จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,633.93814.0069.1 %5.0273.1834.8787.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม27,656.5518,721.0032.3 %5.02,331.45228.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0795.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,916.70511.0087.0 %5.0201.4147.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,956.23205.0094.8 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง0.004,283.530.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม0.003,725.530.0 %0.00.00380.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.00639.000.0 %0.00.00655.500.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,815.242,935.00-4.3 %0.0603.671,072.74-77.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม8,573.338,305.553.1 %1.5902.83134.1285.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,936.11679.0076.9 %5.0520.3951.5690.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,924.07659.0077.5 %5.0349.24325.766.7 %3.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,202.881,811.5243.4 %5.0501.37310.1338.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม0.001,921.000.0 %0.00.00847.770.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,171.070.000.0 %0.0501.37158.1168.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,318.072,932.6032.1 %5.0919.7260.3193.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,607.581,139.0089.3 %5.0482.36391.3118.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม0.001,185.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,435.210.000.0 %0.0558.420.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,264.661,322.5969.0 %5.0482.36193.8859.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม2,748.782,429.0011.6 %5.0311.2151.5683.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,632.700.000.0 %0.0482.36205.0057.5 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 36,211.969,828.1972.9 %5.0610.35338.1444.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,967.79537.0081.9 %5.0235.1568.8870.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,874.622,232.5742.4 %5.0729.56587.1419.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,966.82717.9075.8 %5.0406.29150.9162.9 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,780.071,834.0051.5 %5.0634.4854.0591.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม0.00890.000.0 %0.00.0087.380.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม11,290.468,005.1429.1 %5.0554.83567.03-2.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.00712.500.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,847.526,824.2254.0 %5.0368.42434.15-17.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม30,443.5522,500.0026.1 %5.01,302.69582.3555.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 0.001,199.000.0 %0.00.00342.960.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,334.61741.0993.5 %5.02,678.891,543.8642.4 %5.0
รวม 198,272 95,684 0.00 % 16,826 7,734 0.00 %