จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,421.77532.0084.5 %5.0166.3696.2442.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,914.591,040.0064.3 %5.0424.3739.3590.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,096.091,258.0059.4 %5.0481.4234.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 136,247.4517,398.7852.0 %5.03,037.69486.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 227,509.9622,818.0017.1 %5.03,309.57679.6779.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 18,197.711,999.3075.6 %5.0279.3165.5576.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,508.022,944.0034.7 %5.01,013.85795.4321.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,322.781,613.0051.5 %5.0709.61553.0922.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,808.63807.0071.3 %5.0386.34137.1164.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,919.97872.0070.1 %5.0424.37265.3437.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,206.011,075.0066.5 %5.0509.29135.9573.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,648.431,336.0019.0 %5.0330.04228.7030.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,618.502,653.0242.6 %5.01,051.88896.7214.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,313.5810,363.01-11.3 %0.01,165.98608.0047.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,271.121,146.0065.0 %5.0576.50199.3565.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,431.81687.0080.0 %5.0652.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,643.43740.0072.0 %5.0310.28121.5160.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร2,680.601,390.0048.1 %5.0367.33239.9034.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร6,521.7933,751.00-417.5 %0.01,376.571,050.4123.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,441.57742.0078.4 %5.0690.60343.7150.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,123.251,042.0066.6 %5.0451.58103.6277.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,041.089,292.26-84.3 %0.01,136.0968.4094.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร10,334.37841.0091.9 %5.0405.36161.5060.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,526.511,951.0044.7 %5.0690.60342.2850.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ2,487.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ285.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,955.393,041.0023.1 %5.0519.4570.7886.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,803.891,794.0083.4 %5.0576.50199.4665.4 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 55,598.4762,348.57-12.1 %0.0923.15591.4235.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,502.73688.0072.5 %5.0253.23104.0358.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร8,583.8310,980.17-27.9 %0.01,983.69460.5076.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,732.102,182.0041.5 %5.0804.69254.4968.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,497.4920,055.00-136.0 %0.01,725.72535.2769.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,638.20880.0066.6 %5.0367.3317.0095.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,159.155,092.5928.9 %5.02,196.1882.7996.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร21,243.948,026.8962.2 %5.0301.01235.3621.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร20,258.366,869.1766.1 %5.0775.14356.8554.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร15,260.522,950.9580.7 %5.0259.09182.9129.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร68,035.0766,768.001.9 %0.51,140.90683.4140.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว36,593.5716,360.0055.3 %5.0383.52541.01-41.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,431.576,194.8740.6 %5.01,070.01595.8344.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 3,973.092,414.3439.2 %5.0747.65692.577.4 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,495.17278.0088.9 %5.0253.2365.5674.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร67,692.0128,615.0057.7 %5.015,377.234,705.1669.4 %5.0
รวม 507,204 363,830 28.27 % 49,605 18,027 63.66 %