จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,444.43639.0081.4 %5.0466.46170.3363.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,924.971,107.0062.2 %5.0543.73227.0558.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,871.18846.0070.5 %5.0412.9540.8490.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร20,313.5710,376.0048.9 %5.02,710.35725.0073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9855.1075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,568.66598.0086.9 %5.0273.31100.8563.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,995.66701.0082.5 %5.0368.77100.7572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,607.74326.0091.0 %5.0222.3885.6961.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,619.19539.0085.1 %5.0333.26100.0670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,506.99268.0092.4 %5.0245.7985.7065.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,523.58461.0086.9 %5.0201.3385.3357.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,658.20356.0090.3 %5.0178.6687.9750.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,560.15370.0091.9 %5.0221.1761.3172.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,864.341,854.0052.0 %5.01,017.93795.8221.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,632.131,458.0059.9 %5.0633.11647.21-2.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร2,987.541,177.0060.6 %5.0656.62277.6757.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,893.31737.0074.5 %5.0313.32617.19-97.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,768.671,929.0059.5 %5.01,412.641,535.67-8.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,077.301,992.004.1 %2.0515.23914.16-77.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,206.06786.0081.3 %5.01,151.041,039.459.7 %4.5
ส.ป.ก. พิจิตร3,246.421,294.0060.1 %5.0650.3893.3885.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,120.207,816.48-27.7 %0.01,176.06172.7585.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,209.27672.0079.1 %5.0441.7345.2889.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,138.51421.0063.0 %5.046.2547.65-3.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,149.62601.0080.9 %5.0732.6961.2791.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,571.40408.0084.1 %5.0561.54534.484.8 %2.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,387.601,919.0043.4 %5.0770.72574.5725.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร12,512.16912.0092.7 %5.01,284.152,310.09-79.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร5,965.573,190.0046.5 %5.01,246.12734.5941.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,189.881,201.0062.3 %5.0732.69370.0049.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร4,289.997,304.22-70.3 %0.01,055.96113.1789.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,141.551,701.9145.8 %5.0618.59473.9523.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,476.611,600.0054.0 %5.0827.77351.7057.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร5,091.281,907.0062.5 %5.0960.88973.11-1.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,091.93914.0077.7 %5.0903.83559.1238.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,711.892,173.0019.9 %5.0523.51116.2277.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,005.871,485.0085.2 %5.0694.65560.5019.3 %5.0
รจจ.พิจิตร 33,974.9720,498.9139.7 %5.0742.81245.7566.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,635.54637.0075.8 %5.0447.45187.0158.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,153.25928.1070.6 %5.0675.642.8599.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร10,063.82475.5095.3 %5.0504.49164.5767.4 %5.0
สปส.จ.พิจิตร3,733.243,510.436.0 %3.0884.81640.8427.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,339.372,383.5028.6 %5.0789.76142.3682.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,322.373,861.1210.7 %5.0789.73331.8158.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 110,803.398,755.3519.0 %5.01,197.96290.9575.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 227,695.169,691.0265.0 %5.01,301.05566.2256.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร505.732,878.64-469.2 %0.0198.830.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร144,237.4137,132.0074.3 %5.0887.761,316.12-48.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร20,936.288,756.1058.2 %5.0740.561,084.99-46.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร30,292.5112,078.1360.1 %5.0601.701,638.39-172.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,491.005,342.292.7 %1.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,767.181,954.0029.4 %5.0618.6268.0889.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,685.854,661.000.5 %0.51,494.52679.2554.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,558.41383.0085.0 %5.0492.42277.7243.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,085.5714,263.8011.3 %5.03,499.353,863.04-10.4 %0.0
รวม 489,604 200,230 59.10 % 41,193 27,346 33.62 %