จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,335.971,099.2052.9 %5.0472.07134.9071.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์45,796.134,820.2089.5 %5.0354.89118.7566.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,495.812,127.0039.2 %5.0719.27242.9366.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,965.61714.0075.9 %5.0700.2872.9289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์19,264.978,712.0054.8 %5.06,994.571,217.0682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,017.27622.0084.5 %5.0312.8542.5586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,526.15554.0084.3 %5.0304.2868.1977.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,547.12606.0082.9 %5.0237.0968.0571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,522.92367.0089.6 %5.0179.9068.0662.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,473.38158.0095.5 %5.0387.3851.0986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,549.87275.0092.3 %5.0420.5468.3183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,423.8172.5497.9 %5.0402.0967.8883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,400.7798.0097.1 %5.0248.3950.8979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,687.15260.0092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,367.04201.0094.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,333.29165.0095.0 %5.0293.7053.5781.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,207.323,734.4311.2 %5.01,308.77983.9824.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,725.98144.0096.1 %5.01,080.60613.5143.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 79,630.612,273.8076.4 %5.01,438.48741.0048.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,172.531,712.4246.0 %5.0833.47848.75-1.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,519.76447.0082.3 %5.0548.13418.6923.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,276.731,431.5966.5 %5.01,289.851,380.39-7.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,493.022,896.29-94.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,740.021,499.7068.4 %5.01,575.82750.1752.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,925.181,855.0052.7 %5.01,164.5186.8892.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,355.426,905.33-28.9 %0.01,289.85214.9383.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,220.20913.0071.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์971.33251.0074.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์2,963.6671.5097.6 %5.0719.2782.0788.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,698.1664.0097.6 %5.0624.29110.8382.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,147.571,629.0048.2 %5.0814.38460.1943.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์4,858.6648,033.00-888.6 %0.01,565.122,511.00-60.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์3,958.55334.0091.6 %5.01,194.69668.3244.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,193.274,043.003.6 %1.5852.39717.4315.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,699.237,773.93-36.4 %0.01,346.90611.8554.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,550.48100.0697.2 %5.0871.40422.7551.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,680.291,295.5064.8 %5.0909.45426.0153.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,809.853,556.9126.0 %5.01,080.59285.7973.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,114.231,437.0071.9 %5.01,257.61401.7868.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์2,875.732,472.0014.0 %5.0662.9889.7986.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์31,420.751,610.0094.9 %5.0838.42572.2831.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 42,039.6730,680.9927.0 %5.0896.43949.28-5.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,321.17150.0093.5 %5.0491.10184.4862.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,523.051,690.2062.6 %5.0738.75518.1029.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,703.97562.5079.2 %5.0584.91201.0665.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,197.142,519.4051.5 %5.01,274.17769.2739.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,058.0612.3499.6 %5.0795.36242.1069.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,648.615,652.20-0.1 %0.0909.46119.5286.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 138,666.4810,546.8072.7 %5.02,075.37785.2662.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 220,717.736,020.0470.9 %5.0990.20976.261.4 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 345,236.313,586.3292.1 %5.01,304.60612.7553.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)27,929.406,687.0376.1 %5.02,057.48838.7459.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์2,752.606,365.00-131.2 %0.0382.52266.9530.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์70,911.6134,948.0050.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง22,441.6612,496.0044.3 %5.0952.44950.000.3 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์27,617.5517,496.5536.6 %5.0888.801,266.66-42.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง32,721.5915,144.0053.7 %5.0865.80543.0637.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี36,317.019,156.0074.8 %5.0826.081,306.25-58.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง34,816.2810,348.0070.3 %5.0818.36556.6932.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์15,969.4113,629.0014.7 %5.02,021.043,473.60-71.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,969.331,419.0052.2 %5.0757.32706.656.7 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,427.951,060.0056.3 %5.0548.13463.1315.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์41,786.248,190.8880.4 %5.06,370.904,927.1522.7 %5.0
รวม 727,689 315,695 56.62 % 61,843 36,381 41.17 %