จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,410.65563.0076.6 %5.0347.66172.6750.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง5,192.541,231.3076.3 %5.0122.8377.9036.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง119,396.6510,048.2091.6 %5.0835.52146.4882.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,718.321,177.3056.7 %5.0480.77184.4961.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,832.521,292.4054.4 %5.0518.8099.7380.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง23,259.8010,770.0053.7 %5.01,659.76643.8961.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,759.39460.0087.8 %5.0222.7545.7279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,936.87287.0092.7 %5.0337.2593.1072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,840.82276.0092.8 %5.0302.1294.3168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น2,306.14186.0091.9 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,162.814,232.40-1.7 %0.0994.20200.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,586.813,176.5011.4 %5.0788.65605.8623.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,258.26258.0088.6 %5.0439.65227.0548.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,923.382,510.0036.0 %5.0651.93438.4232.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,022.78706.3076.6 %5.0613.92471.7223.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,670.20918.0065.6 %5.0461.76379.8217.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,890.00711.0075.4 %5.0556.83925.85-66.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง0.001,442.000.0 %0.00.00232.330.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,677.29927.0074.8 %5.0899.16482.4546.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,903.48948.3067.3 %5.0518.82144.8672.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,120.586,189.4248.9 %5.0899.12156.0482.6 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง54,002.4738,275.9929.1 %5.0347.83668.50-92.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,310.29910.0072.5 %5.0453.57542.71-19.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,060.292,388.0041.2 %5.066.6672.31-8.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,164.57733.6076.8 %5.0535.14125.8876.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,712.95625.0077.0 %5.0480.77415.9613.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง23,458.742,043.0091.3 %5.09,361.24176.7098.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง5,225.540.000.0 %0.01,171.56708.5539.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,466.983,702.90-6.8 %0.0804.04540.9832.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,085.341,019.4067.0 %5.0594.86135.9877.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,845.955,271.36-37.1 %0.0861.0955.8293.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,128.461,626.9048.0 %5.0651.91420.8535.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,578.953,371.20-30.7 %0.0404.70329.3018.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,890.401,765.4038.9 %5.0404.61185.7254.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง3,510.511,111.0068.4 %5.0512.00285.5344.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,774.661,433.9248.3 %5.0461.77120.4473.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง37,992.411,780.0095.3 %5.012,612.98624.3095.1 %5.0
รจจ.ระนอง 692,106.5620,709.4497.0 %5.06,923.44365.4094.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,452.91483.0080.3 %5.0366.67195.7346.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,268.924,086.0022.5 %5.01,393.54552.7060.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง2,857.831,079.0062.2 %5.0537.82284.6747.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,263.253,130.084.1 %2.0651.91380.9041.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,122.141,196.4061.7 %5.0429.46393.138.5 %4.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง0.003,338.000.0 %0.00.00317.300.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง28,506.2612,647.0055.6 %5.03,207.77623.3480.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,827.472,936.0023.3 %5.0272.76334.07-22.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง14,957.8413,130.0012.2 %5.0525.09632.45-20.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี0.000.000.0 %0.00.00588.290.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,168.4812,189.19-49.2 %0.01,352.37795.0041.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,255.862,130.0034.6 %5.0708.96491.3830.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,217.061,064.0066.9 %5.0404.70116.5671.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง0.0011,146.000.0 %0.00.003,214.900.0 %0.0
รวม 1,135,857 187,706 83.47 % 58,409 16,166 72.32 %