จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,258.37443.0080.4 %5.0569.7580.2085.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร9,938.044,665.0053.1 %5.0155.87153.231.7 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร22,577.6427,529.01-21.9 %0.0110.0874.3732.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,935.26838.0071.5 %5.0893.02251.6571.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,746.21330.0088.0 %5.0471.17103.3678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร13,075.139,040.0030.9 %5.02,794.62983.5864.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า307.99218.0029.2 %5.0347.5415.5895.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,146.44328.0089.6 %5.0251.3963.3474.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,407.61486.0089.0 %5.0320.24107.2466.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,370.15559.0083.4 %5.0373.84122.4467.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,370.08329.0090.2 %5.0336.1372.3978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,444.58186.0094.6 %5.0299.7577.9874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,210.57153.0095.2 %5.0191.1815.2992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส4,113.77251.0093.9 %5.0414.6072.9082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว631.632.0099.7 %5.0141.9815.8888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์533.4723.0095.7 %5.0348.1615.4395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,169.66181.0094.3 %5.0172.2116.8190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,310.18260.0092.1 %5.0271.3278.0571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง665.3849.0092.6 %5.0394.5084.8878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว484.2115.0096.9 %5.0379.2356.0085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย431.80202.0053.2 %5.0319.2768.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,555.4098.0097.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,046.681,982.7134.9 %5.0931.03878.735.6 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,349.311,122.0066.5 %5.01,083.18773.4528.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,726.031,098.0059.7 %5.0797.94680.8114.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,826.40409.0085.5 %5.0639.94557.7912.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,702.281,567.0042.0 %5.0931.053,217.33-245.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,170.001,773.0044.1 %5.0695.54427.5038.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,456.962,504.0043.8 %5.01,634.671,552.805.0 %2.5
ส.ป.ก. สกลนคร3,765.541,477.8060.8 %5.01,198.26178.6085.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,727.698,482.90-26.1 %0.01,024.16429.4058.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร41,740.5439,395.705.6 %2.5520.62549.00-5.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,340.499,141.57-9.6 %0.03,720.857,370.15-98.1 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,714.21895.0084.3 %5.0836.70169.1079.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,312.366,158.00-42.8 %0.089.21139.23-56.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)897.32455.0049.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,819.60401.0089.5 %5.0557.9455.4990.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,490.83290.0088.4 %5.0683.83262.6861.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,981.061,578.0047.1 %5.0874.00449.7948.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร8,373.342,599.5069.0 %5.01,597.591,956.95-22.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,534.183,240.0028.5 %5.01,383.93811.3641.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,355.91824.0075.4 %5.0689.76389.0043.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,135.615,162.00-24.8 %0.01,007.85123.4687.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร12,923.379,784.2224.3 %5.02,901.282,130.4026.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,265.331,285.0086.1 %5.0797.92295.7662.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,158.582,105.9033.3 %5.01,007.12294.8270.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร2,939.932,034.0030.8 %5.0949.95323.1066.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,830.321,396.3571.1 %5.01,368.40252.8981.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,512.462,431.243.2 %1.5556.8078.6485.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,297.321,007.0089.2 %5.0816.95394.7651.7 %5.0
รจจ.สกลนคร 52,997.7664,960.00-22.6 %0.01,060.46578.1845.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,293.47351.0084.7 %5.0569.75363.0336.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร3,939.971,275.4067.6 %5.0912.02871.604.4 %2.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร8,995.83572.0093.6 %5.0702.86439.6637.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,100.342,334.1743.1 %5.01,064.16205.3080.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,166.461,834.0042.1 %5.01,457.53219.8484.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,829.046,414.98-250.7 %0.0836.70543.4035.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 120,965.048,412.0059.9 %5.01,517.201,152.7024.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 241,734.1010,795.8974.1 %5.02,636.39658.7475.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 320,925.809,415.1755.0 %5.0339.79585.11-72.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2363,677.833,281.8594.8 %5.02,395.98565.7176.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,636.082,230.8138.6 %5.0294.63601.73-104.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร77,736.6847,186.0039.3 %5.01,839.661,538.7816.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร24,852.685,451.0878.1 %5.0940.50909.373.3 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม11,040.7615,381.60-39.3 %0.0808.11809.21-0.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน122,145.8625,819.0178.9 %5.01,162.09992.5814.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร8,427.799,902.97-17.5 %0.02,106.513,263.10-54.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,047.221,312.0056.9 %5.0950.07607.3736.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร768.80475.0038.2 %5.0803.19348.0656.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร37,981.295,586.7185.3 %5.05,823.694,431.7623.9 %5.0
รวม 775,340 379,777 51.02 % 67,074 46,957 29.99 %