จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน335.87312.007.1 %3.5549.7040.2492.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน10,330.0520,762.62-101.0 %0.083.0411.7085.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน25,477.7426,572.43-4.3 %0.076.3767.3111.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,377.431,402.0058.5 %5.0815.93245.2169.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,684.321,158.0056.9 %5.0796.91165.4979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน15,464.288,387.0045.8 %5.02,573.78689.5073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,659.71696.0081.0 %5.0338.0084.3275.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา3,304.13334.0089.9 %5.0335.6467.5979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,426.6796.0097.2 %5.0343.1184.7575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น307.74122.0060.4 %5.0360.58100.9372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,851.47215.0092.5 %5.0269.3561.0377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,178.97176.0094.5 %5.0176.7861.3465.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,392.84255.0092.5 %5.0329.4966.9379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,304.70264.0092.0 %5.0375.1383.1177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,255.45351.0089.2 %5.0336.88110.4567.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง3,961.20246.0093.8 %5.0432.5099.7376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,776.77218.0092.1 %5.0494.4281.3983.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,504.464,035.5010.4 %5.0969.87967.210.3 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน0.003,200.170.0 %0.00.001,564.060.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน304.041,415.00-365.4 %0.0109.09927.81-750.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,630.63858.0067.4 %5.0815.93628.5523.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,360.51671.0071.6 %5.0644.78600.116.9 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน10,142.961,310.0087.1 %5.01,480.562,360.94-59.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,362.931,858.8857.4 %5.01,348.52139.1089.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน2,804.361,627.1042.0 %5.0614.861,839.74-199.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน4,754.411,155.5475.7 %5.01,619.681,720.41-6.2 %0.0
ส.ป.ก. น่าน2,978.611,255.0157.9 %5.01,217.321,245.77-2.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน4,762.506,392.90-34.2 %0.01,291.33194.6684.9 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร59,169.4255,977.475.4 %2.5882.10619.1529.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,254.871,315.0069.1 %5.01,329.36330.0475.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,755.78648.0063.1 %5.076.88164.92-114.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,906.77678.0076.7 %5.0911.0195.5389.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,462.43373.0084.9 %5.0682.82400.5041.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน2,894.111,540.0046.8 %5.0949.82426.4455.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน4,962.4556,096.11-1,030.4 %0.01,690.651,302.2523.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,643.012,712.5664.5 %5.02,907.67178.2393.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน0.00954.270.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน2,638.193,446.00-30.6 %0.0840.34161.0180.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,000.941,774.9680.3 %5.0663.80455.1331.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,362.581,816.0046.0 %5.0780.60737.005.6 %2.5
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,258.061,403.0073.3 %5.0910.99365.3059.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,312.53954.0071.2 %5.01,063.13268.0974.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,442.91888.0063.6 %5.0663.8096.3285.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,356.85880.0090.6 %5.01,062.17358.6366.2 %5.0
รจจ.น่าน 18,041.6811,693.0335.2 %5.0824.97805.962.3 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,748.75564.0079.5 %5.0606.75201.8666.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,871.54942.3067.2 %5.0431.84316.6426.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,454.11400.0083.7 %5.0222.66141.0636.6 %5.0
สปส.จ.น่าน4,831.473,222.1833.3 %5.01,291.31235.4581.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,491.181,283.0063.3 %5.01,196.25131.0789.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,400.84394.0083.6 %5.01,199.06488.9859.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,240.543,421.24-5.6 %0.01,025.10224.8278.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 137,918.419,168.2175.8 %5.02,653.79997.6762.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2235,802.565,940.4897.5 %5.02,171.59639.9870.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน3,689.922,371.0035.7 %5.0394.88430.40-9.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน71,347.4043,365.0039.2 %5.01,773.82844.2852.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน21,499.580.000.0 %0.01,047.381,072.96-2.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว51,397.9311,059.2578.5 %5.01,075.401,200.62-11.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา42,410.067,652.8982.0 %5.0839.69918.25-9.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน7,149.458,642.93-20.9 %0.02,171.831,636.2524.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,712.241,305.0051.9 %5.0801.99447.4544.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,561.62843.0067.1 %5.0701.81316.4054.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 18,151.7712,431.0031.5 %5.04,712.681,238.3873.7 %5.0
รวม 765,337 337,347 55.92 % 59,357 30,992 47.79 %