จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,577.43588.0077.2 %5.0486.41139.8971.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร8,109.5811,580.26-42.8 %0.0132.6435.1873.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร20,728.0510,356.0050.0 %5.064.62105.03-62.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,717.562,113.0043.2 %5.0790.66162.3579.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,935.071,324.0054.9 %5.0638.54152.6776.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,574.758,935.6054.4 %5.01,969.66574.7570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,489.541,032.0077.0 %5.0314.8548.4584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,058.64390.0090.4 %5.0316.5224.1092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,684.56219.0094.1 %5.0257.7545.6082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน4,586.916,672.00-45.5 %0.0511.8285.5583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,735.57158.0095.8 %5.0387.4567.8782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,606.27147.0095.9 %5.0478.9887.2881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,824.13401.0089.5 %5.0305.4146.9284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,741.03299.0092.0 %5.0322.0968.1978.8 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร2,970.670.000.0 %0.0790.91260.7567.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,552.413,782.0167.3 %5.01,151.97728.7036.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,573.741,179.0067.0 %5.0961.81570.9540.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,814.59873.0069.0 %5.0619.52398.9935.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,098.271,021.0067.0 %5.0523.78197.6062.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,828.911,242.0074.3 %5.01,456.22652.4955.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,963.632,387.44-21.6 %0.0509.86779.09-52.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,508.181,294.0063.1 %5.0923.78801.7313.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,041.881,816.0055.1 %5.0853.09204.2576.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,341.758,897.69-66.6 %0.01,247.05347.1772.2 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร60,289.8328,890.0052.1 %5.0565.68505.5010.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,318.601,693.0049.0 %5.0524.8538.9892.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,745.116,398.00-34.8 %0.073.4850.1731.7 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.3553.2110.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,366.73554.0083.5 %5.0828.7055.2793.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,879.4198.0096.6 %5.0619.52426.2031.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,280.872,909.0011.3 %5.0733.62269.2063.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร10,360.0143,599.80-320.8 %0.02,426.041,805.8525.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร4,815.661,304.5072.9 %5.01,418.22925.8434.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,786.931,537.0059.4 %5.0771.6546.6694.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,171.709,514.56-54.2 %0.01,247.05131.4889.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,213.971,396.0056.6 %5.0752.63481.9336.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,425.431,412.8258.8 %5.0847.74169.6580.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,103.551,213.0060.9 %5.0714.60196.3772.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,184.221,000.0068.6 %5.0616.07197.9267.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,589.491,941.5745.9 %5.0600.5034.3394.3 %5.0
สพ.ชุมพร3,364.742,634.0021.7 %5.01,471.68268.9981.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 37,715.5925,337.0032.8 %5.0844.28417.9250.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,529.79454.0082.1 %5.0467.3933.8592.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,093.443,386.0033.5 %5.01,266.06345.0072.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,930.37800.0072.7 %5.0638.54285.9555.2 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,202.673,949.006.0 %3.01,056.89453.1557.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,207.041,238.0061.4 %5.0714.63290.8659.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,245.434,680.89-44.2 %0.0771.65452.6641.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,041.242,415.2075.9 %5.041.18210.00-410.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 135,915.239,540.0073.4 %5.01,351.28372.8572.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 219,723.388,498.9756.9 %5.01,578.81367.1776.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,540.181,558.8038.6 %5.0392.428,578.50-2,086.1 %0.0
ชุมพรปัญญานุกูล57,853.8011,269.0880.5 %5.0390.69588.09-50.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร47,794.6643,202.009.6 %4.51,059.33297.7771.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร30,443.2322,612.0825.7 %5.01,003.341,623.10-61.8 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์12,051.1520,803.00-72.6 %0.0690.211,008.10-46.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,029.5912,612.5516.1 %5.0688.49574.7416.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ21,106.921,912.0090.9 %5.0629.95809.40-28.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน41,349.3916,880.0059.2 %5.0820.11331.7359.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร16,839.2714,527.0013.7 %5.02,285.04901.0060.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,657.402,325.0050.1 %5.0752.63695.237.6 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,446.46426.0082.6 %5.0429.36204.4552.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,027.3912,296.0048.8 %5.04,154.153,870.306.8 %3.0
รวม 653,732 393,525 39.80 % 52,313 34,955 33.18 %