จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,148.212,647.6915.9 %5.0668.4533.9994.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 650,216.5319,081.7962.0 %5.0245.45388.30-58.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,267.90429.6086.9 %5.0397.02257.5635.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา43,342.3266,535.00-53.5 %0.0176.24417.70-137.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา73,381.977,918.8089.2 %5.0599.70287.2552.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา4,863.9612,438.00-155.7 %0.01,384.20362.4573.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,160.581.00100.0 %5.0794.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,867.0070,344.00-152.4 %0.08,271.78428.4594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,344.7534,516.39-124.9 %0.03,572.39815.0677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,440.2070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.1789.1272.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,572.88985.0078.5 %5.0563.29132.9976.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,944.36394.0090.0 %5.0375.44136.1963.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,817.151,918.0067.0 %5.0510.74247.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0487.5699.7579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,752.60360.0090.4 %5.0201.5780.7559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,848.30327.0091.5 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,698.64236.0093.6 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,656.44191.0094.8 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,859.86274.0092.9 %5.0194.4947.5075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,774.27224.0094.1 %5.0407.76122.8469.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,998.32536.0086.6 %5.0299.3284.4471.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,826.89519.0086.4 %5.0246.38153.0637.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,851.22323.0091.6 %5.0347.4867.6580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,757.48467.0087.6 %5.0460.0167.1685.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,919.53601.0084.7 %5.0340.0668.0080.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,637.9612,783.36-32.6 %0.02,272.581,212.3546.7 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์15,127.7821,275.00-40.6 %0.01,526.54513.0066.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา28,532.0571,009.55-148.9 %0.02,058.45295.0085.7 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,451.2315,371.53-81.9 %0.01,320.26474.9064.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่3,745.034,561.45-21.8 %0.0901.64386.2557.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 911,257.138,846.5521.4 %5.01,898.511,540.4718.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,590.8911,010.09-67.1 %0.01,855.531,509.9018.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา3,568.721,511.1057.7 %5.0927.82243.5973.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา5,522.881.00100.0 %5.01,669.420.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1212,158.154,493.7063.0 %5.01,545.11857.4044.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา3,791.901.00100.0 %5.01,041.910.9599.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1612,008.1343,421.39-261.6 %0.04,042.485,001.75-23.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,654.591,338.0071.3 %5.01,291.52612.6252.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา4,597.751.00100.0 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,407.082,286.0032.9 %5.0832.711,758.83-111.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,571.782,557.8644.1 %5.01,583.13747.6552.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,898.003,667.6025.1 %5.01,361.75483.2564.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,845.299,592.1635.4 %5.01,557.47436.7072.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,100.403,491.0014.9 %5.01,887.80689.2763.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,144.633,418.00-59.4 %0.0561.691,033.93-84.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,994.893,220.6546.3 %5.01,973.701,524.2622.8 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา5,130.832,158.5357.9 %5.01,023.45305.3570.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 975,981.391,093.8598.6 %5.04,626.162,780.4739.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา33,182.4521,235.7836.0 %5.02,664.50745.7572.0 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 10,842.309,877.688.9 %4.04,310.855,098.10-18.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,571.251.00100.0 %5.01,815.760.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,661.584,294.06-17.3 %0.01,254.02785.1137.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,640.822,873.0021.1 %5.01,022.87591.4142.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 11,857.511.00100.0 %5.04,174.590.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,614.5211,899.7218.6 %5.04,368.674,326.201.0 %0.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก34,863.0424,332.1130.2 %5.0470.47291.3138.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,807.061.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,807.06466.8074.2 %5.072.6368.885.2 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,638.19979.0073.1 %5.0889.78196.8877.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,241.551,140.0064.8 %5.0775.69943.92-21.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,031.202,162.5028.7 %5.0737.66497.3232.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา5,741.161.00100.0 %5.01,498.270.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,587.501.00100.0 %5.02,220.900.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา3,191.341.00100.0 %5.0528.82102.4980.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,332.391.00100.0 %5.03,190.721.00100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,957.3018,318.0020.2 %5.02,896.631,030.2564.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,466.432,077.0040.1 %5.0927.82380.0059.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา36,758.583,805.0789.6 %5.014,999.66665.9595.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,569.402,364.0048.3 %5.01,213.06834.1431.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,655.402,490.0056.0 %5.01,308.11578.5555.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,289.432,513.0023.6 %5.0851.7333.2596.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา16,868.6711,941.4429.2 %5.0697.97300.2057.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา50,889.7216,146.0068.3 %5.0811.21397.1851.0 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา68,059.9066,258.292.6 %1.01,356.0095.0093.0 %5.0
รจจ.สงขลา 51,395.591.00100.0 %5.01,090.100.9599.9 %5.0
ทสญ.สงขลา 33,735.2914,160.3458.0 %5.0835.38654.3121.7 %5.0
ทสบ.สงขลา 62,996.4660,929.003.3 %1.51,287.72594.4253.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,783.756,609.9452.0 %5.01,843.572,113.80-14.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,949.181,005.0065.9 %5.0661.59283.1057.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,595.011,183.0067.1 %5.0965.831,322.84-37.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา39,751.7827,614.9930.5 %5.02,386.43783.7067.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,927.271,445.0063.2 %5.01,117.95511.1754.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา4,907.356,424.25-30.9 %0.01,479.26703.0052.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,766.142,206.2641.4 %5.0748.97605.0119.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,829.363,361.6042.3 %5.01,811.32702.3061.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,490.191.00100.0 %5.01,308.140.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,077.741.00100.0 %5.0783.270.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 143,034.0911,735.4272.7 %5.01,013.80901.5511.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3122,386.099,385.2192.3 %5.01,690.73875.4948.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)32,505.0862,351.00-91.8 %0.064,787.01814.7098.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา9,912.821.00100.0 %5.0387.640.9599.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา44,153.645,034.1688.6 %5.0408.05369.059.6 %4.5
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา15,753.3812,040.8823.6 %5.0363.95172.4452.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่39,211.481.00100.0 %5.01,055.790.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ38,281.581.00100.0 %5.0804.750.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา89,473.1440,093.0055.2 %5.0708.62885.40-24.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา16,082.411.00100.0 %5.0803.860.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร68,550.041.00100.0 %5.0956.430.9599.9 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์77,839.932,500.0096.8 %5.0694.02475.0031.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา15,719.941.00100.0 %5.0740.6315,322.13-1,968.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี38,167.681.00100.0 %5.0869.910.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ28,861.6211,214.0061.1 %5.0770.24545.5429.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,807.091,477.6647.4 %5.0634.89327.5048.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,327.9325,393.92-46.5 %0.02,193.714,409.85-101.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา10,108.3611,702.00-15.8 %0.02,831.801,958.0530.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา19,768.9819,179.943.0 %1.51,030.94601.1441.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,566.32815.0077.1 %5.01,172.75171.9585.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,744.054,038.4214.9 %5.0664.14732.77-10.3 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,726.394,718.6117.6 %5.01,983.88231.8088.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,135.154,872.13-17.8 %0.01,553.38308.8080.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,755.162,194.0020.4 %5.0488.9062.3087.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,803.85727.0074.1 %5.0604.54284.4652.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 953,638.0033,120.0038.3 %5.020,806.4716,900.0018.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา15,205.497,150.9953.0 %5.04,364.295,202.58-19.2 %0.0
รวม 1,957,440 1,048,251 46.45 % 251,023 106,416 57.61 %