จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,553.41643.0074.8 %5.0360.32148.6358.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,812.768,037.92-67.0 %0.0911.83206.1577.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,198.191,788.5744.1 %5.0940.030.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,205.562,540.0020.8 %5.0588.4866.5088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา112,559.6815,360.00-22.3 %0.02,736.400.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา222,319.3314,888.1633.3 %5.04,247.030.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,821.19271.0092.9 %5.0305.2268.3477.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,684.1389.0097.6 %5.0186.6553.7871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,763.04392.0091.8 %5.0222.2866.4670.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,692.31132.0096.4 %5.0259.4283.5467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,699.88265.0092.8 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,598.45242.0093.3 %5.0198.108.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,805.82562.0085.2 %5.0148.7869.0253.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,821.661.00100.0 %5.0250.6944.5182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,930.18329.0091.6 %5.0193.3951.2673.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน0.00398.000.0 %0.00.0017.590.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,391.311,259.0071.3 %5.0322.8566.2379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,916.972,154.0063.6 %5.0321.89111.0965.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 10.005,601.920.0 %0.00.00785.910.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.00871.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,557.38880.0075.3 %5.0855.76629.9126.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,926.73731.0075.0 %5.0474.420.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,401.1312,138.00-16.7 %0.02,180.8212,232.12-460.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,937.481,645.7758.2 %5.01,216.00849.9730.1 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,543.951,543.0056.5 %5.0778.68130.5283.2 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,138.1418.9199.5 %5.01,337.50223.2583.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.0017,793.000.0 %0.00.00306.410.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,808.141,651.0056.6 %5.0873.74543.0337.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,220.23731.0077.3 %5.0634.9681.2087.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,497.491,200.5065.7 %5.0524.01444.8515.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.002,318.000.0 %0.00.00358.810.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,907.021,696.0065.4 %5.01,330.140.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.001,014.220.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,787.882,598.8455.1 %5.01,063.88171.7583.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,886.542,517.0076.9 %5.0702.60840.64-19.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,132.723,352.0018.9 %5.0797.680.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,830.372,765.0059.5 %5.01,292.09311.0875.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,840.181,130.5676.6 %5.01,273.05420.4167.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,451.663,432.0022.9 %5.0683.64102.0585.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,368.374,588.0037.7 %5.0363.52235.9735.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,056.508,340.0017.1 %5.0438.67170.7461.1 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 131,459.7545,321.0065.5 %5.0653.85454.8730.4 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 40,330.8823,731.0141.2 %5.0598.14391.2034.6 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 30,893.3421,459.5730.5 %5.0607.2953.0791.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.00675.000.0 %0.00.00204.860.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,378.741.00100.0 %5.0924.2655.3894.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.002,044.000.0 %0.00.00505.510.0 %0.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.00541.040.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,537.691,177.0066.7 %5.0778.79134.5682.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา23,840.033,906.6083.6 %5.01,333.92735.5944.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.00837.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑19,616.9911,374.2242.0 %5.02,909.841,054.8363.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 20.0011,088.930.0 %0.00.00272.290.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,289.231,969.0062.8 %5.0245.940.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.002,038.140.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์0.000.000.0 %0.00.00935.690.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 72,874.3040,385.7844.6 %5.0598.28602.93-0.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 13,978.5718,239.71-30.5 %0.0602.301,543.75-156.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา0.0015,342.010.0 %0.00.00217.060.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 64,017.3015,871.0075.2 %5.0530.00857.75-61.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,383.181,269.0062.5 %5.0702.611,130.50-60.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.00615.000.0 %0.00.00145.220.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 605,666 284,617 0.00 % 30,204 25,451 0.00 %