จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,685.46453.0083.1 %5.0520.460.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,814.174,267.8045.4 %5.039.730.01100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,813.381,092.0061.2 %5.0615.5596.0484.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,722.961,251.0054.1 %5.0653.5885.2987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,385.868,646.0039.9 %5.01,984.70760.2861.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,386.191,065.0075.7 %5.0250.2056.5277.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,720.42857.0085.0 %5.0328.1463.1680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,974.68387.0090.3 %5.0261.59142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,771.36528.0086.0 %5.0468.51110.3076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,798.65511.0086.5 %5.0296.00110.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,838.61561.0085.4 %5.0239.6038.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,715.02126.0096.6 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,733.08371.0090.1 %5.0289.79116.8559.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,667.60238.0093.5 %5.0345.9419.0094.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,294.115,107.2430.0 %5.01,376.191,942.47-41.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,842.010.000.0 %0.0615.540.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย0.001,098.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,118.37889.0071.5 %5.0748.66656.6412.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,826.95462.0083.7 %5.0615.55502.9218.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,363.412,467.0061.2 %5.02,307.972,150.176.8 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,958.201,521.5622.3 %5.0527.001,145.78-117.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,810.602,991.0021.5 %5.01,197.07545.4754.4 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,860.071,352.0052.7 %5.0482.43245.4049.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย4,851.618,510.00-75.4 %0.01,186.03159.3086.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,287.882,200.0033.1 %5.0767.67107.2386.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย1,463.2036.0097.5 %5.061.530.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,108.79367.0088.2 %5.0418.3587.0479.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,516.59219.0091.3 %5.0577.52102.0382.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,048.801,945.5036.2 %5.0470.66300.9236.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,558.0523,532.00-323.4 %0.01,376.192,812.25-104.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย1,738.963,365.00-93.5 %0.0757.78411.8545.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,462.791,293.0076.3 %5.0504.16382.3824.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย2,064.519,746.47-372.1 %0.01,090.94140.3287.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,206.76332.0089.6 %5.0786.69846.45-7.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,286.163,089.006.0 %2.5862.76545.4736.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,506.782,275.0049.5 %5.01,300.12331.5274.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,233.711,359.0067.9 %5.0564.81315.3944.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,824.281,254.0055.6 %5.0325.0953.1383.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,401.171,152.0088.9 %5.0729.64364.3850.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย25,268.1416,951.2432.9 %5.0688.10554.8019.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,440.32602.0075.3 %5.0500.77123.8375.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย1,223.421,850.00-51.2 %0.0767.68372.0651.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,832.52664.8076.5 %5.0615.54265.2056.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,983.012,579.4035.2 %5.0987.90605.6138.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย914.692,856.00-212.2 %0.0396.48212.3046.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,660.792,713.4041.8 %5.01,579.551,006.0036.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,270.652,554.3021.9 %5.0729.64273.2962.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)1,246.455,653.35-353.6 %0.0527.681,210.18-129.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 116,604.0010,912.0034.3 %5.01,284.25665.2748.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 266,770.2710,878.1083.7 %5.047,579.61912.7198.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,641.782,741.00-67.0 %0.0242.68420.46-73.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย53,282.7437,620.0029.4 %5.01,186.74959.8019.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย56,838.4021,608.0062.0 %5.0787.68698.3811.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย19,157.4919,320.90-0.9 %0.0798.791,320.00-65.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย37,262.188,424.4177.4 %5.0825.75777.385.9 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง60,305.5413,704.0077.3 %5.0733.481,352.27-84.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย0.0010,356.080.0 %0.00.001,071.600.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,893.891,830.0036.8 %5.0786.69451.5042.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย526.41681.00-29.4 %0.0172.43199.10-15.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย26,728.818,298.9069.0 %5.04,482.133,442.3923.2 %5.0
รวม 544,671 268,261 50.75 % 91,246 31,704 65.25 %