จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,213.15612.0072.3 %5.0588.434,645.50-689.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง15,741.679,345.0040.6 %5.064.61136.97-112.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง23,947.9421,803.289.0 %4.098.4034.1865.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง1,873.341.0099.9 %5.0474.340.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,763.91802.0071.0 %5.0835.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง10,425.285,979.0042.6 %5.03,250.671,384.8057.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,418.081,366.0069.1 %5.0362.2490.2575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,146.39629.0084.8 %5.0315.9933.2889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,822.09234.0093.9 %5.0273.0681.2170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,416.87294.0091.4 %5.0223.1484.2562.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,286.84185.0094.4 %5.0260.4667.7574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,304.10323.0090.2 %5.0484.45121.3175.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,206.6355.0098.3 %5.0239.553.0598.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,263.76311.0090.5 %5.0441.2185.0380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,218.14210.0093.5 %5.0221.7262.1772.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,230.60192.0094.1 %5.0450.0711.8097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ0.00234.000.0 %0.00.0093.640.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง5,672.484,029.4129.0 %5.01,596.281,945.60-21.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง3,597.771,245.0065.4 %5.01,253.99919.4926.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,770.99719.0074.1 %5.0854.66508.7440.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,338.059,299.0018.0 %5.05,340.473,402.1036.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง5,068.22273.0094.6 %5.01,976.60547.9472.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,181.67823.0084.1 %5.01,577.251,002.2536.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,038.181,650.0019.0 %5.0548.231,273.95-132.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,060.17535.0086.8 %5.01,482.19730.9350.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,082.101,272.0058.7 %5.0987.77101.6589.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง7,139.306,518.008.7 %4.01,900.54327.7982.8 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง30,305.5571,677.00-136.5 %0.0144.56213.35-47.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง1,311.671,393.00-6.2 %0.0474.34699.22-47.4 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง0.000.000.0 %0.00.00151.600.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง7,031.627,427.00-5.6 %0.03,750.166,819.65-81.8 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,833.271,637.4657.3 %5.02,142.5417.1399.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,461.101,497.0039.2 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง2,800.57401.0085.7 %5.0873.6783.6090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,452.17312.2487.3 %5.0702.53479.9231.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง2,947.152,284.0022.5 %5.0930.72293.9068.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,191.6226,411.01-408.7 %0.01,672.351,476.8311.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง4,837.891,915.0060.4 %5.01,852.11493.6473.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,518.76972.0061.4 %5.0778.590.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง4,608.015,627.91-22.1 %0.01,199.02198.2783.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง13,241.016,406.0051.6 %5.02,038.78192.9590.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,411.271,074.0068.5 %5.01,120.88155.0086.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,399.251,463.0057.0 %5.01,139.90684.2840.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,050.301,371.0055.1 %5.01,025.80169.3483.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,856.171,704.7364.9 %5.01,425.143,900.80-173.7 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,228.901,827.0043.4 %5.0968.7545.1595.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง20,237.874,679.9976.9 %5.0606.90332.5045.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง5,365.003,900.0027.3 %5.0506.78432.0314.7 %5.0
รจก.ลำปาง 48,285.4527,217.7443.6 %5.01,252.39797.1536.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 23,721.9817,664.0825.5 %5.0897.59195.2878.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,413.19443.0081.6 %5.0328.4893.1071.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,100.071,108.0064.3 %5.0567.27135.2876.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง17,369.1713,066.0024.8 %5.01,574.11733.0953.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,535.31687.0072.9 %5.0740.54222.0870.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,208.722,957.0029.7 %5.01,463.16646.1255.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,216.421,564.0051.4 %5.01,025.80235.9777.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,148.051.00100.0 %5.01,044.82747.9228.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,339.694,384.00-31.3 %0.02,348.1070.0097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง31,591.424,261.6886.5 %5.01,538.26278.0081.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 127,614.799,034.0067.3 %5.01,703.80735.6056.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 259,338.984,952.0091.7 %5.0683.661,290.86-88.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 38,614.956,924.1719.6 %5.01,548.64628.3259.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง292.093,468.83-1,087.6 %0.0308.31258.1916.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง73,099.9455,418.0024.2 %5.01,938.151,965.50-1.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง46,598.2037,245.9020.1 %5.01,050.04836.0020.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง16,798.4410,262.0038.9 %5.0901.83910.75-1.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา47,966.8212,752.0073.4 %5.0910.87517.6743.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน17,005.441.00100.0 %5.01,040.890.9099.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,552.531.00100.0 %5.02,261.821,495.1533.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,921.292,215.0055.0 %5.01,120.88452.1259.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,468.73716.0071.0 %5.0702.53236.0866.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง21,447.097,319.7565.9 %5.07,123.0210,850.77-52.3 %0.0
รวม 744,966 436,348 41.43 % 83,619 58,627 29.89 %