จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 62,646.6121,758.0065.3 %5.0262.29529.11-101.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,559.82726.0071.6 %5.0719.81119.8283.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี0.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี7,168.8920,492.50-185.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี0.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,911.02933.0067.9 %5.0928.980.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี18,437.8317,935.882.7 %1.02,702.681,314.7151.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2179.8079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,196.521,319.0068.6 %5.0340.2061.1582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,174.641,207.0071.1 %5.0341.4784.5175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,822.57246.0093.6 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,766.56410.0089.1 %5.0304.1984.4672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,817.63440.0088.5 %5.0415.5785.1879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,791.49132.0096.5 %5.0914.7680.3591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,883.6880.0097.9 %5.0454.73118.7573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,831.66242.0093.7 %5.0452.2285.0181.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,778.44601.0084.1 %5.0340.1286.6874.5 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี0.003,834.000.0 %0.00.00635.960.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,206.465,639.269.1 %4.51,746.671,762.56-0.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,484.501,735.0061.3 %5.01,081.1125.8397.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,463.337,678.00-72.0 %0.02,073.26764.6763.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,065.00995.0067.5 %5.0848.92134.9984.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 130.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี0.003,098.690.0 %0.00.0082.030.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,834.132,191.0042.9 %5.0697.44341.5251.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,636.1910,882.00-93.1 %0.01,385.3787.3193.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,372.041,008.0070.1 %5.01,062.09129.6787.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,130.431,000.0068.1 %5.0909.9795.0089.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,711.533,034.0018.3 %5.0677.95140.6479.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี0.002,503.000.0 %0.00.00561.240.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,013.246,050.84-50.8 %0.01,314.52171.0087.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,046.511,141.0089.7 %5.01,119.00404.7063.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,053.740.000.0 %0.01,347.19636.7452.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,113.008,706.0021.7 %5.0595.82703.09-18.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี0.0036,095.400.0 %0.00.00322.560.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี0.001,513.480.0 %0.00.00328.870.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี53,493.865,004.6390.6 %5.0951.98291.4869.4 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 231,392.9112,760.0059.4 %5.03,461.43841.0475.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี801.173,358.05-319.1 %0.0321.980.000.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี12,830.814,305.5066.4 %5.0386.951,148.16-196.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,663.502,970.0018.9 %5.01,176.19888.2524.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี908.431,080.18-18.9 %0.0852.92370.8956.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 295,954 146,061 0.00 % 30,506 11,756 0.00 %