จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,456.84563.0077.1 %5.0347.66172.6750.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง5,292.011,231.3076.7 %5.0122.8377.9036.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง121,683.9510,048.2091.7 %5.0835.52146.4882.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,770.391,177.3057.5 %5.0480.77184.4961.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,886.781,292.4055.2 %5.0518.8099.7380.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง23,705.3910,770.0054.6 %5.01,659.76643.8961.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,831.40460.0088.0 %5.0222.7545.7279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,012.28287.0092.8 %5.0337.2593.1072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,914.40276.0092.9 %5.0302.1294.3168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น2,350.32186.0092.1 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,242.554,232.400.2 %0.5994.20200.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,759.323,176.5015.5 %5.0788.65605.8623.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,301.52258.0088.8 %5.0439.65227.0548.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,946.642,510.0036.4 %5.0651.93438.4232.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,080.69706.3077.1 %5.0613.92471.7223.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,721.36918.0066.3 %5.0461.76360.8321.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,945.36711.0075.9 %5.0556.83925.85-66.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,244.241,442.0035.7 %5.0432.09232.3346.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,747.73927.0075.3 %5.0899.16482.4546.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,959.10948.3068.0 %5.0518.82144.8672.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,352.776,189.4249.9 %5.0899.12156.0482.6 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง55,037.0038,275.9930.5 %5.0347.83668.50-92.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,373.71910.0073.0 %5.0453.57542.71-19.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,138.072,388.0042.3 %5.066.6672.31-8.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,225.19733.6077.3 %5.0535.14125.8876.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,764.92625.0077.4 %5.0480.77415.9613.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง24,011.942,043.0091.5 %5.09,361.24176.7098.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง5,325.6525,639.00-381.4 %0.01,171.56708.5539.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,533.403,702.90-4.8 %0.0804.04540.9832.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,141.491,019.4067.6 %5.0594.86135.9877.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,919.635,271.36-34.5 %0.0861.0955.8293.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,188.391,626.9049.0 %5.0651.91420.8535.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,628.363,371.20-28.3 %0.0404.70329.3018.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,945.771,825.4038.0 %5.0404.61185.7254.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง3,577.761,111.0068.9 %5.0512.00285.5344.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,827.821,433.9249.3 %5.0461.77120.4473.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,720.231,780.0095.4 %5.012,612.98624.3095.1 %5.0
รจจ.ระนอง 705,365.3120,709.4497.1 %5.06,923.44365.4094.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,603.70483.0081.4 %5.0366.67195.7346.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,369.864,086.0023.9 %5.01,393.54552.7060.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง2,912.581,079.0063.0 %5.0537.82284.6747.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,325.773,130.085.9 %2.5651.91380.9041.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,181.951,196.4062.4 %5.0429.46393.138.5 %4.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,182.193,338.00-4.9 %0.0575.85317.3044.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง29,052.3612,647.0056.5 %5.03,207.77623.3480.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,900.792,936.0024.7 %5.0272.76334.07-22.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง37,457.1921,668.0042.2 %5.0906.091,068.00-17.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,244.3913,130.0013.9 %5.0525.09632.45-20.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี19,980.938,904.0055.4 %5.0573.24588.29-2.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,324.9712,189.19-46.4 %0.01,352.37795.0041.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,318.232,130.0035.8 %5.0708.96491.3830.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,278.691,064.0067.5 %5.0404.70116.5671.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,212.5411,146.0026.7 %5.03,091.433,214.90-4.0 %0.0
รวม 1,241,276 259,903 79.06 % 63,988 21,568 66.29 %