จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,342.92365.0084.4 %5.0473.550.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม260,525.3417,021.0093.5 %5.02,040.59263.1187.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,088.331,004.0067.5 %5.0382.96125.3367.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,127.971,225.0060.8 %5.0682.29188.0272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม18,735.479,548.0049.0 %5.02,298.65944.9758.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,151.77176.0097.1 %5.0542.6388.3583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม3,572.16210.0094.1 %5.0285.1290.2368.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก936.53110.0088.3 %5.0514.87136.2273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,303.20142.0095.7 %5.0313.7020.8593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,497.9885.0097.6 %5.0281.6224.6591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,557.46315.0094.3 %5.0399.18115.4771.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,517.87215.0095.2 %5.0251.4697.4561.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,843.36203.0094.7 %5.0351.7486.1875.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์2,990.1496.0096.8 %5.0261.4221.0492.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม0.0010,354.000.0 %0.00.002,539.840.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 2,640.242,907.00-10.1 %0.0365.261,239.54-239.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,455.091.00100.0 %5.0397.02225.1543.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,731.41407.0085.1 %5.0401.63127.3068.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,437.93449.7081.6 %5.0544.22152.0072.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,360.53588.0082.5 %5.0929.491,005.10-8.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม867.20641.0026.1 %5.0336.13487.97-45.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม2,471.78672.0072.8 %5.0342.76102.6070.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,730.141,079.6584.0 %5.01,842.271,099.0640.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,133.121,859.0012.9 %5.0450.58514.89-14.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,088.806,820.12-34.0 %0.01,671.101,269.3924.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม3,382.681,049.0069.0 %5.0634.78125.4080.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม6,114.606,270.87-2.6 %0.01,024.57183.2282.1 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม22,046.1450,951.66-131.1 %0.0370.43692.48-86.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,086.92811.0073.7 %5.0815.4135.9595.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)899.731.0099.9 %5.024.9150.27-101.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,386.42627.0054.8 %5.054.28246.49-354.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม1,165.02454.0061.0 %5.0546.96125.3477.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,079.82855.0072.2 %5.0549.18435.2620.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจังหวัดนครพนม42,382.2635,056.0017.3 %5.018,177.002,666.2985.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,158.57994.0068.5 %5.0891.46200.4577.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม2,159.410.000.0 %0.0416.07690.93-66.1 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม3,696.035,559.00-50.4 %0.01,024.58190.0081.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม1,168.26800.0031.5 %5.0369.58402.12-8.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,293.051,211.0063.2 %5.0853.44385.5154.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,456.04973.6978.1 %5.0967.53271.4371.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,527.532,415.004.5 %2.0549.18141.2974.3 %5.0
สพ.นครพนม37,151.986,502.0082.5 %5.0668.06605.389.4 %4.5
รจก.นครพนม 73,886.5450,718.0031.4 %5.01,348.581,143.6115.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,298.752,764.2816.2 %5.0796.39207.9273.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม1,646.672,383.00-44.7 %0.0834.42629.3324.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,728.36763.0072.0 %5.0549.17268.0851.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม3,770.183,170.1615.9 %5.0815.41868.64-6.5 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,969.07720.0075.7 %5.0644.26127.8280.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 18,427.989,312.13-10.5 %0.0587.14537.678.4 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 262,999.545,958.8490.5 %5.01,519.931,124.6026.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)21,870.448,146.9462.7 %5.01,376.75968.2729.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม47,348.75259.9599.5 %5.01,147.68675.1841.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม6,556.277,898.00-20.5 %0.01,510.461,638.60-8.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,690.82989.0063.2 %5.0625.24547.4512.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม25,638.3617,170.5033.0 %5.03,969.122,863.6727.9 %5.0
รวม 755,934 270,924 64.16 % 60,022 27,474 54.23 %