จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่0.00859.000.0 %0.00.00131.100.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่9,198.050.000.0 %0.059.37123.75-108.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่16,569.541,098.0093.4 %5.06,034.59120.1098.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,246.712,299.0029.2 %5.0621.3740.8593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,515.788,430.0019.8 %5.02,218.70734.3566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,258.091,072.0079.6 %5.0308.61173.8543.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,020.82835.0079.2 %5.0349.1453.5784.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,912.63477.0087.8 %5.0202.090.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,897.70644.0083.5 %5.0332.9567.6479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,861.74300.0092.2 %5.0289.3767.8976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,854.09472.0087.8 %5.0328.4333.4989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,845.11228.0094.1 %5.0420.3833.3792.1 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่0.001,993.760.0 %0.00.00399.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่0.00996.880.0 %0.00.00156.750.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,485.02398.0084.0 %5.0404.81315.4022.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่0.002,605.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่0.001,306.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,620.950.000.0 %0.0716.34332.9253.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่8,780.160.000.0 %0.01,041.82744.7228.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,006.79982.8051.0 %5.0462.26422.878.5 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,726.401,511.0059.5 %5.0647.69142.5378.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่0.0010,474.000.0 %0.00.00422.200.0 %0.0
ท่าอากาศยานกระบี่301,814.97811,626.63-168.9 %0.0421.971,150.95-172.8 %0.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่0.001,053.000.0 %0.00.00404.700.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 5,330.290.000.0 %0.067.0768.18-1.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,407.461,189.0065.1 %5.0678.4199.7585.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,376.312,260.0033.1 %5.0526.83576.65-9.5 %0.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,458.102,122.0061.1 %5.0868.55221.8674.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,861.678,953.6230.4 %5.01,286.92103.5592.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่4,316.221,927.0055.4 %5.0697.41287.8558.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,985.312,521.0936.7 %5.0830.54374.7454.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่0.002,011.000.0 %0.00.00257.860.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่5,518.341,280.0076.8 %5.0887.57222.3075.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,040.703,248.0070.6 %5.0735.46279.3062.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่0.001,481.800.0 %0.00.00208.050.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่0.003,143.000.0 %0.00.00308.750.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,537.353,222.1829.0 %5.0849.60313.8563.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,324.072,147.0050.3 %5.0697.47220.8768.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่0.0010,595.250.0 %0.00.00989.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่0.002,917.200.0 %0.00.00210.900.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม0.0011,571.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก33,125.6520.5099.9 %5.0663.58615.017.3 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่29,189.179,309.5468.1 %5.011,406.211,047.9790.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,214.042,023.5037.0 %5.0656.56631.753.8 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่0.00913.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 493,370 870,597 0.00 % 35,510 9,622 0.00 %