จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,280.68210.0090.8 %5.0442.9698.4377.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่9,159.912,453.6073.2 %5.061.68149.37-142.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่11,775.4415,969.30-35.6 %0.093.4584.709.4 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,729.00827.0069.7 %5.0431.8841.0190.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,990.761,106.0063.0 %5.0690.1770.7589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่14,634.928,398.0042.6 %5.01,964.24639.8167.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่3,761.82633.0083.2 %5.0288.030.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,395.531,382.2859.3 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,378.94323.0090.4 %5.0222.3547.5078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,668.61414.0091.1 %5.0361.9557.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,397.18216.0093.6 %5.0351.4333.2590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,359.50269.0092.0 %5.0289.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,407.85195.0094.3 %5.0510.4647.5090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,055.69207.0093.2 %5.0149.311.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่10,155.342,515.3275.2 %5.0975.422,460.50-152.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่1,548.28947.0038.8 %5.01,013.44502.7050.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,700.88364.0086.5 %5.0690.15450.3034.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,257.291,213.4146.2 %5.0519.01446.5014.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่6,935.571,378.0380.1 %5.01,132.621,207.83-6.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,723.232,084.00-20.9 %0.0492.28853.94-73.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่68,061.871,405.5097.9 %5.04,610.52877.5681.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่13,081.696,158.1052.9 %5.01,374.74437.3768.2 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่40,405.2113,542.0066.5 %5.0481.73218.5054.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,540.3313,066.00-37.0 %0.03,895.636,392.55-64.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่1,182.891,617.00-36.7 %0.0605.94760.23-25.5 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)9,870.059,261.006.2 %3.03,864.88547.8985.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,697.85214.0092.1 %5.070.9972.90-2.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,538.59416.0083.6 %5.0728.21101.3086.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,466.51205.0091.7 %5.0576.07146.3074.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่2,948.311,173.2260.2 %5.0842.30323.7961.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่11,045.6216,193.52-46.6 %0.01,393.761,115.9219.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่0.001,494.000.0 %0.00.00335.350.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่3,895.89636.0083.7 %5.0861.31118.0486.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่6,291.744,448.9029.3 %5.02,317.9051.9597.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่9,719.95647.0093.3 %5.0861.31556.5035.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่0.001,423.000.0 %0.00.00316.260.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,408.93376.0089.0 %5.0809.35502.3437.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,484.481,795.0048.5 %5.0937.38323.6265.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,654.932,034.0023.4 %5.0344.9374.0978.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่9,623.361,207.0087.5 %5.0823.29334.2559.4 %5.0
รจจ.แพร่ 29,810.0012,067.5359.5 %5.0842.96303.1564.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,530.95148.0094.2 %5.0277.17225.7418.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,907.46480.0083.5 %5.0550.92202.6263.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,954.05484.0083.6 %5.0576.07293.3649.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่11,210.073,561.3368.2 %5.01,374.74799.9041.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่2,789.201,736.5537.7 %5.0765.26232.8869.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่8,027.1910,012.53-24.7 %0.03,181.25446.2386.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)6,271.745,996.084.4 %2.03,241.93653.4579.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 32,523.457,828.7175.9 %5.01,457.98612.3858.0 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 234,206.234,065.0388.1 %5.01,568.43883.7543.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,020.992,449.53-21.2 %0.0308.31349.81-13.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่86,812.0651,339.0040.9 %5.01,555.59513.0067.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่97,359.8621,018.9978.4 %5.0861.53448.9847.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่0.0022,538.200.0 %0.00.001,347.390.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่27,907.429,853.0164.7 %5.0790.37891.31-12.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง0.008,388.000.0 %0.00.00755.500.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง29,449.808,022.7472.8 %5.0754.79848.65-12.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,715.971,772.0086.1 %5.01,876.601,693.069.8 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,059.881,770.2142.1 %5.0842.31412.6851.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,349.91327.0094.9 %5.0261.89230.3112.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่33,771.7810,237.5069.7 %5.04,203.756,434.93-53.1 %0.0
รวม 732,913 268,670 63.34 % 61,284 36,662 40.18 %