จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา3,103.17343.0088.9 %5.0357.71137.1561.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา0.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,021.747,651.8036.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,027.451,212.0060.0 %5.0604.9274.6887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา26,463.819,384.5164.5 %5.01,688.83561.4566.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,841.60615.0087.3 %5.0209.4478.0862.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว436.27296.0032.2 %5.0475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,074.85365.0091.0 %5.0256.148.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,165.43376.0091.0 %5.0207.0764.4068.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,894.40724.0081.4 %5.0323.8187.5673.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,162.64287.0093.1 %5.0209.2085.2459.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,429.56464.0089.5 %5.0321.500.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,569.372,620.0026.6 %5.0679.31772.35-13.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า0.00905.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา10,016.594,827.0051.8 %5.0757.04445.7741.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,533.161,740.0050.8 %5.0814.09180.5077.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,357.00994.0070.4 %5.0374.70247.2834.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,896.151,018.0064.8 %5.0547.90195.5464.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,572.681,579.0055.8 %5.0653.53696.47-6.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,215.963,286.0047.1 %5.0879.39815.007.3 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,020.663,108.6022.7 %5.01,023.271,037.96-1.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,944.47723.0075.4 %5.0566.88132.1376.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา7,639.259,381.66-22.8 %0.01,061.300.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,206.891,562.0051.3 %5.0501.40138.7872.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,607.26517.0067.8 %5.059.8967.36-12.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,166.57638.0079.9 %5.0534.51135.0374.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,823.14782.0072.3 %5.0509.84429.4015.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,766.062,047.0045.6 %5.0662.00278.1258.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา7,860.5011,095.00-41.1 %0.01,479.651,800.30-21.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,474.322,420.0045.9 %5.0566.88575.03-1.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.00136.790.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,575.365,472.01-19.6 %0.0779.9274.9590.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,521.981,567.0085.1 %5.0585.90581.400.8 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,584.892,558.5828.6 %5.0627.132.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา4,880.002,113.0056.7 %5.0719.01258.1464.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา32,198.351,587.3695.1 %5.012,025.47240.1498.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,739.202,436.9011.0 %5.0418.29101.6475.7 %5.0
สพ.พังงา10,684.151,834.0082.8 %5.01,494.76218.9585.4 %5.0
รจจ.พังงา 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,348.72616.0073.8 %5.0395.74284.0528.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,768.422,769.0076.5 %5.01,080.32716.5333.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,515.651,060.0076.5 %5.0497.91372.4025.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา2,078.784,860.09-133.8 %0.0702.87242.8765.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา9,784.891.00100.0 %5.02,430.45549.6777.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,529.189,064.7464.5 %5.01,615.88473.3570.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)15,941.086,998.2256.1 %5.01,589.33480.1969.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,896.502,119.5073.2 %5.0321.94642.92-99.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา48,724.8438,975.0020.0 %5.01,007.110.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา0.0016,942.000.0 %0.00.00348.250.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง20,510.0510,851.0047.1 %5.0644.27441.2331.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า0.005,929.300.0 %0.00.00267.920.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,634.8915,860.26-16.3 %0.01,488.602,411.59-62.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,404.081,869.0045.1 %5.0757.04508.4332.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,767.13304.0089.0 %5.0452.82118.6073.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,658.7110,345.3529.4 %5.03,962.162,447.8338.2 %5.0
รวม 398,038 193,319 51.43 % 47,532 20,264 57.37 %