จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,500.37732.0070.7 %5.0434.33150.6565.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,446.555,253.97-52.4 %0.0795.63280.6964.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,257.301,540.0052.7 %5.0613.95113.9381.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,364.628,283.0011.6 %5.02,518.291,349.5046.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,170.501,692.0067.3 %5.0264.94119.3854.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,181.65830.0080.2 %5.0429.3174.5382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,938.02490.0087.6 %5.0311.49109.3164.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,992.43340.0091.5 %5.0312.85107.9865.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,938.29746.0081.1 %5.0276.44109.8260.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,780.33479.0087.3 %5.0137.19109.2920.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,820.47231.0094.0 %5.0400.40107.9573.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,740.77237.0095.9 %5.01,364.02109.4492.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,694.63230.0093.8 %5.0275.716.6497.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,604.78348.0090.3 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,021.6435.0099.1 %5.0384.977.1098.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,868.894,317.45-11.6 %0.0985.77724.8226.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,702.281,277.0065.5 %5.0928.74615.8633.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,797.371,799.5952.6 %5.01,383.13677.0951.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,136.731,687.0046.2 %5.0700.55229.5167.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1031,534.84584.1798.1 %5.012,402.635,057.2059.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,866.46827.0071.1 %5.0442.85672.95-52.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,659.672,708.0026.0 %5.0909.731,384.37-52.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี1,744.133,353.35-92.3 %0.0458.3845.7990.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,397.055,761.44-69.6 %0.0619.19600.123.1 %1.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,205.183,270.00-2.0 %0.0729.41600.1217.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี3,932.4510,616.18-170.0 %0.01,004.81133.7986.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1119,022.0911,608.0039.0 %5.07,233.585,795.9519.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี42,503.521,510.0096.4 %5.017,244.47343.9298.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,510.85424.0083.1 %5.0434.3270.8783.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,873.74511.0082.2 %5.0586.46351.7840.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,610.483,187.3011.7 %5.0833.66594.9628.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี4,956.7113,935.00-181.1 %0.01,385.112,278.14-64.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,790.923,927.0018.0 %5.01,385.13128.9990.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,320.532,850.0014.2 %5.0776.61375.3851.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี18,486.0518,246.081.3 %0.53,381.81385.4488.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,818.841,495.0060.9 %5.0985.79231.5176.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,507.221,141.0067.5 %5.0852.71401.7952.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,411.291.00100.0 %5.0814.65397.3351.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,825.222,185.8854.7 %5.01,337.92300.4577.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,279.042,799.9014.6 %5.0738.59114.0084.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,767.071,536.6385.7 %5.0700.55332.5052.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,396.7814,314.00-165.2 %0.01,411.801,028.9627.1 %5.0
รจก.ลพบุรี ไม่ครบ13,393.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ509.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,732.37598.0078.1 %5.0529.41116.5978.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,359.371,436.9857.2 %5.0757.60382.8149.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี2,999.64792.0073.6 %5.0370.53413.59-11.6 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี4,933.803,570.5027.6 %5.01,224.80923.9224.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,442.542,327.4232.4 %5.0814.63923.92-13.4 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,312.374,279.7632.2 %5.01,482.58936.9536.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,402.346,061.865.3 %2.52,031.68488.3076.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,259.7118,553.00-30.1 %0.01,271.441,029.7419.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 25,856.0111,838.76-102.2 %0.02,200.121,282.7741.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,469.8414,701.45-168.8 %0.0370.89427.50-15.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี102,745.1686,760.0015.6 %5.02,072.011,726.0716.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,018.495,445.0050.6 %5.0663.40410.7038.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,461.627,953.0054.5 %5.0609.90352.0242.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี21,652.7019,690.709.1 %4.5881.32573.6834.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,761.889,379.0031.8 %5.0659.77580.8512.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง41,292.0717,833.0056.8 %5.0737.61632.7714.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล51,752.9917,612.0066.0 %5.0851.26670.6121.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,731.981,703.2037.7 %5.01,186.3977.6193.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี37,831.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,504.64323.0087.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,567.562,082.0041.6 %5.0852.66727.9114.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,020.481,377.6154.4 %5.0643.51251.1061.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี21,271.3322,529.92-5.9 %0.03,637.0910,771.09-196.1 %0.0
รวม 612,422 393,865 35.69 % 95,802 50,658 47.12 %