จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน335.87312.007.1 %3.5549.7040.2492.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน25,477.7426,572.43-4.3 %0.076.3767.3111.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน15,464.288,387.0045.8 %5.02,573.78689.5073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,659.71696.0081.0 %5.0338.0084.3275.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา3,304.13334.0089.9 %5.0335.6467.5979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,426.6796.0097.2 %5.0343.1184.7575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น0.00122.000.0 %0.00.00100.930.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,851.47215.0092.5 %5.0269.3561.0377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,178.97176.0094.5 %5.0176.7861.3465.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา0.00255.000.0 %0.00.0066.930.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,304.70264.0092.0 %5.0375.1383.1177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,255.45351.0089.2 %5.0336.88110.4567.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง0.00246.000.0 %0.00.0099.730.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ0.00218.000.0 %0.00.0081.390.0 %0.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,504.464,035.5010.4 %5.0969.87967.210.3 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน0.003,200.170.0 %0.00.001,564.060.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน304.041,415.00-365.4 %0.0109.09927.81-750.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน0.00858.000.0 %0.00.00628.550.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,360.51671.0071.6 %5.0644.78600.116.9 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน10,142.960.000.0 %0.01,467.552,360.94-60.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 70.001,858.880.0 %0.00.00139.100.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน4,754.411,155.5475.7 %5.01,619.681,720.41-6.2 %0.0
ส.ป.ก. น่าน2,978.611,255.0157.9 %5.01,217.321,245.77-2.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน4,666.306,392.90-37.0 %0.01,291.330.000.0 %0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร0.0055,977.470.0 %0.00.00619.150.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,254.871,315.0069.1 %5.01,329.36330.0475.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,755.78648.0063.1 %5.076.88164.92-114.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,906.77678.0076.7 %5.0911.0195.5389.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,462.43373.0084.9 %5.0682.82465.5031.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน0.001,540.000.0 %0.00.00426.440.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน4,962.4556,096.11-1,030.4 %0.01,690.651,302.2523.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,643.010.000.0 %0.02,907.67178.2393.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน0.00954.270.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน2,638.193,446.00-30.6 %0.0840.34161.0180.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน0.001,774.960.0 %0.00.00455.130.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,362.581,816.0046.0 %5.0780.60737.005.6 %2.5
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,258.061.00100.0 %5.0910.99365.3059.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,312.53954.0071.2 %5.01,063.13268.0974.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,442.91888.0063.6 %5.0663.8096.3285.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,356.85880.0090.6 %5.01,062.17358.6366.2 %5.0
รจจ.น่าน 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,748.75564.0079.5 %5.0606.75201.8666.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,871.54942.3067.2 %5.0431.84316.6426.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,454.11400.0083.7 %5.0222.66141.0636.6 %5.0
สปส.จ.น่าน4,831.473,222.1833.3 %5.01,291.31235.4581.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,400.84394.0083.6 %5.01,199.06488.9859.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,240.543,421.24-5.6 %0.01,025.10224.8278.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปัว0.0011,059.250.0 %0.00.001,200.620.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน7,149.458,642.93-20.9 %0.02,171.831,636.2524.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,712.240.000.0 %0.0801.99445.5544.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน0.00843.000.0 %0.00.00316.400.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 0.0012,431.000.0 %0.00.001,238.380.0 %0.0
รวม 152,237 137,010 0.00 % 32,073 17,385 0.00 %