จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,601.10555.0078.7 %5.0454.02263.8841.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,163.393,937.9161.3 %5.070.3062.5511.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,185.672,394.4542.8 %5.0815.30155.6580.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,761.09784.0079.2 %5.0682.1860.1291.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี21,512.0410,600.0050.7 %5.02,317.59597.4174.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,276.75801.0081.3 %5.0277.7061.2777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,326.64634.0085.3 %5.0203.07120.1840.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,751.01279.0092.6 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,736.21295.0092.1 %5.0162.600.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,861.97208.0094.6 %5.0166.6251.3769.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,910.20596.0084.8 %5.0305.7338.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,672.28334.0090.9 %5.0411.5772.1282.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,939.631,105.0081.4 %5.0396.3358.0585.4 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,037.5997.9895.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,764.624,116.0865.0 %5.01,176.601,191.00-1.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0985.80286.8470.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี6,544.432,998.0054.2 %5.0820.46726.6911.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,190.641,036.8067.5 %5.0739.24431.3041.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี10,052.49928.0090.8 %5.03,553.631,573.6755.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,565.721,613.2137.1 %5.0544.42393.7427.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,629.351,945.0058.0 %5.01,309.721,255.524.1 %2.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,879.341,656.9057.3 %5.0628.41308.7550.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี10,410.589,765.996.2 %3.01,556.92353.7477.3 %5.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)6,649.0210,510.00-58.1 %0.02,690.911,059.2560.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,256.19986.0069.7 %5.0777.270.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,259.48629.0080.7 %5.0644.15412.7335.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,449.222,042.8640.8 %5.0834.32207.3775.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,402.805,136.1538.9 %5.01,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,385.423,198.0027.1 %5.01,138.59516.0554.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,311.23978.0070.5 %5.0701.20292.9058.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี21,030.858,383.5960.1 %5.05,169.96103.0098.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี3,689.272,628.5428.8 %5.0948.41848.8610.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,596.912,199.0038.9 %5.0892.14205.3577.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี3,919.691,955.0050.1 %5.01,024.48553.4246.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,364.372,107.0037.4 %5.0777.2767.9991.3 %5.0
สพ.เพชรบุรี10,672.04932.0091.3 %5.0750.13338.6654.9 %5.0
รจก.เพชรบุรี 54,495.0938,467.1129.4 %5.01,200.51629.1947.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,768.20684.0075.3 %5.0492.03270.2745.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,807.362,039.4957.6 %5.01,043.51604.2042.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,984.281,725.0065.4 %5.0720.22290.0259.7 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,592.143,677.1019.9 %5.01,170.23473.0459.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,538.891,087.5269.3 %5.0796.2824.6696.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี13,445.6812,050.0010.4 %5.03,626.35326.7591.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 230,831.247,651.7275.2 %5.01,684.72612.1163.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)14,119.855,343.1662.2 %5.02,866.75706.1875.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,516.21621.0086.2 %5.0403.36456.95-13.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี48,074.2329,775.9338.1 %5.01,143.271,642.70-43.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี82,218.8628,440.0165.4 %5.0844.343,184.65-277.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี26,775.200.000.0 %0.0941.313,444.61-265.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด300,646.2515,223.0094.9 %5.03,394.301,019.7070.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,011.3217,363.00-73.4 %0.01,823.441,915.16-5.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,989.851,915.0052.0 %5.0682.18578.8815.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,832.501,000.0073.9 %5.0568.09169.0170.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี17,414.9915,360.7011.8 %5.04,888.581,767.0063.9 %5.0
รวม 814,046 270,790 66.74 % 64,550 30,873 52.17 %