จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา3,091.59343.0088.9 %5.0357.71137.1561.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา7,449.8022,912.86-207.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา11,976.887,651.8036.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,239.993,253.80-0.4 %0.0585.9058.2790.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,016.151,212.0059.8 %5.0604.9274.6887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,403.899,384.510.2 %0.51,688.83561.4566.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,823.53615.0087.3 %5.0209.4478.0862.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว434.65296.0031.9 %5.0475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,059.65365.0091.0 %5.0256.148.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,100.53376.0090.8 %5.0207.0764.4068.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,879.87724.0081.3 %5.0323.8187.5673.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,147.10287.0093.1 %5.0209.2085.2459.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,413.04464.0089.5 %5.0321.5078.2575.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,556.052,620.0026.3 %5.0679.31772.35-13.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,514.78905.0064.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา9,979.214,827.0051.6 %5.0757.04445.7741.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,519.981,740.0050.6 %5.0814.09180.5077.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,344.47994.0070.3 %5.0374.70247.2834.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,885.341,018.0064.7 %5.0547.90195.5464.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,559.351,579.0055.6 %5.0653.53696.47-6.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,192.773,286.0046.9 %5.0879.39815.007.3 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,005.653,108.6022.4 %5.01,023.271,037.96-1.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,933.48723.0075.4 %5.0566.88132.1376.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา7,610.759,381.66-23.3 %0.01,061.30226.9478.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,194.921,562.0051.1 %5.0501.40138.7872.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,601.26517.0067.7 %5.059.8967.36-12.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,154.75638.0079.8 %5.0534.51135.0374.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,812.61782.0072.2 %5.0509.84429.4015.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,398.972,047.0039.8 %5.0662.00278.1258.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา7,831.1711,095.00-41.7 %0.01,479.651,800.30-21.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,457.622,420.0045.7 %5.0566.88575.03-1.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา6,028.212,963.0050.8 %5.01,308.51716.1345.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,558.284,870.60-6.9 %0.0779.9274.9590.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,482.721,567.0085.1 %5.0585.90581.400.8 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,571.512,558.5828.4 %5.0627.132.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา4,861.792,113.0056.5 %5.0719.01258.1464.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา32,078.211,587.3695.1 %5.012,025.47240.1498.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,728.982,436.9010.7 %5.0418.29101.6475.7 %5.0
สพ.พังงา10,644.281,834.0082.8 %5.01,494.76218.9585.4 %5.0
รจจ.พังงา 56,166.2819,580.0065.1 %5.0560.70450.6819.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,339.96616.0073.7 %5.0395.74284.0528.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,724.502,769.0076.4 %5.01,080.32716.5333.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,498.801,060.0076.4 %5.0497.91372.4025.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,050.624,860.09-20.0 %0.0702.87242.8765.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,298.281,964.0040.5 %5.0680.98101.8785.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา9,748.381.00100.0 %5.02,430.45549.6777.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)15,881.606,998.2255.9 %5.01,589.33480.1969.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,433.929,064.7464.4 %5.01,615.88473.3570.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,867.042,119.5073.1 %5.0321.94642.92-99.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา48,543.0338,975.0019.7 %5.01,007.11516.8048.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไม่ครบ16,942.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ348.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง20,433.5210,851.0046.9 %5.0644.27441.2331.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า14,799.605,929.3059.9 %5.0657.62267.9259.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,584.0115,860.26-16.8 %0.01,488.602,411.59-62.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,391.371,869.0044.9 %5.0757.04508.4332.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,756.80304.0089.0 %5.0452.82118.6073.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,604.0110,345.3529.2 %5.03,962.162,447.8338.2 %5.0
รวม 474,666 250,225 47.28 % 53,716 22,681 57.78 %