จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 63,581.6321,758.0065.8 %5.0262.29529.11-101.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,598.02726.0072.1 %5.0719.81119.8283.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,422.9319,958.42-137.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี15,431.3220,492.50-32.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04285.00-64.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี10,765.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,607.322,515.0030.3 %5.0668.6010,403.00-1,455.9 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,954.46933.0068.4 %5.0928.980.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี20,405.4717,935.8812.1 %5.02,702.681,314.7151.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2179.8079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,834.84601.0084.3 %5.0340.1286.6874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,259.161,319.0069.0 %5.0340.2061.1582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,236.941,207.0071.5 %5.0341.4784.5175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,879.63246.0093.7 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,822.78410.0089.3 %5.0304.1984.4672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,874.61440.0088.6 %5.0415.5785.1879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,020.40234.0094.2 %5.0690.3983.2887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,848.07132.0096.6 %5.0914.7680.3591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,941.6480.0098.0 %5.0454.73118.7573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,888.84242.0093.8 %5.0452.2285.0181.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,121.40281.0093.2 %5.0286.8484.4070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,762.5587.0097.7 %5.0357.7684.3776.4 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,844.633,834.000.3 %0.51,868.89635.9666.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,299.105,639.2610.5 %5.01,746.671,762.56-0.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,551.441,735.0061.9 %5.01,081.1125.8397.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,529.957,678.00-69.5 %0.02,073.26764.6763.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,110.74995.0068.0 %5.0848.92134.9984.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13232,218.16215,630.567.1 %3.596,563.8751,342.4046.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,933.55868.0070.4 %5.0833.76471.2043.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี6,220.793,620.0041.8 %5.02,214.531,735.6521.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,067.022,912.00-40.9 %0.0617.64593.253.9 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,933.922,640.6855.5 %5.01,610.74817.3349.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,891.352,191.0043.7 %5.0697.44341.5251.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,720.3110,882.00-90.2 %0.01,385.3787.3193.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,327.452,161.0035.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,422.361,008.0070.5 %5.01,062.09129.6787.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,177.15696.4878.1 %5.0909.9795.0089.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,766.933,034.0019.5 %5.0677.95140.6479.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,884.882,503.0048.8 %5.01,632.43561.2465.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,086.515,945.462.3 %1.01,556.51530.1065.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,645.222,335.0035.9 %5.01,252.26324.7974.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,073.146,050.84-48.6 %0.01,314.52171.0087.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,211.391,335.0088.1 %5.01,119.00404.7063.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,816.762,682.2429.7 %5.01,176.19765.7034.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,114.242,235.0045.7 %5.01,347.19636.7452.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,777.751,247.6673.9 %5.01,575.53563.7864.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,735.923,249.7213.0 %5.0482.3294.7780.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,290.568,706.0022.9 %5.0595.82703.09-18.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี131,086.9236,095.4072.5 %5.01,569.58322.5679.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,711.481,071.0060.5 %5.0719.8191.2087.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,456.633,430.0023.0 %5.01,427.17494.7665.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,228.131,513.4853.1 %5.0959.48328.8765.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,001.084,363.2612.8 %5.0655.71468.3528.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,622.841,719.0052.6 %5.01,080.96311.8371.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)240,997.775,887.0097.6 %5.05,887.42247.0095.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี54,292.275,004.6390.8 %5.0951.98291.4869.4 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"11,034.752,749.0075.1 %5.0236.36295.91-25.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 120,109.3810,000.0050.3 %5.01,927.17420.8578.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 231,861.4612,760.0060.0 %5.03,461.43841.0475.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 315,877.218,303.0047.7 %5.04,189.14583.3086.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 416,735.348,430.3049.6 %5.01,415.80849.3040.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,022.314,305.5066.9 %5.0386.951,148.16-196.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี813.133,358.05-313.0 %0.0321.9852.4883.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีไม่ครบ32,242.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,654.86ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี31,484.4921,187.0032.7 %5.01,186.39198.5583.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีไม่ครบ44,850.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ935.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีไม่ครบ24,553.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,016.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีไม่ครบ33,562.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ845.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,123.218,777.0027.6 %5.0981.24522.5046.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี43,618.4915,633.0064.2 %5.02,563.321,942.8224.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,718.182,318.0037.7 %5.01,176.19743.8536.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 114,736.517,483.9649.2 %5.03,483.251,670.6552.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี921.991,080.18-17.2 %0.0852.92370.8956.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
รวม 1,178,597 556,881 52.75 % 172,672 89,788 48.00 %