จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,443.322,674.00-9.4 %0.0510.42169.3866.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,251.113,496.4057.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,969.721,185.0060.1 %5.0738.63370.0649.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,397.941,317.0061.2 %5.0757.6436.7695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร8,256.117,040.0014.7 %5.01,936.63718.2062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,679.21990.0078.8 %5.0409.9956.3886.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,982.04490.0087.7 %5.0410.4658.7185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,724.62297.0092.0 %5.0329.24173.0747.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,668.19211.0094.2 %5.0253.3128.7888.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,375.78507.0085.0 %5.0303.05135.3755.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,587.03349.1390.3 %5.0379.48128.5266.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,627.09391.0089.2 %5.0249.9385.1665.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,582.69288.0092.0 %5.0383.74103.2773.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,170.994,964.86-19.0 %0.01,252.061,367.23-9.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,922.382,177.0044.5 %5.01,156.98698.1539.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร2,974.791,032.0065.3 %5.0738.62170.6576.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 430,947.8821,344.7931.0 %5.06,784.404,067.9040.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร549.86877.00-59.5 %0.0225.71355.77-57.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,010.062,300.0054.1 %5.01,315.16475.0063.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,250.652,388.00-6.1 %0.0600.691,033.87-72.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,784.221,416.0070.4 %5.01,537.291,284.8116.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,344.751,826.8258.0 %5.01,290.09617.1652.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร4,734.6915,017.32-217.2 %0.05,465.81481.3591.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,755.072,485.1233.8 %5.01,100.7561.7594.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,451.98300.0079.3 %5.064.5784.41-30.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,260.81638.0080.4 %5.0871.74125.4985.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,872.28313.0089.1 %5.0700.59446.6736.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,197.902,349.1426.5 %5.0525.40484.977.7 %3.5
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,853.294,275.0011.9 %5.01,271.071,753.05-37.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,675.993,785.00-3.0 %0.01,042.88751.9827.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,355.731,811.0046.0 %5.0833.71558.9133.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร14,152.3413,262.406.3 %3.02,088.76482.5976.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,028.8210,243.9921.4 %5.02,200.392,998.20-36.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,366.071,452.0086.0 %5.0776.66611.8021.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,146.881,912.0039.2 %5.0814.70401.9850.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,556.701,151.0067.6 %5.0985.83300.6269.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,898.902,135.4645.2 %5.01,118.94524.9553.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร6,310.392,131.0066.2 %5.0719.61151.5378.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร10,445.701,596.0084.7 %5.0795.67523.3234.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 49,962.5849,918.000.1 %0.51,089.11703.3535.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,588.04561.0078.3 %5.0529.4567.8587.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,251.921,062.0067.3 %5.0814.6933.9295.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,711.30952.0064.9 %5.0586.50327.1544.2 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,078.103,460.0815.2 %5.01,061.89525.4250.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,055.41937.0069.3 %5.0776.653,170.15-308.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,276.674,500.66-5.2 %0.0947.8088.6590.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 113,832.9311,578.1716.3 %5.01,648.08700.1557.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,651.9710,272.0011.8 %5.01,773.391,344.4124.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)9,954.591,844.9381.5 %5.02,810.78966.2865.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร766.24548.5428.4 %5.0275.18109.2560.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร67,248.9462,780.006.6 %3.01,510.611,018.2032.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร21,467.151,910.0091.1 %5.0906.09327.7563.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร29,249.9811,888.0059.4 %5.0814.65298.3063.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี24,500.721,113.0095.5 %5.0835.56219.4573.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,102.1710,636.5637.8 %5.01,876.351,956.25-4.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,053.612,356.7422.8 %5.0776.66640.3017.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 24,105.473,510.8114.5 %5.0997.83766.7023.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,610.23639.0075.5 %5.0586.50323.6144.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร18,280.285,322.3870.9 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 504,312 308,210 38.89 % 69,414 38,246 44.90 %