จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน423.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0184.4983.7254.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน49,682.4153,236.00-7.2 %0.0100.03100.85-0.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,639.412,174.6440.2 %5.0753.46104.3686.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,809.831.00100.0 %5.0677.420.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,283.557,468.0033.8 %5.03,035.41643.8778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,515.25845.0081.3 %5.0341.3753.7184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,779.60246.0091.1 %5.0213.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ5,904.10158.0097.3 %5.0185.4433.1782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,471.26393.0088.7 %5.0193.4683.3356.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,338.72506.0084.8 %5.0276.9932.5988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,040.04319.0092.1 %5.0491.6483.4383.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,925.87130.0096.7 %5.0180.9633.5481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,362.98144.0095.7 %5.0394.5149.8587.4 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 22,576.881,580.4138.7 %5.0398.4352.7986.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,249.012,775.8634.7 %5.01,019.71770.4524.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,283.361,272.0061.3 %5.0943.6283.9291.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,618.38790.0078.2 %5.0696.41211.1069.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,495.47439.0082.4 %5.0328.82356.51-8.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,283.901,406.0057.2 %5.0506.281,846.51-264.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน1,848.411,270.0031.3 %5.0443.19472.49-6.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,735.711,151.9669.2 %5.01,133.78667.3841.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,872.97903.0076.7 %5.0943.65128.9086.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน8,119.756,163.6124.1 %5.01,609.2091.6394.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,697.361,200.0055.5 %5.0658.40559.4815.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,596.762,567.00-60.8 %0.050.6648.983.3 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,771.97356.0087.2 %5.0693.1569.3590.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,509.87583.0076.8 %5.0563.32237.5057.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,653.161,739.0052.4 %5.0634.12283.2755.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,685.272,062.7056.0 %5.01,323.961,150.9313.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,653.011,204.0074.1 %5.01,037.73316.7769.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,663.511,743.0052.4 %5.0696.44176.0474.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน3,987.785,894.57-47.8 %0.01,266.9167.1494.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,562.07964.0072.9 %5.0696.41451.5135.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน2,983.892,478.1916.9 %5.0848.57399.0053.0 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,085.361,531.0050.4 %5.0791.52379.4152.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,556.86822.6376.9 %5.0962.48467.6251.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน2,789.022,115.0024.2 %5.0677.4237.0294.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน8,903.921,682.0081.1 %5.0439.36233.7046.8 %5.0
รจจ.ลำพูน 41,259.3927,779.9932.7 %5.0946.97532.8943.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,468.2197.0096.1 %5.0306.840.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน1,478.322,201.00-48.9 %0.0584.97218.5062.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน1,223.401,257.00-2.7 %0.0402.90252.9837.2 %5.0
สปส.จ.ลำพูน4,879.754,029.0017.4 %5.01,190.85341.0571.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,776.851,093.9560.6 %5.0696.43114.0083.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,094.421,858.0040.0 %5.0772.50372.5051.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 153,770.617,389.9686.3 %5.01,069.67608.6643.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 231,137.146,204.1780.1 %5.01,444.11849.9741.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน2,736.263,060.00-11.8 %0.0330.300.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน55,804.2029,165.4647.7 %5.01,319.151,179.9610.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนไม่ครบ10,522.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ689.56ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 16,555.277,335.0055.7 %5.0612.41709.94-15.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง14,002.1910,342.0026.1 %5.0607.091,022.75-68.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน7,684.968,212.00-6.9 %0.01,419.6015.5898.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 2,869.971,910.0033.4 %5.0715.45503.8829.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,513.77279.0088.9 %5.0430.18240.3544.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน13,349.418,298.0037.8 %5.03,746.802,730.0927.1 %5.0
รวม 448,541 230,826 48.54 % 42,775 20,558 51.94 %