จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,349.36264.0088.8 %5.0635.03147.0576.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก17,926.277,814.0156.4 %5.063.4667.36-6.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด18,704.5223,409.71-25.2 %0.086.25168.91-95.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก26,805.2724,174.659.8 %4.586.5433.5161.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก2,949.471,353.0054.1 %5.0901.25409.7254.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,905.311,475.0049.2 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก18,682.149,437.0049.5 %5.03,278.251,781.9745.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด12,839.6713,150.90-2.4 %0.02,497.151,143.9354.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,585.631,319.0071.2 %5.01,186.491,118.945.7 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,734.811,917.0048.7 %5.01,243.54710.5942.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,942.05757.0074.3 %5.0901.25232.5374.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,874.53642.0077.7 %5.0863.21501.2341.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,290.041,631.0050.4 %5.01,167.481,300.55-11.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,915.791,435.8125.1 %5.0586.96447.4523.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,984.723,182.0036.2 %5.01,661.891,334.9919.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,335.521,444.3256.7 %5.01,072.40226.3178.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก10,793.745,339.3650.5 %5.0896.35288.4167.8 %5.0
ท่าอากาศยานตาก19,212.455,071.5173.6 %5.0176.3039.0077.9 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด52,943.0636,500.2031.1 %5.01,163.20359.0069.1 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,491.82826.0076.3 %5.01,148.46335.8570.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)13,558.385,536.2659.2 %5.05,314.29959.0682.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,808.86256.0090.9 %5.097.2369.9328.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,517.30420.0072.3 %5.038.1726.2831.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,517.30129.0091.5 %5.086.902.8596.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,834.81657.0076.8 %5.0977.33137.9985.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,711.79312.0088.5 %5.0806.17271.2166.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,427.672,234.8034.8 %5.01,110.43680.7338.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก10,893.7616,781.00-54.0 %0.01,775.992,944.43-65.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก5,605.533,882.0030.7 %5.02,042.21450.9277.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,021.44850.0071.9 %5.0939.29438.6053.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก93,136.785,507.4494.1 %5.04,632.41172.7696.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,003.931,330.0055.7 %5.0958.29332.5765.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,261.932,335.8445.2 %5.01,091.41522.9752.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,090.17856.0072.3 %5.0920.23365.2460.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,916.05813.9672.1 %5.0668.16310.8853.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,470.651,496.1056.9 %5.0787.1637.0595.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก5,670.941,177.0079.2 %5.0407.11616.25-51.4 %0.0
เรือนจำกลางตาก 28,842.6125,357.0512.1 %5.01,054.48670.1536.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,695.15559.0079.3 %5.0692.07229.5066.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,544.473,227.0041.8 %5.01,890.06524.4072.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,806.67504.0082.0 %5.0563.88411.3627.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,066.743,090.6039.0 %5.01,015.35457.5254.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก2,838.94957.0066.3 %5.0901.25240.8573.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก20,537.132,988.6085.4 %5.08,697.824,060.1153.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 127,324.668,227.2169.9 %5.01,856.79754.6059.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 21,979.326,990.6068.2 %5.02,768.561,376.8350.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,036.703,582.8940.6 %5.0434.36430.400.9 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดตาก7,544.2110,151.59-34.6 %0.0395.16574.22-45.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก29,445.5324,971.5715.2 %5.01,170.981,412.10-20.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก36,565.1025,523.0030.2 %5.01,276.73625.7551.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด72,863.2318,667.0074.4 %5.01,177.3115.7598.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก14,702.6112,326.5216.2 %5.01,317.371,995.47-51.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,666.001,913.1247.8 %5.01,224.521,118.948.6 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,463.12238.0090.3 %5.0692.08252.7063.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก38,780.8815,516.0060.0 %5.06,433.733,102.3051.8 %5.0
รวม 710,417 350,509 50.66 % 76,751 37,241 51.48 %