จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,764.95816.0070.5 %5.0538.64142.6573.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช25,322.8331,057.00-22.6 %0.0536.54399.5025.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,378.857,041.2438.1 %5.072.81237.16-225.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,384.892,181.9074.0 %5.061.25260.26-324.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,462.491,424.0058.9 %5.0961.09157.3583.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,900.291,440.0050.3 %5.0323.2769.0878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช35,454.8217,536.0750.5 %5.07,071.211,905.6873.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.34175.6960.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,781.08224.0094.1 %5.0204.8367.4067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,575.24224.0093.7 %5.0178.0067.4762.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,823.591,155.0069.8 %5.0462.0374.7783.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน359.7720.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,584.95377.0089.5 %5.0227.1367.8770.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,681.96397.0089.2 %5.0353.5390.0674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,949.28695.0082.4 %5.0246.3643.9382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,681.271,671.9064.3 %5.0584.8067.6888.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน4,060.99241.0094.1 %5.0274.8449.9081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,461.96121.0096.5 %5.0369.0575.1679.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,076.24640.0084.3 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,623.91405.0092.8 %5.0231.8778.7066.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,751.15368.0090.2 %5.0383.3368.3182.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,802.19330.0091.3 %5.0407.1776.4381.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,681.55422.0088.5 %5.0337.0667.4780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,546.87291.0091.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,540.81363.0089.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,611.05230.0093.6 %5.0173.8195.0045.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,577.03362.0089.9 %5.0227.6453.0176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,556.73340.0090.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช3,006.342,901.903.5 %1.5766.83188.4575.4 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,816.105,969.00-112.0 %0.0602.79159.6073.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช3,778.734,761.34-26.0 %0.0532.37331.5537.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.3557.9581.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,737.51995.0063.7 %5.06,382.02287.8595.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,046.83938.0069.2 %5.0737.68416.6643.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง617.151,063.50-72.3 %0.0389.33431.30-10.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.77102.3685.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,239.651,475.0054.5 %5.0880.93617.5929.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1511,325.2327,338.84-141.4 %0.04,782.326,465.50-35.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,647.271,332.5063.5 %5.01,514.45426.5971.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,298.211,119.0078.9 %5.01,736.661,024.6241.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,698.464,458.63-20.6 %0.01,109.122,020.96-82.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช2,937.744,180.02-42.3 %0.0677.06768.95-13.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,470.543,754.7142.0 %5.02,135.992,590.65-21.3 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,086.741,238.0069.7 %5.01,033.05351.2066.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช7,002.8611,271.48-61.0 %0.01,307.80412.2568.5 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช113,031.21123,865.00-9.6 %0.0489.41749.55-53.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,265.7810,717.21-29.7 %0.03,205.045,467.40-70.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,666.471,667.0054.5 %5.0976.01976.000.0 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)1,227.691,419.02-15.6 %0.0550.45213.7561.2 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช2,213.571,099.0050.4 %5.072.77113.69-56.2 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,306.16541.0058.6 %5.064.0947.5025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,759.87476.0073.0 %5.080.9354.4232.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,437.17785.0077.2 %5.0918.5858.6793.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,960.84786.0073.5 %5.0778.31405.4747.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,704.583,471.906.3 %3.01,052.08415.1060.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช6,039.7727,791.00-360.1 %0.01,926.802,857.09-48.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,579.734,872.0035.7 %5.01,584.521,185.8925.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,894.322,709.3630.4 %5.01,109.12605.2945.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,233.9410,680.00-29.7 %0.01,394.72119.1191.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,745.43925.0086.3 %5.01,127.77385.0065.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,832.555,413.21-41.2 %0.01,109.13283.7974.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,443.352,055.0053.8 %5.01,375.17466.4866.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,297.461,711.2667.7 %5.01,560.85683.8956.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช3,288.146,111.00-85.8 %0.0861.9167.7592.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช16,955.033,097.7481.7 %5.0554.61474.2914.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช5,594.803,465.0038.1 %5.0479.6878.3983.7 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 149,498.50109,632.0026.7 %5.02,186.711,340.8138.7 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 28,226.7517,943.2836.4 %5.0804.59518.1835.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,515.05946.0062.4 %5.0519.61152.1870.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,073.463,128.0038.3 %5.01,071.10466.9056.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,132.661,119.6064.3 %5.0823.88361.2556.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,947.639,192.00-85.8 %0.01,318.30426.9767.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,383.551,931.0042.9 %5.0937.99115.9087.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช4,788.891,979.0058.7 %5.01,833.48399.2978.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,385.333,049.6143.4 %5.01,025.521,252.10-22.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช30,576.036,007.3980.4 %5.0768.32336.3856.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 131,456.709,140.1070.9 %5.0916.87391.5257.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 26,706.788,410.00-25.4 %0.01,696.081,719.53-1.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 325,880.707,553.1070.8 %5.02,574.841,161.4954.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 15,416.5712,058.0321.8 %5.01,337.96671.1449.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)20,683.887,547.0063.5 %5.02,822.74817.1371.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,535.1516,068.002.8 %1.0477.93508.51-6.4 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล36,214.1557.5399.8 %5.0510.47442.8313.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช5,937.332,795.0052.9 %5.0313.31273.6012.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง201,003.1627,063.1886.5 %5.01,388.061,062.0923.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช83,006.9572,314.0012.9 %5.01,752.692,227.89-27.1 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช39,172.7019,980.0049.0 %5.01,222.50399.7667.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล30,952.6028,965.006.4 %3.01,101.09463.9357.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช154,317.13373.2099.8 %5.01,171.911,393.78-18.9 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช30,208.4916,349.9645.9 %5.0809.96336.8658.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช434,533.63138,440.0968.1 %5.01,154.801,426.49-23.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช19,961.7110,772.0046.0 %5.0914.49534.8541.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช43,043.6127,465.0036.2 %5.0888.35956.85-7.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร36,566.2323,172.1136.6 %5.0957.381,794.44-87.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,035.687,668.0063.5 %5.0766.38419.5045.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช17,220.1124,137.00-40.2 %0.02,297.401,842.0419.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช9,857.4816,915.10-71.6 %0.02,974.492,339.2021.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช105,493.4747,008.0055.4 %5.02,072.101,038.0249.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,598.833,458.283.9 %1.51,014.04900.6011.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,996.43653.0078.2 %5.0766.83255.1766.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช40,988.7533,873.0017.4 %5.05,603.154,015.8028.3 %5.0
รวม 2,110,900 1,073,991 49.12 % 110,600 69,592 37.08 %