จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,603.87383.0085.3 %5.0426.29109.2574.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี12,446.786,019.2051.6 %5.049.32103.23-109.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี5,997.064,905.7918.2 %5.0825.62216.0573.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,139.821,552.0050.6 %5.0692.51124.8082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี27,845.5622,192.0020.3 %5.02,488.571,057.3557.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,640.78978.0078.9 %5.0312.5699.5568.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,940.29780.0080.2 %5.0431.80172.9060.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,408.96554.0089.8 %5.0358.2958.9083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,972.36509.0087.2 %5.0314.2362.2180.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,870.06342.0091.2 %5.0266.2457.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,476.60253.0094.3 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,781.13367.0090.3 %5.0476.60110.5876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,201.74380.0091.0 %5.0284.3148.7382.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,661.64310.0091.5 %5.0886.8457.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,790.463,478.7455.3 %5.01,529.20918.1740.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,281.331,336.0068.8 %5.0920.70695.4224.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,075.02548.0082.2 %5.0602.22414.8131.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,041.27714.0076.5 %5.0388.26434.15-11.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี4,937.371,940.0060.7 %5.01,434.121,532.11-6.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 105,949.476,898.00-15.9 %0.01,920.58546.4071.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,516.511,521.0039.6 %5.0521.87393.3024.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,475.182,974.8033.5 %5.01,351.331.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,704.951,151.3775.5 %5.01,358.07561.5458.7 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,429.86984.0071.3 %5.0787.59462.6541.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 8,620.1710,200.99-18.3 %0.01,434.50239.4083.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,691.992,188.8240.7 %5.0920.70371.4559.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,271.175,287.00-0.3 %0.01,512.161,077.4928.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,311.898,891.2737.9 %5.05,053.191,885.0562.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 710,827.316,890.7236.4 %5.04,410.08702.0584.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,636.75730.0079.9 %5.0787.58232.5670.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,282.092,296.0130.0 %5.0616.45599.662.7 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี4,356.672,056.9952.8 %5.01,013.73326.2467.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,582.2820,909.00-274.6 %0.01,624.302,405.31-48.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,363.434,502.00-3.2 %0.0768.56307.7060.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,727.537,444.6323.5 %5.01,890.8847.8997.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,607.871,397.0086.8 %5.0692.50355.1748.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,511.421,641.0053.3 %5.0844.64319.2062.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,646.55782.0083.2 %5.0939.72485.0748.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,615.951,811.0067.8 %5.01,434.14451.2568.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,890.632,718.2030.1 %5.0749.550.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี149,733.196,126.0095.9 %5.0735.34879.21-19.6 %0.0
สพ.ราชบุรี48,410.8323,946.2050.5 %5.01,056.79253.7576.0 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 114,356.1744,910.7360.7 %5.01,673.413,180.00-90.0 %0.0
รจก.เขาบิน 119,459.22178,883.98-49.7 %0.01,493.30385.6074.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,454.94602.0075.5 %5.0445.3090.0579.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี28,790.0425,482.1111.5 %5.01,865.12360.0080.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี5,865.002,241.9061.8 %5.0673.50368.7845.2 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,166.554,774.627.6 %3.5939.71343.6163.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,350.95754.2077.5 %5.0787.59269.2065.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,790.031,718.0054.7 %5.01,032.73362.0564.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี33,632.5510,822.4267.8 %5.04,789.971,030.6978.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,875.623,635.756.2 %3.01,081.17222.0579.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 173,903.937,326.3390.1 %5.01,597.78882.4244.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 257,149.568,241.6085.6 %5.0984.31739.0424.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)7,227.654,858.0032.8 %5.03,791.04429.7488.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี4,979.673,045.0038.9 %5.0340.2080.5876.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม44,796.6547,408.00-5.8 %0.01,064.24629.0040.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง30,243.588,058.4673.4 %5.0101.75818.93-704.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,095.8813,135.00-30.1 %0.01,742.221,254.9528.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี56,299.436,191.8489.0 %5.024,015.5863.7599.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,874.01856.0070.2 %5.01,158.3589.9192.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี189,327.0676,340.6559.7 %5.01,461.83190.2987.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,955.342,088.0047.2 %5.01,105.06562.6349.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,812.40457.0083.8 %5.0521.37148.8971.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี22,789.3712,581.0944.8 %5.04,483.262,597.0742.1 %5.0
รวม 1,261,471 635,302 49.64 % 102,484 34,314 66.52 %