จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,302.93264.0088.5 %5.0635.03147.0576.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก17,571.997,814.0155.5 %5.063.4667.36-6.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด17,217.0818,500.93-7.5 %0.086.2572.0116.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก23,944.7224,174.65-1.0 %0.086.5433.5161.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก2,891.181,353.0053.2 %5.0901.25409.7254.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,847.891,475.0048.2 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก18,312.939,437.0048.5 %5.03,278.251,781.9745.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด12,585.9213,150.90-4.5 %0.02,497.151,143.9354.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก3,406.281,319.0061.3 %5.01,186.491,118.945.7 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,661.001,917.0047.6 %5.01,243.54710.5942.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,883.91757.0073.8 %5.0901.25232.5374.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,817.72642.0077.2 %5.0863.21501.2341.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,313.801,631.0050.8 %5.01,205.511,300.55-7.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,877.921,435.8123.5 %5.0586.96447.4523.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,766.64740.0084.5 %5.01,604.851,334.9916.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,076.051,444.3253.0 %5.01,072.40226.3178.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก10,580.425,339.3649.5 %5.0896.35288.4167.8 %5.0
ท่าอากาศยานตาก18,832.765,071.5173.1 %5.0176.3039.0077.9 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด51,896.7636,500.2029.7 %5.01,163.20359.0069.1 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,422.81826.0075.9 %5.01,148.46335.8570.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)13,290.435,536.2658.3 %5.05,314.29959.0682.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,753.35256.0090.7 %5.097.2369.9328.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,487.31420.0071.8 %5.038.1726.2831.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,487.31129.0091.3 %5.086.902.8596.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,778.78657.0076.4 %5.0977.33137.9985.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,658.20312.0088.3 %5.0806.17271.2166.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,359.93223.4893.3 %5.01,110.43680.7338.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก10,678.4716,781.00-57.1 %0.01,775.992,944.43-65.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก5,494.753,882.0029.4 %5.02,042.21450.9277.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก2,961.73850.0071.3 %5.0939.29438.6053.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก4,784.225,507.44-15.1 %0.01,224.53172.7685.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก2,944.561,330.0054.8 %5.0958.29332.5765.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,177.702,335.8444.1 %5.01,091.41532.6951.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,029.10856.0071.7 %5.0920.23365.2460.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,858.42813.9671.5 %5.0668.16310.8853.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,402.061,496.1056.0 %5.0787.1637.0595.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก5,558.871,177.0078.8 %5.0407.11616.25-51.4 %0.0
เรือนจำกลางตาก 28,272.6025,357.0510.3 %5.01,054.48670.1536.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,641.89559.0078.8 %5.0692.07229.5066.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก4,907.863,227.0034.2 %5.01,775.96524.4070.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,751.21504.0081.7 %5.0563.88411.3627.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,966.603,090.6037.8 %5.01,015.35457.5254.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก2,782.84957.0065.6 %5.0901.25240.8573.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก20,131.262,988.6085.2 %5.08,697.824,060.1153.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 126,784.657,820.5870.8 %5.01,856.79754.6059.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 21,544.946,990.6067.6 %5.02,768.561,376.8350.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก5,917.403,582.8939.5 %5.0434.36430.400.9 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดตาก7,395.1110,151.59-37.3 %0.0395.16574.22-45.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก28,863.6024,971.5713.5 %5.01,170.981,412.10-20.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก35,842.4725,523.0028.8 %5.01,276.73625.7551.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด71,423.2418,667.0073.9 %5.01,177.31377.0368.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก14,445.2215,723.24-8.8 %0.01,311.731,566.13-19.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,593.551,913.1246.8 %5.01,224.521,118.948.6 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,414.45238.0090.1 %5.0692.08252.7063.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก38,014.4615,516.0059.2 %5.06,433.733,102.3051.8 %5.0
รวม 604,609 344,137 43.08 % 73,204 37,086 49.34 %