จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,342.92365.0084.4 %5.0473.550.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม260,525.3417,021.0093.5 %5.02,040.59263.1187.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,088.331,004.0067.5 %5.0382.96125.3367.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม0.001,225.000.0 %0.00.00188.020.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม18,735.479,548.0049.0 %5.02,298.65944.9758.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม0.00210.000.0 %0.00.0090.230.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก936.530.000.0 %0.0514.87136.2273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า0.00142.000.0 %0.00.0020.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร0.00215.000.0 %0.00.0097.450.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,843.36203.0094.7 %5.0351.7486.1875.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ด่านศุลกากรนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม0.001.000.0 %0.00.00225.150.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,437.930.000.0 %0.0544.22152.0072.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม0.00588.000.0 %0.00.001,005.100.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม0.00672.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,730.141,079.6584.0 %5.01,842.271,099.0640.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม6,114.606,270.87-2.6 %0.01,024.57183.2282.1 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม0.00811.000.0 %0.00.0035.950.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,386.42627.0054.8 %5.054.28246.49-354.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,158.57994.0068.5 %5.0891.46200.4577.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.00690.930.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม0.005,559.000.0 %0.00.00190.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม1,168.26800.0031.5 %5.0369.58402.12-8.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม0.001,211.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สพ.นครพนม37,151.986,502.0082.5 %5.0668.06605.389.4 %4.5
รจก.นครพนม 73,886.540.000.0 %0.01,348.581,143.6115.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม1,646.672,383.00-44.7 %0.0834.42629.3324.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 10.009,312.130.0 %0.00.00537.670.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 20.005,958.840.0 %0.00.001,124.600.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม0.00259.950.0 %0.00.00675.180.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม0.007,898.000.0 %0.00.001,638.600.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,690.82989.0063.2 %5.0625.24547.4512.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 348,583 47,787 0.00 % 14,265 6,766 0.00 %