จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,274.87365.0084.0 %5.0473.550.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม252,958.2017,021.0093.3 %5.02,040.59263.1187.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,998.631,004.0066.5 %5.0382.96125.3367.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,037.111,225.0059.7 %5.0682.29188.0272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม18,191.299,548.0047.5 %5.02,298.65944.9758.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,445.92176.0097.3 %5.0542.6378.3485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,229.16210.0095.0 %5.0285.1290.2368.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก909.32110.0087.9 %5.0514.87104.8179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,207.26142.0095.6 %5.0313.7020.8593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,396.3885.0097.5 %5.0281.6224.6591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,396.04315.0094.2 %5.0399.18115.4771.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,416.96215.0095.1 %5.0270.4797.4564.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,731.73203.0094.6 %5.0351.7486.1875.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์2,903.2996.0096.7 %5.0261.4221.0492.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม11,473.779,443.0017.7 %5.01,348.26286.9578.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,214.152,907.009.6 %4.5606.23745.75-23.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,279.781.00100.0 %5.0397.02225.1543.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,667.37407.0084.7 %5.0401.63127.3068.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,367.12449.7081.0 %5.0544.22152.0072.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,380.00588.0082.6 %5.0986.541,005.10-1.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,264.25615.0088.3 %5.0356.06487.97-37.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม2,399.98672.0072.0 %5.0342.76102.6070.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,534.661,079.6583.5 %5.01,842.271,099.0640.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,680.342,081.0022.4 %5.0611.40952.91-55.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,940.992,794.1843.4 %5.01,671.101,269.4724.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม3,284.421,049.0068.1 %5.0634.78125.4080.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,937.006,270.87-5.6 %0.01,024.57183.2282.1 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม59,927.6150,951.6615.0 %5.0370.43692.48-86.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม2,997.25811.0072.9 %5.0815.4135.9595.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)873.601.0099.9 %5.024.9150.27-101.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,346.15627.0053.4 %5.054.28246.49-354.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,900.35454.0084.3 %5.0720.33125.3482.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,990.36855.0071.4 %5.0549.18435.2620.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,070.601,471.0052.1 %5.0682.29828.05-21.4 %0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม41,151.2435,056.0014.8 %5.018,177.002,666.2985.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,300.991,957.3440.7 %5.01,005.56200.4580.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม2,760.131,350.0051.1 %5.0739.34690.936.5 %3.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม8,476.495,559.0034.4 %5.01,880.30190.0089.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม9,352.41800.0091.4 %5.0606.23402.1233.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,197.401,211.0062.1 %5.0853.44385.5154.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,056.211,588.0060.9 %5.0861.86266.1269.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,326.61973.6977.5 %5.0967.53271.4371.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,591.082,415.006.8 %3.0549.1849.7490.9 %5.0
สพ.นครพนม36,954.036,502.0082.4 %5.0730.92605.3817.2 %5.0
รจก.นครพนม 71,740.4650,718.0029.3 %5.01,348.581,143.6115.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,202.942,764.2813.7 %5.0796.39207.9273.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,447.912,383.0030.9 %5.0834.42629.3324.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,649.11763.0071.2 %5.0549.17268.0851.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม3,680.123,170.1613.9 %5.0815.41868.64-6.5 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม3,038.931,410.0053.6 %5.0720.33127.8282.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,074.662,981.393.0 %1.5623.03667.65-7.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 110,758.749,312.1313.4 %5.0953.14537.6743.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 261,169.685,958.8490.3 %5.01,519.931,124.6026.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)21,235.208,146.9461.6 %5.01,376.75968.2729.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม1,708.473,788.69-121.8 %0.0220.19135.7238.4 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม45,973.47259.9599.4 %5.01,147.68675.1841.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง81,940.3719,048.0076.8 %5.0814.77707.7513.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม70,574.406,645.0090.6 %5.0721.13351.5051.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม6,365.847,898.00-24.1 %0.01,510.461,638.60-8.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,612.66989.0062.1 %5.0625.24547.4512.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,115.221,041.0066.6 %5.01,319.35507.6161.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม24,893.6717,170.5031.0 %5.03,969.122,863.6727.9 %5.0
รวม 981,974 316,103 67.81 % 69,319 31,037 55.23 %