จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน37,855.2353,236.00-40.6 %0.0447.56100.8577.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,639.412,174.6440.2 %5.0753.460.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,809.830.000.0 %0.0677.420.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,103.897,468.0032.7 %5.03,035.41643.8778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,515.25845.0081.3 %5.0341.3753.7184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ5,904.10158.0097.3 %5.0185.4433.1782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,471.26393.0088.7 %5.0193.4683.3356.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง0.00506.000.0 %0.00.0032.590.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,037.88319.0092.1 %5.0491.6483.4383.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,908.80130.0096.7 %5.0180.9633.5481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,362.98144.0095.7 %5.0394.5149.8587.4 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 22,576.881,580.4138.7 %5.0398.4352.7986.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,249.012,775.8634.7 %5.01,019.71770.4524.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,283.361,272.0061.3 %5.0943.6283.9291.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,618.38790.0078.2 %5.0696.4149.0093.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,495.47439.0082.4 %5.0328.82356.51-8.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,283.901,406.0057.2 %5.0506.281,846.51-264.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน1,848.411,270.0031.3 %5.0443.19472.49-6.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,735.711,151.9669.2 %5.01,133.78667.3841.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,872.97903.0076.7 %5.0943.65128.9086.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน8,119.756,163.6124.1 %5.01,609.2091.6394.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,697.361,200.0055.5 %5.0658.40559.4815.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน0.002,567.000.0 %0.00.0048.980.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,771.97356.0087.2 %5.0693.1569.3590.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,509.87583.0076.8 %5.0563.32237.5057.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,653.161,739.0052.4 %5.0634.12283.2755.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน0.001,204.000.0 %0.00.00316.770.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,662.481.00100.0 %5.0696.44102.6085.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน3,987.785,894.57-47.8 %0.01,266.9167.1494.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,562.07964.0072.9 %5.0696.41451.5135.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน2,983.892,478.1916.9 %5.0848.57399.0053.0 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,085.361,531.0050.4 %5.0791.52379.4152.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,556.86822.6376.9 %5.0962.48467.6251.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน0.002,115.000.0 %0.00.0037.020.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน8,903.921,682.0081.1 %5.0439.36233.7046.8 %5.0
รจจ.ลำพูน 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน0.0097.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน0.002,201.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน1,223.401,257.00-2.7 %0.0402.900.000.0 %0.0
สปส.จ.ลำพูน4,879.754,029.0017.4 %5.01,190.85341.0571.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน0.001,093.950.0 %0.00.00114.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,094.421,858.0040.0 %5.0772.50372.5051.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 153,770.617,389.9686.3 %5.01,069.675,738.66-436.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 231,137.146,204.1780.1 %5.01,444.11849.9741.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน55,804.200.000.0 %0.01,319.1526,094.37-1,878.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน0.0010,522.750.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 0.007,335.000.0 %0.00.00709.940.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 2,869.971,910.0033.4 %5.0715.45503.8829.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,513.77279.0088.9 %5.0430.18240.3544.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน13,349.418,298.0037.8 %5.03,746.802,730.0927.1 %5.0
รวม 269,096 131,096 0.00 % 32,233 45,723 0.00 %