จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,251.113,496.4057.6 %5.037.160.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,969.721,185.0060.1 %5.0738.63370.0649.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร8,256.117,040.0014.7 %5.01,936.63718.2062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,679.21990.0078.8 %5.0409.9956.3886.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,982.04490.0087.7 %5.0410.4658.7185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,724.62297.0092.0 %5.0329.24173.0747.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,668.19211.0094.2 %5.0253.3128.7888.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,375.78507.0085.0 %5.0303.05135.3755.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,587.03349.1390.3 %5.0379.48128.5266.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,627.09391.0089.2 %5.0249.9385.1665.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,582.69288.0092.0 %5.0383.74103.2773.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,170.994,964.86-19.0 %0.01,252.061,367.23-9.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร0.002,177.000.0 %0.00.00698.150.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร2,974.791,032.0065.3 %5.0738.62170.6576.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 430,947.8821,344.7931.0 %5.06,784.404,067.9040.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร0.002,388.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร3,783.211,826.8251.7 %5.01,042.88617.1640.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,755.072,485.1233.8 %5.01,100.7561.7594.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,451.98300.0079.3 %5.064.5784.41-30.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,260.81638.0080.4 %5.0871.74125.4985.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,872.28313.0089.1 %5.0700.59446.6736.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร0.004,275.000.0 %0.00.001,753.050.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร14,152.3413,262.406.3 %3.02,088.76482.5976.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร0.0010,243.990.0 %0.00.002,998.200.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,366.071,452.0086.0 %5.0776.660.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,556.701,151.0067.6 %5.0985.83300.6269.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร6,310.392,131.0066.2 %5.0719.61151.5378.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร10,445.701,596.0084.7 %5.0795.67523.3234.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,588.04561.0078.3 %5.0529.4567.8587.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,251.921,062.0067.3 %5.0814.6933.9295.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สปส.จ.กำแพงเพชร4,078.103,460.0815.2 %5.01,061.89525.4250.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,055.41937.0069.3 %5.0776.653,170.15-308.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,276.674,500.66-5.2 %0.0947.8088.6590.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,651.9710,272.0011.8 %5.01,773.391,344.4124.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.001,018.200.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,102.1710,636.5637.8 %5.01,876.351,956.25-4.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 24,105.473,510.8114.5 %5.0997.83766.7023.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,610.23639.0075.5 %5.0586.50323.6144.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร18,280.285,322.3870.9 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 218,752 108,643 0.00 % 37,760 20,315 0.00 %