จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,562.97643.0074.9 %5.0360.32148.6358.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,844.608,037.92-65.9 %0.0911.83206.1577.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,210.161,788.5744.3 %5.0940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,172.871,214.0061.7 %5.0569.4636.1093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา118,849.6315,360.0018.5 %5.02,736.401,004.8163.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา222,402.9214,888.1633.5 %5.04,247.03766.8681.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,801.431,424.0070.3 %5.0281.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,119.82623.0084.9 %5.0370.5719.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,835.50271.0092.9 %5.0305.2268.3477.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,034.591,274.0068.4 %5.0223.2375.4866.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,940.91314.0092.0 %5.0206.5752.2874.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,697.9289.0097.6 %5.0186.6553.7871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,780.88392.0091.8 %5.0222.2866.4670.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,706.14132.0096.4 %5.0259.4283.5467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,713.74265.0092.9 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,611.93242.0093.3 %5.0198.108.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,820.07562.0085.3 %5.0148.7869.0253.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,835.97362.0090.6 %5.0250.6944.5182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,944.90329.0091.7 %5.0193.3951.2673.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,997.54398.0090.0 %5.0154.0017.5988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,407.751,259.0071.4 %5.0322.8566.2379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,939.132,154.0063.7 %5.0321.89111.0965.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 13,932.075,601.92-42.5 %0.0967.01785.9118.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,492.012,501.0028.4 %5.0649.091,359.27-109.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,129.831,351.0056.8 %5.0550.48277.7849.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,228.331,239.0070.7 %5.0892.77566.6536.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,167.85871.0072.5 %5.0569.46273.7451.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,571.89880.0075.4 %5.0855.76629.9126.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,937.69731.0075.1 %5.0474.42361.0723.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,664.542,049.0056.1 %5.01,327.64972.2426.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,569.1212,138.00-41.6 %0.01,991.3112,232.12-514.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,952.231,645.7758.4 %5.01,216.00849.9730.1 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,556.931,543.0056.6 %5.0778.68130.5283.2 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,153.6418.9199.5 %5.01,337.50223.2583.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,194.3517,793.00-242.5 %0.01,368.17306.4177.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,822.411,651.0056.8 %5.0873.74543.0337.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,232.29731.0077.4 %5.0634.9681.2087.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,510.591,200.5065.8 %5.0524.01444.8515.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,674.402,318.0036.9 %5.0816.80270.1266.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,925.391,696.0065.6 %5.01,330.14363.6472.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,971.481,014.2287.3 %5.01,044.901,245.79-19.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,809.562,598.8455.3 %5.01,063.88171.7583.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,453.766,817.688.5 %4.01,801.9368.1596.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,927.312,517.0077.0 %5.0702.60840.64-19.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,148.193,352.0019.2 %5.0797.68400.7849.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,855.952,765.0059.7 %5.01,292.09311.0875.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,858.301,130.5676.7 %5.01,273.05420.4167.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,468.333,432.0023.2 %5.0683.64102.0585.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,395.974,588.0038.0 %5.0363.52235.9735.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,206.308,340.0018.3 %5.0445.65170.7461.7 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 37,401.7045,321.00-21.2 %0.0653.85454.8730.4 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 70,165.6267,910.003.2 %1.51,162.02570.0050.9 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 40,481.9423,731.0141.4 %5.0598.14391.2034.6 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 31,009.0521,459.5730.8 %5.0607.2953.0791.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,816.89675.0076.0 %5.0263.48204.8622.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,395.141.00100.0 %5.0924.2655.3894.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,046.112,044.0059.5 %5.0721.59505.5129.9 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,751.535,149.0010.5 %5.01,596.36541.0466.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,550.941,177.0066.9 %5.0778.79134.5682.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา23,929.323,906.6083.7 %5.01,333.92735.5944.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา28,486.523,731.5786.9 %5.0756.29230.7369.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,761.7412,981.3117.6 %5.05,190.39495.4190.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑19,690.4711,374.2242.2 %5.02,909.841,183.4659.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 240,976.6011,088.9372.9 %5.02,806.69828.8270.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,309.041,969.0062.9 %5.0245.94811.39-229.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา66,590.1459,004.0011.4 %5.01,417.802,608.91-84.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์22,365.7816,140.0027.8 %5.0601.37986.08-64.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา9,933.023,273.7367.0 %5.0447.52669.75-49.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 73,147.2440,385.7844.8 %5.0598.28602.93-0.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 14,030.9218,239.71-30.0 %0.0602.301,543.75-156.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา135,810.4415,342.0188.7 %5.0523.85375.0028.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 23,109.529,189.1060.2 %5.0471.93265.5143.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 64,257.0615,871.0075.3 %5.0530.00857.75-61.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา50,268.1014,460.2871.2 %5.09,750.231,747.2982.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,395.851,269.0062.6 %5.0702.611,130.50-60.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,424.09615.0082.0 %5.0436.39285.2934.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา34,639.0317,547.2449.3 %5.02,562.622,300.0610.2 %5.0
รวม 1,100,786 568,392 48.36 % 79,377 48,164 39.32 %