จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต4,647.171.00100.0 %5.0271.290.9599.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11548.65-495.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,442.8511,259.4742.1 %5.070.4768.153.3 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,448.502,947.2214.5 %5.0534.68188.1064.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,077.811,001.0067.5 %5.0420.5831.2892.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,314.8620,247.0025.9 %5.03,196.921,266.8160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,458.293,300.0075.5 %5.0365.66111.1569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,658.031.00100.0 %5.0318.240.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้6,253.371.00100.0 %5.0307.840.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,868.891,507.0069.0 %5.0391.35109.2572.1 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,703.173,289.0050.9 %5.0686.81253.5563.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต72,240.121.00100.0 %5.01,112.870.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,639.387,109.47-53.2 %0.0781.89544.3530.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,770.431,757.0074.0 %5.01,051.96244.2976.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,683.051.00100.0 %5.0667.790.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,109.142,224.0028.5 %5.0420.5889.5578.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,023.271.00100.0 %5.0347.360.9599.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,264.971,876.0042.5 %5.0477.63410.6714.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,791.482,097.00-17.1 %0.0363.7570.6280.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,977.291,588.0060.1 %5.0670.12563.5315.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,950.761,709.0071.3 %5.0439.60144.4067.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,588.3217,501.00-213.2 %0.01,048.11492.8153.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,897.213,476.0010.8 %5.0743.86779.00-4.7 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,508.671.00100.0 %5.01,424.110.9599.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,017.8414,433.8431.3 %5.0255.78141.3244.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,129.21843.0060.4 %5.030.492.8590.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,645.631,205.0066.9 %5.0534.6864.9687.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,112.10883.8071.6 %5.0420.58221.1047.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,019.645,756.90-43.2 %0.0705.820.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,577.8923,186.00-315.7 %0.01,352.371,618.14-19.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,147.21165.0096.8 %5.01,276.30331.7074.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,781.171.00100.0 %5.0705.820.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,439.7910,296.39-89.3 %0.01,086.14178.0383.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,673.241,825.0082.9 %5.0325.500.9599.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,625.441.00100.0 %5.0629.760.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,784.991.00100.0 %5.0705.820.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต5,332.341,383.4074.1 %5.0534.68439.3417.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต11,295.661.00100.0 %5.0572.710.9599.8 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,502.345,739.7045.3 %5.0375.97224.4540.3 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 62,722.261.00100.0 %5.0940.710.9599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,029.18721.0076.2 %5.0287.470.9599.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,515.312,025.3042.4 %5.0553.70248.2255.2 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,290.826,808.50-28.7 %0.01,048.11371.1164.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,256.841.00100.0 %5.0477.630.9599.8 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,933.49820.0072.0 %5.0438.62151.1565.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,566.441.00100.0 %5.0439.600.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต39,158.791.00100.0 %5.0645.600.9599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต26,082.79777.2497.0 %5.0263.96105.0060.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,868.3517,040.0031.5 %5.0285.360.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต52,254.771,572.0097.0 %5.0868.760.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต128,822.151.00100.0 %5.0326.840.9599.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,729.9915,046.0010.1 %5.0355.68452.23-27.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,161.7512,252.006.9 %3.0995.55827.9016.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,426.645,241.00-52.9 %0.0534.68163.9469.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,755.021.00100.0 %5.0287.47161.6243.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 61,142.151.00100.0 %5.08,539.190.95100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต36,869.0114,916.0059.5 %5.02,540.533,558.00-40.0 %0.0
รวม 803,987 225,843 71.91 % 45,547 15,198 66.63 %