0674.76223.9166.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด2,543.871,492.0041.3 %5.0636.73403.6036.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,395.0920,112.00-214.5 %0.02,852.401,687.8940.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,681.061,828.0060.9 %5.01,226.23478.8960.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,277.611,451.0082.5 %5.03,127.821,616.8248.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,291.911,683.0068.2 %5.01,128.23144.8887.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,219.61591.0094.2 %5.01,055.08513.0051.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,556.072,135.0040.0 %5.0960.01942.311.8 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,482.641,685.0051.6 %5.0704.06615.6612.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,450.302,140.0651.9 %5.01,359.31920.6932.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,192.202,585.0019.0 %5.0541.9833.7793.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,905.487,157.0019.6 %5.0274.89363.85-32.4 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,430.301,754.0027.8 %5.0386.5857.0085.3 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 45,414.9523,881.9347.4 %5.0997.61126.2487.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด543.62250.0054.0 %5.0238.96219.608.1 %4.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,699.04705.0073.9 %5.0750.83304.8059.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,776.751,171.0057.8 %5.0693.78210.5069.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,230.164,426.29-4.6 %0.01,169.18150.1787.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด3,700.99814.0078.0 %5.01,074.10355.8366.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,020.536,408.9229.0 %5.0919.60379.0358.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,282.617,484.16-128.0 %0.02,272.66718.4468.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 175,658.0511,504.0084.8 %5.01,159.38373.1767.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 210,453.6010,536.00-0.8 %0.01,170.73836.1128.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 321,995.476,483.1370.5 %5.01,445.89410.7771.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,052.933,655.50-78.1 %0.0173.301,038.27-499.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด8,164.6611,750.40-43.9 %0.0188.52494.11-162.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด125,866.3749,974.0060.3 %5.01,567.262,914.58-86.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด122,206.2731,463.0074.3 %5.0876.941,132.65-29.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด36,207.2644,032.00-21.6 %0.01,133.802,850.00-151.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย20,470.2311,328.0044.7 %5.0905.30974.06-7.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร25,821.885,288.0079.5 %5.0808.561,149.50-42.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง168,280.0213,260.0092.1 %5.0916.671,061.43-15.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด76,421.4516,265.0178.7 %5.0760.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด7,845.6218,832.00-140.0 %0.02,007.202,239.29-11.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2,950.81752.0074.5 %5.0731.80560.5423.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,869.94553.0080.7 %5.0655.75192.4270.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด41,340.533,000.0092.7 %5.08,233.839,555.47-16.1 %0.0
รวม 1,099,618 438,086 60.16 % 67,139 47,766 28.86 %