จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา0.004,448.000.0 %0.00.00156.060.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา0.00517.000.0 %0.00.0084.720.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา7,834.085,717.0027.0 %5.01,871.62465.4675.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,153.26549.0082.6 %5.0402.0779.1380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,155.11309.0090.2 %5.0249.8766.6273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,005.09300.0090.0 %5.0276.22100.1163.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,139.01126.0096.0 %5.0448.53100.8277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,010.13262.0091.3 %5.0188.5983.8955.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,058.92131.0095.7 %5.0486.3679.8383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,009.55160.0094.7 %5.0479.0583.5382.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�4,226.06897.0778.8 %5.01,206.071,331.00-10.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,167.69730.0077.0 %5.01,035.43614.2540.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,065.34596.0071.1 %5.0483.45493.13-2.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,760.65794.0071.2 %5.0920.821,247.66-35.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,769.280.000.0 %0.0572.020.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา0.004,181.680.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา0.001,387.000.0 %0.00.00439.630.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,359.882,774.6017.4 %5.01,145.27549.7152.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,245.24561.0054.9 %5.057.7652.698.8 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,820.60406.0085.6 %5.0882.7993.7689.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,946.60950.6767.7 %5.0844.76193.7477.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.00.001,747.930.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา0.008,253.220.0 %0.00.00216.430.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,400.703,685.4631.8 %5.01,339.18141.0089.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,429.47667.0072.5 %5.0404.32305.7424.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา0.001,418.000.0 %0.00.00235.310.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,365.881,190.0064.6 %5.0996.89115.0488.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,248.421,446.0035.7 %5.0514.23140.6872.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา8,841.551,135.0087.2 %5.0677.05388.3842.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,474.111,526.6338.3 %5.0673.61297.0255.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,265.72299.0086.8 %5.0578.54180.0868.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา3,695.712,134.3542.2 %5.01,187.05641.0046.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,499.26788.0068.5 %5.0711.65227.2968.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,681.711,650.0038.5 %5.0749.68303.7459.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 113,120.684,880.0062.8 %5.01,193.82617.1348.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา24,003.9923,456.542.3 %1.0892.75285.0068.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ0.0013,480.000.0 %0.00.0040.500.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,551.18914.0064.2 %5.0730.67500.9131.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,009.47454.0077.4 %5.0483.46323.7033.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 129,545 59,489 0.00 % 22,112 10,102 0.00 %