จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,238.65893.0072.4 %5.0323.27121.9062.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง0.001,075.000.0 %0.00.00107.770.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง11,806.0916,458.00-39.4 %0.01,628.821,039.3036.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,057.931,454.0064.2 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,894.45331.0091.5 %5.0208.1395.0054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,760.43125.0096.7 %5.0164.2686.1647.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,752.20270.0092.8 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,320.35119.0096.4 %5.0144.6595.0034.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,097.9988.0092.0 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,252.76108.0091.4 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง0.001,186.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง0.00473.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,101.381,244.0059.9 %5.0620.951,145.84-84.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.001,644.000.0 %0.00.00523.730.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง11,625.578,989.7222.7 %5.0868.18304.6164.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,790.601,173.0069.1 %5.0563.93305.5745.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง0.00551.000.0 %0.00.0079.880.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,773.33349.0087.4 %5.0373.77233.9637.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง0.001,660.000.0 %0.00.00171.250.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,115.391,580.06-41.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,108.18941.0077.1 %5.0659.01202.5669.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง0.001,719.000.0 %0.00.0062.410.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง1,193.461,145.004.1 %2.0634.690.000.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 39,026.750.000.0 %0.0634.670.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.00628.000.0 %0.00.00152.770.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,780.50726.0073.9 %5.0269.61288.18-6.9 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,711.302,783.3725.0 %5.0551.93435.5821.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง0.001,277.000.0 %0.00.0051.910.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง49,106.9814,239.7171.0 %5.01,018.27416.0059.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ0.000.000.0 %0.00.0015,685.560.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง0.0011,653.280.0 %0.00.001,041.020.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,258.821,252.0061.6 %5.0506.88140.0572.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.001,905.310.0 %0.0
รวม 121,631 52,689 0.00 % 9,605 6,615 0.00 %