จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,034.31380.0087.5 %5.0533.82212.9460.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์19,443.6110,338.7346.8 %5.081.95104.50-27.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์17,872.6616,153.739.6 %4.5144.37111.5722.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,976.681,457.8763.3 %5.0895.13271.6569.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,998.901,074.0064.2 %5.0800.40102.6187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,823.315,586.0048.4 %5.02,929.831,485.6349.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.43168.1860.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,238.73491.0088.4 %5.0404.26100.5375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า3,736.81419.0088.8 %5.0285.9252.5781.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,791.00332.0091.2 %5.0416.35119.6171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,273.45311.0092.7 %5.0345.3327.3692.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,998.35358.0091.0 %5.0284.8457.1779.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,793.59310.0091.8 %5.0523.37102.6180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,392.34690.0084.3 %5.0326.82102.9768.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,671.72102.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,293.0985.0098.0 %5.0344.59101.7270.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,629.62599.0083.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,161.1911,252.00-118.0 %0.01,427.571,094.4023.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,062.042,591.3136.2 %5.01,218.401,040.8914.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,022.50682.0077.4 %5.0819.06330.8459.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,439.79502.0085.4 %5.0704.97516.4526.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,635.411,748.0079.8 %5.02,131.171,518.4328.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,782.153,030.00-70.0 %0.0517.101,008.38-95.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,298.381,902.3864.1 %5.01,503.641,351.6810.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,506.182,295.0049.1 %5.01,419.27525.3563.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์12,221.8611,332.007.3 %3.51,373.23232.2083.1 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์68,307.0816,352.8076.1 %5.0226.48170.5024.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,061.868,845.0026.7 %5.04,635.275,850.00-26.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,986.08499.2083.3 %5.0838.08457.1545.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,615.18629.0061.1 %5.075.5968.599.3 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,548.32786.0077.8 %5.01,047.2570.9993.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,607.87462.0087.2 %5.0781.03365.2353.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์3,682.763,076.8216.5 %5.0952.17940.881.2 %0.5
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์7,976.772,200.1472.4 %5.01,656.131,641.600.9 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,804.922,494.0048.1 %5.0891.27336.7162.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์5,800.471,128.0080.6 %5.01,161.71340.8070.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์9,738.078,522.1012.5 %5.01,221.11306.8574.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,295.041,100.0089.3 %5.0743.00331.1455.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,110.741,784.0056.6 %5.0990.21433.6656.2 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,229.212,954.0052.6 %5.01,902.97857.9854.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,132.51795.6087.0 %5.0990.20343.0865.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์3,919.942,007.0048.8 %5.0598.25131.6178.0 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์10,813.382,344.0078.3 %5.02,509.98557.6577.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์41,745.2228,518.6531.7 %5.01,230.901,269.71-3.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,546.33604.0076.3 %5.0609.8953.4191.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,444.851,440.6567.6 %5.0974.80455.1953.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,241.271,190.0063.3 %5.0743.36491.1633.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,573.582,209.3251.7 %5.0708.87531.3325.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,805.31628.0083.5 %5.01,085.29354.6667.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์13,765.226,372.2853.7 %5.05,363.89430.4592.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)24,120.956,338.4073.7 %5.02,723.46725.9573.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 120,332.4119,724.003.0 %1.01,596.33423.9573.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 225,322.0711,028.0056.4 %5.01,787.60649.8063.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 327,268.468,221.3869.9 %5.01,835.221,195.6734.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,096.562,784.6032.0 %5.0327.45394.19-20.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์32,354.6112,454.4561.5 %5.0357.22444.60-24.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์192,045.9131,663.8283.5 %5.01,824.67972.1546.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์23,707.642,088.1091.2 %5.01,115.851,842.88-65.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์35,956.5613,659.0062.0 %5.0822.90303.4563.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน41,235.2415,952.0061.3 %5.0944.67742.7121.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี21,063.419,856.8053.2 %5.01,100.50844.4023.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์8,586.8817,437.40-103.1 %0.02,619.003,300.11-26.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,898.771,872.8052.0 %5.0895.48887.390.9 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,639.5830.0098.9 %5.0647.9253.2091.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์23,317.971,822.0092.2 %5.06,012.143,536.1041.2 %5.0
รวม 871,797 325,897 62.62 % 76,402 43,847 42.61 %