จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,648.24383.0085.5 %5.0445.30109.2575.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี12,446.786,019.2051.6 %5.049.32103.23-109.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี3,643.551.00100.0 %5.0825.620.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,139.821,552.0050.6 %5.0692.51124.8082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี27,845.5622,192.0020.3 %5.012,893.171,057.3591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,640.78978.0078.9 %5.0312.5699.5568.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,940.29780.0080.2 %5.0431.8058.9086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,408.96554.0089.8 %5.0358.2958.9083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,972.36509.0087.2 %5.0314.2362.2180.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,870.06342.0091.2 %5.0266.2457.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,476.60253.0094.3 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,781.13367.0090.3 %5.0476.60110.5876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,201.74380.0091.0 %5.0284.3148.7382.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,661.64310.0091.5 %5.0886.8457.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,790.463,440.3655.8 %5.01,529.20934.8838.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,281.331,336.0068.8 %5.0920.70695.4224.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,075.02548.0082.2 %5.0602.22414.8131.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี0.00714.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี4,937.371,940.0060.7 %5.01,434.125,132.11-257.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 104,911.486,898.00-40.4 %0.01,920.58546.4071.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,475.182,974.8033.5 %5.01,351.331.0099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,451.411,521.0038.0 %5.0521.87680.00-30.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,704.951,161.3775.3 %5.01,358.07561.5458.7 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,429.86984.0071.3 %5.0787.590.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 7,554.4910,200.99-35.0 %0.01,434.50239.4083.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 80.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี0.002,188.820.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,311.898,891.2737.9 %5.05,053.191,885.0562.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 710,827.316,890.7236.4 %5.04,410.08702.0584.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,636.75730.0079.9 %5.0787.58232.5670.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,009.612,296.0123.7 %5.0616.45599.662.7 %1.0
สำนักงานพาณิชยEังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจังหวัดราชบุรี0.0020,909.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,363.434,502.00-3.2 %0.0768.56307.7060.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,519.937,444.6321.8 %5.01,890.8858.1696.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,607.871,397.0086.8 %5.0692.50355.1748.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,511.421,641.0053.3 %5.0844.64319.2062.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,646.55782.0083.2 %5.0939.72477.3749.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,615.951,811.0067.8 %5.01,434.14451.2568.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,890.632,718.2030.1 %5.0749.550.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี0.006,126.000.0 %0.00.00879.210.0 %0.0
สพ.ราชบุรี48,410.8323,946.2050.5 %5.01,056.79253.7576.0 %5.0
รจก.เขาบิน 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำกลางราชบุรี 0.0044,910.730.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,454.94602.0075.5 %5.0445.3090.0579.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี27,770.6025,482.118.2 %4.01,865.12360.0080.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี5,865.002,241.9061.8 %5.0673.50368.7845.2 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,350.95754.2077.5 %5.0787.59269.2065.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี6,382.791,718.0073.1 %5.0836.12362.0556.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี33,632.5510,805.1067.9 %5.04,789.971,030.6978.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 173,903.937,326.3390.1 %5.01,597.780.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 20.008,241.600.0 %0.00.00739.040.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)7,227.654,858.0032.8 %5.03,791.04429.7488.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี4,979.673,045.0038.9 %5.0340.2080.5876.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม44,796.6547,408.00-5.8 %0.01,064.24629.0040.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี9,939.5313,135.00-32.1 %0.01,742.221,254.9528.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี56,299.436,191.8489.0 %5.024,015.5863.7599.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,874.01856.0070.2 %5.01,158.3589.9192.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี189,327.0676,340.6559.7 %5.01,461.830.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,955.342,088.0047.2 %5.01,105.06562.6349.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี22,789.3712,581.0944.8 %5.04,483.262,597.0742.1 %5.0
รวม 753,191 344,108 0.00 % 95,874 25,023 0.00 %