จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,872.77951.0066.9 %5.0439.07108.3775.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร25,167.986,410.9974.5 %5.081.05408.01-403.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,251.191,187.0063.5 %5.0515.13170.5366.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,397.67950.0072.0 %5.0724.3154.2492.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร12,307.4412,416.00-0.9 %0.02,207.55403.7581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,055.731.00100.0 %5.0318.88122.1561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,464.20236.0093.2 %5.0226.2076.9466.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,417.0355.0098.4 %5.0232.8367.3371.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,452.52107.0096.9 %5.0314.7499.8268.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,394.4761.0098.2 %5.0266.5066.6675.0 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร20,676.7928,029.15-35.6 %0.01,727.89439.9674.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,694.021,698.0054.0 %5.01,047.58845.5019.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,568.511,322.0048.5 %5.0458.0855.3587.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,748.79900.0076.0 %5.01,009.55460.9654.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,748.25917.0066.6 %5.0610.21408.3533.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,637.02575.0078.2 %5.0553.16186.8966.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,258.051,381.0057.6 %5.0800.351,651.89-106.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,789.794,653.34-160.0 %0.0489.64670.42-36.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร11,076.111,892.1682.9 %5.01,127.22194.7582.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,499.791,254.0072.1 %5.0895.45235.1773.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร10,790.984,315.9560.0 %5.01,142.66455.7260.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,801.31598.0078.7 %5.0629.20327.5447.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,367.8922,678.00-1,557.9 %0.049.91102.47-105.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,905.23424.0085.4 %5.0686.2763.7090.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,538.01238.0090.6 %5.0515.13120.0576.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,377.432,194.0035.0 %5.0876.44522.4640.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร4,712.4029,741.60-531.1 %0.01,256.751,700.06-35.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,976.711,459.0070.7 %5.01,313.80452.6165.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.31291.5161.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.0034.010.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร1,227.67664.0045.9 %5.0710.19651.708.2 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร2,893.19780.0073.0 %5.0762.31422.7544.5 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,565.991,080.0057.9 %5.0515.0924.7095.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,139.24485.0088.3 %5.0971.49462.7852.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,493.651,379.0044.7 %5.0477.0761.6787.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร26,848.511,142.0095.7 %5.0664.17436.0534.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร33,861.8814,515.3157.1 %5.0765.92952.85-24.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,571.67706.8572.5 %5.0439.07287.1234.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,462.741,301.0062.4 %5.0819.36665.9918.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,260.11370.0083.6 %5.0515.13290.4343.6 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,015.331,008.5874.9 %5.0838.41461.8144.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,450.43550.0084.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,294.758,832.00-6.5 %0.02,951.69224.2092.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,467.032,396.5077.1 %5.01,346.82554.8858.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,138.083,623.04-218.3 %0.0236.90107.6054.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,433.7825,549.50-476.2 %0.0337.77203.3039.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย15,852.8111,440.0027.8 %5.0564.74881.92-56.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,540.897,898.60-42.6 %0.01,623.601,725.17-6.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,884.601,335.5053.7 %5.0629.20455.4827.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,923.23389.0086.7 %5.0458.09164.2564.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 297,274 212,091 28.65 % 36,905 19,798 46.35 %