จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4643,969.814,967.3199.2 %5.03,587.29310.1191.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,473.59512.0085.3 %5.0141.74103.6226.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก210,444.6914,901.9592.9 %5.0286.73104.1263.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก0.0024,241.000.0 %0.00.00137.520.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,031.834,201.38-38.6 %0.0822.30241.0670.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,407.641,429.0240.6 %5.01,272.35330.9274.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,235.881,493.0053.9 %5.0494.4440.6991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 724,150.7124,136.000.1 %0.54,032.45384.5690.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก43,102.4725,069.0041.8 %5.03,617.661,651.8954.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,359.876,342.88-18.3 %0.02,470.991,428.7542.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก4,934.476,015.68-21.9 %0.01,601.961,328.0417.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,874.34985.3274.6 %5.0304.26340.71-12.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,259.521,061.0075.1 %5.01,259.65861.6531.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,137.63970.0069.1 %5.0496.48275.7544.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 316,684.4671,392.50-327.9 %0.06,745.455,190.5023.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,581.25778.0083.0 %5.01,905.42854.8055.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,938.96581.0080.2 %5.0765.24328.9157.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,733.556,889.77-45.6 %0.02,166.09840.5361.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,010.712,111.0057.9 %5.01,659.002,213.22-33.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,372.741,738.0060.3 %5.01,373.76155.0388.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 33,212.3222,362.8832.7 %5.02,244.322,230.130.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,747.481,838.00-5.2 %0.0400.20842.73-110.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก6,192.493,301.0046.7 %5.01,563.92845.7445.9 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,525.271,099.0068.8 %5.0967.45684.3729.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,977.162,003.0049.6 %5.01,773.102,142.70-20.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก11,705.1016,643.54-42.2 %0.01,922.77493.9774.3 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก307,210.28163,770.5546.7 %5.0841.36857.99-2.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,235.1012,009.00-6.9 %0.04,543.104,980.95-9.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)6,135.303,923.6236.0 %5.01,469.041,969.15-34.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)14,504.9312,460.0014.1 %5.06,044.272,871.9052.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 97,812.119,348.00-19.7 %0.03,271.26778.0576.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,503.70542.0088.0 %5.092.5353.2442.5 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก675,384.634,011.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,155.40362.0088.5 %5.0860.3250.3894.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,877.79476.0083.5 %5.0651.14277.3357.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,760.263,728.000.9 %0.5646.54387.8740.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก0.001,006.000.0 %0.00.00389.210.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก5,815.5911,924.70-105.0 %0.01,582.941.9099.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,272.325,985.2251.2 %5.02,151.101,315.7538.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก10,354.161,242.0088.0 %5.0803.29268.4966.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,883.681,997.0048.6 %5.01,145.56559.5551.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,952.471,570.0060.3 %5.0933.94345.6463.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,371.201,560.6064.3 %5.01,126.56246.8678.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,537.229,948.87-119.3 %0.0955.40116.0587.9 %5.0
สพ.พิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.00347.650.0 %0.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รจจ.พิษณุโลก 55,894.7039,730.0028.9 %5.01,319.43897.2532.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,667.6613,852.0038.9 %5.0852.51622.8226.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 613,999.9213,432.014.1 %2.03,124.091,567.4049.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,742.01240.0091.2 %5.0632.14144.3677.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,453.841,580.0054.3 %5.0936.38318.7166.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก20,022.6212,650.0036.8 %5.02,128.75844.5560.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,137.13626.0080.0 %5.0727.20193.8773.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,142.112,610.0057.5 %5.01,487.84515.1465.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,244.961,084.0066.6 %5.01,021.27256.0174.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 159,743.5710,556.5982.3 %5.01,156.74468.3559.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 214,743.230.000.0 %0.01,452.87830.0642.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 332,078.225,837.6081.8 %5.02,010.59561.3472.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)14,406.327,616.8547.1 %5.03,319.201,641.2150.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 76,936.524,271.7838.4 %5.0423.120.000.0 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล28,186.2317,735.4837.1 %5.0553.751,621.57-192.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก70,411.830.000.0 %0.01,751.31231.6086.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก116,093.3075,940.0034.6 %5.01,024.47405.8860.4 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก0.0023,271.990.0 %0.00.001,091.970.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก26,532.132,660.2390.0 %5.0963.91942.802.2 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย51,947.31126.2299.8 %5.01,043.99543.7047.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก15,677.7527,668.00-76.5 %0.02,476.052,372.894.2 %2.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก8,443.4116,378.00-94.0 %0.03,009.1493.1096.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก16,748.8915,492.047.5 %3.52,410.96897.7262.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,997.34817.0072.7 %5.01,290.21417.0767.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก28,403.598,489.0070.1 %5.02,017.43275.1686.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,194.442,043.0036.0 %5.0860.33624.6227.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,361.372,928.0832.9 %5.01,136.46148.9486.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,275.95592.0074.0 %5.01,234.322.8599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,693.87576.0078.6 %5.0407.53142.5665.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 650,131.3133,844.8132.5 %5.011,492.797,926.7731.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก52,461.2916,816.0067.9 %5.012,221.423,720.9669.6 %5.0
รวม 2,790,448 803,874 71.19 % 135,306 68,538 49.35 %