จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,748.24665.0075.8 %5.0271.29411.07-51.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11548.65-495.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,583.2311,259.4742.5 %5.070.4768.153.3 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,473.402,947.2215.1 %5.0534.68188.1064.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,100.031,001.0067.7 %5.0420.5831.2892.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,338.4820,247.0025.9 %5.03,196.921,266.8160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,555.463,300.0075.7 %5.0365.66111.1569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,691.662,158.0054.0 %5.0318.24142.5055.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้6,298.52918.4085.4 %5.0307.8445.6085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,904.051,507.0069.3 %5.0391.35109.2572.1 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,751.573,289.0051.3 %5.0686.81253.5563.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,112.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,672.887,109.47-52.1 %0.0781.89544.3530.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,819.321,757.0074.2 %5.01,051.96244.2976.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,709.651,446.0061.0 %5.0667.79440.9734.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,131.592,224.0029.0 %5.0420.5889.5578.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,045.10901.0070.4 %5.0347.36377.15-8.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,288.541,876.0043.0 %5.0477.63410.6714.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,804.422,097.00-16.2 %0.0363.7570.6280.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,006.011,588.0060.4 %5.0670.12563.5315.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,993.731,709.0071.5 %5.0439.60144.4067.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,628.6717,501.00-210.9 %0.01,048.11492.8153.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,541.224,164.008.3 %4.01,424.11532.0062.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,925.342,877.0026.7 %5.0743.86843.25-13.4 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,169.5914,433.8431.8 %5.0255.78141.3244.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,144.58843.0060.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,671.951,205.0067.2 %5.0534.6864.9687.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,134.57883.8071.8 %5.0420.58221.1047.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,048.664,912.50-21.3 %0.0705.82377.0146.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,618.1623,186.00-312.7 %0.01,352.371,618.14-19.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,184.38165.0096.8 %5.01,276.30331.7074.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,808.470.000.0 %0.0705.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,479.0610,296.39-87.9 %0.01,086.14178.0383.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,750.301,825.0083.0 %5.0325.50651.40-100.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,651.6117,377.42-375.9 %0.0629.76599.704.8 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,812.321,039.0072.7 %5.0705.82173.4575.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต5,370.841,383.4074.2 %5.0534.68439.3417.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต11,377.223,979.0065.0 %5.0572.71101.1482.3 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,578.175,739.7045.7 %5.0375.97224.4540.3 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 63,175.1329,945.0052.6 %5.0940.71724.1423.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,765.26721.0073.9 %5.0287.47423.90-47.5 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,540.702,025.3042.8 %5.0553.70248.2255.2 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,029.636,808.50-35.4 %0.01,048.11371.1164.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,280.361,910.5041.8 %5.0477.63202.6357.6 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,954.67820.0072.2 %5.0438.62151.1565.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,584.973,210.00-24.2 %0.0439.60131.0770.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต39,441.5214,607.0063.0 %5.0645.60605.386.2 %3.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต26,271.12777.2497.0 %5.0263.96105.0060.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง25,047.9017,040.0032.0 %5.0285.360.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต52,632.0648,192.008.4 %4.0868.76446.5048.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต129,752.2870,496.0045.7 %5.0326.84849.28-159.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,850.7815,046.0010.7 %5.0355.68452.23-27.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,256.7812,252.007.6 %3.5995.55827.9016.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,499.285,241.00-16.5 %0.0534.68163.9469.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,774.91521.0081.2 %5.0287.47161.6243.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 38,835.0643,856.00-12.9 %0.08,539.192,328.0572.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,135.2114,916.0059.8 %5.02,540.533,558.00-40.0 %0.0
รวม 708,830 468,195 33.95 % 43,698 24,802 43.24 %