จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,685.46453.0083.1 %5.0520.460.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,814.174,267.8045.4 %5.039.730.01100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,813.381,092.0061.2 %5.0615.5596.0484.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,722.961,251.0054.1 %5.0653.5885.2987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,385.868,646.0039.9 %5.01,984.70760.2861.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,386.191,065.0075.7 %5.0250.2056.5277.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,720.42857.0085.0 %5.0328.1463.1680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,974.68387.0090.3 %5.0261.59142.5045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,771.36528.0086.0 %5.0468.51110.3076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,798.65511.0086.5 %5.0296.00110.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,838.61561.0085.4 %5.0239.6038.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,715.02126.0096.6 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,733.08371.0090.1 %5.0289.79116.8559.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,667.60238.0093.5 %5.0345.9419.0094.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,294.115,107.2430.0 %5.01,376.191,942.47-41.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,842.010.000.0 %0.0615.540.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย0.001,098.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,118.37889.0071.5 %5.0748.66656.6412.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,826.95462.0083.7 %5.0615.55502.9218.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,363.410.000.0 %0.02,307.972,150.176.8 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,958.201,521.5622.3 %5.0527.001,145.78-117.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ส.ป.ก. สุโขทัย2,860.071,352.0052.7 %5.0482.43245.4049.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย4,851.618,510.00-75.4 %0.01,186.03159.3086.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย0.0036.000.0 %0.00.000.090.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,108.79367.0088.2 %5.0418.3587.0479.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,516.59219.0091.3 %5.0577.52102.0382.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,558.0523,532.00-323.4 %0.01,376.192,812.25-104.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,462.791,293.0076.3 %5.0504.16382.3824.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย2,064.519,746.47-372.1 %0.01,090.94140.3287.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย0.00332.000.0 %0.00.00846.450.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,233.711,359.0067.9 %5.0564.81315.3944.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,824.281,254.0055.6 %5.0325.0953.1383.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,401.171,152.0088.9 %5.0729.64364.3850.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย25,268.1416,951.2432.9 %5.0688.100.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,440.32602.0075.3 %5.0500.77123.8375.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,832.52664.8076.5 %5.0615.54265.2056.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,660.792,713.4041.8 %5.01,579.551,006.0036.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,270.652,554.3021.9 %5.0729.64273.2962.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)1,246.455,653.35-353.6 %0.0527.681,210.18-129.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 116,604.0010,912.0034.3 %5.01,284.25665.2748.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 266,770.2710,878.1083.7 %5.047,579.61912.7198.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,641.782,741.00-67.0 %0.0242.680.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย0.0037,620.000.0 %0.00.00959.800.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย19,157.4920,206.30-5.5 %0.0798.791,320.00-65.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย37,262.188,424.4177.4 %5.0825.75777.385.9 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง60,305.5413,704.0077.3 %5.0733.481,352.27-84.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย0.0010,356.080.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,893.891,830.0036.8 %5.0786.69451.5042.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย526.41681.00-29.4 %0.0172.43199.10-15.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 370,987 175,634 0.00 % 75,502 21,348 0.00 %