จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา1,982.69287.0085.5 %5.0445.4356.7487.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา6,384.904,448.0030.3 %5.046.38133.09-186.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,521.89517.0079.5 %5.0470.10220.9353.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,517.64774.6069.2 %5.0673.6265.1090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา7,761.546,344.9918.3 %5.01,871.62900.2751.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,430.13723.0078.9 %5.0328.69117.9264.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,124.07549.0082.4 %5.0402.0779.1380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,125.90309.0090.1 %5.0249.8766.6273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน2,977.26300.0089.9 %5.0276.22100.1163.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,109.94126.0095.9 %5.0448.53100.8277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ2,982.26262.0091.2 %5.0188.5983.8955.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,030.60131.0095.7 %5.0486.3679.8383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง2,981.69160.0094.6 %5.0479.0583.5382.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�4,186.93897.0778.6 %5.01,206.071,331.00-10.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,245.43730.0077.5 %5.01,092.48614.2543.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,378.311,090.0054.2 %5.0654.60275.5057.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,046.22596.0070.9 %5.0483.45493.13-2.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,735.09794.0071.0 %5.0920.821,247.66-35.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,752.901,980.34-13.0 %0.0572.021,087.75-90.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา6,822.304,181.6838.7 %5.01,415.24198.5586.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,118.671,387.0055.5 %5.0996.89439.6355.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา6,361.205,708.0910.3 %5.01,187.05132.0088.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,328.772,774.6016.6 %5.01,145.27549.7152.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,233.71561.0054.5 %5.057.7652.698.8 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,794.48406.0085.5 %5.0882.7993.7689.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,340.71373.0084.1 %5.0616.57384.4437.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,919.32950.6767.4 %5.0844.76193.7477.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา3,577.2022,540.00-530.1 %0.01,377.211,720.10-24.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,247.888,253.22-154.1 %0.01,110.99216.4380.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,567.86900.0065.0 %5.0749.68266.0064.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,350.693,685.4631.1 %5.01,339.18141.0089.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,406.98667.0072.3 %5.0404.32305.7424.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา2,912.611,293.2955.6 %5.0958.86569.6340.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,595.561,001.0061.4 %5.0692.63235.3166.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,334.711,190.0064.3 %5.0996.89115.0488.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,227.601,446.0035.1 %5.0514.23140.6872.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา8,759.691,135.0087.0 %5.0677.05388.3842.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา22,506.29693.0096.9 %5.0762.14275.5063.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,024.20480.0076.3 %5.0523.05211.8559.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,451.201,526.6337.7 %5.0673.61297.0255.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,244.74299.0086.7 %5.0578.54180.0868.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา3,661.492,134.3541.7 %5.01,187.05641.0046.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,476.12788.0068.2 %5.0711.65252.0764.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,656.881,650.0037.9 %5.0749.68303.7459.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 112,999.194,880.0062.5 %5.01,193.82617.1348.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2161,098.251,345.0099.2 %5.02,101.88209.0090.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,821.193,413.00-21.0 %0.0280.07100.0064.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ36,543.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ568.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา23,781.7323,456.541.4 %0.5892.75285.0068.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ19,638.3113,480.0031.4 %5.0858.3840.5095.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้19,397.6321,152.65-9.0 %0.0630.37769.50-22.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,205.86750.0066.0 %5.01,159.47218.5081.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,527.55914.0063.8 %5.0730.67500.9131.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา1,990.87454.0077.2 %5.0483.46323.7033.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา11,919.61863.0092.8 %5.03,969.01114.0097.1 %5.0
รวม 424,576 157,751 62.85 % 44,749 18,620 58.39 %