จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ2,909.572,385.7818.0 %5.02,043.64133.7993.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 349,337.8234,422.0430.2 %5.0214.40279.26-30.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,551.1521.0099.2 %5.0882.27100.4188.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่53,236.3733,660.5436.8 %5.0271.37224.9617.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่51,025.316,689.6786.9 %5.0152.53276.28-81.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่6,955.876,588.805.3 %2.563.221.8597.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่31,173.0910,000.0067.9 %5.0144.0147.5067.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่16,888.3810,435.0138.2 %5.02,023.23226.0688.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,590.072,527.832.4 %1.01,535.2571.0495.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,009.323,551.00-18.0 %0.01,091.44113.0389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 822,395.3214,672.7234.5 %5.03,608.00250.8093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 114,733.2514,047.144.7 %2.04,602.131,382.2570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,112.516,893.0015.0 %5.02,758.59966.1565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 16,458.832,931.0054.6 %5.0393.74126.9367.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,088.438,903.35-25.6 %0.0336.76132.5860.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง814.75248.0069.6 %5.0295.9892.4868.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,612.93791.0078.1 %5.0255.7250.3080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง677.14428.0036.8 %5.0300.3592.1569.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,480.32204.0094.1 %5.0350.9890.0474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,258.86242.0092.6 %5.0479.82123.6574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,448.60251.0094.4 %5.0384.0187.0877.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,415.1299.0097.1 %5.0678.93185.5072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,455.93149.0095.7 %5.0229.3691.7160.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,283.92180.0094.5 %5.0708.2540.7494.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,736.1228.0099.3 %5.0259.8663.0375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง3,939.681,029.0073.9 %5.0285.1289.6368.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,669.66550.0085.0 %5.0270.30100.6162.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,004.26374.0087.6 %5.0265.21101.6561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,540.57566.0084.0 %5.0239.10103.5556.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,440.13490.0085.8 %5.0384.89101.6573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,039.11804.0080.1 %5.0645.63138.0578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,362.99230.0083.1 %5.0520.66103.5580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว2,978.09108.0096.4 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,275.0846.0098.6 %5.0546.18137.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,347.86144.0095.7 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,304.92229.0094.7 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 35,575.741,790.1067.9 %5.03,079.84184.3194.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2,742.161,176.2657.1 %5.01,044.2053.6394.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,728.691,000.0063.4 %5.0803.15190.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 55,707.574,041.7529.2 %5.02,444.16575.7076.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,139.867,684.00-7.6 %0.02,650.753,135.97-18.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,302.993,119.205.6 %2.51,165.05474.4959.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,465.631,186.0073.4 %5.01,291.01606.7353.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,626.732,159.0040.5 %5.01,972.621,072.5045.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,145.361,490.0052.6 %5.0897.90882.451.7 %0.5
สำนักงานชลประทานที่ 129,446.6243,684.00-48.3 %0.013,128.084,373.5566.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 73,312.391,230.5162.9 %5.01,067.81851.2220.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,155.74391.0066.2 %5.01,072.43843.8621.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,556.301,653.0163.7 %5.02,429.00824.9266.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,344.312,279.0047.5 %5.01,681.844,000.00-137.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,152.388,407.40-63.2 %0.02,449.451,260.6448.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 35,203.7414,374.8959.2 %5.02,360.68930.5560.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,243.632,936.8830.8 %5.02,702.16207.0292.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,374.064,270.33-26.6 %0.0795.521,204.68-51.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่8,526.104,223.5250.5 %5.03,373.361,544.7054.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,571.06417.0088.3 %5.01,357.67312.3177.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,182.421,994.5152.3 %5.02,330.062,150.697.7 %3.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่15,798.2457,385.00-263.2 %0.03,620.571,092.9469.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 12,959.2625,000.00-92.9 %0.05,682.132,930.0048.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,013.904,906.002.2 %1.02,447.68935.7561.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่7,008.77751.0089.3 %5.01,015.38209.9679.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 4,816.632,487.0048.4 %5.01,719.02232.6686.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)9,622.9215,589.00-62.0 %0.03,997.29428.2489.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ20,800.707,989.3761.6 %5.0427.41187.6056.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,565.521,152.9055.1 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,250.17554.0083.0 %5.0641.0168.6289.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,107.421,696.0058.7 %5.0570.962,326.70-307.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,505.36240.0093.2 %5.0882.2727.5596.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่15,278.7332,067.19-109.9 %0.02,289.451,722.1324.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่3,012.166,030.00-100.2 %0.01,833.07436.7476.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่5,719.311,820.0068.2 %5.01,262.59395.0568.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่12,535.729,688.0022.7 %5.03,113.090.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่13,590.611,343.0090.1 %5.01,452.75612.2257.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่3,871.762,871.0325.8 %5.01,300.62344.5973.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,604.012,538.0044.9 %5.01,860.522.8599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่5,787.011,836.5168.3 %5.02,118.31920.0656.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,726.192,762.0025.9 %5.01,376.68202.9385.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่228,876.3914,489.5893.7 %5.01,214.87797.8034.3 %5.0
สพ.เชียงใหม่14,925.318,896.0040.4 %5.0844.84615.2527.2 %5.0
รจก.เชียงใหม่ 119,860.52115,462.013.7 %1.52,594.962,321.7010.5 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 42,554.0535,772.2015.9 %5.01,542.55420.4672.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 513,034.0510,890.6016.4 %5.03,222.601,648.0148.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,429.62951.0060.9 %5.0825.22292.4264.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,902.631,765.0064.0 %5.01,357.67858.5236.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,895.64590.0079.6 %5.01,262.59498.4760.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่7,211.886,892.804.4 %2.02,821.901,353.7552.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,260.941,050.0067.8 %5.01,225.46105.5991.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,283.4110,509.87-145.4 %0.01,680.94655.7161.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่3,641.375,917.90-62.5 %0.01,281.601,752.81-36.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 124,047.231,162.2995.2 %5.03,088.24483.0984.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 230,826.576,135.8180.1 %5.01,617.921,605.160.8 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 311,968.505,469.6054.3 %5.04,550.881,277.3971.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 675,774.144,335.4194.3 %5.01,722.05789.7054.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 466,171.119,474.7885.7 %5.01,035.64559.8845.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 546,110.305,980.8987.0 %5.02,910.561,441.2350.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)4,761.474,060.0014.7 %5.04,400.42658.1085.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,346.197,095.94-112.1 %0.0501.12268.1846.5 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร14,770.4616,156.00-9.4 %0.0503.52396.3221.3 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่28,091.8320,000.0028.8 %5.0474.9595.0080.0 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์9,897.7511,245.53-13.6 %0.0437.89501.13-14.4 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,273.281,434.0036.9 %5.0806.20141.5282.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง84,289.5710,953.0187.0 %5.01,533.471,137.7225.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่78,043.2249,764.0036.2 %5.02,102.62723.6965.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง19,004.454,800.0074.7 %5.01,038.15608.8041.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่151,869.8449,032.0067.7 %5.01,396.45463.8066.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่52,897.8242,492.0019.7 %5.01,463.991,963.75-34.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่28,517.8516,436.0042.4 %5.01,223.7819.0098.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง42,153.7110,692.0074.6 %5.01,148.56703.5538.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่30,448.8115,829.0048.0 %5.02,962.451,595.4546.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่30,370.1351,192.00-68.6 %0.010,675.515,299.1150.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่33,151.4525,160.0024.1 %5.02,059.74401.8580.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,669.07897.0066.4 %5.01,535.22242.6384.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่82,897.0344,567.4546.2 %5.04,150.872,629.0236.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,926.814,961.00-0.7 %0.01,433.73712.9450.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,621.6415,263.17-171.5 %0.02,581.13560.6778.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่5,771.113,938.0031.8 %5.01,902.90220.2088.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,437.20633.0074.0 %5.01,756.3261.3196.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,771.661,050.0062.1 %5.0920.30620.7932.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 554,068.1312,459.1477.0 %5.020,187.658,618.6557.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่74,224.698,032.0089.2 %5.017,198.4010,677.6037.9 %5.0
รวม 2,200,678 1,127,021 48.79 % 239,062 102,062 57.31 %