จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,417.8211,277.00-366.4 %0.01,763.79344.5580.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,778.9898.0097.4 %5.0235.93143.4539.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,777.6680,371.84-32.2 %0.0267.12700.35-162.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,286.311.00100.0 %5.089.37286.45-220.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย5,921.922,274.8061.6 %5.070.71103.33-46.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี5,248.872,000.0061.9 %5.01,538.17407.5573.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,888.912,314.0040.5 %5.0846.9356.7193.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,993.902,794.046.7 %3.0787.610.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,077.1419,946.00-41.7 %0.04,067.94416.8589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 210,666.607,264.0031.9 %5.01,761.25374.5578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี7,774.237,865.00-1.2 %0.02,643.651,177.0555.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี5,100.951,788.0064.9 %5.0349.64171.9550.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,051.62927.0077.1 %5.0385.97103.8673.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,459.61365.0089.4 %5.0242.0154.4377.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,368.76314.0090.7 %5.0319.3234.2089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,784.74636.0083.2 %5.0378.0434.4090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ428.56229.0046.6 %5.0287.7895.5566.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,925.78670.0082.9 %5.0433.4476.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,225.79338.0089.5 %5.0318.2967.6478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,346.16473.0085.9 %5.0299.5533.9988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,661.28326.0091.1 %5.0297.7795.3768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,580.01102.0097.2 %5.0310.2583.6473.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,464.93371.0089.3 %5.0326.6114.6195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,198.45181.0094.3 %5.0242.6560.1975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,141.04436.0086.1 %5.0234.71119.2049.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,091.7180.0097.4 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,284.901,228.0071.3 %5.0464.8838.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,699.04499.0086.5 %5.0398.3296.0375.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,591.8191.0097.5 %5.0209.2952.9974.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,027.165,204.0052.8 %5.0749.310.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย5,943.191,589.0073.3 %5.0753.41228.3269.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,354.628,589.42-60.4 %0.02,124.761,223.6042.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,878.478,921.6069.1 %5.09,809.74868.3091.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,711.101.00100.0 %5.0242.6587.4064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,579.421,563.0039.4 %5.0462.92346.7525.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,354.971,190.0064.5 %5.0646.77295.4554.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,401.041,864.0045.2 %5.0528.37318.2539.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,980.1121.0099.6 %5.0407.91247.9539.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี8,337.905,063.2839.3 %5.02,023.631,033.1948.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1110,917.511,823.0083.3 %5.08,207.12318.1696.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,087.97580.0081.2 %5.0897.36171.0080.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,007.59443.0085.3 %5.0853.57424.6550.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,735.962,200.0019.6 %5.0357.471,414.55-295.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,521.823,462.4723.4 %5.01,790.74989.8544.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,769.973,821.7919.9 %5.02,000.593,553.44-77.6 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี30,445.573,920.8887.1 %5.01,779.544,001.03-124.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,317.223,493.48-50.8 %0.0584.79995.18-70.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,547.551,838.0859.6 %5.01,643.301,402.6014.6 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,619.672,255.0051.2 %5.01,259.94703.9544.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,508.442,595.7942.4 %5.01,856.783,026.91-63.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,132.9414,669.0014.4 %5.01,624.29164.8889.8 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี166,122.69335,203.00-101.8 %0.0397.801,073.50-169.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,821.716,513.6026.2 %5.03,013.59530.1082.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,266.341,078.0067.0 %5.0962.08487.3549.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,748.986,180.60-64.9 %0.01,039.65414.2060.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)5,866.587,199.06-22.7 %0.02,665.051,498.8843.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,073.386,820.583.6 %1.52,855.533,184.20-11.5 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี4,798.555,422.00-13.0 %0.093.1825.9272.2 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,296.15418.0067.8 %5.076.8179.36-3.3 %0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,746.38511.0070.7 %5.089.6079.5111.3 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,304.55702.0078.8 %5.096.6547.9050.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,504.03531.0084.8 %5.0958.72105.4589.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,171.911,082.0079.1 %5.01,763.79322.0581.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,613.483,160.0012.5 %5.0593.19501.6015.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,775.6830,868.67-355.6 %0.02,293.202,099.758.4 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,160.291,060.0074.5 %5.01,320.03916.2030.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,225.15612.0085.5 %5.01,034.80261.2574.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,388.248,872.50-38.9 %0.01,738.3999.4294.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,396.3712,944.003.4 %1.52,415.441,220.7549.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,539.231,433.0087.6 %5.01,396.092,096.65-50.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,617.282,832.0021.7 %5.01,091.85532.0051.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,828.621,664.0056.5 %5.01,205.94521.5856.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,374.832,181.0050.1 %5.01,396.12435.1068.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,338.222,178.7234.7 %5.0920.72107.3588.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี25,335.177,438.0070.6 %5.0858.20427.2550.2 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี7,736.936,859.1911.3 %5.0573.36481.4516.0 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี65,730.7361,545.056.4 %3.01,492.781,708.10-14.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8117,834.7613,470.0088.6 %5.048,371.681,347.6097.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,771.603,863.00-2.4 %0.0768.58335.3556.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,760.594,742.0017.7 %5.01,753.08636.5063.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี34,442.2717,160.0050.2 %5.0804.73764.085.1 %2.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,815.822,299.0039.8 %5.0958.73570.0040.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,909.297,172.64-3.8 %0.01,510.20274.5581.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,701.80843.0077.2 %5.0920.7099.7589.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,421.653,621.92-5.9 %0.0939.72791.3015.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,232.759,282.00-12.7 %0.0457.98485.45-6.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 254,829.6626,791.9951.1 %5.02,147.25670.6168.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 339,742.0913,202.9966.8 %5.01,703.66725.1657.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)49,042.2812,947.8873.6 %5.05,118.79428.6591.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,684.562,924.00-8.9 %0.0293.02159.6045.5 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,230.448,614.0523.3 %5.0376.23485.00-28.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี65,912.7652,758.0020.0 %5.01,679.351,012.5539.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์13,792.1712,964.006.0 %3.0908.23418.7053.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี98,855.5955,057.9944.3 %5.01,140.41508.2555.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี19,866.7817,496.0011.9 %5.01,070.68766.8128.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,194.3513,289.0022.7 %5.0917.35180.5080.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา49,256.1620,507.0058.4 %5.01,012.10862.5614.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ37,690.6317,616.0053.3 %5.01,000.42332.6666.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี49,169.6018,224.5462.9 %5.018,371.643,421.1081.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี24,042.7120,300.0015.6 %5.01,117.54423.7062.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,891.451.00100.0 %5.01,190.22266.3377.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,430.482,618.0023.7 %5.0725.53699.953.5 %1.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,667.816,207.00-33.0 %0.01,541.311,795.55-16.5 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,670.781,259.0052.9 %5.0550.6231.8194.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,613.46233.0091.1 %5.0676.84185.8772.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,277.031,941.6388.1 %5.06,830.677,270.17-6.4 %0.0
รวม 1,500,951 1,103,084 26.51 % 197,737 72,268 63.45 %