จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,399.1511,277.00-370.0 %0.01,763.79344.5580.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,749.8098.0097.4 %5.0235.93143.4539.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,308.3380,371.84-33.3 %0.0267.12700.35-162.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,145.100.000.0 %0.089.37285.45-219.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย5,876.192,274.8061.3 %5.070.71103.33-46.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี3,993.2013,374.00-234.9 %0.01,309.98407.5568.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,858.882,314.0040.0 %5.0846.9356.7193.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,970.782,794.045.9 %2.5787.610.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,968.4419,946.00-42.8 %0.04,067.94261.5093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี7,714.207,865.00-2.0 %0.02,643.651,177.0555.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 210,584.237,264.0031.4 %5.01,761.25374.5578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,755.51636.0083.1 %5.0378.0434.4090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ425.25229.0046.1 %5.0287.7895.5566.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ0.00670.000.0 %0.00.0076.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,200.88338.0089.4 %5.0318.2967.6478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,320.33473.0085.8 %5.0299.5533.9988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,633.01326.0091.0 %5.0297.7795.3768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,552.37102.0097.1 %5.0310.2583.6473.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,438.17371.0089.2 %5.0326.6114.6195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,173.75181.0094.3 %5.0242.6560.1975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,116.78436.0086.0 %5.0234.71119.2049.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,067.8480.0097.4 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,251.811,228.0071.1 %5.0464.8838.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,670.47499.0086.4 %5.0398.3296.0375.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,564.0891.0097.4 %5.0209.2952.9974.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี5,061.561,788.0064.7 %5.0349.64171.9550.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,020.34927.0076.9 %5.0385.97103.8673.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,432.89365.0089.4 %5.0242.0154.4377.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,342.74314.0090.6 %5.0319.3234.2089.3 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,942.005,204.0052.4 %5.0749.310.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย5,897.301,589.0073.1 %5.0753.41228.3269.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,313.288,589.42-61.7 %0.02,124.761,223.6042.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,655.478,921.6068.9 %5.09,809.74868.3091.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,690.161.00100.0 %5.0242.6587.4064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,559.511,563.0038.9 %5.0462.92346.7525.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,329.061,190.0064.3 %5.0646.77295.4554.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,374.781,864.0044.8 %5.0528.37318.2539.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,548.170.000.0 %0.0236.77247.95-4.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี8,273.525,063.2838.8 %5.02,023.631,033.1948.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1110,833.211,823.0083.2 %5.08,207.12318.1696.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,064.13580.0081.1 %5.0897.36171.0080.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,984.37443.0085.2 %5.0853.57424.6550.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,386.623,462.4721.1 %5.01,808.83989.8545.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,714.832,200.0019.0 %5.0357.471,414.55-295.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,733.133,821.7919.3 %5.02,000.593,553.44-77.6 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี30,210.463,920.8887.0 %5.01,779.544,001.03-124.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,299.323,493.48-51.9 %0.0584.79995.18-70.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,512.431,634.0063.8 %5.01,643.301,402.6014.6 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,584.002,255.0050.8 %5.01,259.94703.9544.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,473.632,595.7942.0 %5.01,856.783,026.91-63.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,000.6414,669.0013.7 %5.01,624.29164.8889.8 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี164,839.89335,203.00-103.4 %0.0397.801,073.50-169.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,753.596,513.6025.6 %5.03,013.59530.1082.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,241.111,078.0066.7 %5.0962.08487.3549.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,720.036,180.60-66.1 %0.01,039.65414.2060.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)5,821.287,199.06-23.7 %0.02,665.050.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,018.766,820.582.8 %1.02,855.533,184.20-11.5 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี4,761.505,422.00-13.9 %0.093.1825.9272.2 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,286.14418.0067.5 %5.076.8179.36-3.3 %0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,732.89511.0070.5 %5.089.6079.5111.3 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,279.03702.0078.6 %5.096.6547.9050.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,476.97531.0084.7 %5.0958.72105.4589.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,754.771,082.0060.7 %5.0730.53322.0555.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,585.583,160.0011.9 %5.0603.54501.6016.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,723.3630,868.67-359.1 %0.02,293.202,099.758.4 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,192.53612.0085.4 %5.01,034.80261.2574.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,338.911.00100.0 %5.01,738.3999.4294.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,292.9347,702.50-258.9 %0.02,415.441,220.7549.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,450.121,433.0087.5 %5.01,396.092,096.65-50.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,589.352,832.0021.1 %5.01,091.85532.0051.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,799.061,664.0056.2 %5.01,205.94521.5856.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,341.042,181.0049.8 %5.01,396.12435.1068.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,312.442,178.7234.2 %5.0920.72107.3588.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี25,139.537,438.0070.4 %5.0858.20427.2550.2 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี7,677.186,859.1910.7 %5.0573.36481.4516.0 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี65,223.1661,545.055.6 %2.51,492.7844,602.50-2,887.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 815,127.8513,470.0011.0 %5.03,208.681,347.6058.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,742.473,863.00-3.2 %0.0768.58335.3556.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,716.114,742.0017.0 %5.01,753.08636.5063.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี34,176.3117,160.0049.8 %5.0804.73764.085.1 %2.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,786.352,299.0039.3 %5.0958.73570.0040.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,855.937,172.64-4.6 %0.01,510.20274.5581.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,673.22843.0077.1 %5.0920.7099.7589.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,395.233,621.92-6.7 %0.0939.72791.3015.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,169.189,282.00-13.6 %0.0457.98485.45-6.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 254,406.2626,791.9950.8 %5.02,147.250.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 339,435.2013,202.9966.5 %5.01,703.66725.1657.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)48,663.5812,947.8873.4 %5.05,118.79428.6591.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,663.832,924.00-9.8 %0.0293.02159.6045.5 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,143.728,614.0522.7 %5.0376.23485.00-28.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี65,403.7852,758.0019.3 %5.01,679.351,012.5539.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์13,685.6613,859.00-1.3 %0.0908.23418.7053.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี98,092.2355,057.9943.9 %5.01,140.41508.2555.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี19,713.3617,496.0011.2 %5.01,070.68766.8128.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,061.5813,289.0022.1 %5.0917.35180.5080.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา48,875.8120,507.0058.0 %5.01,012.10862.5614.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ37,399.5817,616.0052.9 %5.01,000.42332.6666.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี48,789.9118,224.5462.6 %5.018,371.643,421.1081.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี23,857.0520,300.0014.9 %5.01,117.54423.7062.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,869.121.00100.0 %5.01,190.22266.3377.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,403.992,618.0023.1 %5.0725.53699.953.5 %1.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,620.756,207.00-34.3 %0.01,820.511,795.551.4 %0.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,650.161,259.0052.5 %5.0550.6231.8194.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,593.28233.0091.0 %5.0676.84185.8772.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,151.3441.0099.7 %5.06,830.677,270.17-6.4 %0.0
รวม 1,351,757 1,137,383 15.86 % 147,030 111,845 23.93 %