จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,236.17558.0082.8 %5.0457.6371.9184.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์121,747.276,905.4294.3 %5.0907.5770.1792.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์2,134.87695.7067.4 %5.069.49167.20-140.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,284.916,905.4216.7 %5.0194.5925.6986.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,269.794,390.08-34.3 %0.0761.89383.9049.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,974.541.00100.0 %5.0666.8279.1488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,892.267,269.0054.3 %5.02,302.201,352.2741.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,106.70967.0076.5 %5.0288.31102.8764.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,831.63630.0083.6 %5.0276.6895.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,686.54284.0092.3 %5.0256.79114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,911.40889.0077.3 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,760.08428.0088.6 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,197.391,134.0073.0 %5.0540.13114.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,804.57930.0080.6 %5.0593.70100.4183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,240.53369.0091.3 %5.0315.52114.0063.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,055.723,837.6024.1 %5.0761.65199.5073.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,940.533,502.6729.1 %5.01,028.131,133.13-10.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,733.65869.0068.2 %5.0629.30272.8156.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,689.66602.0077.6 %5.0579.73110.1181.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,963.801,571.7047.0 %5.0666.83319.9152.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,896.901,252.0067.9 %5.0952.05830.4912.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,942.61807.0072.6 %5.0666.82220.6066.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1423,982.9018,487.1222.9 %5.09,340.849,367.00-0.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,368.942,300.0031.7 %5.0761.90612.5519.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,755.452,847.8080.7 %5.05,287.711,622.9069.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,209.521,327.5039.9 %5.0524.54350.3933.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,414.672,102.8452.4 %5.01,064.50944.5411.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,217.391,088.4066.2 %5.0780.920.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,818.509,170.9922.4 %5.01,180.26262.3177.8 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน74,330.1932,001.7256.9 %5.0469.01388.2117.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)14,285.265,032.6864.8 %5.04,159.802,764.5033.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,451.621,406.0059.3 %5.0904.46138.2684.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,222.05620.0072.1 %5.061.6774.10-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,311.16185.0085.9 %5.068.2245.2733.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,709.162,113.8055.1 %5.089.9451.4042.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,129.41736.0082.2 %5.0780.9254.2493.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,991.34587.0080.4 %5.0685.84376.5145.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,962.782,711.1031.6 %5.0626.43670.61-7.1 %0.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,111.721,949.0037.4 %5.01,505.931,126.4425.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,382.264,239.0033.6 %5.01,446.481,043.9427.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,023.791,034.6079.4 %5.0742.89232.0668.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,025.235,685.2629.2 %5.01,560.58123.5392.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์12,738.6713,914.00-9.2 %0.01,909.481,287.7532.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,378.781,442.0086.1 %5.0685.84423.0738.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,583.872,456.5031.5 %5.0935.09399.4057.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,255.231,174.0063.9 %5.0799.92352.7155.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,870.77270.3097.0 %5.0818.94374.9954.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,222.212,353.0062.2 %5.0781.132,850.00-264.9 %0.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,507.861,374.0086.9 %5.0748.89526.0029.8 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 55,441.2422,854.1758.8 %5.01,020.45953.396.6 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,702.62585.0078.4 %5.0514.68190.0263.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,424.864,143.7563.7 %5.01,408.43406.7671.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,712.371,187.1068.0 %5.0590.76116.5280.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,602.134,992.3834.3 %5.01,427.451,295.809.2 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,064.52739.0075.9 %5.0761.9096.9087.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,176.832,127.0049.1 %5.01,066.372.8599.7 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์53,817.13129,520.00-140.7 %0.02,011.271,084.6146.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 118,317.467,588.1958.6 %5.01,334.32798.9540.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 227,779.249,764.2564.9 %5.01,650.23742.6855.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์19,829.725,832.5070.6 %5.0307.51380.24-23.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,960.031,448.8726.1 %5.0327.14237.5027.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์632,507.2528,076.7795.6 %5.03,380.31354.9189.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน53,298.274,169.6292.2 %5.0877.18381.9056.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี44,244.9910,941.7475.3 %5.0818.38723.5511.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล64,171.6818,565.0071.1 %5.0948.591,781.48-87.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,903.7515,376.003.3 %1.52,212.60864.6560.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,067.012,538.0068.5 %5.0931.79660.2329.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,712.17591.0078.2 %5.0476.67426.4810.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,754.5810,157.0042.8 %5.05,826.581,867.3168.0 %5.0
รวม 1,517,050 444,605 70.69 % 80,450 45,954 42.88 %