จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,265.98343.0084.9 %5.0667.17157.0476.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,392.436,499.2337.5 %5.070.67100.66-42.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,398.757,928.0030.4 %5.092.49131.87-42.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,963.8823,402.03-113.4 %0.0168.25426.45-153.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,808.756,568.00-263.1 %0.071.2568.404.0 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,253.13610.0072.9 %5.0271.2748.6582.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,860.031,091.0061.9 %5.0762.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน16,452.854,918.8670.1 %5.01,114.65392.5264.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,203.83315.0090.2 %5.0699.6699.1685.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,483.61118.0096.6 %5.0319.4372.9677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,107.35215.0093.1 %5.0394.9032.9591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,111.80122.0096.1 %5.0552.7693.4483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย347.73139.0060.0 %5.0697.7899.8285.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,398.752,293.0047.9 %5.01,211.57625.4148.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,766.531,961.0047.9 %5.0487.90449.537.9 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน9,248.602,533.6872.6 %5.0990.44858.8013.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,079.451.00100.0 %5.0869.280.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,230.53760.0065.9 %5.0373.8182.7577.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,681.131,016.0078.3 %5.01,066.50550.0548.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,287.38714.0083.3 %5.0441.4484.9780.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,419.68215.0091.1 %5.0743.23275.3563.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,774.851,315.0065.2 %5.01,408.781,207.3614.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,411.801,605.00-13.7 %0.0376.3581.9378.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,439.801.00100.0 %5.0963.300.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,149.50617.0080.4 %5.0648.15131.7779.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,815.135,687.21-102.0 %0.0489.4985.5082.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 56,890.7829,070.0048.9 %5.0447.45829.80-85.5 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 9,501.681.00100.0 %5.0633.051.9599.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,164.201,565.60-34.5 %0.0990.44237.5076.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,554.501,751.2031.4 %5.058.6834.6740.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,763.90259.0090.6 %5.0876.349.5098.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,391.85253.0089.4 %5.0686.18266.6361.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,879.581,515.0047.4 %5.0524.20142.0572.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,370.4029,591.00-577.1 %0.01,149.222.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,222.051.00100.0 %5.0392.822.8599.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน956.29998.00-4.4 %0.0933.39378.1059.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,947.182,273.5822.9 %5.0895.36152.9582.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,128.131,100.002.5 %1.0383.58832.41-117.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,970.331,544.0048.0 %5.01,009.45246.3975.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,681.70970.0063.8 %5.0876.343.1099.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,895.251,477.0049.0 %5.0952.41167.6182.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,462.38642.0073.9 %5.0554.8698.7682.2 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,130.20703.0077.5 %5.0319.3196.1669.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 17,272.8510,880.5237.0 %5.0811.76210.4874.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน456.78394.0013.7 %5.0629.13285.9654.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,094.35784.0074.7 %5.0838.31382.4754.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,235.00431.0080.7 %5.0227.43142.2137.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,859.001,801.3262.9 %5.0933.39369.8460.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,612.70649.0075.2 %5.0838.3166.0092.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,001.9813,630.50-354.1 %0.0620.22493.2920.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 114,554.916,087.3858.2 %5.02,100.76106.5794.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 227,004.957,288.0073.0 %5.02,240.95688.1269.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน916.122,006.70-119.0 %0.0258.47258.400.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน33,887.1510,799.6868.1 %5.0823.23163.2180.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง32,049.307,673.0176.1 %5.01,198.98970.8519.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,784.005,969.47-3.2 %0.0607.951,235.22-103.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,649.23918.0065.3 %5.0857.32248.6171.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,078.40435.0079.1 %5.0316.7687.4072.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน35,352.951.00100.0 %5.04,552.005,327.60-17.0 %0.0
รวม 411,073 214,451 47.83 % 45,491 20,700 54.50 %