จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,309.55210.0090.9 %5.0442.9698.4377.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่9,275.852,453.6073.5 %5.061.68149.37-142.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่11,924.4915,969.30-33.9 %0.093.4584.709.4 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,763.55827.0070.1 %5.0431.8841.0190.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,028.61617.0079.6 %5.0690.1770.7589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่14,820.178,398.0043.3 %5.01,964.24639.8167.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่3,809.44633.0083.4 %5.0288.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,438.511,382.2859.8 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,421.71323.0090.6 %5.0222.3547.5078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,727.71414.0091.2 %5.0361.9557.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,440.19216.0093.7 %5.0351.4333.2590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,402.03269.0092.1 %5.0289.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,450.99195.0094.3 %5.0510.4647.5090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,094.37207.0093.3 %5.0149.311.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่10,283.892,515.3275.5 %5.0975.422,460.50-152.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่1,487.83947.0036.4 %5.0975.41502.7048.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,735.07364.0086.7 %5.0690.15450.3034.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,285.871,213.4146.9 %5.0519.01446.5014.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,023.361,378.0380.4 %5.01,132.621,207.83-6.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,793.092,084.00-16.2 %0.0492.28853.94-73.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่100,155.411,405.5098.6 %5.04,610.52877.5681.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่13,247.286,158.1053.5 %5.01,374.74651.5652.6 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่41,040.7715,458.0162.3 %5.0481.73218.5054.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,661.0913,625.54-41.0 %0.03,895.636,392.55-64.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,058.721,617.0047.1 %5.0605.94760.23-25.5 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)9,994.999,261.007.3 %3.53,864.88547.8985.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,732.00214.0092.2 %5.070.9972.90-2.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,570.72416.0083.8 %5.0728.21101.3086.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,497.73205.0091.8 %5.0576.07146.3074.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่2,985.631,173.2260.7 %5.0842.30323.7961.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่11,185.4415,264.00-36.5 %0.01,393.761,043.1025.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,118.561,494.0063.7 %5.01,047.56335.3568.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่3,945.21636.0083.9 %5.0861.31118.0486.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่6,371.394,448.9030.2 %5.02,317.9051.9597.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่9,842.99647.0093.4 %5.0861.31556.5035.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,026.751,423.0064.7 %5.01,051.46316.2669.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,452.08376.0089.1 %5.0809.35502.3437.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,528.591,795.0049.1 %5.0937.38323.6265.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,688.532,034.0024.3 %5.0344.9374.0978.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่9,745.171,207.0087.6 %5.0823.29334.2559.4 %5.0
รจจ.แพร่ 30,187.3412,067.5360.0 %5.0842.96303.1564.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,562.99148.0094.2 %5.0277.17225.7418.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,944.27480.0083.7 %5.0550.92202.6263.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,991.44484.0083.8 %5.0576.07293.3649.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่11,351.973,561.3368.6 %5.01,374.74799.9041.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่2,824.511,736.5538.5 %5.0765.26232.8869.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่3,125.4710,012.53-220.4 %0.0804.25446.2344.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)6,351.135,996.085.6 %2.53,241.93653.4579.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 32,935.147,828.7176.2 %5.01,457.98612.3858.0 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 234,639.224,065.0388.3 %5.01,568.43883.7543.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,046.572,449.53-19.7 %0.0308.31349.81-13.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่87,910.9551,339.0041.6 %5.01,555.59513.0067.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่98,592.2621,018.9978.7 %5.0861.53448.9847.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่23,554.2022,538.204.3 %2.0891.871,347.39-51.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่28,260.679,853.0165.1 %5.0790.37891.31-12.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง30,629.938,388.0072.6 %5.0729.76754.60-3.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง29,822.588,022.7473.1 %5.0754.79848.65-12.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,876.931,772.0086.2 %5.01,876.601,693.069.8 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,098.611,770.2142.9 %5.0842.31412.6851.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,430.29327.0094.9 %5.0261.89230.3112.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่34,199.2710,237.5070.1 %5.04,203.756,434.93-53.1 %0.0
รวม 832,701 303,570 63.54 % 62,878 39,558 37.09 %