จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,118.432,647.6915.1 %5.0668.4533.9994.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 650,216.5319,081.7962.0 %5.0245.45388.30-58.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,267.90429.6086.9 %5.0397.02257.5635.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา0.0066,535.000.0 %0.00.00417.700.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา73,381.977,918.8089.2 %5.01,718.23287.2583.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,867.0070,344.00-152.4 %0.08,271.780.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,440.2070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,817.151,918.0067.0 %5.0510.74247.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0487.5699.7579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,752.60360.0090.4 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,848.30327.0091.5 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,698.64236.0093.6 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,656.44191.0094.8 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,859.86274.0092.9 %5.0194.4947.5075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,944.36394.0090.0 %5.0375.44136.1963.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,774.27224.0094.1 %5.0407.76122.8469.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,998.32536.0086.6 %5.0299.3284.4471.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,826.89519.0086.4 %5.0246.38153.0637.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,851.22323.0091.6 %5.0347.4867.6580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,757.48467.0087.6 %5.0460.0167.1685.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,919.53601.0084.7 %5.0340.0668.0080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.1789.1272.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,572.88985.0078.5 %5.0563.29132.9976.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,637.9612,783.36-32.6 %0.02,272.581,212.3546.7 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์15,127.7821,275.00-40.6 %0.01,526.54513.0066.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา28,532.0571,009.55-148.9 %0.02,058.45295.0085.7 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,451.2315,371.53-81.9 %0.01,320.26474.9064.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,298.368,846.55-67.0 %0.01,898.511,540.4718.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา3,568.721,511.1057.7 %5.0927.82243.5973.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 120.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานชลประทานที่ 1612,008.1343,421.39-261.6 %0.04,042.485,001.75-23.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,654.591,338.0071.3 %5.01,291.52612.6252.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,571.782,557.8644.1 %5.01,583.130.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,898.003,667.6025.1 %5.01,361.75483.2564.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,845.299,592.1635.4 %5.01,557.47436.7072.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,100.403,491.0014.9 %5.01,887.800.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ส.ป.ก. สงขลา5,130.832,158.5357.9 %5.01,023.45305.3570.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 975,981.391,093.8598.6 %5.04,626.162,780.4739.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา33,182.4521,235.7836.0 %5.02,664.50745.7572.0 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 0.009,877.680.0 %0.00.005,098.100.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,640.822,873.0021.1 %5.01,022.87591.4142.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)0.004,294.060.0 %0.00.00785.110.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 80.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก34,863.0424,332.1130.2 %5.0470.47291.3138.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,807.061.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,807.06466.8074.2 %5.072.6368.885.2 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,638.19979.0073.1 %5.0889.78196.8877.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,241.551,140.0064.8 %5.0775.69943.92-21.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.00102.490.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,957.3018,318.0020.2 %5.02,896.631,030.2564.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา0.002,077.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา0.003,805.070.0 %0.00.00665.950.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,569.402,364.0048.3 %5.01,213.06834.1431.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา16,868.6711,941.4429.2 %5.0697.97300.2057.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา50,889.7216,146.0068.3 %5.0811.21397.1851.0 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา0.0066,258.290.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รจจ.สงขลา 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทสญ.สงขลา 0.0014,160.340.0 %0.00.00654.310.0 %0.0
ทสบ.สงขลา 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 90.006,609.940.0 %0.00.002,113.800.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา0.001,005.000.0 %0.00.00283.100.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,595.011,183.0067.1 %5.0965.831,322.84-37.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา0.0027,614.990.0 %0.00.00783.700.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา0.001,445.000.0 %0.00.00511.170.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,766.142,206.2641.4 %5.0748.97605.0119.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,829.363,361.6042.3 %5.01,811.32702.3061.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 143,034.0911,735.4272.7 %5.01,013.80901.5511.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา44,153.645,034.1688.6 %5.0408.05369.059.6 %4.5
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา15,753.3812,040.8823.6 %5.0363.95172.4452.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา0.0040,093.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา0.000.000.0 %0.00.0015,322.130.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ28,861.6211,214.0061.1 %5.0770.24545.5429.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,807.091,477.6647.4 %5.0634.89327.5048.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา19,768.9819,179.943.0 %1.01,030.94601.1441.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,566.32815.0077.1 %5.01,172.75171.9585.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,744.050.000.0 %0.0664.14732.77-10.3 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,726.394,718.6117.6 %5.01,983.88142.5092.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา0.004,872.130.0 %0.00.00308.800.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,755.162,194.0020.4 %5.0488.9062.3087.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,803.85727.0074.1 %5.0604.54284.4652.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 953,638.000.000.0 %0.020,806.4716,900.0018.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา15,205.4912,405.2518.4 %5.04,364.295,202.58-19.2 %0.0
รวม 786,028 493,984 0.00 % 86,899 52,524 0.00 %