จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,516.24797.0068.3 %5.0293.1785.2370.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,375.853,429.0921.6 %5.0922.05164.5482.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,122.721,320.0057.7 %5.0484.69105.2678.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,888.0711,277.9324.2 %5.02,499.22725.8071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 233,910.7730,492.0010.1 %5.04,870.131,214.0975.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,234.441,620.0069.1 %5.0342.35123.0664.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,354.781,574.0070.6 %5.0248.5755.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,395.69887.0079.8 %5.0185.45116.8637.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,123.204,158.0032.1 %5.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,745.411,317.0072.2 %5.0277.8495.0065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,098.101,756.0065.6 %5.0391.1795.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา4,910.951,043.0078.8 %5.0398.6976.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,727.74362.0092.3 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,871.355,374.61-10.3 %0.0901.90646.8128.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,944.711,103.5077.7 %5.01,276.08703.2544.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,727.992,210.0053.3 %5.0865.01981.27-13.4 %0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,700.991,579.2472.3 %5.0919.64701.0323.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,732.16788.0078.9 %5.0503.70849.46-68.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,729.45651.0076.1 %5.0332.56485.11-45.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,988.203,449.6413.5 %5.0807.95732.699.3 %4.5
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,557.146,188.0057.5 %5.01,906.44671.5064.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,632.982,974.4447.2 %5.01,913.271,084.2843.3 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 18,454.1759,936.00-224.8 %0.06,650.891,351.3479.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,777.835,808.00-0.5 %0.06,441.302,408.7162.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,770.721,407.0020.5 %5.0369.68550.33-48.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,113.713,946.1722.8 %5.0975.41963.161.3 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,687.721,101.0070.1 %5.0678.32361.4746.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,086.5919,300.74-112.4 %0.01,169.26100.3891.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,873.553,561.5048.2 %5.02,229.87240.5489.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,720.641,960.8047.3 %5.0807.96399.2150.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,443.60879.0074.5 %5.0712.8726.5496.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี2,975.221,419.5152.3 %5.0480.99349.4227.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,704.713,491.465.8 %2.5693.86174.0774.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,824.3125,697.99-341.2 %0.01,112.211,516.27-36.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,431.3414,160.64-219.6 %0.0731.84665.689.0 %4.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,403.341,629.0052.1 %5.0560.70127.2277.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,484.8612,492.14-92.6 %0.01,486.2072.3695.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,618.267,757.0038.5 %5.01,342.462,485.00-85.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,781.80398.0096.3 %5.0541.68390.6227.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,657.362,669.0027.0 %5.0693.40291.7257.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,879.471,863.0061.8 %5.0750.91130.6182.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,792.111,361.7071.6 %5.0693.86430.7737.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,163.482,693.0035.3 %5.0541.7344.6991.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,668.705,104.0062.7 %5.0596.04524.4012.0 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 50,242.3644,396.1111.6 %5.0717.16577.6919.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 126,616.3488,783.0929.9 %5.01,211.72318.5273.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี18,773.9412,048.2435.8 %5.0385.28469.20-21.8 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง40,062.5134,579.0013.7 %5.0780.50503.5035.5 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 25,783.52303.6098.8 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,546.821,206.0066.0 %5.0351.57247.7329.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,962.265,783.4016.9 %5.01,283.36584.5454.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,401.609,641.11-119.0 %0.0731.84409.1044.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี13,317.5213,357.00-0.3 %0.02,234.16456.0079.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,584.121,759.5068.5 %5.0579.77273.2052.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต33,047.8195,850.00-190.0 %0.01,998.99576.7171.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,289.253,036.007.7 %3.5385.13149.1561.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 146,423.4710,644.0077.1 %5.0696.33262.0762.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 227,502.7311,357.1958.7 %5.0827.05543.5134.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)43,885.3413,007.3370.4 %5.01,769.64982.9344.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,364.463,083.00-30.4 %0.0165.48390.99-136.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี78,512.0021,204.0073.0 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 73,992.4354,572.0026.2 %5.01,419.381,065.4324.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี18,287.4231,774.36-73.7 %0.0439.26360.0018.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,417.8719,520.00-471.1 %0.01,185.211,162.002.0 %0.5
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี337,800.25117,360.0065.3 %5.09,194.201,122.8087.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,730.881,975.7047.0 %5.0712.87334.9653.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,389.30421.0082.4 %5.0313.54171.8645.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี21,467.167,601.0464.6 %5.06,051.653,540.1641.5 %5.0
รวม 1,281,004 866,251 32.38 % 86,957 39,204 54.92 %