จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4634,100.564,967.3199.2 %5.03,587.29310.1191.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,420.36512.0085.0 %5.0141.74103.6226.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก207,219.4714,901.9592.8 %5.0286.73104.1263.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก23,278.0324,241.00-4.1 %0.073.19137.52-87.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก22,004.9421,330.753.1 %1.5109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก2,985.374,201.38-40.7 %0.0822.30241.0670.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,370.741,429.0239.7 %5.0518.04330.9236.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,186.291,493.0053.1 %5.0494.4440.6991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 723,780.5824,136.00-1.5 %0.04,032.45384.5690.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก42,441.8925,069.0040.9 %5.03,617.661,651.8954.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,277.726,342.88-20.2 %0.02,470.991,428.7542.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก4,858.846,015.68-23.8 %0.01,601.961,328.0417.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,814.97985.3274.2 %5.0304.26340.71-12.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,194.241,061.0074.7 %5.01,259.65861.6531.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,089.54970.0068.6 %5.0496.48275.7544.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 316,428.7671,392.50-334.6 %0.06,745.455,190.5023.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,511.04778.0082.8 %5.01,905.42854.8055.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,893.92581.0079.9 %5.0765.24328.9157.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,933.912,111.0057.2 %5.01,659.002,213.22-33.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,666.726,889.77-47.6 %0.02,166.09840.5361.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,305.721,738.0059.6 %5.01,373.76155.0388.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,703.3222,362.8831.6 %5.02,244.322,230.130.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,720.701,838.00-6.8 %0.0400.20842.73-110.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก6,097.583,301.0045.9 %5.01,563.92845.7445.9 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,525.551,099.0068.8 %5.01,012.46684.3732.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,916.212,003.0048.9 %5.01,773.102,142.70-20.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก11,525.7116,643.54-44.4 %0.01,922.77493.9774.3 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก302,502.09163,770.5545.9 %5.0841.36857.99-2.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,062.9212,009.00-8.6 %0.04,543.104,980.95-9.6 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)6,041.273,923.6235.1 %5.01,469.041,969.15-34.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,248.572,840.1912.6 %5.0898.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)14,282.6312,460.0012.8 %5.06,044.272,871.9052.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 912,100.109,348.0022.7 %5.03,955.83778.0580.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,434.68542.0087.8 %5.092.5353.2442.5 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก665,033.884,011.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,107.04362.0088.3 %5.0860.3250.3894.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,833.68476.0083.2 %5.0651.14277.3357.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,702.633,728.00-0.7 %0.0757.10387.8748.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ46,835.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,207.70ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก3,778.013,382.0010.5 %5.0814.45840.44-3.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,685.601,006.0078.5 %5.0540.71389.2128.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,397.8413,597.39-112.5 %0.01,792.12194.7889.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,469.995,985.2252.0 %5.02,322.251,315.7543.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก10,195.481,242.0087.8 %5.0803.29302.3462.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,824.161,997.0047.8 %5.01,145.56561.4551.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,891.891,570.0059.7 %5.01,183.60345.6470.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,304.211,560.6063.7 %5.01,126.56246.8678.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,525.039,948.87-119.9 %0.0955.40116.0587.9 %5.0
สพ.พิษณุโลก23,423.864,544.0080.6 %5.0554.70347.6537.3 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 61,164.2593,217.00-52.4 %0.01,522.451,463.503.9 %1.5
รจจ.พิษณุโลก 55,038.0739,730.0027.8 %5.01,319.43897.2532.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,320.2613,852.0037.9 %5.0852.51622.8226.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 613,795.5913,432.012.6 %1.03,180.511,567.4050.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,699.98240.0091.1 %5.0632.14144.3677.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,400.911,580.0053.5 %5.0936.38318.7166.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก19,715.7612,650.0035.8 %5.02,128.75844.5560.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,089.05626.0079.7 %5.0727.20193.8773.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,047.982,610.0056.8 %5.01,487.84515.1465.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,195.221,084.0066.1 %5.01,021.27256.0174.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,570.091,918.1346.3 %5.0879.33250.2871.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 158,883.4010,556.5982.1 %5.01,170.60468.3560.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 219,237.5110,897.8143.4 %5.02,577.22856.2666.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 331,586.605,837.6081.5 %5.02,010.59561.3472.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)14,185.547,616.8546.3 %5.03,319.201,641.2150.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 762,046.954,271.7893.1 %5.0423.12656.11-55.1 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล27,754.2617,735.4836.1 %5.0553.751,621.57-192.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก69,515.8463,524.008.6 %4.01,776.71231.6087.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,116.5216,192.0019.5 %5.0887.71695.7021.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก114,314.0975,940.0033.6 %5.01,024.4764.0993.7 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก219,699.7723,271.9989.4 %5.03,272.101,091.9766.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก26,125.512,660.2389.8 %5.0963.91942.802.2 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย51,151.19126.2299.8 %5.01,043.99543.7047.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก16,552.8627,668.00-67.1 %0.02,476.052,372.894.2 %2.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก8,314.0116,378.00-97.0 %0.03,009.1493.1096.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก16,492.2015,492.046.1 %3.02,410.96897.7262.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,951.40817.0072.3 %5.01,333.41417.0768.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก27,968.288,489.0069.6 %5.02,017.43275.1686.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,145.482,042.0035.1 %5.0860.33624.6227.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,294.535,554.00-29.3 %0.01,136.46148.9486.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,241.07592.0073.6 %5.01,234.322.8599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,652.58576.0078.3 %5.0407.53142.5665.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 649,363.0233,844.8131.4 %5.011,492.797,926.7731.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก51,657.2916,816.0067.4 %5.012,221.423,720.9669.6 %5.0
รวม 3,283,385 1,074,536 67.27 % 146,362 74,326 49.22 %