จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,553.41643.0074.8 %5.0360.32148.6358.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,812.768,037.92-67.0 %0.0911.83206.1577.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,198.191,788.5744.1 %5.0940.030.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,161.031,214.0061.6 %5.0569.4636.1093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา222,319.3314,888.1633.3 %5.04,247.030.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา112,559.6815,360.00-22.3 %0.02,736.401,004.8163.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,783.511,424.0070.2 %5.0281.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,104.441.00100.0 %5.0370.570.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,821.19271.0092.9 %5.0305.2268.3477.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย3,950.351,274.0067.7 %5.0185.2075.4859.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,191.961.00100.0 %5.0263.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,684.1389.0097.6 %5.0186.6553.7871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,763.04392.0091.8 %5.0222.2866.4670.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,692.31132.0096.4 %5.0259.4283.5467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,699.88265.0092.8 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,598.45242.0093.3 %5.0198.108.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,805.82562.0085.2 %5.0148.7869.0253.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,821.661.00100.0 %5.0250.6944.5182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,930.18329.0091.6 %5.0193.3951.2673.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,982.63398.0090.0 %5.0154.0017.5988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,391.311,259.0071.3 %5.0322.8566.2379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,916.972,154.0063.6 %5.0321.89111.0965.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 13,917.395,601.92-43.0 %0.0967.01785.9118.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,478.981.00100.0 %5.0649.090.9599.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,118.15292.4090.6 %5.0550.481,283.45-133.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,212.551,239.0070.6 %5.0892.77566.6536.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,156.03871.0072.4 %5.0569.46273.7451.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,558.56880.0075.3 %5.0855.76629.9126.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,926.73731.0075.0 %5.0474.420.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา74.462,049.00-2,651.8 %0.061.20972.24-1,488.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,401.1312,138.00-16.7 %0.02,180.8212,232.12-460.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,937.481,645.7758.2 %5.01,216.00849.9730.1 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,543.951,543.0056.5 %5.0778.68130.5283.2 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,138.1418.9199.5 %5.01,337.50223.2583.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,174.9617,793.00-243.8 %0.01,368.17306.4177.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,808.141,651.0056.6 %5.0873.74543.0337.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,220.23731.0077.3 %5.0634.9681.2087.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,497.491,200.5065.7 %5.0524.01444.8515.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,660.692,318.0036.7 %5.0778.68358.8153.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,907.021,696.0065.4 %5.01,330.140.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,941.731,014.2287.2 %5.01,044.901,245.79-19.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,787.882,598.8455.1 %5.01,063.88171.7583.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,425.956,817.688.2 %4.01,801.9368.1596.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,886.542,517.0076.9 %5.0702.60840.64-19.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,132.723,352.0018.9 %5.0797.68400.7849.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,830.372,765.0059.5 %5.01,292.09311.0875.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,840.181,130.5676.6 %5.01,273.05420.4167.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,451.663,432.0022.9 %5.0683.64102.0585.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,368.374,588.0037.7 %5.0363.52235.9735.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,056.508,340.0017.1 %5.0438.67170.7461.1 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 131,459.7545,321.0065.5 %5.0653.85454.8730.4 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 69,903.8067,910.002.9 %1.01,162.02938.6019.2 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 40,330.8823,731.0141.2 %5.0598.14391.2034.6 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 30,893.3421,459.5730.5 %5.0607.2953.0791.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,806.38675.0075.9 %5.0263.48204.8622.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,378.741.00100.0 %5.0924.2655.3894.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,027.282,044.0059.3 %5.0721.59505.5129.9 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,730.075,149.0010.1 %5.01,596.36541.0466.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,537.691,177.0066.7 %5.0778.79134.5682.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา23,840.033,906.6083.6 %5.01,333.92735.5944.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,702.9210,256.9134.7 %5.05,190.39452.7891.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา28,380.233,731.5786.9 %5.0756.29230.7369.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑19,616.9911,374.2242.0 %5.02,909.841,054.8363.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 240,823.7011,088.9372.8 %5.02,806.69828.8270.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,289.231,969.0062.8 %5.0245.940.9599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา66,341.6759,004.0011.1 %5.01,417.802,608.91-84.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์28,158.0916,140.0042.7 %5.0713.13935.69-31.2 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา9,895.963,273.7366.9 %5.0447.52669.75-49.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 72,874.3040,385.7844.6 %5.0598.28602.93-0.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 13,978.5718,239.71-30.5 %0.0602.301,543.75-156.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา135,303.6915,342.0188.7 %5.0523.85375.0028.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 23,023.291.00100.0 %5.0471.930.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 64,017.3015,871.0075.2 %5.0530.00857.75-61.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา26,283.121.00100.0 %5.09,750.230.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,383.181,269.0062.5 %5.0702.611,130.50-60.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,411.31615.0082.0 %5.0436.39145.2266.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา34,509.7817,547.2449.2 %5.02,562.622,300.0610.2 %5.0
รวม 1,164,098 537,166 53.86 % 78,386 43,527 44.47 %