จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,766.41523.0086.1 %5.0384.26118.6269.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,614.612,742.8224.1 %5.0726.91338.1253.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,069.311,411.0054.0 %5.0536.75102.8180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 626,619.5126,503.880.4 %0.55,251.83651.9587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 222,828.2420,112.0011.9 %5.02,296.47816.7064.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม122,677.8612,053.1346.9 %5.02,438.35573.8076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,290.681,628.0090.6 %5.0446.9961.7586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,193.35981.0093.9 %5.0275.2647.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน3,983.70479.0088.0 %5.0315.73114.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน6,201.46910.0085.3 %5.0319.0868.4078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,843.08407.0089.4 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,618.94807.0082.5 %5.0197.2668.3765.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,582.572,437.0056.3 %5.0422.28119.8371.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล3,786.691,020.0073.1 %5.0187.9293.7350.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,232.735,821.8156.0 %5.02,361.441,436.1839.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,455.101,454.0057.9 %5.0778.16344.2155.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,666.132,849.0022.3 %5.0783.24570.9827.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,886.181,335.0072.7 %5.0860.02747.1613.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,543.471,565.0055.8 %5.0632.60320.0649.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,037.69857.0071.8 %5.0555.7768.4987.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,995.72892.0070.2 %5.0593.78280.1252.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,473.155,332.5553.5 %5.01,677.711,287.5023.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,564.872,583.0053.6 %5.02,342.351,356.6042.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,933.542,295.4121.8 %5.0437.962.8599.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,585.842,039.0055.5 %5.01,107.22454.7358.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,619.991,119.0069.1 %5.0634.4144.2793.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม15,768.0713,188.1916.4 %5.01,867.86490.6773.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,344.09932.0072.1 %5.0688.86890.10-29.2 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)18,985.406,629.4565.1 %5.0690.50437.5536.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,354.14718.0078.6 %5.0688.88102.7485.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,857.251,200.0058.0 %5.0422.6535.1091.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,689.132,796.00-65.5 %0.0655.50204.9868.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,227.763,008.2942.5 %5.01,243.96454.6763.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,695.104,185.0026.5 %5.01,582.63627.8860.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,606.071,291.0077.0 %5.01,050.18315.7469.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม12,003.1610,050.8716.3 %5.03,046.8675.9897.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,883.632,205.1079.7 %5.0707.89226.6368.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,677.921,587.7356.8 %5.0783.96325.8558.4 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,959.351,958.0050.5 %5.0974.10167.6982.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,469.691,682.0077.5 %5.01,771.69778.7356.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,822.824,553.005.6 %2.5783.9490.5588.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก17,181.8949,235.39-186.6 %0.0780.28734.965.8 %2.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา20,262.3012,960.0036.0 %5.0899.58411.4254.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา20,388.1614,936.9926.7 %5.01,045.14500.2552.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร12,093.6428,544.68-136.0 %0.0921.24400.9556.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี17,207.8914,062.9918.3 %5.01,028.99383.4162.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,382.675,708.9949.8 %5.01,123.18695.4038.1 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม144,170.14147,641.00-2.4 %0.01,657.021,131.4531.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม404.20718.00-77.6 %0.0119.18164.86-38.3 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม12,324.281,068.0091.3 %5.01,278.37148.6288.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,668.411,402.0061.8 %5.0688.88402.6641.5 %5.0
สปส.จ.นครปฐม12,900.5011,795.278.6 %4.02,153.11956.5555.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,278.011,926.0041.2 %5.0650.85127.7080.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม7,658.553,602.2153.0 %5.0602.35695.99-15.5 %0.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,250.113,640.00-12.0 %0.01,040.83169.8983.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 124,772.8010,325.6658.3 %5.01,155.27601.2948.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 245,332.077,375.8383.7 %5.0936.84768.5218.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบ7,259.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ130.71ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม66,506.4312,133.1481.8 %5.0398.19712.74-79.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม155,110.1442,456.0072.6 %5.01,000.71800.2020.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม103,337.6561,227.0040.8 %5.0662.22753.16-13.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม15,591.787,384.0252.6 %5.0364.48809.47-122.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม35,232.0322,321.9936.6 %5.0576.42480.9916.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)51,398.0613,536.8073.7 %5.0472.07290.8338.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล25,140.3012,864.0048.8 %5.0468.94412.3812.1 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง28,947.7718,161.8137.3 %5.0662.94246.8762.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม6,862.5018,527.19-170.0 %0.01,179.241,704.63-44.6 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)264,337.63302,006.00-14.3 %0.01,561.182,074.57-32.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,522.742,772.7738.7 %5.0604.531,006.99-66.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,635.06749.0071.6 %5.0384.61184.5552.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 761,395.465,565.1190.9 %5.017,570.2210,431.8740.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม42,319.2417,568.8558.5 %5.05,626.684,825.0014.2 %5.0
รวม 1,532,027 1,008,359 34.18 % 91,500 48,389 47.12 %