จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,452.752,674.00-9.0 %0.0510.42169.3866.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,282.963,496.4057.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,981.191,185.0060.3 %5.0738.63370.0649.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,411.061,317.0061.4 %5.0757.6436.7695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร8,394.767,040.0016.1 %5.01,936.63718.2062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,585.65990.0078.4 %5.0409.9956.3886.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,997.41490.0087.7 %5.0410.4658.7185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,739.00297.0092.1 %5.0329.24173.0747.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,682.35211.0094.3 %5.0253.3128.7888.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,388.81507.0085.0 %5.0303.05135.3755.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,600.88349.1390.3 %5.0379.48128.5266.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,641.10391.0089.3 %5.0249.9385.1665.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,596.52288.0092.0 %5.0383.74103.2773.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,187.104,964.86-18.6 %0.01,252.061,367.23-9.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,937.532,177.0044.7 %5.01,156.98698.1539.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,116.361,032.0066.9 %5.0795.66162.1279.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 431,067.3721,344.7931.3 %5.06,784.404,067.9040.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร551.98877.00-58.9 %0.0225.71355.77-57.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,029.412,300.0054.3 %5.01,315.16475.0063.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,259.342,388.00-5.7 %0.0600.691,033.87-72.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,802.691,416.0070.5 %5.01,537.291,284.8116.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,361.531,826.8258.1 %5.01,290.09617.1652.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,098.7515,017.32-48.7 %0.05,808.10481.3591.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,769.572,485.1234.1 %5.01,100.7561.7594.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,909.56300.0084.3 %5.068.9284.41-22.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,273.40638.0080.5 %5.0871.74125.4985.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,883.37313.0089.1 %5.0700.59446.6736.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,216.701,651.7848.6 %5.0525.40599.94-14.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,872.024,275.0012.3 %5.01,271.071,753.05-37.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,690.183,785.00-2.6 %0.01,042.88751.9827.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,368.691,811.0046.2 %5.0833.71558.9133.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร14,640.3113,262.409.4 %4.52,088.76482.5976.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,090.6810,243.9921.7 %5.02,200.392,998.20-36.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,406.101,452.0086.0 %5.0776.66611.8021.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,159.031,912.0039.5 %5.0814.70401.9850.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,570.441,151.0067.8 %5.0985.83300.6269.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,913.951,149.7470.6 %5.01,118.94524.9553.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร6,334.762,131.0066.4 %5.0719.61151.5378.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร10,486.031,596.0084.8 %5.0795.67523.3234.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 50,155.4949,918.000.5 %0.51,089.11703.3535.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,598.04561.0078.4 %5.0529.4567.8587.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,264.471,062.0067.5 %5.0814.6933.9295.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,721.77952.0065.0 %5.0586.50327.1544.2 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,310.663,460.0819.7 %5.01,156.97525.4254.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,067.21937.0069.5 %5.0776.65317.0259.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,293.182,529.0441.1 %5.0947.80328.1265.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 113,788.1811,578.1716.0 %5.01,623.84700.1556.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,696.9610,272.0012.2 %5.01,773.391,344.4124.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)9,993.023,200.6968.0 %5.02,810.78966.2865.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร769.192,820.00-266.6 %0.0275.18458.02-66.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร67,508.5962,780.007.0 %3.51,510.611,018.2032.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร21,550.041,910.0091.1 %5.0906.09327.7563.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร29,362.9111,335.0061.4 %5.0814.65285.9564.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี24,595.311,113.0095.5 %5.0835.56220.4573.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,168.2010,636.5638.0 %5.01,876.351,956.25-4.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,065.402,356.7423.1 %5.0776.66517.7633.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 24,121.323,510.8114.8 %5.0997.83766.7023.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,620.31639.0075.6 %5.0586.50303.2648.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร18,350.865,322.3871.0 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 512,752 307,630 40.00 % 69,888 35,933 48.58 %