จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ2,872.742,385.7817.0 %5.02,043.64133.7993.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 348,713.2934,422.0429.3 %5.0214.40279.26-30.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,518.8522.0099.1 %5.0882.27100.4188.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่52,562.5033,660.5436.0 %5.0271.37224.9617.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่50,379.424,817.4690.4 %5.0152.53276.28-81.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่6,867.826,588.804.1 %2.063.221.8597.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่30,778.4928,583.667.1 %3.5144.0153.1963.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่16,674.6110,435.0137.4 %5.02,023.23226.0688.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,557.282,527.831.2 %0.51,535.2571.0495.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่2,971.233,551.00-19.5 %0.01,091.44113.0389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 822,111.8314,672.7233.6 %5.03,608.00250.8093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 114,546.7514,047.143.4 %1.54,602.131,382.2570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,009.826,893.0013.9 %5.02,758.59966.1565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 16,377.072,931.0054.0 %5.0393.74126.9367.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,998.718,903.35-27.2 %0.0336.76132.5860.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,279.64248.0092.4 %5.0295.9892.4868.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,567.20791.0077.8 %5.0255.7250.3080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง668.56428.0036.0 %5.0300.3592.1569.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,436.26204.0094.1 %5.0350.9890.0474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,217.60242.0092.5 %5.0479.82123.6574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,392.28251.0094.3 %5.0384.0187.0877.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,371.8999.0097.1 %5.0678.93185.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,412.19149.0095.6 %5.0229.3691.7160.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,242.36180.0094.4 %5.0708.2540.7494.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,688.8328.0099.2 %5.0259.8663.0375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง3,889.811,029.0073.5 %5.0285.1289.6368.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,722.58550.0085.2 %5.0270.30100.6162.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด2,966.24374.0087.4 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,495.75566.0083.8 %5.0239.10103.5556.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,396.59490.0085.6 %5.0384.89101.6573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง3,987.98804.0079.8 %5.0645.63138.0578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,345.73230.0082.9 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว2,940.39108.0096.3 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,233.6246.0098.6 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,305.48144.0095.6 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,250.43229.0094.6 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 35,505.161,790.1067.5 %5.03,079.84184.3194.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2,707.451,176.2656.6 %5.01,044.2053.6394.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,694.15786.0070.8 %5.0803.15196.6975.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 55,635.324,041.7528.3 %5.02,444.16575.7076.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,049.487,684.00-9.0 %0.02,650.753,135.97-18.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,261.182,225.6031.8 %5.01,165.05476.5559.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,409.111,186.0073.1 %5.01,291.01606.7353.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,541.802,159.0039.0 %5.01,953.601,072.5045.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,105.541,490.0052.0 %5.0897.90882.451.7 %0.5
สำนักงานชลประทานที่ 129,073.8843,684.00-50.3 %0.013,128.084,373.5566.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,270.461,230.5162.4 %5.01,067.81851.2220.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,141.11391.0065.7 %5.01,072.43843.8621.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,289.322,279.0046.9 %5.01,681.844,000.00-137.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,498.621,653.0163.3 %5.02,429.00824.9266.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,087.168,407.40-65.3 %0.02,449.451,260.6448.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 34,758.1314,374.8958.6 %5.02,360.68930.5560.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,189.922,936.8829.9 %5.02,702.16207.0292.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,331.354,270.33-28.2 %0.0795.521,204.68-51.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่8,418.184,223.5249.8 %5.03,373.361,544.7054.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,525.86417.0088.2 %5.01,357.67312.3177.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,129.481,994.5151.7 %5.02,330.062,150.697.7 %3.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่15,598.2657,385.00-267.9 %0.03,620.571,092.9469.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 12,795.2219,237.00-50.3 %0.05,682.137,829.15-37.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)4,950.444,906.000.9 %0.52,447.68935.7561.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่6,920.06751.0089.1 %5.01,015.38209.9679.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 4,755.662,487.0047.7 %5.01,719.02232.6686.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)9,501.1115,589.00-64.1 %0.03,997.29428.2489.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ20,537.407,989.3761.1 %5.0427.41187.6056.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,533.041,152.9054.5 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,209.02554.0082.7 %5.0641.0168.6289.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,055.431,696.0058.2 %5.0570.96300.3547.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,460.99240.0093.1 %5.0882.2727.5596.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่15,085.3332,067.19-112.6 %0.02,289.451,722.1324.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่2,974.046,030.00-102.8 %0.01,833.07436.7476.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่5,646.911,820.0067.8 %5.01,262.59395.0568.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่12,689.259,688.0023.7 %5.03,265.220.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่13,418.571,343.0090.0 %5.01,452.75612.2257.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่3,822.752,871.0324.9 %5.01,300.62344.5973.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,545.742,538.0044.2 %5.01,860.52291.5584.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่5,713.761,836.5167.9 %5.02,118.31920.0656.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,679.032,762.0024.9 %5.01,376.68202.9385.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่34,801.2214,489.5858.4 %5.01,214.87797.8034.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่14,736.388,896.0039.6 %5.0844.84615.2527.2 %5.0
รจก.เชียงใหม่ 118,343.30115,462.012.4 %1.02,594.962,321.7010.5 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 42,015.3935,772.2014.9 %5.01,542.55420.4672.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 512,869.0610,890.6015.4 %5.03,222.601,648.0148.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,398.86951.0060.4 %5.0825.22292.4264.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,840.581,765.0063.5 %5.01,357.67858.5236.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,858.99590.0079.4 %5.01,262.59498.4760.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่7,120.596,892.803.2 %1.52,821.901,353.7552.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,219.661,050.0067.4 %5.01,225.46105.5991.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,229.1910,509.87-148.5 %0.01,680.94628.1162.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่3,595.285,917.90-64.6 %0.01,281.601,752.81-36.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 122,325.141,162.2994.8 %5.02,699.19483.0982.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 230,436.366,135.8179.8 %5.01,617.921,605.160.8 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 311,817.005,469.6053.7 %5.04,550.881,277.3971.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 465,333.509,474.7885.5 %5.01,035.64559.8845.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 545,526.625,980.8986.9 %5.02,910.561,441.2350.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)4,701.204,060.0013.6 %5.04,400.42658.1085.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 674,814.974,335.4194.2 %5.01,722.05789.7054.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,303.837,095.94-114.8 %0.0501.12268.1846.5 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร14,583.4916,156.00-10.8 %0.0503.52396.3221.3 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่27,736.2320,000.0027.9 %5.0474.9595.0080.0 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์9,772.4611,245.53-15.1 %0.0437.89501.13-14.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง83,222.6110,953.0186.8 %5.01,533.471,137.7225.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่77,055.3349,764.0035.4 %5.02,102.62723.6965.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง18,763.881,000.0094.7 %5.01,038.1595.0090.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่149,947.4549,032.0067.3 %5.01,396.45463.8066.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่52,228.2342,492.0018.6 %5.01,463.991,963.75-34.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่28,156.8616,436.0041.6 %5.01,223.7819.0098.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง41,620.1210,692.0074.3 %5.01,148.56703.5538.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,275.711,434.0037.0 %5.0806.20141.5282.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่30,063.3815,942.0047.0 %5.02,962.451,595.4546.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่29,985.7051,192.00-70.7 %0.010,675.515,299.1150.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่32,731.8125,160.0023.1 %5.02,059.74401.8580.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,635.28897.0066.0 %5.01,535.22242.6384.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่81,847.7044,567.4545.5 %5.04,150.872,629.0236.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,864.443,767.0022.6 %5.01,433.73712.9450.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,550.4815,263.17-175.0 %0.02,581.13560.6778.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่5,698.063,938.0030.9 %5.01,902.90220.2088.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,406.35633.0073.7 %5.01,756.3261.3196.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,736.581,050.0061.6 %5.0920.30620.7932.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 553,383.7212,459.1476.7 %5.020,187.658,619.6557.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่73,285.138,032.0089.0 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 1,983,105 1,131,982 42.92 % 238,806 104,698 56.16 %