จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,205.55343.0084.4 %5.0667.17157.0476.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,115.296,499.2335.7 %5.070.67100.66-42.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,094.787,928.0028.5 %5.092.49131.87-42.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,671.5123,402.03-119.3 %0.0168.25426.45-153.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,760.526,568.00-273.1 %0.071.2568.404.0 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,193.04610.0072.2 %5.0271.2748.6582.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,783.761,091.0060.8 %5.0762.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน16,014.114,918.8669.3 %5.01,114.65392.5264.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,118.39315.0089.9 %5.0699.6699.1685.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,390.72118.0096.5 %5.0319.4372.9677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,024.49215.0092.9 %5.0394.9032.9591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,028.82122.0096.0 %5.0552.7693.4483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย2,995.65139.0095.4 %5.0697.7899.8285.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,281.452,293.0046.4 %5.01,211.57625.4148.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,666.081,961.0046.5 %5.0487.90449.537.9 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน9,001.972,533.6871.9 %5.0990.44858.8013.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,024.001.00100.0 %5.0869.280.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,171.04760.0065.0 %5.0373.8182.7577.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,556.301,016.0077.7 %5.01,066.50550.0548.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,183.65714.0082.9 %5.0895.3684.9790.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,355.15215.0090.9 %5.0743.23275.3563.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,674.191,315.0064.2 %5.01,408.781,207.3614.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,374.151,605.00-16.8 %0.0376.3581.9378.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,348.071.00100.0 %5.0963.300.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,065.51617.0079.9 %5.0648.15131.7779.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,740.065,687.21-107.6 %0.0489.4985.5082.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 55,373.6929,070.0047.5 %5.0447.45829.80-85.5 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 9,248.301.00100.0 %5.0633.051.9599.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,133.151,565.60-38.2 %0.0990.44237.5076.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,486.381,751.2029.6 %5.058.6834.6740.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,690.20259.0090.4 %5.0876.349.5098.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,328.07253.0089.1 %5.0686.18266.6361.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,802.791,515.0045.9 %5.0524.20142.0572.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,253.8629,591.00-595.6 %0.01,149.222.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,162.801.00100.0 %5.0392.822.8599.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,716.39998.0063.3 %5.0933.39378.1059.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,868.582,273.5820.7 %5.0895.36152.9582.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,098.041,100.00-0.2 %0.0563.97832.41-47.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,891.121,544.0046.6 %5.01,009.45246.3975.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,610.19970.0062.8 %5.0876.344.1099.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,818.041,477.0047.6 %5.0952.41167.6182.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,396.71642.0073.2 %5.0554.8698.7682.2 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,046.73703.0076.9 %5.0319.3196.1669.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 16,812.2410,880.5235.3 %5.0811.76608.4025.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน444.59394.0011.4 %5.0629.13285.9654.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,048.36784.0074.3 %5.0857.33382.4755.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,175.40431.0080.2 %5.0648.15142.2178.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,729.431,801.3261.9 %5.0933.39369.8460.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,543.03649.0074.5 %5.0838.3166.0092.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,848.8713,630.50-378.5 %0.0582.19493.2915.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 114,166.776,087.3857.0 %5.02,100.76106.5794.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 226,284.827,288.0072.3 %5.02,240.95688.1269.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน891.692,006.70-125.0 %0.0258.47258.400.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน32,983.5010,799.6867.3 %5.0823.23163.2180.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง31,194.657,673.0175.4 %5.01,198.98970.8519.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,652.335,969.47-125.1 %0.01,199.121,235.22-3.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,578.58918.0064.4 %5.0857.32248.6171.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,022.98435.0078.5 %5.0316.7687.4072.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน19,777.895,388.0072.8 %5.04,180.413,927.006.1 %3.0
รวม 386,918 219,838 43.18 % 46,746 19,698 57.86 %