จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี10,095.7211,595.01-14.9 %0.070.16224.20-219.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,274.251,698.0048.1 %5.0756.621.9099.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี0.00978.000.0 %0.00.00100.640.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,582.904,671.0251.3 %5.02,486.521,140.0054.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี4,799.031,025.0078.6 %5.0306.3076.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช3,950.12233.0094.1 %5.0327.8595.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,853.43889.0076.9 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,783.57385.0089.8 %5.0200.4664.5767.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,969.07429.0089.2 %5.0231.140.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,872.27629.0083.8 %5.0403.37100.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,956.05541.0086.3 %5.0309.0530.7790.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง4,946.38403.0091.9 %5.0297.5185.5071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ3,679.97380.0089.7 %5.0323.0640.5087.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี6,884.392,685.0061.0 %5.01,174.971,317.10-12.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี0.001.000.0 %0.00.00256.490.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,118.98939.0077.2 %5.0752.85623.8317.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี0.001,292.000.0 %0.00.00325.670.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,001.942,807.0029.9 %5.01,041.86935.9910.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี9,461.592,249.0076.2 %5.0594.98830.78-39.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,248.271.00100.0 %5.01,213.011,540.85-27.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)0.002,393.740.0 %0.00.00259.330.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี0.004,972.000.0 %0.00.00140.150.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,143.846,114.5945.1 %5.04,281.476,914.65-61.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,596.701,532.0057.4 %5.0889.73640.3028.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี8,920.560.000.0 %0.03,095.591,057.9265.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี2,999.92713.0076.2 %5.0458.9368.4285.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,328.45330.0090.1 %5.0547.45495.139.6 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,299.762,095.4036.5 %5.0594.06437.0726.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,133.491,534.0062.9 %5.0889.73461.6148.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี5,134.835,791.09-12.8 %0.01,479.23145.1090.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,241.366,686.3449.5 %5.02,101.56629.8070.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,723.001,178.0084.7 %5.0832.69629.7824.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,789.361,436.0070.0 %5.01,346.12633.4552.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สพ.สุพรรณบุรี7,358.956,981.005.1 %2.5433.45606.05-39.8 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 77,275.9945,815.4240.7 %5.01,333.09832.7537.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,506.15419.0083.3 %5.0433.350.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี29,293.5717,233.0041.2 %5.01,996.61597.0070.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,438.400.000.0 %0.0585.48369.9136.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี0.003,219.000.0 %0.00.00679.590.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,565.061,053.0070.5 %5.0495.95180.5063.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,325.371,977.4040.5 %5.0870.72983.00-12.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,301.762,347.0045.4 %5.0536.84507.005.6 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1207,702.1416,476.6792.1 %5.0951.04939.081.3 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 233,065.997,817.2876.4 %5.01,107.90542.4351.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 328,420.077,978.2671.9 %5.01,407.34884.7237.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี103,180.0323,019.2577.7 %5.0825.461,653.56-100.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี0.0045,972.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส0.0017,252.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,118.752,572.0037.6 %5.0749.32619.5317.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,643.287,574.00-34.2 %0.02,148.86112.3394.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี0.00742.000.0 %0.00.00265.660.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 657,626 200,233 0.00 % 40,860 28,144 0.00 %