จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,254.22522.0076.8 %5.0244.98242.161.2 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,760.262,675.7169.5 %5.070.36102.78-46.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์29,644.4828,799.812.8 %1.084.49202.42-139.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์0.0011,993.000.0 %0.00.00529.210.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,133.99990.0068.4 %5.0786.380.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,409.12304.0087.4 %5.0359.490.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,198.291,588.0062.2 %5.01,185.711,250.79-5.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,864.71983.0065.7 %5.0332.11102.1669.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,990.32614.0079.5 %5.0381.13594.48-56.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 90.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์0.003,165.000.0 %0.00.00814.540.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,671.081,387.2770.3 %5.01,492.931,347.399.7 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์0.002,479.000.0 %0.00.00179.710.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,647.1918,089.00-87.5 %0.01,775.21383.0078.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,389.491,685.9050.3 %5.0919.48498.9045.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,403.03458.0086.5 %5.0772.54370.4452.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,450.982,765.6019.9 %5.0957.52649.3632.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์0.0029,887.000.0 %0.00.003,495.650.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,571.165,175.0031.6 %5.02,573.881,489.3442.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,719.959,530.00-41.8 %0.01,597.71102.4693.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,677.84983.0079.0 %5.01,052.59573.5345.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์0.002,797.000.0 %0.00.00494.400.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,701.152,736.0041.8 %5.01,356.86802.8640.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,469.673,192.008.0 %4.0881.4635.8995.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์367,650.5615,570.8495.8 %5.0907.30739.0018.5 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์58,014.9811,926.0079.4 %5.0790.72298.1062.3 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 74,163.6170,345.015.1 %2.51,496.92870.4141.9 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 13,004.069,905.0023.8 %5.0637.01777.46-22.0 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,127.493,709.71-74.4 %0.0349.852.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์0.002,035.000.0 %0.00.00306.500.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,110.091,300.0058.2 %5.01,096.620.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,133.266,594.30-110.5 %0.01,381.39612.8655.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,158.382,987.145.4 %2.5881.44285.0067.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์0.002,111.000.0 %0.00.00565.830.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 114,921.5919,900.29-33.4 %0.01,319.081,694.21-28.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2104,285.2343,243.9258.5 %5.01,476.301,078.2527.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)28,169.839,202.4467.3 %5.03,969.28424.6889.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์0.0067,369.000.0 %0.00.001,153.600.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์120,707.6962,356.0048.3 %5.01,113.56738.4933.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์0.0042,619.420.0 %0.00.002,423.240.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์0.0013,503.820.0 %0.00.002,776.540.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์9,327.8112,383.77-32.8 %0.03,757.970.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,919.68561.0080.8 %5.0784.64219.7272.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,585.702,250.0037.3 %5.0995.55625.5737.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์0.001,323.000.0 %0.00.00643.690.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 916,237 354,714 0.00 % 32,879 17,116 0.00 %