จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,064.19334.0083.8 %5.01,541.9595.8693.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย28,512.0214,246.0050.0 %5.077.53200.54-158.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,280.471,931.0041.1 %5.01,009.98219.5278.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย0.00981.000.0 %0.00.00128.250.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย17,691.686,231.8064.8 %5.02,816.501,216.2756.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,445.351,348.8060.9 %5.0389.03148.4861.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,074.82450.0089.0 %5.0335.1193.6272.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,892.03549.0085.9 %5.0399.8988.1378.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,220.82530.0083.5 %5.0418.1186.4979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,046.06198.0093.5 %5.0552.0085.9484.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,011.08224.0092.6 %5.0344.9876.2977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน0.00139.000.0 %0.00.0075.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง2,922.14429.0085.3 %5.0450.3078.6382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด0.00252.000.0 %0.00.0053.580.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,189.69317.0090.1 %5.0267.0672.8272.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล0.000.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง0.00705.000.0 %0.00.0015.300.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,483.00194.0094.4 %5.0177.1171.0759.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย50,371.8430,819.8038.8 %5.02,532.75844.5066.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน9,926.054,031.0059.4 %5.01,294.58465.1464.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,115.6917,262.10-715.9 %0.01,189.67715.4239.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,745.201,432.5061.8 %5.0743.76300.2259.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย0.00941.000.0 %0.00.00348.490.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย0.003,282.840.0 %0.00.000.090.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,464.31939.1179.0 %5.01,823.171,517.5316.8 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,859.802,108.3445.4 %5.01,485.38120.4191.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย0.001,516.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)8,017.667,054.4112.0 %5.03,797.592,042.5046.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,010.364,800.00-59.4 %0.073.87101.45-37.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,883.05249.0096.8 %5.0477.5364.9986.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,704.46348.0087.1 %5.0933.9264.3793.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,379.67459.0080.7 %5.0743.76543.7026.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,213.752,130.0033.7 %5.01,105.07206.2081.3 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย13,751.396,388.1853.5 %5.02,845.05271.8590.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย0.0026,577.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,467.851,258.0063.7 %5.0760.641,016.50-33.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย0.001,132.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย5,931.602,168.0063.4 %5.01,673.41570.9365.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,777.56182.4393.4 %5.0895.89156.8582.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย10,929.746,904.0036.8 %5.0555.20281.9549.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,172,965.5079,607.0096.3 %5.025,180.051,276.8694.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,944.6957.8198.0 %5.0629.66105.8583.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,578.553,308.0049.7 %5.02,911.09623.2078.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย2,773.381,015.0063.4 %5.0393.81340.1013.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย5,071.716,393.27-26.1 %0.01,675.55979.6841.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,307.26651.0071.8 %5.0724.750.000.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย0.001,881.600.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 20.000.000.0 %0.00.001,019.430.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 431,143.535,990.7680.8 %5.01,558.431,731.03-11.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)63,847.403,565.0194.4 %5.03,262.891,126.8865.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย22,574.970.000.0 %0.0951.151,309.78-37.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย24,465.2110,402.0057.5 %5.0831.981,254.95-50.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง0.000.000.0 %0.00.00689.320.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,677.351,380.0048.5 %5.0914.90763.6016.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 41,725.077,376.6482.3 %5.04,880.414,012.3817.8 %5.0
รวม 2,576,883 235,263 0.00 % 74,901 25,342 0.00 %