จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,016.19334.0083.4 %5.01,541.9595.8693.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย27,848.9514,246.0048.8 %5.077.53200.54-158.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย17,931.3220,778.63-15.9 %0.0104.1426.8674.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,204.181,931.0039.7 %5.01,009.98219.5278.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,077.65981.0052.8 %5.0629.70128.2579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย17,280.256,231.8063.9 %5.02,816.501,216.2756.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,365.231,348.8059.9 %5.0389.03141.5263.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,980.06450.0088.7 %5.0335.1193.6272.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,801.51549.0085.6 %5.0399.8988.1378.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,145.92530.0083.2 %5.0418.1186.4979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,115.51394.0087.4 %5.0544.2577.1285.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,002.43198.0093.4 %5.0571.0285.9484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,941.05224.0092.4 %5.0344.9876.2977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,115.51139.0095.5 %5.0419.3375.5082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง2,854.18429.0085.0 %5.0450.3078.6382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด2,903.74252.0091.3 %5.0263.4353.5879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,115.51317.0089.8 %5.0267.0672.8272.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย420.00261.0037.9 %5.0280.2881.4071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,850.89198.0093.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,115.51105.0096.6 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,402.00194.0094.3 %5.0177.1171.0759.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย49,200.4130,819.8037.4 %5.02,532.75844.5066.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน9,695.214,031.0058.4 %5.01,294.58465.1464.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ2,066.4917,262.10-735.3 %0.01,189.67715.4239.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย4,876.784,047.0017.0 %5.02,093.903,189.63-52.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,658.111,432.5060.8 %5.0743.76300.2259.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย2,056.061,182.4142.5 %5.0610.651,211.79-98.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย2,720.78941.0065.4 %5.0914.90348.4961.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,364.46682.0079.7 %5.01,295.232,264.61-74.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,206.493,282.84-48.8 %0.0723.73695.713.9 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,360.49939.1178.5 %5.01,823.171,517.5316.8 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,770.042,108.3444.1 %5.01,485.38120.4191.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 3,728.716,626.00-77.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,416.631,516.0037.3 %5.0781.791,292.95-65.4 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)7,831.207,054.419.9 %4.53,797.592,042.5046.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย2,940.354,800.00-63.2 %0.073.87101.45-37.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,699.72249.0096.8 %5.0477.5364.9986.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,641.57348.0086.8 %5.0933.9264.3793.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,324.33459.0080.3 %5.0743.76543.7026.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,139.012,130.0032.1 %5.01,105.07206.2081.3 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย5,503.2126,525.20-382.0 %0.02,341.111,772.8024.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย3,905.462,283.0041.5 %5.01,301.801,223.886.0 %3.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย13,431.596,388.1852.4 %5.02,845.05271.8590.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย896.1426,577.00-2,865.7 %0.0781.79683.6012.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,387.211,258.0062.9 %5.0760.641,016.50-33.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย2,913.981,132.0061.2 %5.01,067.04517.7851.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย5,793.662,168.0062.6 %5.01,673.41570.9365.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,712.971,892.4330.2 %5.0895.89165.5781.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย10,675.566,904.0035.3 %5.0555.20281.9549.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,122,431.5079,607.0096.2 %5.025,180.051,276.8694.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,876.21516.0082.1 %5.0629.66105.8583.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,425.563,308.0048.5 %5.02,911.09623.2078.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย2,708.881,015.0062.5 %5.0819.82340.1058.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย4,953.766,393.27-29.1 %0.01,675.55979.6841.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,253.60651.0071.1 %5.0724.75536.2526.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย7,422.083,331.2255.1 %5.01,276.21486.4761.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย6,903.631,881.6072.7 %5.01,567.36169.5089.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 137,203.087,432.1380.0 %5.02,674.452,697.48-0.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 222,368.205,834.4073.9 %5.01,690.631,019.4339.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 39,202.704,162.3754.8 %5.01,319.561,735.04-31.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 430,419.275,990.7680.3 %5.01,558.431,731.03-11.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)62,362.583,565.0194.3 %5.03,262.891,126.8865.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย1,013.043,125.20-208.5 %0.0302.531,087.26-259.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย12,256.8647,382.00-286.6 %0.0808.91783.433.2 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย22,049.9714,160.0035.8 %5.0951.151,309.78-37.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย95,938.2940,000.0058.3 %5.01,100.531,226.57-11.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย23,896.2510,402.0056.5 %5.0831.981,254.95-50.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง17,449.1316,219.027.0 %3.5851.18689.3219.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง73,193.626,348.0091.3 %5.0778.621,039.47-33.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย12,911.4710,591.9218.0 %5.02,308.082,373.35-2.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,615.081,380.0047.2 %5.0914.90763.6016.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,266.20555.5275.5 %5.0724.75164.4577.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 40,754.727,376.6481.9 %5.04,880.414,012.3817.8 %5.0
รวม 2,907,280 496,358 82.93 % 106,066 53,011 50.02 %