จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,431.59468.0080.8 %5.0452.83134.5570.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,051.142,884.055.5 %2.5642.99260.2459.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,952.45720.0075.6 %5.0681.030.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี21,719.959,628.0055.7 %5.02,356.99954.6059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี4,454.60434.0090.3 %5.0240.5452.5778.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,200.58146.0097.2 %5.0159.4812.7092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์5,199.56232.0095.5 %5.0197.031.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,644.39168.0095.4 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,762.55466.0087.6 %5.0524.0979.6984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,760.52418.0088.9 %5.0346.9341.4888.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,736.56401.0089.3 %5.0226.1014.2593.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,564.25191.0094.6 %5.0184.910.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,647.503,838.2817.4 %5.0966.26853.2511.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี5,983.881,700.0071.6 %5.0928.22736.2520.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,989.45434.0085.5 %5.01,009.44918.679.0 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี2,716.70403.0085.2 %5.0566.89629.68-11.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,735.491,337.0082.7 %5.01,653.851,325.3819.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,175.783,132.7239.5 %5.0689.861,207.80-75.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,162.101,979.6052.4 %5.01,194.44706.0940.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,464.541,686.5062.2 %5.0897.91153.2882.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี7,997.995,998.9825.0 %5.01,311.37164.2587.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี4,133.311,154.0072.1 %5.0795.60855.00-7.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,344.201,734.0048.1 %5.0738.0635.6395.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,753.73375.0090.0 %5.0585.94374.2336.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,106.242,253.6627.4 %5.0738.04235.9468.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี7,258.512,280.0068.6 %5.01,275.601,979.34-55.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,893.142,360.0051.8 %5.01,118.390.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,152.62936.0070.3 %5.0757.08239.4768.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,021.486,178.1423.0 %5.01,646.60105.5693.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,485.091,623.0084.5 %5.0757.08643.6115.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,310.291,777.0058.8 %5.0814.13364.4855.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,014.631,450.0063.9 %5.0700.03289.5358.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,428.071,379.4559.8 %5.0863.26403.0653.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,380.101,275.0046.4 %5.0528.8934.0693.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,420.441,248.0088.0 %5.01,017.43217.2078.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี22,593.9915,531.0331.3 %5.0697.30654.286.2 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,622.67394.0089.1 %5.0733.8355.3192.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,610.49747.0094.5 %5.05,358.9568.6398.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี4,851.403,186.9934.3 %5.0833.14337.8059.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,393.251,312.0061.3 %5.0681.01214.9868.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,415.108,075.70-25.9 %0.01,289.53139.1489.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 29,486.7210,408.00-9.7 %0.01,537.261,424.637.3 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 124,205.928,389.1565.3 %5.02,041.681,196.6641.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี4,800.612,625.4045.3 %5.0302.96127.0158.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี55,272.5943,429.7321.4 %5.01,230.01824.5733.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี32,621.7841,324.65-26.7 %0.0833.773,033.57-263.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี26,774.516,789.9474.6 %5.0671.21640.694.5 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,465.749,938.615.0 %2.51,838.191,263.1831.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,040.961,138.0071.8 %5.0826.12424.2948.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี4,237.76641.0084.9 %5.0490.86475.003.2 %1.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี16,128.1912,853.0020.3 %5.04,377.671,580.0063.9 %5.0
รวม 424,575 229,474 45.95 % 50,331 26,485 47.38 %