จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,440.87468.0080.8 %5.0452.83134.5570.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,456.232,884.0516.6 %5.0642.99260.2459.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,963.72720.0075.7 %5.0681.030.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี21,802.859,628.0055.8 %5.02,356.99954.6059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,932.13434.0092.7 %5.0240.5452.5778.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,220.43146.0097.2 %5.0159.4812.7092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์5,219.41232.0095.6 %5.0197.031.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,658.30168.0095.4 %5.0138.590.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,776.91466.0087.7 %5.0524.0979.6984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,774.87418.0088.9 %5.0346.9341.4888.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,750.82401.0089.3 %5.0226.1014.2593.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,577.85191.0094.7 %5.0184.910.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,665.243,838.2817.7 %5.0966.26853.2511.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,006.721,700.0071.7 %5.0928.22736.2520.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,000.86434.0085.5 %5.01,009.44918.679.0 %4.5
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี2,727.07403.0085.2 %5.0566.89629.68-11.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,765.021,337.0082.8 %5.01,917.051,325.3830.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,195.543,132.7239.7 %5.0689.861,207.80-75.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,177.991,416.4266.1 %5.01,194.44706.0940.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,481.581,686.5062.4 %5.0897.91153.2882.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,028.515,998.9825.3 %5.01,311.37164.2587.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี4,149.091,154.0072.2 %5.0795.60855.00-7.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,356.961,734.0048.3 %5.0738.0695.3887.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,768.06375.0090.0 %5.0585.94374.2336.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,118.102,253.6627.7 %5.0738.04235.9468.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี7,286.212,280.0068.7 %5.01,275.602,423.05-90.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,911.822,360.0052.0 %5.01,118.39743.9433.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,164.65936.0070.4 %5.0757.08239.4768.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,052.106,178.1423.3 %5.01,646.60105.5693.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,525.111,623.0084.6 %5.0757.08161.2478.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,326.741,777.0058.9 %5.0814.13364.4855.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,073.81959.0076.5 %5.0719.04373.6748.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,441.151,379.4559.9 %5.0863.26403.0653.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,389.181,275.0046.6 %5.0528.8934.0693.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,460.211,248.0088.1 %5.01,017.43217.2078.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี22,680.2315,531.0331.5 %5.0697.30654.286.2 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,636.50394.0089.2 %5.0733.8355.3192.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,662.44747.0094.5 %5.05,358.9568.6398.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี4,869.913,186.9934.6 %5.0833.14337.8059.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,406.201,312.0061.5 %5.0681.01214.9868.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,439.588,075.70-25.4 %0.01,289.53139.1489.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 124,298.318,389.1565.5 %5.02,041.681,196.6641.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 29,764.0610,408.00-6.6 %0.01,596.132,213.21-38.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี4,818.942,625.4045.5 %5.0302.96136.5254.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี55,483.5543,429.7321.7 %5.01,230.01824.5733.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี32,746.2941,324.65-26.2 %0.0833.773,033.57-263.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี26,876.716,789.9474.7 %5.0671.21640.694.5 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,505.689,938.615.4 %2.51,838.191,263.1831.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,056.391,138.0071.9 %5.0826.12424.2948.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี4,253.94641.0084.9 %5.0490.86475.003.2 %1.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี16,189.7510,092.0037.7 %5.04,377.671,580.0063.9 %5.0
รวม 428,335 225,658 47.32 % 51,790 28,133 45.68 %