จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,498.04639.0081.7 %5.0466.46170.3363.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,970.491,107.0062.7 %5.0543.73227.0558.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,915.86846.0071.0 %5.0412.9540.8490.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร20,629.731.00100.0 %5.02,710.350.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,087.931.00100.0 %5.0219.9855.1075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,639.77598.0087.1 %5.0273.31100.8563.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,057.85701.0082.7 %5.0368.77100.7572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,663.89326.0091.1 %5.0222.3885.6961.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,675.52539.0085.3 %5.0333.26100.0670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,811.96268.0093.0 %5.0226.770.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,578.43461.0087.1 %5.0201.3385.3357.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,715.13356.0090.4 %5.0178.6687.9750.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,631.13370.0092.0 %5.0221.1761.3172.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,924.481,854.0052.8 %5.01,017.93795.8221.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,688.661,458.0060.5 %5.0633.11647.21-2.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,034.041,177.0061.2 %5.0656.62277.6757.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,938.341.00100.0 %5.0313.321.9599.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,842.891,929.0060.2 %5.01,412.641,535.67-8.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,109.631,992.005.6 %2.5515.23914.16-77.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,271.53786.0081.6 %5.01,151.041,039.459.7 %4.5
ส.ป.ก. พิจิตร3,296.951,294.0060.8 %5.0650.3893.3885.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,215.457,816.48-25.8 %0.01,176.06172.7585.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,259.22672.0079.4 %5.0441.7345.2889.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,156.23421.0063.6 %5.046.2547.65-3.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,198.64601.0081.2 %5.0732.6961.2791.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,611.42408.0084.4 %5.0561.54534.484.8 %2.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,425.831,919.0044.0 %5.0770.72574.5725.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร12,706.90912.0092.8 %5.01,284.152,310.09-79.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,058.423,190.0047.3 %5.01,246.12734.5941.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,239.531,201.0062.9 %5.0732.69370.0049.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร4,356.767,304.22-67.7 %0.01,055.96113.1789.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,190.441,701.9146.7 %5.0697.77473.9532.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,530.721,600.0054.7 %5.0827.77351.7057.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร5,170.531,907.0063.1 %5.0960.88973.11-1.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,155.61914.0078.0 %5.0903.83559.1238.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,754.102,173.0021.1 %5.0523.51116.2277.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,161.601,485.0085.4 %5.0694.65560.5019.3 %5.0
รจจ.พิจิตร 34,503.7620,498.9140.6 %5.0742.81245.7566.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,676.56637.0076.2 %5.0447.45187.0158.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,202.33928.1071.0 %5.0675.642.8599.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร10,220.46475.5095.3 %5.0504.49164.5767.4 %5.0
สปส.จ.พิจิตร3,791.343,510.437.4 %3.5884.81640.8427.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,391.352,383.5029.7 %5.0789.76142.3682.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,389.643,861.1212.0 %5.0789.73331.8158.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 110,971.538,755.3520.2 %5.01,197.96290.9575.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 228,126.219,691.0265.5 %5.01,301.05566.2256.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร513.602,878.64-460.5 %0.0198.830.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร146,482.34163,837.94-11.8 %0.0887.760.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร21,262.148,756.1058.8 %5.0740.561,084.99-46.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร30,763.9912,078.1360.7 %5.0601.701,638.39-172.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,576.475,342.294.2 %2.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,810.251,954.0030.5 %5.0618.6268.0889.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,758.784,661.002.1 %1.01,494.52679.2554.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,598.23383.0085.3 %5.0492.42277.7243.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,335.9314,263.8012.7 %5.03,499.353,863.04-10.4 %0.0
รวม 501,549 315,825 37.03 % 41,253 24,607 40.35 %