จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,485.69797.0067.9 %5.0293.1785.2370.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,313.333,429.0920.5 %5.0922.05164.5482.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,124.141,320.0057.7 %5.0503.70105.2679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,675.3811,277.9323.2 %5.02,576.44725.8071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 233,426.3330,492.008.8 %4.04,892.711,214.0975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,035.724,158.0031.1 %5.0368.1895.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,677.621,317.0071.8 %5.0277.8495.0065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,989.511,756.0064.8 %5.0372.1595.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา4,840.791,043.0078.5 %5.0398.6976.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,660.20362.0092.2 %5.0217.1576.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,159.671,620.0068.6 %5.0342.35123.0664.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,278.291,574.0070.2 %5.0248.5755.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,332.89887.0079.5 %5.0185.45116.8637.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,801.765,374.61-11.9 %0.0979.10646.8133.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,874.071,103.5077.4 %5.01,276.08703.2544.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,660.442,210.0052.6 %5.0865.01817.095.5 %2.5
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,619.541,579.2471.9 %5.0919.64701.0323.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,678.85788.0078.6 %5.0503.70849.46-68.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,690.46651.0075.8 %5.0332.56485.11-45.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,931.223,449.6412.3 %5.0807.95732.699.3 %4.5
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,349.186,188.0056.9 %5.01,906.44671.5064.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,767.912,974.4448.4 %5.01,913.271,084.2843.3 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 18,190.5459,936.00-229.5 %0.06,650.891,352.2479.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,910.695,808.001.7 %0.56,441.302,408.7162.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,745.421,407.0019.4 %5.0369.68550.33-48.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,040.663,946.1721.7 %5.0975.41963.161.3 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,635.041,101.0069.7 %5.0678.32361.4746.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี8,956.7819,300.74-115.5 %0.01,169.26100.3891.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,775.353,561.5047.4 %5.02,229.87240.5489.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,667.491,218.9666.8 %5.0807.96399.2150.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,394.40879.0074.1 %5.0712.8726.5496.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี2,932.711,419.5151.6 %5.0480.99349.4227.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,651.793,491.464.4 %2.0693.86174.0774.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,741.1125,697.99-347.6 %0.01,112.211,516.27-36.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,368.0414,160.64-224.2 %0.0731.84665.689.0 %4.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,078.531,629.0047.1 %5.0446.60127.2271.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,392.2212,492.14-95.4 %0.01,485.7972.3695.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,438.007,757.0037.6 %5.01,342.462,063.20-53.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,627.78398.0096.3 %5.0541.68390.6227.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,605.112,669.0026.0 %5.0693.40291.7257.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,809.761,863.0061.3 %5.0750.91130.6182.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,723.651,361.7071.2 %5.0693.86430.7737.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,230.802,693.0036.3 %5.0560.7544.6992.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,473.445,104.0062.1 %5.0596.04524.4012.0 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 49,524.6144,396.1110.4 %5.0717.16577.6919.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 124,807.5388,783.0928.9 %5.01,211.72318.5273.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี18,505.7412,048.2434.9 %5.0385.28469.20-21.8 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง39,490.1934,579.0012.4 %5.0780.50504.4035.4 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 25,415.18303.6098.8 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,496.151,206.0065.5 %5.0351.57247.7329.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,954.805,783.4016.8 %5.01,283.36584.5454.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,338.729,641.11-122.2 %0.0731.84409.1044.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี13,127.2713,110.000.1 %0.52,234.16456.0079.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,504.341,759.5068.0 %5.0579.77273.2052.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต32,575.7095,850.00-194.2 %0.01,998.99576.7171.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,242.262,585.0020.3 %5.0465.67132.0571.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 145,760.2810,644.0076.7 %5.0696.33262.0762.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 227,109.849,354.9365.5 %5.0827.05544.5134.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)43,258.4113,007.3369.9 %5.01,769.64982.9344.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,330.683,083.00-32.3 %0.0165.48153.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี77,390.4021,204.0072.6 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 75,948.7054,572.0028.1 %5.01,419.381,065.4324.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี18,026.1731,774.36-76.3 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,481.8919,520.00-460.6 %0.01,185.211,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี332,974.53117,360.0064.8 %5.09,194.201,122.8087.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,892.981,975.7049.2 %5.0712.87334.9653.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,355.17421.0082.1 %5.0313.54171.8645.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี21,160.497,601.0464.1 %5.06,051.653,540.1641.5 %5.0
รวม 1,266,434 862,809 31.87 % 87,119 38,365 55.96 %