จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน323.20312.003.5 %1.5549.7040.2492.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน10,065.1820,762.62-106.3 %0.083.0411.7085.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน24,824.4726,572.43-7.0 %0.076.3767.3111.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,290.831,402.0057.4 %5.0815.93245.2169.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,615.491,158.0055.7 %5.0796.91165.4979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน15,067.768,387.0044.3 %5.02,573.78689.5073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,565.87696.0080.5 %5.0338.0084.3275.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา9,195.54334.0096.4 %5.0335.6467.5979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,338.8196.0097.1 %5.0343.1184.7575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น299.85122.0059.3 %5.0360.58100.9372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,778.36215.0092.3 %5.0269.3561.0377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,097.46176.0094.3 %5.0176.7861.3465.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,305.85255.0092.3 %5.0329.4966.9379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,219.97264.0091.8 %5.0375.1383.1177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,171.98351.0088.9 %5.0336.88110.4567.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง3,859.63246.0093.6 %5.0432.5099.7376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,705.57218.0091.9 %5.0494.4281.3983.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,388.964,035.508.1 %4.0969.87967.210.3 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน3,642.733,200.1712.1 %5.01,386.411,564.06-12.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,596.711,415.0011.4 %5.0759.44927.81-22.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,563.18858.0066.5 %5.0815.93628.5523.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,299.99671.0070.8 %5.0644.78600.116.9 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,856.051,310.0073.0 %5.01,480.562,360.94-59.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,251.061,858.8856.3 %5.01,348.52139.1089.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน2,732.451,627.1040.5 %5.0614.861,839.74-199.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน4,632.501,155.5475.1 %5.01,619.681,720.41-6.2 %0.0
ส.ป.ก. น่าน2,903.911,255.0156.8 %5.01,217.321,245.77-2.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน4,640.386,392.90-37.8 %0.01,291.33194.6684.9 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร57,652.2655,977.472.9 %1.0882.10493.1544.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,145.771,315.0068.3 %5.01,329.36330.0475.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,710.76648.0062.1 %5.076.88164.92-114.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,832.24678.0076.1 %5.0911.0195.5389.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,399.29373.0084.5 %5.0682.82400.5041.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน2,819.901,540.0045.4 %5.0949.82426.4455.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน4,835.2156,096.11-1,060.2 %0.01,690.651,302.2523.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,447.042,712.5663.6 %5.02,907.67178.2393.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน2,980.26954.2768.0 %5.0968.06304.7468.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน2,570.553,446.00-34.1 %0.0840.34161.0180.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,846.201,774.9679.9 %5.0701.83455.1335.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,276.361,816.0044.6 %5.0780.60737.005.6 %2.5
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,123.241,403.0072.6 %5.0910.99365.3059.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,227.59954.0070.4 %5.01,063.13268.0974.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,391.82888.0062.9 %5.0663.8096.3285.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,116.93880.0090.3 %5.01,062.17358.6366.2 %5.0
รจจ.น่าน 17,579.0711,693.0333.5 %5.0824.97805.962.3 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,686.42564.0079.0 %5.0606.75201.8666.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,797.91942.3066.3 %5.0431.84316.6426.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,391.19400.0083.3 %5.0222.66141.0636.6 %5.0
สปส.จ.น่าน4,707.583,222.1831.6 %5.01,291.31235.4581.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,401.661,283.0062.3 %5.01,196.25131.0789.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,339.28394.0083.2 %5.01,199.06488.9859.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,157.453,421.24-8.4 %0.01,025.10224.8278.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 136,946.149,168.2175.2 %5.02,653.79997.6762.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2229,756.345,940.4897.4 %5.02,171.59639.9870.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน3,595.302,371.0034.1 %5.0394.88430.40-9.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน69,517.9852,850.0024.0 %5.01,773.82844.2852.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน20,948.3111,928.0043.1 %5.01,047.381,072.96-2.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว50,080.0311,059.2577.9 %5.01,075.401,200.62-11.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา41,322.637,652.8981.5 %5.0839.69918.25-9.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน6,966.138,642.93-24.1 %0.02,171.831,636.2524.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,642.701,305.0050.6 %5.0801.99447.4544.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,495.94843.0066.2 %5.0701.81316.4054.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 17,686.3412,431.0029.7 %5.04,712.681,238.3873.7 %5.0
รวม 775,628 362,914 53.21 % 62,400 32,735 47.54 %