จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,516.25555.0077.9 %5.0259.39164.9136.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,250.78893.0072.5 %5.0323.27121.9062.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,861.381,075.0062.4 %5.0405.36107.7773.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง11,850.3016,458.00-38.9 %0.01,628.821,039.3036.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,102.1188.0092.0 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,257.46108.0091.4 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,073.121,454.0064.3 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,909.03331.0091.5 %5.0208.1395.0054.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,774.51125.0096.7 %5.0164.2686.1647.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,766.25270.0092.8 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,332.79119.0096.4 %5.0144.6595.0034.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง2,857.941,186.0058.5 %5.0280.48376.53-34.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,630.481,024.0071.8 %5.0678.02685.26-1.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง944.67335.0064.5 %5.0439.25245.1044.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,493.35473.0086.5 %5.0697.040.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,113.001,244.0060.0 %5.0620.951,145.84-84.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,290.963,096.00-139.8 %0.0268.46644.65-140.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,923.791,644.0014.5 %5.0800.55523.7334.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง11,669.118,989.7223.0 %5.0868.18304.6164.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,804.801,173.0069.2 %5.0563.93305.5745.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง4,215.88551.0086.9 %5.0553.3479.8885.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,783.72349.0087.5 %5.0373.77233.9637.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,213.861,660.0048.3 %5.0582.94171.2570.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง5,729.9611,749.00-105.0 %0.01,115.391,580.06-41.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,487.153,747.0016.5 %5.0667.44136.6979.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง5,853.187,949.54-35.8 %0.01,001.27137.6886.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง883.921,702.00-92.6 %0.0430.82387.969.9 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,329.601,248.0062.5 %5.0601.96108.5982.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,097.371,049.0066.1 %5.0506.880.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,123.57941.0077.2 %5.0659.01202.5669.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง935.921,719.00-83.7 %0.0361.7762.4182.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง1,197.93890.0025.7 %5.0634.69289.6654.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 39,302.8431,645.4319.5 %5.0635.87299.3552.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,563.87628.0075.5 %5.0180.89152.7715.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,790.91726.0074.0 %5.0269.61288.18-6.9 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,725.202,783.3725.3 %5.0551.93435.5821.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง2,986.921,277.0057.2 %5.0449.83304.3432.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,065.242,627.3014.3 %5.0553.8575.8686.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง49,290.9114,239.7171.1 %5.01,018.27416.0059.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง1,854.392,715.66-46.4 %0.0171.58178.82-4.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง16,341.841.00100.0 %5.0428.420.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง16,100.641.00100.0 %5.0293.850.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ29,764.319,022.9969.7 %5.0362.86562.40-55.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,672.3111,653.28-105.4 %0.0977.461,857.01-90.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,271.031,252.0061.7 %5.0506.88140.0572.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,590.19369.0089.7 %5.0287.1295.6866.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง25,353.726,604.3174.0 %5.011,605.841,905.3183.6 %5.0
รวม 319,948 159,741 50.07 % 34,722 16,173 53.42 %