จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,001.22287.0085.7 %5.0445.4356.7487.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา0.004,448.000.0 %0.00.00156.060.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา0.00517.000.0 %0.00.0084.720.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา7,834.085,717.0027.0 %5.01,871.62465.4675.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,153.26549.0082.6 %5.0402.0779.1380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,155.11309.0090.2 %5.0249.8766.6273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,005.09300.0090.0 %5.0276.22100.1163.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,139.01126.0096.0 %5.0448.53100.8277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,010.13262.0091.3 %5.0188.5983.8955.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,058.92131.0095.7 %5.0486.3679.8383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,009.55160.0094.7 %5.0479.0583.5382.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�4,226.06897.0778.8 %5.01,206.071,331.00-10.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,167.69730.0077.0 %5.01,035.43614.2540.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,400.541,090.0054.6 %5.0654.60275.5057.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,065.34596.0071.1 %5.0483.45493.13-2.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,760.65794.0071.2 %5.0920.821,247.66-35.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,769.281,980.34-11.9 %0.0572.021,087.75-90.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา0.004,181.680.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา0.001,387.000.0 %0.00.00439.630.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,359.882,774.6017.4 %5.01,145.27549.7152.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,245.24561.0054.9 %5.057.7652.698.8 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,820.60406.0085.6 %5.0882.7993.7689.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,362.58373.0084.2 %5.0616.57384.4437.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,946.60950.6767.7 %5.0844.76193.7477.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา3,610.6322,540.00-524.3 %0.01,377.211,720.10-24.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,278.238,253.22-151.8 %0.01,110.99216.4380.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,591.86900.0065.3 %5.0749.68266.0064.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,400.703,685.4631.8 %5.01,339.18141.0089.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,429.47667.0072.5 %5.0404.32305.7424.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา0.001,418.000.0 %0.00.00235.310.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,365.881,190.0064.6 %5.0996.89115.0488.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,248.421,446.0035.7 %5.0514.23140.6872.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา8,841.551,135.0087.2 %5.0677.05388.3842.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา22,716.63693.0096.9 %5.0762.14275.5063.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,043.12480.0076.5 %5.0523.05211.8559.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,474.111,526.6338.3 %5.0673.61297.0255.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,265.72299.0086.8 %5.0578.54180.0868.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา3,695.712,134.3542.2 %5.01,187.05641.0046.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,499.26788.0068.5 %5.0711.65252.0764.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,681.711,650.0038.5 %5.0749.68303.7459.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 113,120.684,880.0062.8 %5.01,193.82617.1348.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2162,603.841,345.0099.2 %5.02,101.88209.0090.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,847.553,413.00-19.9 %0.0280.0710.0096.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา0.0036,543.010.0 %0.00.00568.100.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา24,003.9923,456.542.3 %1.0892.75285.0068.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ19,821.8413,480.0032.0 %5.0858.3840.5095.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้19,578.9121,152.65-8.0 %0.0630.37769.50-22.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,226.48750.0066.3 %5.01,159.47218.5081.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,551.18914.0064.2 %5.0730.67500.9131.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,009.47454.0077.4 %5.0483.46323.7033.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา12,031.01863.0092.8 %5.03,969.01114.0097.1 %5.0
รวม 391,429 137,090 64.98 % 37,922 15,983 57.85 %