จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,326.51443.0081.0 %5.0569.7580.2085.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร10,237.904,665.0054.4 %5.0155.87153.231.7 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร23,258.8627,529.01-18.4 %0.0110.0874.3732.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,023.83838.0072.3 %5.0893.02251.6571.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,829.07330.0088.3 %5.0471.17103.3678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร13,469.649,040.0032.9 %5.02,794.62983.5864.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,540.60486.0089.3 %5.0320.24107.2466.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,471.83559.0083.9 %5.0373.84122.4467.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,471.77329.0090.5 %5.0336.1372.3978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,548.51186.0094.8 %5.0299.7573.4875.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,307.44153.0095.4 %5.0191.1815.2992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส4,237.89251.0094.1 %5.0414.6072.9082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว650.692.0099.7 %5.0141.9815.8888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์549.5723.0095.8 %5.0348.1615.4395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,265.30181.0094.5 %5.0172.2116.8190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,410.05260.0092.4 %5.0271.3278.0571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง685.4549.0092.9 %5.0394.5084.8878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว498.8215.0097.0 %5.0379.2356.0085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย444.83202.0054.6 %5.0319.2768.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,692.8498.0097.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,241.37328.0089.9 %5.0251.3963.3474.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า317.29218.0031.3 %5.0347.5415.5895.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,138.601,982.7136.8 %5.0931.03878.735.6 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,450.361,122.0067.5 %5.01,083.18773.4528.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,808.281,098.0060.9 %5.0797.94680.8114.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,911.68409.0086.0 %5.0639.94121.0781.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,783.821,567.0043.7 %5.0931.053,217.33-245.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร2,872.41850.0070.4 %5.0599.05209.0065.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,591.442,504.0045.5 %5.01,634.671,552.805.0 %2.5
ส.ป.ก. สกลนคร3,879.161,477.8061.9 %5.01,198.26178.6085.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,930.688,482.90-22.4 %0.01,024.16429.4058.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร42,999.9539,395.708.4 %4.0520.62549.00-5.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,592.149,141.57-6.4 %0.03,720.857,370.15-98.1 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,886.62895.0084.8 %5.0836.70169.1079.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)924.40455.0050.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,442.486,158.00-38.6 %0.089.21139.23-56.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,740.38401.0089.3 %5.01,001.1155.4994.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,565.98290.0088.7 %5.0683.83262.6861.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,071.001,578.0048.6 %5.0874.00449.7948.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร8,625.992,599.5069.9 %5.01,597.591,956.95-22.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,670.993,240.0030.6 %5.01,383.93811.3641.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,457.16824.0076.2 %5.0689.76389.0043.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,260.395,162.00-21.2 %0.01,007.85123.4687.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร13,313.309,784.2226.5 %5.02,901.282,130.4026.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,544.891,285.0086.5 %5.0797.92295.7662.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,253.892,105.9035.3 %5.01,007.12294.8270.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,028.632,034.0032.8 %5.0949.95323.1066.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,976.061,396.3571.9 %5.01,368.40252.8981.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,588.262,431.246.1 %3.0556.8078.6485.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,577.851,007.0089.5 %5.0816.95394.7651.7 %5.0
รจจ.สกลนคร 54,596.8364,960.00-19.0 %0.01,060.46578.1845.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,362.67351.0085.1 %5.0569.75363.0336.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,058.851,275.4068.6 %5.0912.02871.604.4 %2.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,267.25572.0093.8 %5.0702.86439.6637.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,224.062,334.1744.7 %5.01,064.16205.3080.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,262.001,834.0043.8 %5.01,457.53219.8484.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร1,884.226,414.98-240.5 %0.0836.70543.4035.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2365,599.153,281.8595.0 %5.02,395.98565.7176.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 121,597.608,412.0061.1 %5.01,517.201,152.7024.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 242,993.3210,795.8974.9 %5.02,636.39658.7475.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 321,557.189,415.1756.3 %5.0339.79585.11-72.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,745.792,230.8140.4 %5.0294.63601.73-104.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร80,082.1847,186.0041.1 %5.01,839.661,538.7816.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร25,602.545,451.0878.7 %5.0940.50909.373.3 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม11,373.8815,381.60-35.2 %0.0808.11809.21-0.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน125,831.2925,819.0179.5 %5.01,162.09992.5814.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร8,682.079,902.97-14.1 %0.02,106.513,263.10-54.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,139.161,312.0058.2 %5.0950.07607.3736.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร791.99475.0040.0 %5.0803.19348.0656.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร39,127.275,586.7185.7 %5.05,823.694,431.7623.9 %5.0
รวม 798,146 378,854 52.53 % 67,420 46,297 31.33 %