จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,568.21582.0077.3 %5.0452.37170.3662.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี18,897.3911,595.0138.6 %5.090.19224.20-148.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,286.511,698.0048.3 %5.0756.6249.8093.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,029.92978.0067.7 %5.0680.56100.6485.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,618.794,671.0251.4 %5.02,486.521,140.0054.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี4,817.001,025.0078.7 %5.0306.3076.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช3,964.91233.0094.1 %5.0327.8595.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,739.37665.0082.2 %5.0431.250.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,867.87889.0077.0 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,797.74385.0089.9 %5.0200.4664.5767.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,983.94429.0089.2 %5.0231.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,886.77629.0083.8 %5.0403.37100.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,970.87541.0086.4 %5.0309.0530.7790.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง4,964.91403.0091.9 %5.0297.5185.5071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ3,693.75380.0089.7 %5.0323.0640.5087.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี6,910.172,685.0061.1 %5.01,174.971,317.10-12.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี2,881.511.00100.0 %5.0623.51256.4958.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,901.041,986.0049.1 %5.0984.81987.05-0.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,134.41939.0077.3 %5.0816.10623.8323.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,853.921,292.0054.7 %5.0566.46325.6742.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,016.932,807.0030.1 %5.01,041.86935.9910.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี11,631.202,249.0080.7 %5.0603.12830.78-37.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,264.181.00100.0 %5.01,213.011,540.85-27.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)3,899.132,393.7438.6 %5.01,003.83259.3374.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,646.384,972.0066.1 %5.01,517.26140.1590.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,263.716,114.5945.7 %5.04,281.476,914.65-61.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,610.171,532.0057.6 %5.0889.73640.3028.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี8,953.975,222.2241.7 %5.03,095.591,057.9265.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,011.16713.0076.3 %5.0756.6268.4291.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,340.92330.0090.1 %5.0547.45495.139.6 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,312.122,095.4036.7 %5.0594.06437.0726.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี8,967.1041,332.17-360.9 %0.01,688.415,287.32-213.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี8,919.404,616.0048.2 %5.01,289.071,807.97-40.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,148.971,534.0063.0 %5.0889.73461.6148.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี5,154.065,791.09-12.4 %0.01,479.23145.1090.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,290.956,686.3449.7 %5.02,101.56629.8070.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,751.931,178.0084.8 %5.0832.69629.7824.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,636.612,471.9446.7 %5.0813.67647.4820.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,571.641,941.0065.2 %5.01,155.96257.7377.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,807.291,436.0070.1 %5.01,346.12633.4552.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี2,867.602,037.0029.0 %5.0604.49120.4780.1 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,386.516,981.005.5 %2.5433.45606.05-39.8 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 77,565.4245,815.4240.9 %5.01,333.09832.7537.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,515.54419.0083.3 %5.0433.350.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี4,715.491,790.0062.0 %5.0700.11682.102.6 %1.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี29,403.2917,233.0041.4 %5.01,996.61597.0070.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,451.27879.0074.5 %5.0585.48410.6329.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,326.863,219.0025.6 %5.0927.77679.5926.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,578.411,053.0070.6 %5.0495.95180.5063.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,337.821,977.4040.8 %5.0870.72983.00-12.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,317.872,347.0045.6 %5.0536.84507.005.6 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1208,480.0516,476.6792.1 %5.0951.04939.081.3 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 233,189.837,817.2876.4 %5.01,107.90542.4351.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 328,526.517,978.2672.0 %5.01,407.34884.7237.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)7,080.056,300.0011.0 %5.02,131.82754.5364.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี6,861.763,172.0053.8 %5.0346.801,127.78-225.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี67,070.2969,158.00-3.1 %0.01,341.471,634.24-21.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี103,566.4723,019.2577.8 %5.0825.461,653.56-100.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี25,809.4545,972.00-78.1 %0.0946.57930.001.8 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส22,429.2217,252.0023.1 %5.0747.11982.92-31.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง30,794.1610,177.9266.9 %5.0766.16697.489.0 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง59,495.5510,529.6882.3 %5.0698.39596.2614.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี17,410.3216,148.807.2 %3.51,806.491,558.0013.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,134.182,572.0037.8 %5.0749.32619.5317.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,664.427,574.00-33.7 %0.02,148.86112.3394.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี2,880.73742.0074.2 %5.0623.51265.6657.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี35,946.658,647.0075.9 %5.03,844.056,050.96-57.4 %0.0
รวม 1,036,773 464,710 55.18 % 68,172 54,555 19.98 %