จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 62,646.6121,758.0065.3 %5.0262.29529.11-101.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,559.82726.0071.6 %5.0719.81119.8283.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,299.0719,958.42-140.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี7,168.8920,492.50-185.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04285.00-64.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี0.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี0.002,515.000.0 %0.00.0010,403.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,911.02933.0067.9 %5.0928.980.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี18,437.8317,935.882.7 %1.02,702.681,314.7151.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2179.8079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,196.521,319.0068.6 %5.0340.2061.1582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,174.641,207.0071.1 %5.0341.4784.5175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,822.57246.0093.6 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,766.56410.0089.1 %5.0304.1984.4672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,817.63440.0088.5 %5.0415.5785.1879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,961.28302.0092.4 %5.0690.3998.8085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,791.49132.0096.5 %5.0914.7680.3591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,883.6880.0097.9 %5.0454.73118.7573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,831.66242.0093.7 %5.0452.2285.0181.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,060.80334.0091.8 %5.0286.8488.3569.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,707.2187.0097.7 %5.0357.7684.3776.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,778.44601.0084.1 %5.0340.1286.6874.5 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,788.093,834.00-1.2 %0.01,868.89635.9666.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,206.465,639.269.1 %4.51,746.671,762.56-0.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,484.501,735.0061.3 %5.01,081.1125.8397.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,463.337,678.00-72.0 %0.02,073.26764.6763.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,065.00995.0067.5 %5.0848.92134.9984.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13228,803.19189,714.9217.1 %5.096,563.877,663.6092.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,890.411,100.0061.9 %5.0833.76471.2043.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี6,129.313,620.0040.9 %5.02,214.531,735.6521.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,036.622,912.00-43.0 %0.0617.64593.253.9 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,846.663,098.6947.0 %5.01,610.7482.0394.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,834.132,191.0042.9 %5.0697.44341.5251.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,636.1910,882.00-93.1 %0.01,385.3787.3193.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,278.522,161.0034.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,372.041,008.0070.1 %5.01,062.09129.6787.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,130.431,000.0068.1 %5.0909.9795.0089.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,711.533,034.0018.3 %5.0677.95140.6479.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,813.042,503.0048.0 %5.01,632.43561.2465.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,995.823,550.0040.8 %5.01,014.55530.1047.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,434.752,469.0028.1 %5.01,252.26295.4576.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,013.246,050.84-50.8 %0.01,314.52171.0087.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,046.511,141.0089.7 %5.01,119.00404.7063.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,760.642,682.2428.7 %5.01,176.19765.7034.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,053.742,469.0039.1 %5.01,347.19636.7452.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,707.491,761.5662.6 %5.01,575.53563.7864.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,680.983,729.00-1.3 %0.0482.32194.4059.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,113.008,706.0021.7 %5.0595.82703.09-18.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี129,159.1736,095.4072.1 %5.01,569.58322.5679.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,671.601,071.0059.9 %5.0719.8191.2087.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,391.093,430.0021.9 %5.01,427.17494.7665.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,180.651,513.4852.4 %5.0959.48328.8765.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี4,927.544,363.2611.5 %5.0655.71468.3528.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,569.571,848.0048.2 %5.01,080.96204.2581.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)237,453.695,887.0097.5 %5.05,887.42247.0095.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี53,493.865,004.6390.6 %5.0951.98291.4869.4 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"10,872.472,749.0074.7 %5.0236.36295.91-25.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 119,813.6610,000.0049.5 %5.01,927.17420.8578.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 231,392.9112,760.0059.4 %5.03,461.43841.0475.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 315,643.728,303.0046.9 %5.04,189.14583.3086.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 416,489.248,430.3048.9 %5.01,415.80849.3040.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี801.173,358.05-319.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี12,830.814,305.5066.4 %5.0386.951,148.16-196.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี0.0042,411.000.0 %0.00.00327.750.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี31,021.4821,187.0031.7 %5.01,186.39198.5583.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี0.0024,553.000.0 %0.00.001,016.500.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี0.0033,562.000.0 %0.00.00845.500.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน11,944.928,777.0026.5 %5.0981.24522.5046.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,663.502,970.0018.9 %5.01,176.19888.2524.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 114,519.797,483.9648.5 %5.03,483.251,670.6552.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี908.431,080.18-18.9 %0.0852.92370.8956.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 1,104,861 513,485 53.52 % 168,576 33,103 80.36 %