จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11548.65-495.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,442.8511,259.4742.1 %5.070.4768.153.3 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,448.502,947.2214.5 %5.0534.68188.1064.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,458.293,300.0075.5 %5.0365.66111.1569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,868.891,507.0069.0 %5.0391.35109.2572.1 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต0.003,289.000.0 %0.00.00253.550.0 %0.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต72,240.120.000.0 %0.01,112.870.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,639.387,760.66-67.3 %0.0781.89544.3530.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต0.001,757.000.0 %0.00.00244.290.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,109.142,224.0028.5 %5.0420.5889.5578.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,264.971,876.0042.5 %5.0477.63410.6714.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,791.482,097.00-17.1 %0.0363.7570.6280.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,977.291,588.0060.1 %5.0670.12563.5315.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,950.761,709.0071.3 %5.0439.60144.4067.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,588.3217,501.00-213.2 %0.01,048.11492.8153.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,897.213,476.0010.8 %5.0743.86779.00-4.7 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,017.8414,433.8431.3 %5.0255.78141.3244.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,129.21843.0060.4 %5.030.492.8590.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,645.631,205.0066.9 %5.0534.6864.9687.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,112.10883.8071.6 %5.0420.58221.1047.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต0.005,756.900.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,577.8923,186.00-315.7 %0.01,352.371,618.14-19.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,439.7910,296.39-89.3 %0.01,086.14178.0383.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,673.241,825.0082.9 %5.0325.500.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สพ.ภูเก็ต10,502.345,739.7045.3 %5.0375.97224.4540.3 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,029.18721.0076.2 %5.0287.470.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,515.312,025.3042.4 %5.0553.70248.2255.2 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,290.826,808.50-28.7 %0.01,048.11371.1164.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,933.49820.0072.0 %5.0438.62151.1565.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต26,082.79777.2497.0 %5.0263.96105.0060.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,868.3517,040.0031.5 %5.0285.360.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต0.001,572.000.0 %0.00.001.900.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,729.990.000.0 %0.0355.68452.23-27.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,161.7512,252.006.9 %3.0995.55827.9016.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,426.645,241.00-52.9 %0.0534.68163.9469.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,755.020.000.0 %0.0287.47161.6243.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต36,869.0114,916.0059.5 %5.02,540.533,558.00-40.0 %0.0
รวม 254,712 176,259 0.00 % 18,872 12,612 0.00 %