จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,262.82522.0076.9 %5.0244.98242.161.2 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,793.702,675.7169.6 %5.070.36102.78-46.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์29,757.6328,799.813.2 %1.584.49202.42-139.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,731.7511,993.00-153.5 %0.01,223.75529.2156.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,145.95990.0068.5 %5.0786.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์58,490.4429,987.0548.7 %5.04,475.483,187.0928.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,015.442,025.5532.8 %5.0560.93466.0216.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,765.942,025.5526.8 %5.0327.61114.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,711.00250.0090.8 %5.0495.80285.0042.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,407.21580.0075.9 %5.0432.00199.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,418.31304.0087.4 %5.0359.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,214.321,588.0062.3 %5.01,185.711,250.79-5.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,875.64983.0065.8 %5.0332.11102.1669.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,001.74614.0079.5 %5.0767.36594.4822.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,377.942,434.4054.7 %5.01,851.271,679.069.3 %4.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,124.033,331.1535.0 %5.02,058.062,105.99-2.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,757.823,165.00-14.8 %0.0517.93814.54-57.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,688.912,376.0049.3 %5.01,492.931,347.399.7 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,479.032,479.0044.7 %5.01,044.41179.7182.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,684.0118,089.00-86.8 %0.01,775.21383.0078.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,758.756,287.387.0 %3.52,635.00741.0071.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,402.431,685.9050.5 %5.0919.48498.9045.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)79,542.255,689.0092.8 %5.04,619.901,809.6360.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)12,437.477,602.5738.9 %5.04,984.352,272.4754.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,716.92873.0076.5 %5.04,619.5065.8298.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,416.02458.0086.6 %5.0772.54370.4452.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,464.152,765.6020.2 %5.0957.52649.3632.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์6,797.5329,887.00-339.7 %0.01,908.323,495.65-83.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์10,961.145,231.0052.3 %5.03,890.83296.1292.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,614.555,220.0031.4 %5.02,573.881,475.2642.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,745.609,530.00-41.3 %0.01,597.71102.4693.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,695.69983.0079.1 %5.01,052.59573.5345.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์1,577.742,291.80-45.3 %0.0995.54532.0046.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,432.412,797.0048.5 %5.02,256.41494.4078.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,675.232,736.0041.5 %5.01,337.85802.8640.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,482.913,192.008.4 %4.0881.4635.8995.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์369,053.8115,570.8495.8 %5.0907.30739.0018.5 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์58,236.4111,926.0079.5 %5.0790.72298.1062.3 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 74,446.6770,345.015.5 %2.51,496.92870.4141.9 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 13,053.699,905.0024.1 %5.0637.01777.46-22.0 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,135.613,709.71-73.7 %0.0349.852.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,603.17915.0064.9 %5.0352.65147.6458.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,538.232,899.0018.1 %5.0938.51306.5067.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์24,541.0018,019.0026.6 %5.01,740.07282.8483.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,121.961,300.0058.4 %5.01,096.620.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,145.226,594.30-109.7 %0.01,381.39612.8655.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,170.432,987.145.8 %2.5881.44285.0067.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,325.462,111.0036.5 %5.0496.06565.83-14.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์35,322.805,379.0084.8 %5.01,201.01263.9978.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)28,277.359,202.4467.5 %5.03,969.28424.6889.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 114,978.5519,900.29-32.9 %0.01,319.081,694.21-28.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 214,737.2643,243.92-193.4 %0.01,476.301,078.2527.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 393,922.1812,214.7587.0 %5.01,702.341,098.9635.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,351.592,921.2854.0 %5.0273.40250.878.2 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์68,067.7767,369.001.0 %0.51,737.411,153.6033.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์20,859.4014,132.0032.3 %5.01,050.67744.0629.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์121,168.4062,356.0048.5 %5.01,113.56738.4933.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์25,048.8142,619.42-70.1 %0.0950.012,423.24-155.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์70,572.6817,133.3575.7 %5.0865.45735.3015.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย29,473.1717,376.0041.0 %5.0823.13698.1015.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์33,332.3614,222.8757.3 %5.02,233.772,473.62-10.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์9,363.4112,383.77-32.3 %0.03,757.972,894.8523.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 26,233.5520,616.0021.4 %5.01,224.70665.9845.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,930.83561.0080.9 %5.0784.64219.7272.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์158,431.2059,108.0062.7 %5.02,153.141,678.8922.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,599.392,250.0037.5 %5.0995.55625.5737.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,830.961,323.0053.3 %5.0691.30643.696.9 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์39,569.2629,776.0124.7 %5.04,869.741,459.4870.0 %5.0
รวม 1,692,867 802,812 52.58 % 99,991 54,857 45.14 %