จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,684.52859.0068.0 %5.0393.21131.1066.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37123.75-108.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,915.111,098.0062.3 %5.0310.78120.1061.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,246.712,299.0029.2 %5.0621.3740.8593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,515.788,430.0019.8 %5.02,218.70734.3566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,258.091,072.0079.6 %5.0308.61173.8543.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,020.82835.0079.2 %5.0349.1453.5784.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,912.63477.0087.8 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,897.70644.0083.5 %5.0332.9567.6479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,861.74300.0092.2 %5.0289.3767.8976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,854.09472.0087.8 %5.0328.4333.4989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,845.11228.0094.1 %5.0420.3833.3792.1 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,550.143,580.0021.3 %5.0773.40238.4569.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่7,930.191,993.7674.9 %5.0697.41399.0042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,853.30996.8879.5 %5.0381.65156.7558.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,485.02398.0084.0 %5.0404.81315.4022.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่2,981.911,722.0042.3 %5.0583.3498.0283.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่4,695.322,605.0044.5 %5.0849.60761.0310.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,587.861,306.0063.6 %5.0659.39408.2238.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,620.951,558.0057.0 %5.0716.34332.9253.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่8,780.161,495.3083.0 %5.01,041.82744.7228.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,006.79982.8051.0 %5.0462.26422.878.5 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่5,725.603,727.6834.9 %5.01,267.95834.8134.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,726.401,511.0059.5 %5.0647.69142.5378.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,475.5810,474.0016.0 %5.01,096.80422.2061.5 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่769,536.81811,626.63-5.5 %0.03,719.301,150.9569.1 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,509.311,053.0076.6 %5.0754.46404.7046.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 5,330.295,056.005.1 %2.567.0768.18-1.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,407.461,189.0065.1 %5.0678.4199.7585.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,743.00950.0065.4 %5.0488.25205.8757.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,376.312,260.0033.1 %5.0526.83576.65-9.5 %0.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.038,395.762,771.9792.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่5,631.765,089.009.6 %4.5944.63593.9137.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,458.102,122.0061.1 %5.0868.55221.8674.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,861.678,953.6230.4 %5.01,286.92103.5592.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,360.951,927.0042.7 %5.0697.41287.8558.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,985.312,521.0936.7 %5.0830.54374.7454.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,217.702,011.0037.5 %5.0659.38257.8660.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่5,518.341,280.0076.8 %5.0887.57222.3075.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,610.832,080.0042.4 %5.0545.3055.1089.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,040.703,248.0070.6 %5.0735.46279.3062.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่57,355.5519,642.0065.8 %5.01,126.18934.8017.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,687.841,481.8044.9 %5.0431.24208.0551.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,997.833,143.0021.4 %5.0792.55308.7561.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,988.191,236.0058.6 %5.0583.37312.5546.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,537.353,222.1829.0 %5.0849.55313.8563.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,324.072,147.0050.3 %5.0697.47220.8768.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,494.769,688.447.7 %3.52,998.36346.8088.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่23,379.7710,595.2554.7 %5.01,716.39989.0042.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,582.352,917.2047.7 %5.0406.09210.9048.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่59,108.6440,114.0032.1 %5.01,197.41401.8566.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,209.6221,720.00-2.4 %0.0776.80801.39-3.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่13,038.7314,117.62-8.3 %0.0587.81835.20-42.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม21,682.0611,571.0046.6 %5.0625.84585.046.5 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก33,125.6520.5099.9 %5.0663.58615.017.3 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่29,189.179,309.5468.1 %5.011,406.211,047.9790.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,214.042,023.5037.0 %5.0656.56631.753.8 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่3,086.69913.0070.4 %5.0450.2077.9082.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่34,339.3718,010.0047.6 %5.03,148.131,687.0046.4 %5.0
รวม 1,292,362 1,072,303 17.03 % 96,616 25,061 74.06 %