จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,401.901,099.2054.2 %5.0472.07134.9071.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์47,088.774,820.2089.8 %5.0354.89118.7566.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,594.482,127.0040.8 %5.0719.27242.9366.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,049.32714.0076.6 %5.0700.2872.9289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์19,808.748,712.0056.0 %5.06,994.571,217.0682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,756.99622.0089.2 %5.0312.8542.5586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,625.68554.0084.7 %5.0304.2868.1977.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,647.24606.0083.4 %5.0237.0968.0571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,622.36367.0089.9 %5.0179.9068.0662.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,571.42158.0095.6 %5.0387.3851.0986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,650.07275.0092.5 %5.0420.5468.3183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง431.407.0098.4 %5.0402.0967.8883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,496.7698.0097.2 %5.0248.3950.8979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,683.22260.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,462.08201.0094.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,427.37165.0095.2 %5.0293.7053.5781.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,326.083,734.4313.7 %5.01,308.77717.4545.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,831.15144.0096.2 %5.01,080.60613.5143.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 79,903.802,273.8077.0 %5.01,438.48741.0048.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,262.071,712.4247.5 %5.0833.47848.75-1.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,590.89447.0082.7 %5.0548.13418.6923.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,397.451,431.5967.4 %5.01,289.851,380.39-7.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,535.162,896.29-88.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,873.821,499.7069.2 %5.01,575.82750.1752.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,035.971,855.0054.0 %5.01,164.5186.8892.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,506.586,905.33-25.4 %0.01,289.85214.9383.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,311.09913.0072.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์998.75251.0074.9 %5.057.021.0098.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,047.3171.5097.7 %5.0719.2782.0788.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,774.3264.0097.7 %5.0624.29110.8382.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,236.411,629.0049.7 %5.0814.38460.1943.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์4,995.7948,033.00-861.5 %0.01,565.122,511.00-60.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,070.28334.0091.8 %5.01,194.69668.3244.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,311.634,043.006.2 %3.0852.39717.4315.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,860.107,773.93-32.7 %0.01,346.90611.8554.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,650.69100.0697.3 %5.0871.40422.7551.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,784.171,295.5065.8 %5.0909.45426.0153.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,945.613,556.9128.1 %5.01,080.59285.7973.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,258.581,437.0072.7 %5.01,257.61401.7868.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์32,307.621,610.0095.0 %5.0838.42572.2831.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 43,226.2730,680.9929.0 %5.0896.43949.28-5.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,386.69150.0093.7 %5.0491.10184.4862.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,650.721,690.2063.7 %5.0738.75518.1029.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,780.29562.5079.8 %5.0584.91201.0665.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,343.842,519.4052.9 %5.01,274.17769.2739.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,144.3812.3499.6 %5.0795.36242.1069.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,808.055,652.202.7 %1.0909.46119.5286.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 139,757.8710,546.8073.5 %5.02,075.37785.2662.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 221,302.506,020.0471.7 %5.0990.20976.261.4 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 346,513.143,586.3292.3 %5.01,304.60612.7553.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)28,717.736,687.0376.7 %5.02,057.48838,735.00-40,665.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์2,830.306,365.00-124.9 %0.0382.52266.9530.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์72,913.1440,320.0044.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง23,075.1012,496.0045.8 %5.0952.44950.000.3 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์28,397.0817,496.5538.4 %5.0888.801,266.66-42.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง33,645.1815,144.0055.0 %5.0865.80543.0637.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี37,342.099,156.0075.5 %5.0826.081,306.25-58.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง0.0010,348.000.0 %0.00.00556.690.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16,420.1660.3699.6 %5.02,021.0493,535.51-4,528.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,053.141,419.0053.5 %5.0757.32708.506.4 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,539.011,135.0055.3 %5.0567.15280.9250.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์42,965.698,190.8880.9 %5.06,370.904,927.1522.7 %5.0
รวม 708,946 294,687 58.43 % 60,438 963,246 -1,493.77 %