จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,931.26380.0087.0 %5.0533.82212.9460.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์18,783.2610,338.7345.0 %5.081.95104.50-27.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์17,265.6616,153.736.4 %3.0144.37111.5722.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,841.621,457.8762.1 %5.0895.13271.6569.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,897.051,074.0062.9 %5.0800.40102.6187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,455.725,586.0046.6 %5.02,929.831,485.6349.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.43168.1860.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,094.78491.0088.0 %5.0404.26100.5375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า3,609.90419.0088.4 %5.0285.9296.1366.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,662.25332.0090.9 %5.0416.35119.6171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,128.31311.0092.5 %5.0345.3327.3692.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,862.56358.0090.7 %5.0387.3757.1785.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,664.75310.0091.5 %5.0523.37102.6180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,243.17690.0083.7 %5.0326.82102.9768.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,547.02102.0097.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,147.2985.0098.0 %5.0344.59101.7270.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,506.35599.0082.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,021.843,614.4828.0 %5.01,427.57849.8140.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์3,924.082,591.3134.0 %5.01,218.401,040.8914.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,919.85682.0076.6 %5.0819.06330.8459.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,322.97502.0084.9 %5.0704.97516.4526.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,342.131,748.0079.0 %5.02,131.171,518.4328.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,721.633,030.00-76.0 %0.0517.101,008.38-95.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,118.441,902.3862.8 %5.01,503.641,351.6810.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,353.142,295.0047.3 %5.01,419.27525.3563.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์11,806.7811,332.004.0 %2.01,373.23232.2083.1 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์65,987.2116,352.8075.2 %5.0678.74170.5074.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 11,901.958,845.0025.7 %5.04,635.275,850.00-26.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,884.66499.2082.7 %5.0838.08457.1545.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,560.32629.0059.7 %5.075.5968.599.3 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,427.81786.0077.1 %5.01,047.2570.9993.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,485.34462.0086.7 %5.0781.03365.2353.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์3,557.693,076.8213.5 %5.0952.17940.881.2 %0.5
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์7,705.862,200.1471.4 %5.01,656.131,641.600.9 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,641.742,494.0046.3 %5.0891.27336.7162.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์5,603.471,128.0079.9 %5.01,161.71340.8070.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์9,407.358,522.109.4 %4.51,221.11306.8574.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์9,945.401,100.0088.9 %5.0743.00331.1455.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์3,971.131,784.0055.1 %5.0990.21433.6656.2 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,017.652,954.0050.9 %5.01,902.97857.9854.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,924.24795.6086.6 %5.0990.20343.0865.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์3,786.812,007.0047.0 %5.0598.25131.6178.0 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์10,446.142,344.0077.6 %5.02,509.98557.6577.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์40,327.4628,518.6529.3 %5.01,230.901,269.71-3.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,459.85604.0075.4 %5.0609.8953.4191.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,293.891,440.6566.4 %5.0974.80522.4846.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,131.191,190.0062.0 %5.0743.36491.1633.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,418.252,209.3250.0 %5.0708.87531.3325.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,676.07628.0082.9 %5.01,085.29354.6667.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์13,297.726,372.2852.1 %5.05,363.89430.4592.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 119,641.8819,724.00-0.4 %0.01,596.33423.9573.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 224,462.0811,028.0054.9 %5.01,787.60649.8063.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 339,296.828,221.3879.1 %5.01,835.221,195.6734.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)23,301.756,338.4072.8 %5.02,723.46725.9573.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์3,957.432,784.6029.6 %5.0327.45394.19-20.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์31,255.7814,537.0153.5 %5.0357.22444.60-24.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์185,523.5931,663.8282.9 %5.01,824.672,100.32-15.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์22,902.4822,088.103.6 %1.51,115.851,842.88-65.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์34,735.4013,659.0060.7 %5.0822.90303.4563.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน39,834.7915,952.0060.0 %5.0944.67742.7121.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี20,348.059,856.8051.6 %5.01,100.501,676.66-52.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์8,295.2517,437.40-110.2 %0.02,619.003,300.11-26.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,766.361,872.8050.3 %5.0895.48887.390.9 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,549.93356.0086.0 %5.0647.9253.2091.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์22,526.041,822.0091.9 %5.06,012.143,536.1041.2 %5.0
รวม 855,429 340,668 60.18 % 76,957 45,674 40.65 %