จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,644.30453.0082.9 %5.0520.460.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,694.414,267.8044.5 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,770.261,092.0060.6 %5.0615.5596.0484.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,681.221,251.0053.3 %5.0653.5885.2987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,229.358,646.0039.2 %5.01,984.70760.2861.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,318.971,065.0075.3 %5.0250.2056.5277.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,632.75857.0084.8 %5.0328.1463.1680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,913.77387.0090.1 %5.0261.65142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,713.56528.0085.8 %5.0468.51110.3076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,740.44511.0086.3 %5.0296.00110.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,779.78561.0085.2 %5.0239.6038.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,658.08126.0096.6 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,675.87371.0089.9 %5.0289.79116.8559.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,611.39238.0093.4 %5.0345.9419.0094.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,182.265,107.2428.9 %5.01,376.191,942.47-41.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,783.132,194.5042.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,727.791,098.0070.5 %5.01,033.22729.7029.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,070.58889.0071.0 %5.0748.66656.6412.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,783.62462.0083.4 %5.0615.55502.9218.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,265.892,467.0060.6 %5.02,307.972,150.176.8 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,928.191,521.5621.1 %5.0527.011,145.78-117.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,752.201,978.0047.3 %5.01,128.98923.8418.2 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,816.231,352.0052.0 %5.0482.44245.4049.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย4,777.268,510.00-78.1 %0.01,186.03159.3086.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,237.492,200.0032.0 %5.0767.68107.2186.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย1,834.9836.0098.0 %5.061.530.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,061.14367.0088.0 %5.0418.3587.0479.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,061.14219.0092.8 %5.0748.66102.0386.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,002.071,945.5035.2 %5.0767.68586.7923.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,472.8723,532.00-330.0 %0.01,376.192,812.25-104.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย1,712.313,365.00-96.5 %0.0757.78410.0245.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,379.071,293.0076.0 %5.0805.71382.3852.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,540.059,746.47-114.7 %0.01,090.95140.3287.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,157.62332.0089.5 %5.0786.69846.45-7.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,235.803,089.004.5 %2.0862.76545.4736.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,438.342,275.0048.7 %5.01,300.12331.5274.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,168.831,359.0067.4 %5.0564.81315.3944.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,781.001,254.0054.9 %5.0615.5553.1391.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,241.761,152.0088.8 %5.0729.64364.3850.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย24,880.8916,951.2431.9 %5.0688.10554.8019.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,402.92602.0074.9 %5.0501.45123.8375.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,711.851,850.0050.2 %5.0767.68372.0651.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,789.11664.8076.2 %5.0615.55265.2056.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,921.962,579.4034.2 %5.0919.80603.7134.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,081.922,856.007.3 %3.5653.58201.6969.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,589.362,713.4040.9 %5.01,579.551,006.0036.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,220.522,554.3020.7 %5.0729.64273.2962.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 116,349.5310,912.0033.3 %5.01,997.67665.2766.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 265,746.9710,878.1083.5 %5.02,103.57912.7156.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)7,941.015,653.3528.8 %5.03,665.361,210.1867.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,616.622,741.00-69.6 %0.0242.68420.46-73.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย52,466.1437,620.0028.3 %5.01,186.74959.8019.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย55,967.3221,608.0061.4 %5.0787.68698.3811.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย18,863.8819,320.90-2.4 %0.0798.791,320.00-65.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย19,542.8714,725.0024.7 %5.0659.251,197.33-81.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย36,691.118,424.4177.0 %5.0825.75777.385.9 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง59,381.3213,704.0076.9 %5.0733.481,352.27-84.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย6,091.3010,356.08-70.0 %0.01,401.961,025.4226.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,849.541,830.0035.8 %5.0786.69451.5042.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,025.52681.0077.5 %5.0501.45199.1060.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย26,319.178,298.9068.5 %5.04,482.133,442.3923.2 %5.0
รวม 586,927 295,622 49.63 % 54,241 35,307 34.91 %