จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,503.92554.0077.9 %5.0216.13124.3542.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,633.93814.0069.1 %5.0273.1834.8787.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,007.431,390.2053.8 %5.0425.3135.6091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม27,656.5518,721.0032.3 %5.02,331.45228.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0795.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,916.70511.0087.0 %5.0201.4147.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,956.23205.0094.8 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,640.774,283.53-17.7 %0.0936.04259.8672.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,476.623,725.53-7.2 %0.0577.44380.0034.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,021.611,363.0054.9 %5.0368.26251.8731.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,241.98639.0080.3 %5.0368.26432.53-17.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม2,701.17684.0074.7 %5.0205.17175.3114.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,741.99617.0077.5 %5.0273.18287.34-5.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,815.242,122.0024.6 %5.0603.671,019.10-68.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,678.651,007.5672.6 %5.0672.52634.585.6 %2.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม10,130.316,628.9034.6 %5.0902.83134.1285.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,137.911,017.0067.6 %5.0501.37176.3064.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,936.11679.0076.9 %5.0520.3951.5690.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,924.07659.0077.5 %5.0349.24325.766.7 %3.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,202.881,811.5243.4 %5.0501.37310.1338.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม6,343.022,843.4755.2 %5.01,109.88703.4736.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม4,531.281,921.0057.6 %5.01,033.82847.7718.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,171.071,273.0059.9 %5.0501.37158.1168.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,318.072,932.6032.1 %5.0919.7260.3193.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,607.581,139.0089.3 %5.0482.36391.3118.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,523.171,185.0066.4 %5.0596.45184.5769.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,435.212,092.0039.1 %5.0558.42337.9739.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,264.661,322.5969.0 %5.0482.36193.8859.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม2,748.782,429.0011.6 %5.0311.2151.5683.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,588.342,845.0073.1 %5.0463.34194.7558.0 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 36,211.969,828.1972.9 %5.0610.35338.1444.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,967.79537.0081.9 %5.0235.1568.8870.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,874.622,232.5742.4 %5.0729.56587.1419.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,966.82717.9075.8 %5.0406.29150.9162.9 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,782.491,834.0051.5 %5.0634.4854.0591.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม2,740.80890.0067.5 %5.0273.1887.3868.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,192.122,587.2019.0 %5.0463.34227.9150.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม11,290.468,005.1429.1 %5.0554.83567.03-2.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม4,587.091,335.1570.9 %5.0297.73150.2449.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม57,917.4676,810.50-32.6 %0.01,130.42712.5037.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,847.526,824.2254.0 %5.0368.42434.15-17.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม15,777.3511,648.4126.2 %5.0936.80723.5922.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม30,443.5522,500.0026.1 %5.01,302.69582.3555.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,241.801,199.0063.0 %5.0482.36342.9628.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,735.69639.0076.6 %5.0254.16158.2937.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,334.61741.0993.5 %5.02,678.891,543.8642.4 %5.0
รวม 352,767 215,744 38.84 % 28,488 14,904 47.68 %