จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,528.05732.0071.0 %5.0434.33150.6565.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,484.705,253.97-50.8 %0.0795.63280.6964.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,293.361,540.0053.2 %5.0613.95113.9381.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,468.288,283.0012.5 %5.02,518.291,015.5559.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,227.741,692.0067.6 %5.0264.94119.3854.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,227.94830.0080.4 %5.0429.3174.5382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,981.62490.0087.7 %5.0311.49109.3164.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,036.63340.0091.6 %5.0312.85107.9865.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,981.89746.0081.3 %5.0276.44109.8260.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,822.18479.0087.5 %5.0137.19109.2920.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,862.76231.0094.0 %5.0400.40107.9573.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,804.32237.0095.9 %5.01,364.02109.4492.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,735.53230.0093.8 %5.0275.716.6497.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,644.69348.0090.5 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,066.1635.0099.1 %5.0384.977.1098.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,911.724,317.45-10.4 %0.0985.77724.8226.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,743.271,277.0065.9 %5.0928.74615.8633.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,839.411,799.5953.1 %5.01,383.13677.0951.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,171.461,687.0046.8 %5.0700.55229.5167.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1031,883.93584.1798.2 %5.012,402.635,057.2059.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,898.19827.0071.5 %5.0442.85672.95-52.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,700.192,708.0026.8 %5.0909.733,169.75-248.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี0.003,353.350.0 %0.00.0045.790.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,434.655,761.44-67.7 %0.0619.19600.123.1 %1.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,240.663,270.00-0.9 %0.0729.41600.1217.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี3,975.9810,616.18-167.0 %0.01,004.81133.7986.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1119,232.6711,608.0039.6 %5.07,233.585,795.9519.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี42,974.041,510.0096.5 %5.017,244.47343.9298.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,538.64424.0083.3 %5.0434.3270.8783.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,905.56511.0082.4 %5.0586.46351.7840.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,650.453,187.3012.7 %5.0833.66594.9628.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,011.5813,935.00-178.1 %0.01,385.111,684.00-21.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,843.953,024.0037.6 %5.01,385.13658.2952.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,357.292,850.0015.1 %5.0776.61375.3851.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี18,690.6918,246.082.4 %1.03,381.81385.4488.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,861.121,495.0061.3 %5.0985.79285.0071.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,546.051,141.0067.8 %5.0852.71401.7952.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,449.051.00100.0 %5.0814.65397.3351.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,878.632,185.8855.2 %5.01,337.92300.4577.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,315.342,799.9015.5 %5.0738.59114.0084.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,885.961,536.6385.9 %5.0700.55332.5052.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,456.5314,314.00-162.3 %0.01,411.801,028.9627.1 %5.0
รจก.ลพบุรี 0.0013,393.850.0 %0.00.00509.340.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,762.62598.0078.4 %5.0529.41114.0078.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,396.561,436.9857.7 %5.0757.60382.8149.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,032.85792.0073.9 %5.0370.53413.59-11.6 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี4,988.413,570.5028.4 %5.01,224.80923.9224.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,480.652,327.4233.1 %5.0814.63923.92-13.4 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,382.254,279.7632.9 %5.01,482.58936.9536.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,473.226,061.866.4 %3.02,031.68488.3076.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 114,417.5615,740.42-9.2 %0.01,271.441,421.97-11.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 25,920.8411,177.77-88.8 %0.02,200.12933.5257.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,530.3914,701.45-165.8 %0.0370.89427.50-15.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี103,882.5686,760.0016.5 %5.02,072.011,726.0716.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,140.475,445.0051.1 %5.0663.40410.7038.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,654.927,953.0055.0 %5.0609.90114.0081.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,979.1119,690.7021.2 %5.0881.32573.6834.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี13,914.239,379.0032.6 %5.0659.77580.8512.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง41,749.1817,833.0057.3 %5.0737.61632.7714.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล52,325.9017,612.0066.3 %5.0851.26670.6121.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,762.221,703.2038.3 %5.01,186.3977.6193.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี38,249.9713,815.9963.9 %5.02,504.64323.0087.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,607.062,082.0042.3 %5.0852.66727.9114.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,053.911,377.6154.9 %5.0643.51251.1061.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี21,506.8122,529.92-4.8 %0.03,637.0912,771.09-251.1 %0.0
รวม 658,775 399,951 39.29 % 95,344 53,855 43.51 %