จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,790.36951.0065.9 %5.0439.07108.3775.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร24,445.946,410.9973.8 %5.081.05408.01-403.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,157.921,187.0062.4 %5.0515.13170.5366.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,300.20992.0069.9 %5.0724.3182.7488.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร12,323.0312,416.00-0.8 %0.02,207.55403.7581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,463.691.00100.0 %5.0318.88122.1561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,364.82236.0093.0 %5.0226.2076.9466.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,319.0055.0098.3 %5.0232.8367.3371.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,372.46107.0096.8 %5.0314.7499.8268.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,297.0961.0098.1 %5.0266.5066.6675.0 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร20,083.6028,029.15-39.6 %0.01,727.89439.9674.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,588.051,698.0052.7 %5.01,047.58845.5019.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,494.821,322.0047.0 %5.0458.0855.3587.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,641.24900.0075.3 %5.01,009.55460.9654.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,669.41917.0065.6 %5.0610.21408.3533.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,561.36575.0077.6 %5.0553.16186.8966.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,164.581,381.0056.4 %5.0800.351,651.89-106.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,738.454,653.34-167.7 %0.0489.64670.42-36.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร10,758.351,892.1682.4 %5.01,127.22194.7582.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,370.701,254.0071.3 %5.0895.45235.1773.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร10,481.404,315.9558.8 %5.01,142.66455.7260.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,720.94598.0078.0 %5.0629.20327.5447.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,328.65564.0057.6 %5.049.91102.47-105.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,821.88424.0085.0 %5.0686.2763.7090.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,465.20238.0090.3 %5.0515.13120.0576.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,201.492,194.0031.5 %5.0838.40522.4637.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร4,577.2129,741.60-549.8 %0.01,256.751,700.06-35.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,833.931,459.0069.8 %5.01,313.80452.6165.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.31291.5161.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร3,827.238,565.45-123.8 %0.01,104.6384.2992.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,192.45664.0044.3 %5.0710.19651.708.2 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร2,810.19780.0072.2 %5.0762.31422.7544.5 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,492.371,080.0056.7 %5.0515.0924.7095.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,020.49485.0087.9 %5.0971.49462.7852.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,422.111,379.0043.1 %5.0477.0761.6787.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร26,078.271,142.0095.6 %5.0664.17436.0534.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร32,890.4314,515.3155.9 %5.0765.92952.85-24.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,497.90706.8571.7 %5.0439.07287.1234.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,363.401,301.0061.3 %5.0819.36665.9918.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,195.27370.0083.1 %5.0515.13290.4343.6 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,900.131,008.5874.1 %5.0838.41461.8144.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,351.44550.0083.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,056.798,832.00-9.6 %0.02,951.69224.2092.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,166.752,396.5076.4 %5.01,346.82554.8858.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร23,116.036,363.1772.5 %5.01,671.91674.2259.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,105.433,623.04-227.7 %0.0236.90107.6054.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,306.5825,549.50-493.3 %0.0337.77205.2039.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร107,501.9141,240.0061.6 %5.0760.31343.0054.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย15,398.0111,440.0025.7 %5.0564.74881.92-56.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,486.737,898.60-44.0 %0.01,623.601,725.17-6.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,801.841,335.5052.3 %5.0629.20455.4827.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,839.37389.0086.3 %5.0458.09164.2564.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร17,922.3910,619.1640.7 %5.04,063.413,842.005.4 %2.5
รวม 442,079 256,807 41.91 % 44,467 24,772 44.29 %