จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,401.901,099.2054.2 %5.0472.07134.9071.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์47,088.774,820.2089.8 %5.0354.89118.7566.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,594.482,127.0040.8 %5.0719.27242.9366.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,049.32714.0076.6 %5.0700.2872.9289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์19,808.748,712.0056.0 %5.06,994.571,217.0682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,756.99622.0089.2 %5.0312.8542.5586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,625.68554.0084.7 %5.0304.2868.1977.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,647.24606.0083.4 %5.0237.0968.0571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,622.36367.0089.9 %5.0179.9068.0662.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,571.42158.0095.6 %5.0387.3851.0986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,650.07275.0092.5 %5.0420.5468.3183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง431.407.0098.4 %5.0402.0967.8883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,496.7698.0097.2 %5.0248.3950.8979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,683.22260.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,462.08201.0094.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,427.37165.0095.2 %5.0293.7053.5781.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,326.083,734.4313.7 %5.01,308.77717.4545.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 70.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,262.071,712.4247.5 %5.0833.47848.75-1.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,590.89447.0082.7 %5.0548.13418.6923.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,873.821,499.7069.2 %5.01,575.82750.1752.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,035.971,855.0054.0 %5.01,164.5186.8892.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,506.586,905.33-25.4 %0.01,289.850.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์0.00913.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์998.75251.0074.9 %5.057.021.0098.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,047.3171.5097.7 %5.0719.2782.0788.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,774.3264.0097.7 %5.0624.29110.8382.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,236.411,629.0049.7 %5.0814.38460.1943.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,070.28334.0091.8 %5.01,194.69668.3244.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,860.107,773.93-32.7 %0.01,346.90611.8554.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,784.171,295.5065.8 %5.0909.45426.0153.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,945.613,556.9128.1 %5.01,080.59285.7973.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,258.581,437.0072.7 %5.01,257.61401.7868.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์32,307.621,610.0095.0 %5.0838.42572.2831.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 43,226.2730,680.9929.0 %5.0896.43949.28-5.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,650.721,690.2063.7 %5.0738.75518.1029.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,780.29562.5079.8 %5.0584.91201.0665.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,343.842,519.4052.9 %5.01,274.17769.2739.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์0.0012.340.0 %0.00.00242.100.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 139,757.8710,546.8073.5 %5.02,075.37785.2662.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 221,302.506,020.0471.7 %5.0990.20976.261.4 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 346,513.143,586.3292.3 %5.01,304.60612.7553.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์72,913.140.000.0 %0.01,579.680.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์28,397.0817,496.5538.4 %5.0888.801,266.66-42.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง33,645.1815,144.0055.0 %5.0865.80543.0637.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16,420.1660.3699.6 %5.02,021.0493,535.51-4,528.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,053.141,419.0053.5 %5.0757.32708.506.4 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 451,287 144,688 0.00 % 38,698 109,633 0.00 %