จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,203.73612.0072.2 %5.0588.43165.1271.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง15,674.699,345.0040.4 %5.064.61136.97-112.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง23,846.0321,803.288.6 %4.098.4034.1865.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,431.29552.0077.3 %5.0740.56223.3269.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,752.15802.0070.9 %5.0835.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง10,380.925,979.0042.4 %5.03,250.671,384.8057.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,399.281,366.0068.9 %5.0362.2490.2575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,128.75629.0084.8 %5.0315.9933.2889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,805.83234.0093.9 %5.0273.0681.2170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,402.33294.0091.4 %5.0223.1484.2562.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,272.85185.0094.3 %5.0260.4667.7574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,290.04323.0090.2 %5.0484.45121.3175.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,192.9855.0098.3 %5.0239.553.0598.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,249.87311.0090.4 %5.0441.2185.0380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,204.45210.0093.4 %5.0221.7262.1772.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,216.85192.0094.0 %5.0450.0711.8097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ2,959.14234.0092.1 %5.0478.7593.6480.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง5,648.344,029.4128.7 %5.01,596.281,945.60-21.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง3,582.461,245.0065.2 %5.01,253.99919.4926.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,759.20719.0073.9 %5.0854.66508.7440.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,289.809,299.0017.6 %5.05,340.473,402.1036.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,236.78273.0087.8 %5.0607.45547.949.8 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,159.62823.0084.0 %5.01,577.251,002.2536.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,029.511,650.0018.7 %5.0548.231,273.95-132.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,042.90535.0086.8 %5.01,482.19730.9350.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,068.991,272.0058.6 %5.0987.77101.6589.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง7,108.927,126.00-0.2 %0.01,900.54327.7982.8 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง30,176.5971,677.00-137.5 %0.0144.56213.35-47.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,475.471,393.0059.9 %5.01,177.93699.2240.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,750.732,577.7931.3 %5.01,636.75151.6090.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง7,532.107,427.001.4 %0.53,750.166,819.65-81.8 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,816.961,637.4657.1 %5.02,142.5417.1399.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,540.721,304.0048.7 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง2,788.66401.0085.6 %5.0873.6783.6090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,441.74367.0085.0 %5.0702.53479.9231.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง2,934.612,284.0022.2 %5.0930.72293.9068.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,169.5326,411.01-410.9 %0.01,672.351,476.8311.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง4,817.311,915.0060.2 %5.01,852.11493.6473.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,508.04972.0061.2 %5.0778.59138.7082.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง4,588.405,627.91-22.7 %0.01,199.02198.2783.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง13,197.676,406.0051.5 %5.02,480.54192.0092.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,396.751,074.0068.4 %5.01,120.88155.0086.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,384.781,463.0056.8 %5.01,139.90684.2840.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,037.321,371.0054.9 %5.01,025.80169.3483.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,902.901,704.7365.2 %5.01,425.14385.8072.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,215.161,827.0043.2 %5.0968.7545.1595.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง20,151.754,679.9976.8 %5.0606.90332.5045.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง5,342.173,900.0027.0 %5.0506.78432.0314.7 %5.0
รจก.ลำปาง 48,079.9827,217.7443.4 %5.01,252.39797.1536.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 23,621.0417,664.0825.2 %5.0897.59195.2878.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,402.92443.0081.6 %5.0328.4893.1071.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,086.921,108.0064.1 %5.0567.27135.2876.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง17,295.2613,066.0024.5 %5.01,574.11733.0953.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,524.52687.0072.8 %5.0740.54222.0870.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,190.812,957.0029.4 %5.01,463.16646.1255.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,213.131,564.0051.3 %5.01,025.80235.9777.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,134.662,191.0030.1 %5.01,044.82747.9228.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,325.484,384.00-31.8 %0.02,348.1070.0097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง31,456.994,261.6886.5 %5.01,538.26278.0081.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 127,497.289,034.0067.1 %5.01,703.80735.6056.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 259,086.484,952.0091.6 %5.0683.661,290.86-88.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 312,078.016,924.1742.7 %5.01,545.18628.3259.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง290.853,468.83-1,092.7 %0.0308.31258.1916.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง72,788.8755,418.0023.9 %5.01,938.151,965.50-1.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง46,399.9137,245.9019.7 %5.01,050.04836.0020.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง16,726.9510,262.0038.6 %5.0901.83910.75-1.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา47,762.7012,752.0073.3 %5.0910.87517.6743.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน16,933.0813,900.6217.9 %5.01,040.891,056.71-1.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,524.6511,424.00-75.1 %0.02,261.821,495.1533.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,900.352,215.0054.8 %5.01,120.88452.1259.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,458.22716.0070.9 %5.0702.53236.0866.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง21,355.837,319.7565.7 %5.07,123.0210,850.77-52.3 %0.0
รวม 752,642 467,693 37.86 % 85,773 52,292 39.03 %