จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,086.685,684.1143.6 %5.073.840.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,074.481,096.0064.4 %5.0702.3783.9688.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.0081.520.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์24,000.289,349.6861.0 %5.04,087.20802.9380.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,588.03255.0094.4 %5.0211.7767.4568.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,692.23499.0086.5 %5.0182.4776.6758.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,193.46257.0092.0 %5.0274.8163.7076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,501.3694.0097.3 %5.0264.400.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,460.890.000.0 %0.0451.510.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,527.83208.0094.1 %5.0595.76101.4383.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,435.24374.0084.6 %5.0617.40229.9062.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,714.331,450.0061.0 %5.01,063.67425.6760.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,254.28957.0070.6 %5.01,524.96427.5072.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,944.59771.0073.8 %5.0740.40337.6454.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,219.59873.0060.7 %5.0417.12382.218.4 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์0.002,332.000.0 %0.00.001,443.890.0 %0.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,248.601,537.9675.4 %5.01,107.790.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,804.946,972.0120.8 %5.01,559.4088.3594.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์0.001,041.000.0 %0.00.00693.500.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,560.55349.0077.6 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,898.08458.0084.2 %5.0825.0064.9192.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์10,508.911,729.8983.5 %5.0590.60457.9822.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์11,375.251,742.0084.7 %5.01,272.831,147.729.8 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,087.032,970.0051.2 %5.01,120.72482.0657.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,744.431,848.0082.8 %5.01,006.63405.6759.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์12,082.386,047.0750.0 %5.01,577.1167.6195.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์0.001,077.000.0 %0.00.00390.740.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์4,710.881,275.0072.9 %5.01,234.81291.9376.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,257.92640.0080.4 %5.0854.48292.4565.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,199.401,240.0087.8 %5.0778.44489.3437.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 34,850.3028,407.9518.5 %5.0870.49205.8876.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,438.74597.0075.5 %5.0512.19232.7954.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์0.001,257.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์2,853.72830.0070.9 %5.0779.67318.5459.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์0.002,533.810.0 %0.00.00690.650.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์0.002,505.000.0 %0.00.00266.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1137,618.4513,004.4690.6 %5.01,394.89505.4563.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 234,502.915,182.4385.0 %5.01,883.32731.3361.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์55,911.9747,652.0014.8 %5.01,319.20929.5129.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์89,998.2527,197.0069.8 %5.0888.38632.6528.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์251,375.8412,204.3795.1 %5.0736.591,120.89-52.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,990.031,445.0063.8 %5.0759.42385.3749.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์0.00456.000.0 %0.00.00182.080.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์38,977.4010,585.0172.8 %5.06,119.833,669.2540.0 %5.0
รวม 811,228 195,782 0.00 % 36,564 15,522 0.00 %