จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,509.09588.0076.6 %5.0486.41139.8971.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,055.728,935.6053.1 %5.01,969.66574.7570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,370.501,032.0076.4 %5.0314.8548.4584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,951.02390.0090.1 %5.0316.5224.1092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,586.86219.0093.9 %5.0257.7545.6082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน4,679.11672.0085.6 %5.0511.8285.5583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,636.52158.0095.7 %5.0387.4567.8782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,510.65147.0095.8 %5.0478.9887.2881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,722.73401.0089.2 %5.0305.4146.9284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,641.83299.0091.8 %5.0322.0968.1978.8 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร12,166.473,782.0168.9 %5.01,170.98767.0534.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,739.96873.0068.1 %5.0619.52398.9935.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร0.001,021.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,763.261,816.0051.7 %5.0777.02204.2573.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,200.118,897.69-71.1 %0.01,247.05347.1772.2 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร58,691.2328,890.0050.8 %5.0565.68505.5010.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร2,284.161,693.0025.9 %5.0106.5038.9863.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,619.290.000.0 %0.073.4850.1731.7 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.059.3553.2110.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,277.46554.0083.1 %5.0828.7055.2793.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,803.0798.0096.5 %5.0619.52426.2031.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,193.880.000.0 %0.0733.62269.2063.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร10,085.3143,599.80-332.3 %0.02,426.041,805.8525.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,686.521,537.0058.3 %5.0771.65131.1083.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,128.751,396.0055.4 %5.0752.63481.9336.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,334.601,412.8257.6 %5.0847.74169.6580.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,021.261,213.0059.9 %5.0714.60196.3772.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,099.791,000.0067.7 %5.0616.07197.9267.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,494.311,941.5744.4 %5.0600.5034.3394.3 %5.0
สพ.ชุมพร3,275.522,634.0019.6 %5.01,471.68268.9981.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 36,715.5625,337.0031.0 %5.0844.28417.9250.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สปส.จ.ชุมพร4,091.243,949.003.5 %1.51,056.89453.1557.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร1,191.481,238.00-3.9 %0.0714.63290.8659.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,159.384,680.89-48.2 %0.0771.65452.6641.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร9,775.002,415.2075.3 %5.041.18210.00-410.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 134,962.949,540.0072.7 %5.01,351.28372.8572.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 219,200.418,498.9755.7 %5.01,578.81367.1776.7 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร46,527.3843,202.007.1 %3.51,059.33297.7771.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร29,636.0222,612.0823.7 %5.01,003.341,572.70-56.7 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร14,631.0812,612.5513.8 %5.0688.49574.7416.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน0.0016,880.000.0 %0.00.00331.730.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร16,392.7714,527.0011.4 %5.02,285.04901.0060.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,533.912,325.0048.7 %5.0752.63695.237.6 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,381.59426.0082.1 %5.0429.36204.4552.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร23,390.3012,296.0047.4 %5.04,154.155,415.00-30.4 %0.0
รวม 423,305 277,839 0.00 % 37,084 19,816 0.00 %