จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,211.46558.0082.6 %5.0457.631.8599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์0.001,036.000.0 %0.00.00167.200.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,244.834,390.08-35.3 %0.0761.890.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,951.840.000.0 %0.0666.8279.1488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,242.527,269.0055.2 %5.02,568.421,352.2747.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,075.36967.0076.3 %5.0288.31102.8764.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,802.38630.0083.4 %5.0276.6895.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,658.40284.0092.2 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,881.54889.0077.1 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,731.38428.0088.5 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,767.89930.0080.5 %5.0593.70100.4183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,208.16369.0091.2 %5.0315.52114.0063.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,712.78869.0068.0 %5.0629.30272.8156.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,669.13602.0077.4 %5.0579.73110.1181.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,867.151,252.0067.6 %5.0952.05830.4912.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,920.15807.0072.4 %5.0666.82220.6066.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 140.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.00612.550.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,642.812,790.5080.9 %5.05,287.711,378.6073.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,192.651,327.5039.5 %5.0524.54350.3933.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,380.972,102.8452.0 %5.01,064.50944.5411.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานหัวหิน73,762.7832,001.7256.6 %5.0469.01388.2117.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)14,176.215,032.6864.5 %5.04,159.802,764.5033.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,425.271,406.0059.0 %5.0904.46138.2684.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,205.09620.0071.9 %5.061.6774.10-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,301.16185.0085.8 %5.068.2245.2733.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,673.212,113.8054.8 %5.089.9451.4042.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,097.89736.0082.0 %5.0780.9257.0992.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,968.50587.0080.2 %5.0685.84358.1547.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,932.532,711.1031.1 %5.0626.43670.61-7.1 %0.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,087.961,949.0036.9 %5.01,505.931,126.4425.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,333.544,239.0033.1 %5.01,446.481,043.9427.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์12,641.4313,914.00-10.1 %0.01,909.481,287.7532.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,299.551,442.0086.0 %5.0685.84423.0738.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.002,456.500.0 %0.00.0011,153.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,230.381,174.0063.7 %5.0799.92352.7155.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,803.05270.3096.9 %5.0818.94374.9954.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,174.712,353.0061.9 %5.0781.132,850.00-264.9 %0.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,427.651,374.0086.8 %5.0748.89526.0029.8 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,681.99585.0078.2 %5.0514.680.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,337.654,143.7563.5 %5.01,408.43406.7671.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,808.534,992.3826.7 %5.01,427.451,295.809.2 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,041.12739.0075.7 %5.0761.9096.9087.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.002,127.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 10.007,588.190.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,945.071,448.8725.5 %5.0327.14237.5027.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์19,678.355,832.5070.4 %5.0307.51380.24-23.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์627,678.9428,076.7795.5 %5.03,380.31354.9189.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี43,907.2410,941.7475.1 %5.0818.38723.5511.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล63,681.8218,565.0070.8 %5.0948.591,781.48-87.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,782.3515,376.002.6 %1.02,212.60864.6560.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,005.432,538.0068.3 %5.0931.79660.2329.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,691.46591.0078.0 %5.0476.67426.4810.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,619.0410,157.0042.4 %5.05,826.581,867.3168.0 %5.0
รวม 1,080,610 202,561 0.00 % 51,418 27,942 0.00 %